Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

Uchwała Nr 62/X/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 30 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów oraz formy studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

§ 1

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz art. 69 ust. 1  pkt. 1, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.   z 2018 r., poz. 1668), Senat, na posiedzeniu w dniu 30 października 2018 roku, uchwalił warunki     i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza    Kościuszki    w     roku     akademickim     2019/2020     na     zasadach     określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 22/IV/2018 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów oraz formy studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 62/X/2018 z dnia 30.10.2018 roku

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów oraz formy studiów I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2019/2020

 

Rozdział I

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia prowadzi rekrutację na I rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej studiami, na następujące kierunki:

 

Tabela 1. Kierunki studiów I stopnia i formy realizacji.

LP.

KIERUNEK STUDIÓW

FORMA REALIZACJI STUDIÓW

stacjonarna

niestacjonarna

1.

ZARZĄDZANIE

X

-

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

X

-

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

X

-

4.

LOGISTYKA

X

-

 

 

 

 1. Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych z uwzględnieniem wymaganego przedmiotu maturalnego dla danego kierunku studiów.

 2. Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej kandydatami niepełnosprawnymi, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają procedurze kwalifikacyjnej na zasadach dotyczących obywateli polskich, a ponadto:

  • są przyjmowani na studia na podstawie:

   • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

   • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

   • decyzji ministra;

   • decyzji administracyjnej rektora uczelni.

  • posiadają wizę, lub kartę pobytu, status uchodźcy nadany w RP, są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiadają inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 • przedstawią potwierdzenie na poziomie co najmniej C1, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Warunki i tryb przyjmowania na I rok studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ustalane są odrębną Uchwałą.

 

 1. Limit miejsc oraz minimalną liczbę kandydatów wystarczającą do rozpoczęcia kształcenia na określonym kierunku i formie studiów ustala Senat.

 2. Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów na daną specjalność (minimum 20 studentów).

 

§ 2

 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie 03.06.2019 roku do 26.07.2019 roku (po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wprowadzają oceny ze świadectwa). Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej (opublikowanie list przyjętych na studia – 31.07.2019 roku) składają osobiście lub przez inną osobę w siedzibie Uczelni, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne”, do dnia 07.08.2019 roku, następujące dokumenty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Uczelni):

  • wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  • ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (na wskazane w „Informacji dla kandydatów” konto bankowe dla danego kierunku studiów);

  • kserokopia dowodu osobistego (dwóch stron dowodu osobistego na jednej stronie kartki formatu A4), w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu i Karty Polaka;

  • jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne   w formie elektronicznej – należy dołączyć w rejestracji elektronicznej;

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej (dotyczy tylko kandydatów przyjętych na kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa).

  • dyplomy olimpiad potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej wpisane we wniosku - w oryginale;

  • dowód wpłaty - potwierdzenie wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) – do uregulowania po przyjęciu na studia.

Opłaty należy dokonać na wskazane w „Informacji dla kandydatów przyjętych na studia I” konto bankowe: tytułem: „Opłata za ELS – Studia (stacjonarne lub niestacjonarne) I stopnia kierunek …………... („Bezpieczeństwo narodowe” lub „Zarządzanie” lub „Inżynieria Bezpieczeństwa” lub „Logistyka”) – Nazwisko i imię”

Uwaga:

 1. niewprowadzenie do systemu rejestracji elektronicznej ocen ze świadectwa dojrzałości   w terminie  do  26.07.2019  r.  roku  traktowane  jest  jako  rezygnacja  z  ubiegania  się  o przyjęcie na studia do AWL;

 2. niedostarczenie do AWL powyższych dokumentów w nakazanym terminie (do 7.08.2019 r. roku) traktowane jest jako niespełnienie warunków formalnych. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z listy kandydatów przyjętych na studia do AWL.

 

 1. Wysokość opłaty ustalono na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz.  1861).  Opłatę   w wysokości 85 zł należy wnieść do 26.07.2019 roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§ 3

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Komisje Rekrutacyjne.

 2. Po zakończeniu procesu rejestracji, sporządzane są listy osób ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów.

 3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych. Listy zakwalifikowanych (przyjętych) na studia podawane są alfabetycznie lub numerycznie.

 4. Wykaz wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów:

 

Tabela 2. Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy przyznawaniu punktów kwalifikacyjnych dla danego kierunku studiów (dwa przedmioty do wyboru – wskazane przez kandydata).

Lp.

Kierunek studiów

Wymagane przedmioty

Przedmiot do wyboru

Język

 

 

1.

 

 

ZARZĄDZANIE

Matematyka; Fizyka; Chemia; Informatyka; Historia;

Wiedza o społeczeństwie; Geografia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obcy nowożytny2

 

 

2.

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Matematyka; Fizyka; Historia;

Wiedza o społeczeństwie Geografia;

 

3.

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Matematyka; Fizyka; Chemia; Informatyka;

 

 

4.

 

 

LOGISTYKA

Matematyka; Fizyka; Chemia; Informatyka; Historia;

Wiedza o społeczeństwie;

 

Nowożytny język obcy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, słowacki, szwedzki i włoski.

 

 1. Podstawy przyznania punktów kwalifikacyjnych:

  1. Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2019 – punkty kwalifikacyjne określone  na  podstawie  wyników  wyłącznie  z  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego    z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów według zasady:

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów kwalifikacyjnych;

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

 

 1. Dla kandydatów ze świadectwem „nowej  matury”  z  roku  2006  i  lat  wcześniejszych  oraz kandydatów ze świadectwem „starej matury”  – punkty kwalifikacyjne określone są      z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów odpowiednio na podstawie:

  • wyników    wyłącznie   części   pisemnej   egzaminu    maturalnego                   według        zasad określonych dla kandydatów z „nową maturą”;

  • oceny uzyskanej w czasie egzaminu maturalnego lub oceny końcowej z tych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej według zasady:

   • ocena celująca                  – 100 pkt.;

   • ocena bardzo dobra          – 80 pkt.;

   • ocena dobra                      – 50 pkt.;

   • ocena dostateczna            – 30 pkt.;

   • ocena dopuszczająca        – 10 pkt.;

 

 1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) – oceny z przedmiotów zdawanych na maturze (wymaganych dla danego kierunku) przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższymi zasadami; dla poziomu SL (poziom podstawowy) i HL (poziom rozszerzony) według zasad określonych dla kandydatów z „nową maturą” :

 • 6,7 – 100 pkt.;

 • 5     –   70 pkt.;

 • 4     –   60 pkt.;

 • 3     –   50 pkt.;

 • 2     – 40 pkt.

 

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo lub inny dokument:

  • wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji i Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  • wydane za granicą   przez szkoły lub instytucję edukacyjną uznawane przez państwo,    na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych;

  • wydane za granicą, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa wydane przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w RP wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia – na zasadach określonych w art. 93 – 93h Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195):

 

Jeżeli przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości do obliczenia sumy punktów kwalifikacyjnych uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu.

 

– kryteria przyjęć jak dla kandydatów z „nową maturą”(3 pkt. dla matury na poziomie podstawowym odpowiadają 50 % pkt. nowej matury na poziomie podstawowym):

 

Ø

9 ,10

– 100 pkt.;

Ø

8

– 70 pkt.;

Ø

7

– 60 pkt.;

Ø

6

– 50 pkt.;

Ø

 

6.    Dodatkowe ustalenia:

4,5

– 40 pkt.

 • jeżeli kandydat zdawał na maturze więcej niż jeden ze wskazanych dla danego kierunku studiów przedmiotów, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów;

 • jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada w części pisemnej, z przedmiotu wymaganego, wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów;

 • jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę 100 punktów kwalifikacyjnych;

 • kandydatowi – absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i obcym, podstawą naliczenia punktów jest wynik dający większą liczbę punktów;

 • kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych (100) za język obcy, jeśli spełnia jeden z warunków: jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, jest posiadaczem matury międzynarodowej  lub  jest  absolwentem  klasy dwujęzycznej  z wykładowym językiem obcym;

 • kandydatowi z maturą uzyskaną za granicą – świadectwo uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa,  w innych przypadkach należy dokonać legalizacji uzyskanego dokumentu lub dostarczyć apostille;

 • dla  kandydatów  będących  cudzoziemcami  –  kryteria  przyjęć  jak  dla  kandydatów   ze świadectwem „nowej matury” oraz zgodnie z kryteriami przyjęć dla wybranego kierunku studiów;

 • przyjęcie na studia poprzez:

 • potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się według obowiązujących warunków i trybu rekrutacji. Potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza komisja powołana na podstawie „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;

 • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej odbywa się według obowiązujących w danym roku warunków i trybu rekrutacji. Przeniesienie może nastąpić tylko na pierwszy roku studiów. Decyzję w sprawie ww. przyjęcia ramach przyznanego limitu miejsc Akademii podejmuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba.

 

7. Laureatom  i  finalistom olimpiad  przedmiotowych  stopnia  centralnego,  interdyscyplinarnych  i międzynarodowych, ubiegającym się o przyjęcie na studia w AWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)4 za przedmiot:

 

LP.

PRZEDMIOT

NAZWA OLIMPIADY

Olimpiady przedmiotowe

1.

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

2.

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

3.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

4.

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

5.

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

6.

Wiedza

o społeczeństwie

Wiedza o Polsce

i Świecie Współczesnym

7.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

8.

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka

Angielskiego

9.

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

10.

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

11.

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiady zawodowe

13.

Matematyka

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

14.

Matematyka

Olimpiada Wiedzy Technicznej

15.

Fizyka

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności

Budowlanych

16.

Wiedza

o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiady interdyscyplinarne lub tematyczne

17.

Matematyka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

18.

Fizyka

Olimpiada z Astronomii

i Astrofizyki

19.

Wiedza

o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

20.

Wiedza

o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

i Obronności

21.

Historia

Olimpiada "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża

Polskiego

 

Na podstawie warunków uchwalonych przez Senat AWL uchwałą nr 60/X/2018 z 30 października 2018 r. w sprawie: określenia zasad przyjmowania na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad szczebla centralnego począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 4

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów w ramach ustalonego limitu miejsc podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Jedynym kryterium przyjęcia jest liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście.  W przypadku kandydatów  z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

 2. Dodatkowo każdy kandydat(ka) w przypadku przyjęcia na studia otrzymuje wpis na listę studentów lub odmowę przyjęcia na studia w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a)  z  listy  kandydatów  przyjętych  na  studia  do  AWL w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

 4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej danej podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie terminu podlegają odrzuceniu, o czym powiadamia się kandydata.

 5. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 5

 1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 6

 1. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów właściwy Dziekan może ogłosić dodatkową rekrutację na studia.

 2. W procesie rekrutacji uwzględnia się kandydatów, których wynik maturalny został podwyższony w wyniku odwołania o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).”

 

Rozdział II

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia

 

§ 7

 1. W roku akademickim 2019/2020 Uczelnia prowadzi rekrutację na I rok studiów drugiego stopnia, zwanych dalej studiami, na następujące kierunki:

 

Tabela 3. Kierunki studiów II stopnia i formy realizacji.

Lp.

Kierunek studiów

Forma realizacji studiów

stacjonarna

niestacjonarna

1.

ZARZĄDZANIE

X

-

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

X

X

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

X

-

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na jednym z niżej wymienionych preferowanych kierunków studiów. W każdym przypadku osoba odpowiedzialna za kierunek studiów określa różnice programowe i sposób ich rozliczenia.

 

Tabela 4. Kierunki studiów II stopnia i preferowane kierunki ukończenia studiów.

Lp.

Kierunek studiów realizowany w AWL

Kierunki preferowane

1.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie

 • Ekonomia

 • Informatyka i ekonometria

 • Finanse i rachunkowość

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Bezpieczeństwo narodowe

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Logistyka

 • Stosunki międzynarodowe

 • Europeistyka

 • Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

2.

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Bezpieczeństwo narodowe

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Politologia

 • Stosunki międzynarodowe

 • Europeistyka

 • Zarządzanie

 • Inżynieria bezpieczeństwa

 • Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Inżynieria bezpieczeństwa

 • Inne kierunki techniczne

 

 1. Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej kandydatami niepełnosprawnymi, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 2. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski Komisja Rekrutacyjna jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rozstrzyga czy ukończony kierunek studiów jest pokrewny z kierunkami studiów, o których mowa w ust. 2.

 3. Cudzoziemcy ubiegający się  o przyjęcie na studia podlegają procedurze kwalifikacyjnej  na zasadach dotyczących obywateli polskich, a ponadto:

 • są przyjmowani na studia na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  • decyzji ministra;

 • decyzji administracyjnej rektora uczelni.

 • posiadają wizę, lub kartę pobytu, status uchodźcy nadany w RP, są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiadają inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub  przystąpią   do   ubezpieczenia   w   Narodowym   Funduszu   Zdrowia   niezwłocznie   po rozpoczęciu kształcenia;

 • przedstawią potwierdzenie na poziomie co najmniej C1, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

 1. Limit miejsc oraz minimalną liczbę kandydatów wystarczającą  do rozpoczęcia kształcenia  na określonym kierunku i formie studiów ustala Senat.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dany kierunek studiów. Rodzaj specjalności prowadzonej w ramach kierunku studiów określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

 

§ 8

 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 03.06.2019 roku do 26.07.2019 roku. Ponadto składają osobiście lub przez inną osobę do siedziby Uczelni, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja –  studia cywilne” w terminie do 26.07.2018 roku, następujące dokumenty:

  • wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  • ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale lub oryginalny odpis wydany przez uczelnię (w przypadku braku dyplomu honorowane będzie zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych, zawierające kierunek ukończonych studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);

  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  • kserokopia dowodu osobistego (dwóch stron dowodu osobistego na jednej stronie kartki formatu A4), w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka;

  • jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z   wymogami    zdjęcia    do    dowodu    osobistego)    –    należy    dołączyć    także    w rejestracji elektronicznej;

  • tłumaczenie dyplomu potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. Dyplom musi być uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczpospolitej Polskiej;

  • orzeczenie lekarskie potwierdzające stopień niepełnosprawności;

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej (dotyczy kandydatów na kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa).

Uwaga:

Niespełnienie   ww.    warunków    skutkuje   nierozpatrywaniem   kandydatury   w                                dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Wysokość opłaty ustalono na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz.  1861). Opłatę  w wysokości 85 zł należy wnieść do 26.07.2019 roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§ 9

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Komisje Rekrutacyjne.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów i specjalność w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  • ukończony kierunek studiów wyższych;

  • wynik ukończenia studiów wyższych.

 

Tabela 5. Przeliczanie ocen na punkty kwalifikacyjne.

Wyniki

Liczba punktów kwalifikacyjnych

 

Wynik

ukończonych studiów

5 i 5w

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

 

 1. Przyjęcie na studia poprzez:

  • potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się według obowiązujących warunków i trybu rekrutacji. Potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza komisja powołana na podstawie „Regulaminu  potwierdzania  efektów  uczenia  się  zdobytych  poza  systemem  studiów    w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;

 • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej  odbywa się według obowiązujących w danym roku warunków i trybu rekrutacji. Przeniesienie może nastąpić tylko na pierwszy roku studiów. Decyzję w sprawie ww. przyjęcia ramach przyznanego limitu miejsc Akademii podejmuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba.

 1. Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.  W przypadku  kandydatów   z   taką  samą   liczbą   punktów   kwalifikacyjnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

 2. W terminie do 7 dni od zakończenia procesu rejestracji kandydatów i składania dokumentów wymienionych w § 8 ust. 1, na stronie internetowej Uczelni, zostaną ogłoszone wyniki postępowania rekrutacyjnego, które zawierać będą listę przyjętych kandydatów oraz listę rezerwową. Dodatkowo każdy kandydat(ka) w przypadku przyjęcia na studia otrzymuje wpis na listę studentów lub odmowę przyjęcia na studia w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji.

 3. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z  listy  kandydatów  przyjętych  na  studia  do  AWL w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.
 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie terminu podlegają odrzuceniu, o czym powiadamia się kandydata.

 2. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 10

1. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia na studia kandydatów, którzy ukończyli inne kierunki studiów niż określone w § 7 ust. 2 na zasadach określonych przez osobę odpowiedzialną za kierunek studiów6 oraz przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 

§ 11

 1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Rektor.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)