Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Na   podstawie   art. 70 ust. 1    ustawy    z    dnia    20 lipca 2018 r. - Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i za- kończenia rekrutacji na studia:

  1. pierwszego stopnia - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

  2. drugiego stopnia - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej.

 3. Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów ucze- nia się ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.

 

§ 2

 1. Traci moc uchwała  Senatu  WAT  nr  34/WAT/2018  z  dnia  24  maja  2018  r.  w    sprawie     ustalenia     warunków,     trybu     oraz     terminu     rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  dla  poszczególnych  kierunków  studiów   wyższych na rok akademicki 2019/2020.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI KANDYDATÓW NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2019/2020 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

 

kierunek studiów

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

TAK

 

TAK

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

TAK

 

NIE

 

biogospodarka

 

TAK

 

NIE

 

budownictwo

 

TAK

 

TAK

 

chemia

 

TAK

 

NIE

 

elektronika i telekomunikacja

 

TAK

 

TAK

 

energetyka

 

TAK

 

TAK

 

geodezja i kartografia

 

TAK

 

TAK

informatyka, informatyka w medycynie,

kryptologia i cyberbezpieczeństwo1

 

TAK1

 

TAK

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria materiałowa

 

TAK

 

NIE


 

1 Na studiach stacjonarnych rekrutacja na trzy kierunki „informatyczne”, bez przypisania do określonego kierunku - zgodnie z art. 69 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce przypisanie studenta do okre- ślonego kierunku studiów nastąpi nie później niż od drugiego roku studiów.

 

kierunek studiów

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

logistyka

 

TAK

 

TAK

logistyka (profil praktyczny2)

 

TAK

 

TAK

 

lotnictwo i kosmonautyka

 

TAK

 

TAK

 

mechanika i budowa maszyn

 

TAK

 

TAK

 

mechatronika

 

TAK

 

TAK

obronność państwa (profil praktyczny2)

 

TAK

 

TAK

 

zarządzanie

 

TAK

 

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

 2. Rekrutacja na stacjonarne kierunki studiów: informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo, prowadzona jest bez przypisania do okre- ślonego kierunku. Przypisanie do określonego kierunku studiów nastąpi nie póź- niej niż od drugiego roku studiów.

 3. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 4. Do przeprowadzenia rekrutacji rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, oraz ustala szczegółowy harmonogram rekrutacji, zwany dalej „harmonogramem” i wysokość opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 5. Preferowany   kierunek   studiów   kandydat   określa   w   procesie    rejestracji  na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów na każdej z form realizacji studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów stacjonarnych, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile określił tę formę studiów) w sposób analogiczny jak na studiach stacjonarnych.

2 Pozostałe kierunki - profil ogólnoakademicki.

 

§ 2

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i/lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem doj- rzałości”.

 

§ 3

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpi- sanie na listę studentów określonego kierunku studiów1.

 2. Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2019 r3. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się 26 lipca 2019 r3. ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.

 3. Proces rejestracji na studia trwa od 1 marca do 12 lipca 2019 r3. i obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określe- nie preferowanych kierunków studiów;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wyko- nanej zgodnie z wymogami tam określonymi);

  4. przesłanie poprzez IRK wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości zamiesz- czonych na świadectwie dojrzałości4 oraz innych osiągnięć, będących podstawą naliczenia punktów rankingowych;

  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK.

 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w terminie określonym w harmonogramie oraz w informacji, o której mowa w § 5 ust. 3, dostarczyć do WAT:

  1. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;

  2. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 9 - oryginały do wglądu.

 5. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie

 

3 Termin może ulec zmianie; informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie interneto- wej WAT.

4 Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości IB lub uzyskanym poza granicami RP (z tłuma- czeniem na język polski) dostarcza je do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, która naliczy punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości.

nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT.

 

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;

  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;

  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kie- runków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).

 2. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.

 3. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki egzaminu maturalnego/doj- rzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, zamieszczonych na świadectwie doj- rzałości, przesłanych poprzez IRK w procesie rejestracji na studia4:

  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe) - wyłącznie wyniki5 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 5 przedmiotów;

  2. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6) - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z ustalonych w ust. 5 przedmiotów.

 4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

 5. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych, wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych.

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

 

język polski

bezpieczeństwo narodowe

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

 

biocybernetyka

i inżynieria biomedyczna

 

45

 

30*

 

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

5

biogospodarka

45

30*

 

0

30*

30*

 

0

 

0

 

0

20

5

budownictwo

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

chemia

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

energetyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

geodezja i kartografia

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

informatyka, informatyka w medycynie,

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

 

45

 

30*

 

30*

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

20

 

5

inżynieria bezpieczeństwa

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria materiałowa

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

logistyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

logistyka (profil praktyczny)

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechatronika

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

 

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

 

język polski

obronność państwa (profil praktyczny)

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

Uwaga: * - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi naj- większą liczbę punktów rankingowych.

 

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik do niniejszego za- łącznika.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał:

  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwuję- zycznym;

  2. dwa języki obce;

  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”) - to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 3. Jeżeli kandydat jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje  za  język  obcy  (za  język  polski  w  przypadku  Olimpiady  Literatury  i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

 4. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści   stopnia   centralnego   olimpiad   i   konkursów,   o    których    mowa    w  uchwale  Senatu   WAT   nr 52/WAT/2018   z   dnia   22   listopada   2018 r.   w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogól- nopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na okre- ślony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej okre- ślonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę  punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na ten kierunek studiów. Liczba przyjętych kandydatów na określony kierunek studiów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.

 1. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 16 lipca 2019 r.3 poprzez zamiesz- czenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 2. Każdemu kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia wysyła się dodatkowo in- formację (drogą e-mailową) o ostatecznym terminie dostarczenia do WAT wymaga- nych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. Po dostarczeniu dokumentów kandydat jest przyjmowany na studia poprzez wpisanie na listę studentów okre- ślonego kierunku studiów. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako re- zygnacja z kandydowania na studia i skutkuje wykreśleniem z listy zakwalifikowa- nych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informo- wany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

 3. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu uczelniana komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pisemnej, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia zawierającą pouczenie o możliwości odwołania oraz trybie i terminie jego wniesienia.

 4. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 5. W przypadku stwierdzenia u kandydata, zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, innych wyników przesłanych przez niego w czasie rejestracji, niż w dostarczonych dokumentach - mających wpływ na postępowanie rekrutacyjne - następuje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

 

§ 6

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 26 lipca 2019 r.3 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).

 2. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 3. Rekrutacja    uzupełniająca    prowadzona     jest     w     terminie     określonym w harmonogramie lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. W rekrutacji uzupełniającej (prowadzonej bezpośrednio przez uczelnianą komisje rekrutacyjną, z pominięciem IRK) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez uczelnianą komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.

 2. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjmowani są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w procesie rejestracji kierunek (kierunki) studiów i zostali nieprzyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

 

§ 7

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tym, że studia w WAT dla cu- dzoziemców prowadzone są w języku polskim.

 

Załącznik do załącznika nr 1 do uchwały nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

SPOSÓB NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

 

 1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe)

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu (w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

 1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punk- towej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

 2. waga poziomu - poziom podstawowy - 0,5    poziom rozszerzony - 1;

3)waga przedmiotu:

 1. matematyka - 0,45,

 2. fizyka, informatyka, chemia - 0,3,

 3. język obcy6 - 0,2,

 4. język polski6 - 0,05.

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pi- semnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

100

23

45

15

30

10

20

3

5

99

22

45

15

30

10

20

2

5

98

22

44

15

29

10

20

2

5

97

22

44

15

29

10

19

2

5

96

22

43

14

29

10

19

2

5

95

21

43

14

29

10

19

2

5

94

21

42

14

28

9

19

2

5

93

21

42

14

28

9

19

2

5

92

21

41

14

28

9

18

2

5

91

20

41

14

27

9

18

2

5

90

20

41

14

27

9

18

2

5

 

6 Punkty rankingowe za język polski/ /obcy są naliczane od wyniku maturalnego powyżej 30%.

 

 

 

 

wynik maturalny z części pi- semnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

89

20

40

13

27

9

18

2

4

88

20

40

13

26

9

18

2

4

87

20

39

13

26

9

17

2

4

86

19

39

13

26

9

17

2

4

85

19

38

13

26

9

17

2

4

84

19

38

13

25

8

17

2

4

83

19

37

12

25

8

17

2

4

82

18

37

12

25

8

16

2

4

81

18

36

12

24

8

16

2

4

80

18

36

12

24

8

16

2

4

79

18

36

12

24

8

16

2

4

78

18

35

12

23

8

16

2

4

77

17

35

12

23

8

15

2

4

76

17

34

11

23

8

15

2

4

75

17

34

11

23

8

15

2

4

74

17

33

11

22

7

15

2

4

73

16

33

11

22

7

15

2

4

72

16

32

11

22

7

14

2

4

71

16

32

11

21

7

14

2

4

70

16

32

11

21

7

14

2

4

69

16

31

10

21

7

14

2

3

68

15

31

10

20

7

14

2

3

67

15

30

10

20

7

13

2

3

66

15

30

10

20

7

13

2

3

65

15

29

10

20

7

13

2

3

64

14

29

10

19

6

13

2

3

63

14

28

9

19

6

13

2

3

62

14

28

9

19

6

12

2

3

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pi- semnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

61

14

27

9

18

6

12

2

3

60

14

27

9

18

6

12

2

3

59

13

27

9

18

6

12

1

3

58

13

26

9

17

6

12

1

3

57

13

26

9

17

6

11

1

3

56

13

25

8

17

6

11

1

3

55

12

25

8

17

6

11

1

3

54

12

24

8

16

5

11

1

3

53

12

24

8

16

5

11

1

3

52

12

23

8

16

5

10

1

3

51

11

23

8

15

5

10

1

3

50

11

23

8

15

5

10

1

3

49

11

22

7

15

5

10

1

2

48

11

22

7

14

5

10

1

2

47

11

21

7

14

5

9

1

2

46

10

21

7

14

5

9

1

2

45

10

20

7

14

5

9

1

2

44

10

20

7

13

4

9

1

2

43

10

19

6

13

4

9

1

2

42

9

19

6

13

4

8

1

2

41

9

18

6

12

4

8

1

2

40

9

18

6

12

4

8

1

2

39

9

18

6

12

4

8

1

2

38

9

17

6

11

4

8

1

2

37

8

17

6

11

4

7

1

2

36

8

16

5

11

4

7

1

2

35

8

16

5

11

4

7

1

2

34

8

15

5

10

3

7

1

2

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pi- semnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

33

7

15

5

10

3

7

1

2

32

7

14

5

10

3

6

1

2

31

7

14

5

9

3

6

1

2

30

7

14

5

9

3

6

1

2

29

7

13

4

9

 

 

 

 

28

6

13

4

8

 

 

 

 

27

6

12

4

8

 

 

 

 

26

6

12

4

8

 

 

 

 

25

6

11

4

8

 

 

 

 

24

5

11

4

7

 

 

 

 

23

5

10

3

7

 

 

 

 

22

5

10

3

7

 

 

 

 

21

5

9

3

6

 

 

 

 

20

5

9

3

6

 

 

 

 

19

4

9

3

6

 

 

 

 

18

4

8

3

5

 

 

 

 

17

4

8

3

5

 

 

 

 

16

4

7

2

5

 

 

 

 

15

3

7

2

5

 

 

 

 

14

3

6

2

4

 

 

 

 

13

3

6

2

4

 

 

 

 

12

3

5

2

4

 

 

 

 

11

2

5

2

3

 

 

 

 

10

2

5

2

3

 

 

 

 

9

2

4

1

3

 

 

 

 

8

2

4

1

2

 

 

 

 

7

2

3

1

2

 

 

 

 

6

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pi- semnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

5

1

2

1

2

 

 

 

 

4

1

2

1

1

 

 

 

 

3

1

1

0

1

 

 

 

 

2

0

1

0

1

 

 

 

 

1

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

b)punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości

„stara matura” (skala ocen od 2 do 6)

 

 

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

język obcy

język polski

6

45

30

20

5

5

40

25

18

5

4

35

20

15

4

3

20

15

10

3

2

15

10

5

2

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

 1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości matura międzynarodowa (IB)

 

 

punkty

z egzaminu maturalnego IB

- poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka*, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka*, fizyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

6 i 7

45

30

20

5

5

40

25

20

5

4

35

20

18

4

3

20

15

15

3

2

15

10

10

2

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

 

 

Komentarze (0)