Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2020/2021

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Zał. do ZW 56/2019

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację;

  2. potwierdzenie efektów uczenia się;

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Niniejszy dokument określa warunki przyjęć na studia w trybie rekrutacji.

 1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki   2020/2021,   zwane   dalej   Warunkami   rekrutacji,   dotyczą   przyjęć   na    studia   stacjonarne     i niestacjonarne na dwóch poziomach:

  1. studia pierwszego stopnia,

  2. studia drugiego stopnia.

 2. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów z zastrzeżeniem pkt 1.9 podając dla danego zgłoszenia stopień studiów (pierwszy (I) albo drugi (II)). W przypadku gdy kandydat rejestruje:

  1. zgłoszenie na I stopień studiów, to podaje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne) oraz preferencje dotyczące kierunków studiów dla tej formy kształcenia,

  2. zgłoszenie na  II stopień studiów,  to  podaje  preferencje  dotyczące  kierunków  studiów  i dla każdej z preferencji wskazuje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Kandydat w zgłoszeniu może podać maksymalnie 6 preferencji.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dalej zwana również „MKR”). Rektor corocznie powołuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną. W skład MKR wchodzą przedstawiciele wydziałów, wyznaczeni przez dziekanów i powołani przez Rektora. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji MKR o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się, za pośrednictwem MKR.

 2. Student Politechniki Wrocławskiej danego wydziału, kierunku, poziomu i profilu studiów nie może dokonać rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej na ten sam wydział, kierunek, poziom i profil studiów bez względu na język wykładowy. W przypadku dokonania rejestracji, rejestracja taka nie zostanie uwzględniona.

 3. Szczególne dodatkowe zasady rekrutacji dotyczące kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą dwujęzyczną, świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”, maturą europejską (EB), ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, cudzoziemców podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski, cudzoziemców na studia II stopnia podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

 2. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie określa odrębny dokument.

 3. Kandydat na studia zobowiązany jest do internetowej rejestracji - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11 - w systemie internetowej rejestracji na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

  1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych i wyborze kierunku studiów oraz

  2. zaksięgowaniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na wskazanym, w systemie internetowej rejestracji, rachunku bankowym Politechniki Wrocławskiej. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia    w internetowej rejestracji kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów (w  sposób opisany w  pkt  1.3).  Opłata  ta musi  być  zaksięgowana  w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji. Za dzień zaksięgowania opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Politechniki Wrocławskiej (zwana dalej również „Uczelnią”).

Kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w pkt 1.3) w systemie internetowej rejestracji kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może zarejestrować co najwyżej trzy zgłoszenia: tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia stacjonarne, tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia niestacjonarne oraz tylko jedno zgłoszenie na studia II stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne). Kandydat może być przyjęty – w ramach danego zgłoszenia – tylko według jednej z podanych w nim preferencji. Osoby zamierzające studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów mogą złożyć stosowne podanie do Rektora, w którym zwrócą się o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy złożyć w Dziale rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji internetowej zgłoszeń.

 1. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie internetowej rejestracji, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 2. Kandydata na studia obowiązuje terminarz rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji letniej (maj – październik 2020 r.; termin rozpoczęcia: 25 maja 2020 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 20 października 2020 r.,) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 kwietnia 2020 roku. Szczegółowy terminarz rekrutacji zimowej (grudzień 2020 r. - luty 2021 r.; termin rozpoczęcia: 18 grudnia 2020 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 26 lutego 2021 r.) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 listopada 2020 roku.

 3. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, zgodnie z terminarzem, o który mowa w pkt 1.11 lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w pkt 1.9 lit. b.

 4. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 albo 3.1 odpowiednio dla pierwszego    i drugiego stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

 5. Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% oraz kandydat, który nie dokonał wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w pkt 1.9 nie zostanie przyjęty na studia na Politechnice Wrocławskiej.

 6. Do rejestracji zgłoszenia w systemie internetowej rejestracji wymagane jest wskazanie przez kandydata konta poczty elektronicznej do kontaktów z kandydatem do momentu założenia skrzynki e-mail przez Uczelnię.

 7. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

 8. Warunkiem uruchomienia studiów stacjonarnych na danym kierunku, poziomie, profilu i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się do przyjęcia na studia liczby kandydatów, tworzących co najmniej jedną grupę zajęciową tj. co najmniej 30 osób (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób) lub co najmniej liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2020/2021 dla tego kierunku, poziomu, profilu i stopnia studiów.

 1. Warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych na danym kierunku, poziomie, profilu i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się do przyjęcia na studia co najmniej 50 kandydatów lub co najmniej liczby kandydatów określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2020/2021 dla tego kierunku, poziomu, profilu i stopniu studiów.

 2. Osobie przyjętej na studia w drodze rekrutacji na podstawie wpisu na listę studentów, która nie złożyła ślubowania do czternastego dnia semestru, w którym powinna rozpocząć studia i tym samym nie nabyła praw studenta:

  1. w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze studiów (pisemne oświadczenie składa się w Dziale rekrutacji, bud. C-13, p. 1.14), Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna uchyla wpis na listę studentów  zaś

  2. w przypadku gdy osoba nie złożyła oświadczenia o rezygnacji ze studiów, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna uchyla wpis na listę studentów. Uchylenie staje się skuteczne od dnia, w którym upłynął termin na złożenie ślubowania.

 3. Podczas procesu rekrutacji uwzględniane są szczególne potrzeby niepełnosprawnych kandydatów na studia. W Uczelni został ustanowiony Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej, z którym mogą kontaktować się kandydaci.

 

2. REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

2.1 DOKUMENTY

 

Kandydat na studia I stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11 następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

 3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na właściwy rachunek bankowy Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

 4. zaświadczenie  lekarskie o braku  przeciwwskazań do studiowania  (dotyczy kandydata  ubiegającego się   o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym, Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziale Podstawowych Problemów Techniki - kierunek Fizyka Techniczna, kierunek Inżynieria Kwantowa),

 5. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

 6. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia/certyfikatu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

ponadto:

 1. przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport). h)

 

2.2 WSKAŹNIK REKRUTACYJNY

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w pkt 2.2 lit. c.      O wartości tego wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, a dla kandydata na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych.

 2. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów.

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

 

WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

 

gdzie:

M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

F(1) – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

 

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących wydziałach/ kierunkach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Techniczno – Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Techniczno – Inżynieryjny

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Techniczno – Przyrodniczy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów

odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA – wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

 1. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI), bez składnika RA , wynosi 535 punktów. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W I), z uwzględnieniem składnika RA , wynosi 1195 punktów.

 2. Na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, profil studiów, formę kształcenia i język wykładowy Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WI), o którym mowa w pkt 2.2 lit. c. Kandydat spełniający warunki określone   w pkt 1.9, 2.1 zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, profilu studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 

2.3. EGZAMINY

 

 1. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych,

 2. egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem    z wyobraźni. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,

 3. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego    z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.

 4. Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski,

 5. kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),

 6. egzaminy, o których mowa w pkt 2.3 lit. d mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki uznaje się za zdany z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego, w roku 2020, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,

 7. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego  uwzględnia  się  tylko  wyniki  egzaminów  przeprowadzonych  w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 

3. REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

3. 1. DOKUMENTY

 

Kandydat na studia II stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11 następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez kandydata,

 2. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom). W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata; następnie kandydat musi dostarczyć, na Politechnikę Wrocławską, dyplom ukończenia studiów,

 3. kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

 4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na właściwy rachunek bankowy  Politechniki  Wrocławskiej  (dotyczy  przypadków,  gdy  opłata  ta  nie  została  zaksięgowana    w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

 5. zaświadczenie  lekarskie o braku  przeciwwskazań do studiowania  (dotyczy kandydata  ubiegającego się   o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym, Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziale Podstawowych Problemów Techniki - kierunek Fizyka Techniczna, kierunek Inżynieria Kwantowa),

oraz dodatkowo:

 1. kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy). Niezłożenie lub złożenie niewypełnionego lub częściowo wypełnionego kwestionariusza nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, brak kwestionariusza oznacza otrzymanie 0 punktów w tym zakresie,

 2. portfolio (jeżeli dotyczy). ponadto:

i)       przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

 

 3.2. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WII) wyznacza się według wzoru:

 

WII = D x 10 + ŚR + OD(2) + E(2) + P(2)

gdzie:

D - ocena na dyplomie ukończenia studiów wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry); 5,5 (celujący).

ŚR - średnia ocena uzyskana w okresie studiów po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie, które są zaliczone na poczet realizacji programu studiów studenta.

 

OD(2) - na podstawie decyzji rady konsultacyjnej wydziału:

 

 • wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c lub

 • wynik oceny dorobku odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w pkt 3.1 lub

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna liczba punktów OD(2) wynosi 25.

E(2) - wynik z dobrowolnego egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E(2) wynosi 27,5.

 • dla kandydata kontynuującego studia II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E(2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E(2) = ED × 5, gdzie ED – ocena z egzaminu dyplomowego.

 • kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą w rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o których mowa w pkt 1.11. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

P(2) - wynik Portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne II stopnia). Maksymalna liczba punktów P(2)  wynosi 50.  Wartość P  równa zero  oznacza nieprzyjęcie  kandydata na dany  kierunek i formę kształcenia.

(2) – wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją rady konsultacyjnej wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD, zasady jego wyliczania podane są w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji, w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

 1. Za ustalenie wyniku E(2), ustalenie wartości OD(2) (w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej) oraz za ustalenie oceny portfolio P(2) kandydata na dany wydział, kierunek studiów i formę kształcenia odpowiada wydziałowa komisja kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana, na danym wydziale, przez Rektora na wniosek dziekana wydziału. Ustalenia oceny D (w przypadku innej skali niż podana w pkt 3.2 lit. a dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Rada konsultacyjna wydziału określa dodatkowe warunki będące podstawą przyjęć na studia II stopnia na dany kierunek studiów:

  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów,

  • wymagany tytuł zawodowy.

W przypadku, gdy kandydat na studia ukończył kierunek studiów z wymaganym tytułem zawodowym spoza listy ustalonej, przez radę konsultacyjną wydziału, dopuszczalnych kierunków ukończonych studiów, MKR może uznać kierunek za dopuszczalny oraz ustalić wartość składnika OD we wskaźniku rekrutacyjnym WII. Uznanie następuje na podstawie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na określonych przez radę konsultacyjną wydziału jako dopuszczalne kierunki ukończonych studiów.

Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest równy zero.

 1. W przypadku gdy wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jest równa zero, kandydat nie zostanie przyjęty na dany kierunek studiów i formę kształcenia.

 2. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wskaźnik rekrutacyjny (WII), określony w pkt 3.2 lit. a i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć, o których mowa w pkt 3.2 lit. c. Warunki te i wskaźnik WII są ustalane dla danego kierunku studiów, formy kształcenia i wydziału prowadzącego ten kierunek i zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WII), o którym mowa w pkt 3.2 lit. a na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów, formę kształcenia i język wykładowy. Kandydat spełniający warunki określone w pkt 1.9, 3.1 zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 

Zał. nr 1 do ZW 56/2019

 

Załącznik nr 1 do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021.

 

Szczegółowe dodatkowe zasady rekrutacji dla kandydatów:

 1. z maturą międzynarodową (IB),

 2. z maturą dwujęzyczną,

 3. ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”,

 4. z maturą europejską (EB),

 5. ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości,

 6. cudzoziemców podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy,

 7. na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów  poza granicami Polski,

 8. cudzoziemców na studia II stopnia podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Postępowanie  kwalifikacyjne  wobec   kandydatów,   o   których   mowa   powyżej   odbywa   się   zgodnie z Warunkami, trybem oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanych dalej „Warunkami rekrutacji”), z uwzględnieniem poniższych postanowień.

 

1. Matura Międzynarodowa (IB)

 

 1. Kandydat na studia z maturą międzynarodową (IB) składa dokumenty wymienione w pkt 2.1 lit. a i c – f Warunków rekrutacji oraz zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej, a następnie kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości) zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji).

 2. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (WI), ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

Ocena                                                                   Liczba punktów

dla poziomu studiów SL, HL

 

7

100

6

100

5

85

4

70

3

55

2

40

1

0

 

Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

 

WI = M + F(1) + 0,1 JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

1

 

gdzie:

M - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL lub na poziomie studies SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie HL,

F(1) - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie HL,

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

 

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Techniczno – Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Techniczno – Inżynieryjny

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Techniczno – Przyrodniczy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie HL,

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie HL,

RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

Przyjęcia kandydatów z maturą międzynarodową (IB) na studia, odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji) według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WI), która decydowała o przyjęciu na studia w rekrutacji, w której kandydat ubiegał się o przyjęcie.

 

2. Matura dwujęzyczna

2.1 Dla kandydatów z maturą dwujęzyczną wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

 

WI = M + MD + F(1) + FD(1) + 0,1 JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

MD - jest równa liczbie punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki w języku obcym.

 

M + MD nie może być większa niż 250 punktów. Jeżeli M + MD jest większa niż 250 punktów, to przyjmuje się M + MD = 250 punktów,

F(1) - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

FD(1) - jest równa liczbie punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki w języku obcym.

F(1) + FD(1) nie może być większa niż 250 punktów. Jeżeli F(1) + FD(1) jest większa niż 250 punktów, to przyjmuje się F(1) + FD(1) = 250 punktów.

 

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących wydziałach/ kierunkach:

 

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Techniczno – Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Techniczno – Inżynieryjny

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Techniczno – Przyrodniczy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO - liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu matury dwujęzycznej z języka obcego; jest wyznaczana według wzoru:

JO = 2,5 x (4/3) DO,

gdzie DO oznacza wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka obcego lub wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Wartość JO nie może być większa niż 250 punktów. Jeżeli JO jest większa niż 250 punktów, to przyjmuje się JO = 250 punktów.

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

 

3. Kandydaci ze świadectwem dojrzałości w trybie "starej matury"

 1. Kandydat ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury” składa dokumenty wymienione w pkt 2.1 lit. a i c – f Warunków rekrutacji oraz kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów  zgodnie  z   obowiązującym  terminarzem   rekrutacji  na  rok  akademicki  2020/2021,   (o którym mowa w pkt  1.11  Warunków  rekrutacji)  poświadczone  przez  Politechnikę  Wrocławską  (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia).

 1. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się następujące przeliczenie:

 

ocena

skala 1-6

Liczba punktów dla

matematyki, fizyki, języka obcego

Liczba punktów dla

języka polskiego

6 (celująca)

125

100

5 (bardzo dobra)

90

90

4 (dobra)

70

70

3 (dostateczna)

50

50

2 (dopuszczająca)

30

30

 

ocena

skala 2-5

Liczba punktów dla

matematyki, fizyki, języka obcego

Liczba punktów dla

języka polskiego

5 (bardzo dobra)

125

100

4 (dobra)

88

88

3 (dostateczna)

50

50

 

Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

 

WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M - jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny (wg zasad podanych w pkt 3.2 Warunków rekrutacji) z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki,

F(1) - jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny (wg zasad podanych w pkt 3.2 Warunków rekrutacji) z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego z fizyki.

 

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących wydziałach/kierunkach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Techniczno – Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Techniczno – Inżynieryjny

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Techniczno – Przyrodniczy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego  JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej  z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu,

JP - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej,

RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

 

4. Matura Europejska (EB)

 1. Kandydat na studia z maturą europejską (EB) składa dokumenty wymienione w pkt 2.1 lit. a i c – f Warunków rekrutacji oraz kopię świadectwa dojrzałości, zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji) poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości).

 2. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (WI), ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 

Ocena w punktach

Liczba punktów

9,00-10,00

100

8,00-8,95

80

7,00-7,95

55

6,00-6,95

30

 

Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

WI = M + F(1) + 0,1 JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 

M - jest równa większej z liczb: P albo 2,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 2 lub 3, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 4 lub 5 lub 5+3,

F(1) - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie 2 lub 3, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie 4 lub 5 lub 5+3.

 

(1)wynik egzaminu  maturalnego  z  fizyki  może  zostać  zastąpiony  korzystniejszym  wynikiem  egzaminu  maturalnego  z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących wydziałach/kierunkach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Techniczno – Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Techniczno – Inżynieryjny

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Techniczno – Przyrodniczy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie L1 lub L4 lub L5, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie L1+3 lub L2 lub L3;

jeżeli kandydat zdał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym L2+3, wówczas:

JO = 2,5 x (4/3) D

gdzie D oznacza wynik matury dwujęzycznej z języka obcego;

 

Wartość JO nie może przekroczyć 250 punktów.

Jeżeli JO jest większa niż 250 punktów, to przyjmuje się JO = 250 punktów.

 

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie L1 lub L4 lub L5, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie L1+3 lub L2 lub L3,

RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych - dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

Przyjmuje się, że poziom niższy (dla języków obcego i ojczystego: L1, L4, L5; dla pozostałych przedmiotów: 2, 3) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach programu EB odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a  poziom wyższy (dla języków obcego   i ojczystego: L1+3, L2, L3; dla pozostałych przedmiotów 4, 5, 5+3) poziomowi rozszerzonemu. Przyjmuje się także, że poziom L2+3 z języka obcego odpowiada poziomowi dwujęzycznemu.

4.3 Przyjęcia na studia kandydatów z maturą europejską (EB) odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WI), która decydowała o przyjeciu na studia w rekrutacji, w której kandydat ubiegał się o przyjęcie.

 

5. Kandydaci posiadajacy świadectwo lub inny dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości

 

 1. Kandydat składa dokumenty wymienione w pkt 2.1 lit. a i c – f Warunków rekrutacji oraz kopię świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z apostille lub legalizacją poświadczone przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów).

 2. W przypadku, gdy świadectwo lub inny dokument został uznany w drodze decyzji administracyjnej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, kandydat składa kopię decyzji kuratora oświaty o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów).

 1. W przypadku, gdy świadectwo lub inny dokument został uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, kandydat składa kopię zaświadczenia z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa lub innego dokumentu z polskim świadectwem dojrzałości, poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów).

 2. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć kopię decyzji, o której mowa w pkt 5.2 do Działu rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) w terminie do 31 października danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) albo do 31 marca danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego), a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 3. Przyjęcia kandydatów odbywają się zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji) według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WI), która decydowała o przyjeciu się na studia w rekrutacji, w której kandydat ubiegał się o przyjęcie.

 4. Wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w pkt 2.2 Warunków rekrutacji jest wyliczany przez Dział rekrutacji na podstawie dokumentów uprawniających do przyjęcia kandydata na studia I stopnia.

 5. Politechnika Wrocławska wymaga tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielski:

  • poświadczonych lub sporządzonych przez tłumacza przysięgłego, albo

  • poświadczonych przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

 

6. Kandydaci cudzoziemcy podlegający procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy

 1. Kandydaci cudzoziemcy rekrutujący się na studia I stopnia, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami – obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,

 3. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

 4. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. cudzoziemcami – posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 6. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 7. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów, o których mowa w pkt 6.8.

 8. Kandydat składa dokumenty wymienione w pkt 2.1 lit. a i c – f Warunków rekrutacji i kopię świadectwa oraz innych dokumentów uzyskanych poza granicami Polski uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z apostille lub legalizacją poświadczone przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów).

 1. W przypadku, gdy przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu przez osobę, która uzyskała status uchodźcy lub  ochronę  uzupełniającą  lub  która  posiada  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w  związku   z okolicznością, o której mowa w odrębnych przepisach lub została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kandydat składa kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wydaną przez kuratora oświaty. W celu poświadczenia przez Politechnikę Wrocławską przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów.

 2. W przypadku, gdy świadectwo lub inny dokument nie jest uznany z mocy prawa za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat składa kopię świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza granicami Polski wraz z decyzją kuratora oświaty o uznaniu za potwierdzające w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia lub wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości lub kopię decyzji potwierdzającej uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wydaną przez kuratora oświaty. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lub decyzję, o których mowa wyżej do Działu rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) w terminie do 31 października danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) i do 31 marca danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego), a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora (w celu poświadczenia przez Politechnikę Wrocławską przedkłada oryginał świadectwa oraz innych dokumentów uzyskanych poza granicami Polski uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia).

 3. Przyjęcia kandydatów odbywają się zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji) według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WI), która decydowała o przyjęciu na studia w rekrutacji, w której kandydat ubiegał się o przyjęcie.

 4. Wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w pkt 2.2 Warunków rekrutacji jest wyliczany przez Dział rekrutacji na podstawie dokumentów uprawniających do przyjęcia kandydata na studia I stopnia.

 5. Politechnika Wrocławska wymaga tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielski:

 • poświadczonych lub sporządzonych przez tłumacza przysięgłego, albo

 • poświadczonych przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

  1. Kandydat składa następujące, ponad te określone w pkt 2.1 lit. a i c – f oraz w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Warunków rekrutacji dokumenty:

 1. kopię  dokumentu   potwierdzającego   prawo   do   podjęcia   i   odbywania   studiów   w   związku   z okolicznością wymienioną w pkt 6.1,

 2. w przypadku osób nieletnich - oświadczenie rodziców zawierające zgodę na podjęcie i odbywanie studiów przez rekrutującego się cudzoziemca,

 3. w przypadku rekrutacji na studia realizowane w języku polskim – kopię potwierdzenia znajomości języka polskiego, z tym że Uczelnia zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji umiejętności językowych kandydata.

 

7. Kandydaci na studia II stopnia posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski

 1. Kandydat składa dokumenty wymienione w pkt 3.1 lit. a i c – g Warunków rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał odpowiedniego dyplomu).

 2. W przypadku, gdy dyplom został uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w drodze postępowania nostryfikacyjnego kandydat składa kopię zaświadczenia stwierdzającego tę równoważność poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginały odpowiednich dokumentów).

 3. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć kopię zaświadczenia, o której mowa w pkt 7.2 do Działu rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) w terminie do 31 października danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) albo do 31 marca danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego), a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata - również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.

 4. Przyjęcia kandydatów odbywają się zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (o którym mowa w pkt 1.11 Warunków rekrutacji) według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (WII), która decydowała o przyjeciu na studia w rekrutacji, w której kandydat ubiegał się o przyjęcie.

 5. Wskaźnik rekrutacyjny (WII), o którym mowa w pkt 3.2 Warunków rekrutacji jest wyliczany przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dokumentów uprawniających do przyjęcia kandydata na studia II stopnia.

 6. Politechnika Wrocławska wymaga tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielski:

  • poświadczonych lub sporządzonych przez tłumacza przysięgłego, albo

  • poświadczonych przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

 

8. Kandydaci cudzoziemcy na studia II stopnia podlegający procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy

 1. Kandydaci cudzoziemcy rekrutujący się na studia II stopnia, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami – obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,

  3. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

 2. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. cudzoziemcami – posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 2. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 3. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów, o których mowa w pkt 6.4.

 4. Kandydat składa dokumenty wymienione w pkt 3.1 lit. a i c – g Warunków rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał odpowiedniego dyplomu), uznanego:

 • na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

 • zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie stwierdzające tę równoważność do Działu rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) w terminie do 31 października danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) i do 31 marca danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego), a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata - również w terminie późniejszym ustalonym  przez  Rektora  oraz  kopię  suplementu  do  dyplomu  ukończenia  studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał odpowiedniego dokumentu).

  1. Politechnika Wrocławska wymaga tłumaczenia dokumentów na język polski lub angielski:

 • poświadczonych lub sporządzonych przez tłumacza przysięgłego, albo

 • poświadczonych przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w danym kraju.

  1. Kandydat składa następujące, ponad te określone w pkt 3 1 lit. a i c  – g Warunków rekrutacji oraz  w pkt 8.2 dokumenty:

  2. kopię  dokumentu  potwierdzającego  prawo  do  podjęcia  i  odbywania  studiów  w związku     z okolicznością wymienioną w pkt 8.1,

  3. w przypadku rekrutacji na studia realizowane w języku polskim – kopię potwierdzenia znajomości języka polskiego, z tym że uczelnia zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji umiejętności językowych kandydata.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)