Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Nr CCLXXVI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2020/2021

Na  podstawie  art.  28  pkt  10  oraz  art.  70  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Treść niniejszej uchwały zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie”  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia 20   lipca  2018  r.   –   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),

 2. „Uczelni lub  Uniwersytecie” -  należy  przez  to  rozumieć  Uniwersytet  Medyczny  w Lublinie,

 3. „kandydacie”- należy przez to  rozumieć  osobę  ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,

 4. „nowej maturze” - należy przez  to  rozumieć  egzamin  maturalny  przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 6. „maturze IB”(International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 7. „maturze EB”(European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz.10),

 8. „maturze zagranicznej” - należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej i uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura EB lub matura IB,

 9. „egzaminie wstępnym” - należy przez to rozumieć pisemny egzamin, przeprowadzany w Uniwersytecie dla osób posiadających świadectwo inne niż nowa matura, świadectwo IB, świadectwo EB świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

 10. „zaświadczeniu o wynikach egzaminu wstępnego” - należy przez to rozumieć dokument wydany    przez    Uniwersytet    lub    inną    uczelnię    medyczną,    którego    wyniki są uznawane w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych,

 11. „zaświadczeniu OKE” - należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego,

 • „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego” - należy przez to rozumieć sposób przeliczenia wyników egzaminu maturalnego lub ocen na punkty,

 • „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, wydany absolwentowi studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

 • „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne lub Rektora w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego,

 • „wpisie na listę studentów” - należy przez to rozumieć przyjęcie na I rok studiów osób, które zostały zakwalifikowane w wyniku spełnienia warunków rekrutacji.

 

§ 3

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

 

§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Studia stacjonarne są studiami  bezpłatnymi  w  zakresie  przewidzianym  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne, z zastrzeżeniem ust.6-8.

 6. Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2020/2021.

 7. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie późniejszym, niż postępowanie na studia stacjonarne.

 8. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne wnosi opłatę za I semestr nauki przed dokonaniem wpisu na studia.

 

§ 5

 1. Cudzoziemcy   mogą   ubiegać   się   o    przyjęcie    na    studia   stacjonarne    prowadzone w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami - obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym  i członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.);

  4. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. cudzoziemcami - posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 2. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 3. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, na zasadach odpłatności.

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu 6 kwietnia 2020 roku, a kończy się nie później niż 9 października 2020 roku.

 2. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu prowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie dalszej rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia oraz listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz regulamin przeprowadzania egzaminów dodatkowych określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.

 3. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, Rektor może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów dodatkowych.

 4. Do zadań WKR należy:

  1. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

  2. podejmowanie decyzji  administracyjnych  w  sprawie  odmowy  przyjęcia  na  studia i doręczenie decyzji kandydatom;

  3. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;

  4. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych egzaminów dodatkowych;

  5. sporządzanie list osób przyjętych na studia - dokonywanie wpisu na listę studentów;

  6. sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwą Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje Przewodniczący komisji.

 7. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

 8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora.

 9. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 3. Rektor może upoważnić Prorektora ds. Kształcenia do prowadzenia postępowań odwoławczych i wydawania decyzji w tym zakresie.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 8

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może zostać dopuszczona osoba, która legitymuje się:

  1. świadectwem „nowej matury” lub

  2. świadectwem „starej matury” i zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu maturalnego lub

  3. świadectwem IB, albo świadectwem EB lub

  4. świadectwem maturalnym/dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP

 2. Kandydaci  legitymujący  się  świadectwem  wydanym   za  granicą  (poza  świadectwem  IB i świadectwem EB), zobowiązani są przedstawić:

  1. świadectwo   lub   inny   dokument   zagraniczny   uprawniający   do    ubiegania   się   o  przyjęcie  na  studia  wyższe  w  Rzeczypospolitej  Polskiej   opatrzony  apostille   (z wyjątkiem dyplomu IB i świadectwa EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej  z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub

  2. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub   innego   dokumentu   za   dokument   potwierdzający   uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

  3. zaświadczenie o nostryfikacji.

 3. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny.

 4. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, jeżeli posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej inny niż, wydany na terenie: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

 5. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

 6. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

 1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

 2. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 1. W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 lub ust. 4, Biuro Rekrutacji niezwłocznie występuje do Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o informację, o której mowa w art. 326 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do czasu otrzymania informacji postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega zawieszeniu.

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne  prowadzone  jest  w  celu   ustalenia  listy  osób   przyjętych  na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 2. Limity przyjęć  na  studia  prowadzone w   systemie   stacjonarnym   i   niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 3. Limity przyjęć  na  studia  prowadzone   w   systemie   stacjonarnym   i   niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów określa Senat Uniwersytetu.

 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich  kandydatów,  którzy  uzyskali  jednakową  liczbę  punktów  kwalifikujących  do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Decyzję podejmuje Rektor.

 5. Limit  przyjęć  na  dany  kierunek  studiów   może   zostać   zwiększony   w   przypadku, gdy przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca. Decyzje podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów, WKR może przeprowadzić dodatkową rekrutację. Decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. rejestrację elektroniczną kandydata,

  2. przeprowadzenie egzaminów dodatkowych: wstępnego lub egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne,

  3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

  4. dokonanie wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji.

 3. W ramach elektronicznej rejestracji na studia kandydat zobowiązany jest:

  1. założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie formularza danych osobowych i teleadresowych;

  2. dokonać wyboru kierunku/kierunków i formy studiów;

 1. wprowadzić wyniki egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym lub średnią ocen ze studiów oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

 2. wnieść opłatę rekrutacyjną;

 3. wydrukować kompletne podanie o przyjęcie.

 1. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomem na jakim dany przedmiot był zdawany. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej nie będzie możliwa:

  1. zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdyby uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na innym kierunku

  2. zmiana przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomu na jakim dany przedmiot był zdawany.

 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z  awarii  systemu  rekrutacyjnego  Uniwersytetu. W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

 5. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy liczbą punktów wprowadzonych w formie elektronicznej z przedmiotów będących podstawa rekrutacji na danym kierunku studiów a treścią złożonych dokumentów, powoduje umieszczenie kandydata na liście zgodnie z rzeczywistą liczbą punktów wynikająca z tych dokumentów, z zastrzeżeniem że w przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc nie skutkuje to przyjęciem na studia.

 

§ 11

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i dokonanie rejestracji elektronicznej na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat, będący studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 3. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów tylko na jeden kierunek rozpoczynających się w danym roku akademickim bez względu na poziom studiów (jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

 4. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek.

 5. Kandydaci na kierunki studiów: lekarski i lekarsko-dentystyczny prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów.

 

§ 12

 1. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania oraz dokonania wpisu na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną określone zarządzeniem Rektora.

 2. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.

 1. Nie złożenie wymaganych dokumentów lub nie wniesienie opłaty za I semestr studiów o ile jest wymagana, w terminach wskazanych przez Uczelnię oznacza rezygnację kandydata z dalszego ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Dopuszcza się dwie następujące formy składania dokumentów:

  1. osobiście,

  2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

 3. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 4. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego  lub  paszportu   kandydata   (zgodnego   z   dokumentem   wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 5. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.

 

§ 13

 1. Kandydat, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego może zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Kandydat składa podpisaną rezygnację w formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyła skan podpisanego pisma z adresu mailowego podanego podczas rejestracji elektronicznej.

 3. W przypadku rezygnacji ze studiów, wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 4. W przypadku rezygnacji, odbiór świadectwa lub dyplomu  następuje w trybie określonym  we wniosku kandydata składającego rezygnację.

 

§ 14

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku uwzględnienia odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową i  polega  na  złożeniu  wniosku  przez  kandydata,   do   właściwej   WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Kandydat, któremu decyzją OKE/KAE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

 

§ 15

 1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie.

 1. Ze względu na specyfikę przeprowadzanego egzaminu na kierunek techniki dentystyczne (egzamin manualny), Uniwersytet nie przewiduje zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

 2. Na wniosek kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego Uczelnia uwzględnia szczególne    potrzeby   osób   niepełnosprawnych    w    miarę    możliwości   technicznych i lokalowych. Wniosek kandydat składa na co najmniej 14 dni przed egzaminem.

 

§ 16

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek  studiów.  Brak  opłaty rekrutacyjnej  skutkuje  skreśleniem z listy kandydatów i  uniemożliwia udział   w   dalszym   postępowaniu   rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zwrot opłaty dokonywany jest na  pisemny wniosek  kandydata.  Zwrotu,  o  którym  mowa w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.

 

§ 17

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia legitymujący się nową maturą, starą maturą i zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu maturalnego oraz kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego, będą kwalifikowani na podstawie wyników  uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, przedstawionych w %.

 2. Kandydaci z maturą IB lub maturą EB będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, które zostaną przeliczone według zasad określonych w Załączniku.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą  kwalifikowani   na   postawie   przeliczonych   na   punkty   kwalifikacyjne   wyników z   egzaminu   maturalnego    z    przedmiotów   objętych    postepowaniem   rekrutacyjnym  w zależności od kierunku studiów według zasad określonych w Załączniku.

 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane w państwach innych niż państwa członkowskie: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników egzaminu wstępnego przeprowadzanego przez Uczelnię, z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów.

 1. Kandydaci, posiadający świadectwo maturalne wydane za granicą, nie będący obywatelami polskimi, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem ust 6 i 7 zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:

  1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub

  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2).

 2. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do cudzoziemców posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 .

 3. Kandydaci, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji są zwolnieni z obowiązku poświadczenia znajomości języka polskiego.

 

§ 18

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, prowadzone w języku polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, zobowiązani są w terminie rejestracji na studia dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą na nim skalą ocen;

  • tłumaczenie świadectwa na język polski zgodnie z § 8 ust 6;

 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza na punkty wyniki matury zagranicznej wg zasad określonych w Załączniku.

 3. W przypadku wystąpienia na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot - moduł przedmiotów - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty dla każdego przedmiotu w wartości przypisanej do modułu.

 4. W przypadku, gdy w Załączniku nie uwzględniono kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki z zagranicznego świadectwa zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w danym kraju. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć skalę ocen, z kraju w którym uzyskał świadectwo.

 5. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.1 we wskazanym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 6. Kandydaci, którzy w roku 2020 przystąpią do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dyplomu zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym   wyniku   egzaminu   oraz   oświadczenia,   że   przyjmują   do    wiadomości, iż w przypadku nie przedstawienia uczelni oryginału dyplomu/świadectwa do dnia 30 sierpnia 2020 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 7. UM w Lublinie będzie uznawał zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych przeprowadzanych w latach 2007-2019 przez inne medyczne uczelnie o ile zostały przeprowadzone na arkuszach przygotowanych przez CKE oraz ocenione według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych.

 

§ 19

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia oraz na studia pierwszego stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura mogą być kwalifikowani na podstawie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych (do wyboru z części ustnej lub pisemnej) lub na podstawie zaświadczenia OKE. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone według zasad określonych w Załączniku.

 2. W przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 

§ 20

Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego  stopnia,  laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych określa odrębna Uchwała.

 

§ 21

 1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów/średnia ocen z całego toku studiów uzyskanych przez kandydata.

 2. Na poszczególnych etapach postępowania, zostanie utworzona lista osób: wstępnie zakwalifikowanych, przyjętych oraz lista rezerwowa.

 3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia - łączna liczba punktów uzyskanych z przedmiotów rekrutacyjnych oraz egzaminów dodatkowych

  2. dla studiów II stopnia - średnia ocen z całego toku studiów

 4. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów/średnia ocen z całego toku studiów, mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

 5. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 6. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 7. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie  na  jednolite  studia  magisterskie lub studia pierwszego stopnia w razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

  1. z preferowanego przedmiotu:

   1. biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,

   2. chemia na kierunek farmacja,

   3. matematyka na kierunek elektroradiologia,

  2. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż limit miejsc, na kierunek studiów lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 7, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 8, Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 2. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup kandydatów legitymujących się różną punktacją kolejno obniżając punktację.

 

§ 22

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów na kierunek lekarski, lekarsko- dentystyczny prowadzone w języku polskim mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału i wniesienia opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 23

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

§ 24

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, na niżej wymienione kierunki studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

  1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

   1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   3. do wyboru spośród chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym,

  2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  3. farmacja – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z chemii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród biologii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  4. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru na poziomie podstawowym  lub  rozszerzonym  spośród:  matematyki  lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 2. Podstawą  kwalifikacji  na  kierunek  fizjoterapia   kandydatów   z   maturą   zagraniczną, o których mowa w § 17 ust. 4, jest wynik uzyskany na egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym.

 

§ 25

 1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający nową maturę oraz starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%   z   poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

2.Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub uzyskali maturę w krajach, o których mowa § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

 1. wynik  egzaminu   maturalnego   zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych   w Załączniku,

 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

 3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 1. Kandydaci, którzy  uzyskali  maturę   zagraniczną   w   krajach,   o   których   mowa   w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie  przeliczony  według  zasady:  1%   z   poziomu  rozszerzonego   =   2   punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,

  3. maksymalna    liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunki     lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna   liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunki    farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400 (wynik egzaminu wstępnego zostanie pomnożony przez 4).

 2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura i nie posiadają zaświadczenia OKE, a ubiegają się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia są kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

§ 26

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne.

 

§ 27

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB , matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3:

   1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru dwa różne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki.

2)stara matura:

 1. obowiązkowo: z języka angielskiego,

 2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4:

  1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, chemii, fizyki zdawanych na poziomie    rozszerzonym    lub    matematyki     na     poziomie     podstawowym lub rozszerzonym;

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego =2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek biomedycyna mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci  posiadający  maturę  EB,  maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik  egzaminu  maturalnego zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego =2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o  których  mowa  w  §  17  ust.  3,  do  wyboru   dwa   różne   przedmioty  wybrane przez kandydata, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

  2.   stara  matura:   do   wyboru   dwa   różne   przedmioty   spośród:   biologii,   fizyki  lub matematyki,

  3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, do wyboru dwa różne przedmioty spośród:  biologii,  fizyki  zdawanych  na  poziomie  rozszerzonym  lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych Załączniku,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 4. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 5. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 6. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 7. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach o których mowa w § 17 ust. 3:

 1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

 2. do wyboru: język  obcy  nowożytny  część  ustna  lub  pisemna  lub  matematyka  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 2. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka,

 3. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, obowiązkowo biologia   na   poziomie    rozszerzonym    i    matematyka    (poziom    podstawowy lub rozszerzony),

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3.    maksymalna    liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunek   higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek higiena stomatologiczna, mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę  IB  lub  maturę  zagraniczną  uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego   zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku,

  2.  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.   4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3.   maksymalna     liczba    punktów    możliwa    do    uzyskania    na    kierunku  higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3:

   1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia,

 1. do wyboru: chemia lub matematyka,

 2. matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4:

  1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony,

  2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia, mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych Załączniku,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub  maturę IB  lub  maturę zagraniczną uzyskaną  w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego  zostanie   przeliczony   według   zasad   określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 3. Kandydaci, którzy uzyskali maturę  zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.  4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3:

   • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym,

2)stara matura:

 • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka,

 • matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4:

- do wyboru biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym.

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

 1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego),

 4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o  przyjęcie  na   kierunek   techniki   dentystyczne   mogą   być   kwalifikowani,  na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3, będą kwalifikowani według zasad;

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego   zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 2. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o których mowa w § 17 ust.4, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

 3. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 4. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 6. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 7. Egzamin manualny obejmuje rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.

 8. Za egzamin manualny kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 9. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 32

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa  matura,  matura  EB,  matura   IB   oraz   matura   zagraniczna   uzyskana w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów z maturą zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia- poziom rozszerzony.

3.Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

 1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 1. maksymalna liczba punktów możliwa  do  uzyskania  wynosi  400  (po  200  punktów z każdego przedmiotu),

 2. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą być  kwalifikowani, na podstawie ocen z  egzaminu dojrzałości     z przedmiotów objętych  postępowaniem  rekrutacyjnym  według  zasad  określonych w Załączniku.

 3. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną uzyskaną w krajach, o których mowa w § 17 ust. 3 będą kwalifikowani według zasad:

  1.   wynik  egzaminu  maturalnego   zostanie   przeliczony  według   zasad   określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa  do  uzyskania  wynosi  400  (po  200  punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci,   którzy   uzyskali   maturę   zagraniczną   w   krajach,   o    których   mowa  w § 17 ust. 4, będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 punktów.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

§ 33

Studia  drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

 

§ 34

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna lub studiów drugiego stopnia na kierunku: biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 3. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka lub technologia żywności i żywienie człowieka lub żywienie człowieka.

 4. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

 

§ 35

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest:

 1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

 2. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

 

§ 36

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunki: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będzie średnia  ocen  z  całego  toku  studiów  pierwszego  stopnia  uzyskana  na  danym  kierunku, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny  z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

 3. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne.

 3. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne publikują informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w tym wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.rekrutacja.umlub.pl.

 4. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 5. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień kandydatów wiadomością sms  na  numer  telefonu   komórkowego   zarejestrowany   przez   operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od kandydatów niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 6. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 5 nie zwalnia kandydatów ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 7. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych:

 

Tabela 1

Egzamin dojrzałości - „stara matura”

 

Oceny

na św. dojrzał.

Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali

ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie

wg skali ocen 1-6

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

170

Dobry

130

130

Dostateczny

60

90

Mierny/dopuszczający

-

60

 

Tabela 2

Matura międzynarodowa- „matura IB” (International Baccalaureate)

 

 

Ocena z matury IB

Punkty na poziomie

Podstawowym

(Standard Level SL)

Rozszerzonym

(High Level HL)

7 (excellent)

100

100

6 (verygood)

80

85

5 (good)

70

75

4 (satisfactory)

50

60

3 (medicore)

40

50

Wyniki egzaminów zdawanych na poziomie „Mathematics Standard Level” oraz „Mathematical Studies Standard Level” traktowane są na równi i przeliczane wg skali Standard Level SL.

 

Tabela 3

Matura europejska- „matura EB” (European Baccalaureate)

 

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB

Punkty na poziomie

Podstawowym

(liczba godzin od 2-3)

Rozszerzonym

(liczba godzin od 4-5)

9,51 – 10,00

100

100

9,01 – 9,50

80

85

8,51 – 9,00

70

75

8,01 – 8,50

60

65

7,51 – 8,00

50

55

7,01 – 7,50

40

45

6,51 – 7,00

35

40

6,00 – 6,50

30

35

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Wielkiej Brytanii

 

Wielka Brytania

Ocena na świadectwie

Liczba punktów

 

AS-Levels-

poziom podstawowy

A-Levels-

poziom rozszerzony

A, A+, A*

100

100

A-

80

85

B+

75

80

B

65

75

B-

60

70

C+

55

65

C

50

60

C-

45

55

D+

40

50

D

35

45

D-

30

40

 

Tabela 5

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii

 

Irlandia

 

Ocena na świadectwie

Liczba punktów-p. podstawowy.-

Ordinary

Liczba punktów-p. rozszerzony-

Higher

 

Ocena na świadectwie- od 2018 r.

Liczba punktów-p. podstawowy-

Ordinary

Liczba punktów-p. rozszerzony-

Higher

A1

100

100

1

100

100

A2

80

85

2

80

85

B1

75

80

3

70

75

B2

65

75

4

60

65

B3

60

70

5

50

55

C1

55

65

6

40

45

C2

50

60

7

30

35

C3

45

55

 

 

 

D1

40

50

 

 

 

D2

35

45

 

 

 

D3

30

40

 

 

 

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane we Francji

 

Francja

Ocena na świadectwie- Baccaulaureat- (p. rozszerzony),

skala 1-20

 

 

Liczba punktów

20

100

19

85

18

80

17

75

16

70

15

65

14

60

13

55

12

50

11

45

10

40

 

Tabela 7

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Austrii, Czechach

 

Austria

Czechy

 

 

 

Liczba punktów

skala 1-5

 

p. podstawowy-

Zeugnis

 

p. rozszerzony- Reifeprüfungszeugnis

p. podstawowy-

świadectwo ukończenia szkoły średniej

p. rozszerzony-

Vysvedceniu o maturitnej skuske (Maturita)

1

1

1

1 (celujący)

100

2

2

2

2 (chwalebny)

80

3

3

3

3 (dobry)

60

4

4

4

4 (dostateczny)

40

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech i Słowacji

 

Niemcy

Słowacja

 

 

Liczba punktów

 

Ocena na świadectwie skala 1-6

 

Ocena na świadectwie, skala

1-5

1

1

100

2

2

80

3

3

60

4

4

40

 

Tabela 9

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Norwegii

 

Norwegia

Ocena na świadectwie, skala 1-

6

 

Liczba punktów

6

100

5

80

4

70

3

55

2

40

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Litwie

 

Litwa

Ocena na świadectwie, p.

podstawowy- skala 1-10, poziom A

 

Liczba punktów

 

 

 

 

wynik ze świadectwa

Brandos Atestatas

traktowany będzie jako poziom rozszerzony, skala 1-100

10

100

9

85

8

75

7

65

6

55

5

45

4

30

 

Tabela 11

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Hiszpanii, Holandii i Włoszech

 

Hiszpania

Holandia

Włochy

 

 

Liczba punktów

Ocena na świadectwie, skala 1-

10

Ocena na świadectwie, skala 1-10

Ocena na świadectwie, skala 1-

10

10 i 9

10

10

100

8

9

9

85

7

8

8

65

6

7

7

45

5

6

6

30

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Danii

 

Dania

Ocena na świadectwie, skala: -3-12

Liczba punktów

12

100

10

80

7

70

4

55

2

40

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)