Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia Muzyczna we Wrocławiu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, w dokumencie „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

 

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały nr 30/2019 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposobu jej przeprowadzenia oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki ' 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

PRZEPISY WSPÓLNE

 

§1

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1) Ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

2) Ustawie o systemie oświaty — ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),

3) Akademii — należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

4) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

5) Rektorze — należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu lub osobę upoważnioną przez Rektora,

6) Dziekanie — oznacza to Dziekana Wydziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

7) Warunkach rekrutacji — należy przez to rozumieć niniejsze „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji sposób jej przeprowadzenia oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”,

8) IRK — system internetowej rejestracji kandydatów na studia udostępniony na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§2

1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok wszystkich kierunków studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej „WKR”, powołane przez Dziekanów, w składzie co najmniej trzyosobowym.

2. Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

3. Do zadań WKR należy prowadzenie postępowań rekrutacyjnych na kierunki i zakresy studiów prowadzone na danym wydziale, a w szczególności:

1) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

2) ogłoszenie terminów egzaminów wstępnych,

3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia, w tym o wpisaniu na listę studentów i o odmowie przyjęcia kandydata na studia, w ramach ustalonych przez Rektora limitów miejsc,

5) ogłoszenie wyników poszczególnych etapów rekrutacji, w tym listy kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny oraz listy kandydatów, którzy zostali przyjęci, wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

4. Organem doradczym Rektora w procesie rekrutacji jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”, powołana przez Rektora w składzie określonym w Statucie Akademii.

 

§3

1. Dziekan powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.

2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest wyznaczony przez Dziekana profesor lub doktor habilitowany.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może zostać inna osoba wyznaczona przez Dziekana.

4. Członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych mogą być nauczyciele akademiccy, zajmujący co najmniej stanowiska adiunkta, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, oraz wykładowcy, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych.

5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może powołać do komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, osoby niespełniające wymogów określonych w ust. 4.

 

§4

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, dla każdego kandydata sporządza się odrębny, indywidualny protokół, w którym w odniesieniu do kandydata, który przeszedł punktowane etapy egzaminu wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem, wynik egzaminu, informacje dotyczące spełniania warunków przyjęcia na studia oraz decyzję WKR w zakresie przyjęcia na studia.

2. Protokół indywidualny podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnych lub zespołów egzaminacyjnych oraz członkowie WKR.

3. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole, powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego WKR.

4. Na podstawie indywidualnych protokołów sporządzany jest zbiorczy protokół dla danego kierunku i zakresu, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty — „P”, nieprzyjęty — „N”).

5. Zbiorczy protokół rekrutacji na kierunek i jego zakres podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia na studia i inne decyzje WKR, przesyłane kandydatom oraz składane do akt, podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§5

1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

2. Na pisemną prośbę kandydata, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, może zostać wydane zaświadczenie o uzyskanych przez niego wynikach egzaminu wstępnego.

 

§6

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W PRZYPADKU KANDYDATÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

§7

1. Kandydaci na studia będący osobami z niepełnosprawnością, podlegają zasadom rekrutacji określonym w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunki przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, uwzględniające potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, określa Dziekan na pisemny wniosek kandydata. Wniosek składa się najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu wstępnego.

3. Dostosowanie trybu i formy postępowania rekrutacyjnego dla kandydata z niepełnosprawnością może polegać w szczególności na:

1) wydłużeniu czasu trwania wnioskowanej części egzaminu wstępnego nie więcej niż o 50% czasu trwania przewidzianego dla pozostałych kandydatów,

2) zastosowaniu innej formy zapisu w przypadku pracy pisemnej, w tym z wykorzystaniem urządzeń technicznych,

3) wykorzystywaniu dostosowanego zapisu materiałów drukowanych do wymogu osób niedowidzących,

4) zmianie formy pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną,

5) udziale w postępowaniu rekrutacyjnym osób trzecich lub zwierząt, będących asystentem osoby z niepełnosprawnością,

6) zmianie miejsca przeprowadzenia postępowania.

4. Dziekan określa zakres i formę dostosowania, o których mowa w ust. 3, na podstawie złożonego przez kandydata wniosku i orzeczenia potwierdzającego stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności, a także terminu ważności orzeczenia.

 

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

 

§8

1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada dokument określony w art. 69 ust. 2 Ustawy i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię, w tym posiada wiadomości z zakresu szkoły muzycznej Il stopnia, a na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki w zakresie Muzykoterapia — wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię oraz posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§9

1. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.

2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią następujące wyniki egzaminu maturalnego:

1) dla kandydatów z tzw. „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny miernej lub dopuszczającej z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

2) dla kandydatów z tzw. „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

3) dla kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.

 

§10

1. Od kandydatów na pierwszy rok studiów wymagane są w szczególności następujące dokumenty:

1) wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Akademii w systemie IRK,

2) na studia pierwszego stopnia — kopia świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu określonego w art. 69 ust. 2 Ustawy (oryginał okazuje się w Akademii celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem),

3) na studia drugiego stopnia — kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał okazuje się w Akademii celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem),

4) inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach i w zakresach.

2. W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego i nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może przystąpić do egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia w Akademii, o ile zadeklaruje w IRK doręczenie tego dokumentu w wyznaczonym przez Akademię terminie.

3. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku, w którym kończy studia wyższe i nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kandydat może przystąpić do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w Akademii, o ile zadeklaruje w IRK doręczenie tego dokumentu w wyznaczonym przez Akademię terminie.

4. W przypadku kandydata niepełnoletniego, do dokumentów rekrutacyjnych dołącza się pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie przez niego studiów w Akademii.

5. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 

§11

1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system IRK.

2. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych do IRK lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

3. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem IRK lub strony internetowej amuz.wroc.pl.

4. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem IRK i strony internetowej amuz.wroc.pl oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

§12

1. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach:

1) złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021,

2) wniosą opłatę rekrutacyjną.

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, które nie spełniły warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W przypadku wycofania zgłoszenia na studia po upływie wyznaczonego terminu składania zgłoszeń opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§13

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki, zakresy i formy studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2020 r. i kończy 30 września 2020 r.

2. Szczegółowe terminy egzaminów na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości nie później niż do dnia 31 marca 2020 r.

3. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 oraz na stronie internetowej amuz.wroc.pl.

 

§14

1. Egzamin wstępny na studia pierwszego i drugiego stopnia organizowany jest na określony kierunek, zakres, poziom oraz formę studiów i ma charakter konkursowy.

2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy.

3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim („English Division”), które przeprowadzane są w języku angielskim.

4. Do oceniania kandydata podczas egzaminów wstępnych stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów, zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

5. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do Warunków rekrutacji.

6. Szczegółowe zasady punktacji podczas egzaminów wstępnych na poszczególne kierunki studiów i na poszczególne zakresy określa Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do Warunków rekrutacji.

7. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów WKR ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny. Listy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawierają wyłącznie kody kandydatów.

8. Nieprzystąpienie do egzaminu lub jego etapu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

9. Akademia nie zapewnia kandydatom rejestrującym się na więcej niż jeden kierunek, zakres lub formę studiów możliwości przystąpienia do wszystkich egzaminów, które przeprowadzane są w tym samym czasie.

 

§15

1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów na danym kierunku, zakresie, poziomie i formie studiów, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalonej na podstawie wyników egzaminu wstępnego, zgodnie z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach, zakresach, poziomach i formach studiów, z uwzględnieniem liczby miejsc przeznaczonych dla osób, które przyjęte mają być na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

2. W przypadku rezygnacji jednego z przyjętych kandydatów, na studia przyjmuje się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin na dany kierunek, zakres i formę studiów, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

 

§16

1. Rektor może zmienić limity miejsc na poziomie, kierunku i zakresie studiów.

2. Rektor może określić minimalną liczbę miejsc na kierunku, zakresie i formie studiów wymaganą do uruchomienia kształcenia na danym kierunku, zakresie lub formie studiów.

 

§17

1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki, zakresy lub formy studiów:

1) na wniosek właściwego Dziekana — w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia,

2) jako rekrutację uzupełniającą dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

2. Terminy egzaminów i składania dokumentów w ramach rekrutacji dodatkowej określa Rektor.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

§18

Na studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim może być przyjęta wyłącznie osoba:

1) spełniająca warunki rekrutacji ustalone w niniejszych Warunkach rekrutacji dla danego kierunku studiów oraz

2) posiadająca znajomość języka angielskiego potwierdzoną:

a) dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego, wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji, lub

b) świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub

c) innym dokumentem, po uzyskaniu zgody Dziekana.

 

§19

1. Rekrutacja na studia prowadzone w języku angielskim odbywa się na warunkach i zasadach  określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji, z następującymi zastrzeżeniami:

1) egzamin wstępny prowadzony jest w języku angielskim,

2) egzamin wstępny może być przeprowadzony poza Akademią przez egzaminatora lub egzaminatorów wyznaczonych przez Przewodniczącego WKR. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu będzie doręczana kandydatom również w tłumaczeniu na język angielski,

3) studia prowadzone w języku angielskim uruchomione zostaną jedynie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów,

4) szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, terminy składania wymaganych dokumentów oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii amuz.wroc.pl.

2. Rektor może określić inne warunki prowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, w tym w przypadku studiów odbywających się w ramach umów międzynarodowych oraz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

 

WARUNKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

 

§20

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach określonych w Ustawie i w niniejszych Warunkach rekrutacji.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 Ustawy, przyjmowani są na studia prowadzone w języku polskim w ramach limitów miejsc ustalonych przez Akademię.

 

§21

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają, w procesie rekrutacji, potwierdzenie Akademii, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają Świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli studia wyższe na kierunku studiów prowadzonym w języku polskim lub studia, gdzie język polski był przedmiotem studiów, lub

6) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

§22

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim, jeżeli spełniają warunki określone w §18 pkt. 2 niniejszych Warunków rekrutacji oraz:

1) legitymują się odpowiednimi dokumentami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach i niniejszych Warunkach rekrutacji,

2) wykażą wymagane w Akademii szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji,

3) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku i formie studiów.

 

§23

Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub

2) posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

3) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), lub

4) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

§24

Cudzoziemcy podejmujący studia podlegają rekrutacji, która prowadzona jest na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji, z następującymi zastrzeżeniami:

1) kandydaci nieposiadający dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, w celu uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w §21 Warunków rekrutacji, zdają egzamin z języka polskiego organizowany przez Akademię,

2) zakres wymaganych wiadomości, o których mowa w §8 ust. 1, obejmuje:

a) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej | stopnia: podstawowa wiedza ogólnomuzyczna,

b) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej Il stopnia: rozszerzona wiedza ogólnomuzyczna.

 

§25

1. Na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej Świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty,

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za  potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 Ustawy o systemie oświaty,

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym — na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw — za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,

3) złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a Ustawy o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

3. W przypadku świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca — również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.

 

§26

1. Na studia drugiego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo

b) dyplomem uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą, albo

d) potwierdzeniem ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, zgodnie z Ustawą,

2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów, złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

2. W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji, cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim, wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 

§27

1. Cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, przekłada w Akademii oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

2. Cudzoziemiec pochodzenia polskiego, w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.), przedkłada oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopię tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

 

DOKUMENTY WYDANE W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI

 

§28

1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

3. Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

1) opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) albo

2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

4. Świadectwo innej matury zagranicznej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach opisanych w art. 93 Ustawy o systemie oświaty.

 

5. Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 Ustawy.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze (0)