Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Akademia Muzyczna we Wrocławiu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała nr 11/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 – 6 oraz art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, w dokumencie „Warunki i tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktorancki) na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

 

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)