Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA SENATU Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

 

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021, poprzez zastąpienie w §2 ust. 6 litcilit. d roku „2019” rokiem „2020”.

 

§ 2

Tekst jednolity załącznika do uchwały wskazanej w §1 uwzględniający dokonane sprostowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

 

WARUNKI I TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO | DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Rozdział I

 

§1

1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, dokonuje przyjęć na | rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.

2. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wypełnienie obowiązków wymienionych w §2 oraz zdanie z odpowiednią ilością punktów egzaminów wstępnych, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w Rozdziale II w terminach ustalonych przez Rektora.

3. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i mogą być dwuetapowe. Pierwszy etap jest wtedy etapem wstępnym, po którym kandydat decyzją komisji egzaminacyjnej przechodzi lub nie przechodzi do Il etapu egzaminów wstępnych.

4. (Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§2

1. Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

a) rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku;

b) złożenie podpisanego wniosku, O którym mowa w lit. a. wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii — osobiście lub pocztą tradycyjną;

2. Czynności wymienione w ust. 1 lit a. i b. kandydat jest zobowiązany wykonać w terminach ustalonych przez Rektora i podanych do publicznej wiadomości do końca stycznia 2020 r. w Informatorze dla kandydatów dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

3. System Internetowej Rejestracji Kandydata działa pod adresem www.am.katowice.pl w panelu Rekrutacja.

4. Kandydat korzysta z dostępu do internetu we własnym zakresie.

5. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście w Dziale Nauki i Nauczania.

6. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust.1 lit.b:

a) dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów;

b) dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;

c) dla kandydatów na studia pierwszego stopnia: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego) oraz jego kserokopię, złożone w terminie do 8 lipca 2020 r. (liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego);

d) dla kandydatów na studia drugiego stopnia: odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z 2020 r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów w terminie do 8 lipca 2020 r. ( liczy się data dostarczenia a nie data stempla pocztowego)

e) w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się następująco:

a) 4 maja 2020 r. rozpoczęcie;

b) 30 października 2020 r. — zakończenie.

8. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu wstępnego, proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

 

§3

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na warunkach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy.

2. (Cudzoziemcy przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na wniosek cudzoziemca niewymienionego w art. 324 ust. 2 ustawy Rektor może go zwolnić z postępowania rekrutacyjnego w całości lub w części.

4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii, poza dokumentami wskazanymi w §2 przedkładają:

a) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w art. 324 ust. 2 ustawy - jeżeli zamierzają studiować bez ponoszenia opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim;

b) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. W przypadku braku takiego dokumentu znajomość języka polskiego może potwierdzić komisja egzaminacyjna;

c) dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na podstawie decyzji Rektora.

 

§4

1. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdy z kierunków studiów w pełnym zakresie.

2. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na różnych poziomach.

3 Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na jednym poziomie z tym że:

a) w przypadku uzyskania z egzaminu liczby punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;

b) w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w lit.a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą liczbę punktów;

c) dopuszcza się możliwość studiowania więcej niż jednej specjalności na tym samym kierunku i poziomie pod warunkiem rozpoczęcia studiowania na nich w tym samym roku akademickim, na zasadach odpłatności określonych przez Rektora.

4. Osoba, która posiada już status studenta danego kierunku na danym poziomie studiów stacjonarnych w Akademii, nie może przystąpić do rekrutacji na ten kierunek i poziom. Nie można studiować na tym samym kierunku na tym samym poziomie dwóch lub więcej specjalności, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 lit. C).

5. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

 

§5

1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki i specjalności według kolejności miejsc, o której decyduje liczba uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych.

2 W przypadku rezygnacji kandydata na liście studentów umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

3 Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na | rok studiów niestacjonarnych (płatnych) bez dodatkowych egzaminów, pod warunkiem wyboru tego samego kierunku i specjalności studiów. W takim przypadku wymagana jest pisemna deklaracja kandydata złożona w Dziale Nauki i Nauczania Akademii w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia listy studentów przyjętych na studia stacjonarne.

4 Studia niestacjonarne na określonym kierunku i specjalności uruchomione zostają jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.

 

§6

3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia a także w przypadku braku kandydatów, którzy zdali egzamin na dany instrument, Rektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą, w tym - w przypadku studiów pierwszego stopnia - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2020/2021 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w ar 44 zzz ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku i specjalności studiów stacjonarnych w przypadku małej liczby kandydatów.

 

§7

1 Postępowanie rekrutacyjne na | rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zwana dalej UKR.

2 Przewodniczący UKR powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów wstępnych.

3 Do zadań UKR należy w szczególności:

a) przeprowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia na studia; 

b) przyjęcie na studia, które następuje w drodze wpisu na listę studentów;

c) odmowa przyjęcia na studia.

4 Organem odwoławczym od decyzji UKR jest Rektor.

 

§8

1 Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Protokół podpisuje przewodniczący lub jeden z członków UKR oraz wszyscy członkowie poszczególnych komisji egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego UKR.

 

§9

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów wstępnych oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

Rozdział II

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.

2. Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia na stronie www.am.katowice.pl, w terminie do 31 stycznia 2020r.

3. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

l. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Specjalność — Kompozycja

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji, w tym rozmowa kwalifikacyjna 1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia 1-25 pkt

2) fortepian 1-15 pkt

100 pkt

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Specjalność — Dyrygentura symfoniczno-operowa!

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury symfoniczno-operowej, 1-60 pkt

w tym rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia 1-25 pkt

2) fortepian 1-15 pkt

100 pkt |

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Specjalność — Dyrygentura chóralna!

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury chóralnej oraz uzdolnienia głosowe, 1-60 pkt

w tym rozmowa kwalifikacyjna

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia 1-25 pkt

2) fortepian 1-15 pkt

100 pkt

Kierunek Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

Kierunek — Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność — Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z dyrygowania,

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu 1-25 pkt

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

Kierunek — Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z rytmiki i improwizacji 1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

Kierunek — Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe, uzdolnienia do prowadzenia zajęć

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu 1-25 pkt

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

Kierunek — Jazz i muzyka estradowa

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji i aranżacji, improwizacji, ,

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia 1-25 pkt

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

Kierunek — Jazz i muzyka estradowa

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, improwizacji, 1-70 pkt

lwymnenowanałkac osa mowa | aa

Kierunek — Jazz i muzyka estradowa

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu solowego, improwizacji, w tym rozmowa 1-60 pkt

aa a aw mowia wym anawa | 60

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

Kierunek — Jazz i muzyka estradowa

płap| |||

Il etapu

pap |||

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

Kierunek — Instrumentalistyka

Specjalność — Gra na instrumencie — wszystkie specjalności z wyjątkiem fortepianu, skrzypiec,

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

Kierunek — Instrumentalistyka

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa 1-60pkt  ;,

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu 1-20pkt  ;,

2) samodzielne opracowanie utworu 1-10 pkt

1-10 pkt |

Kierunek — Instrumentalistyka

Specjalność — Gra na instrumencie — skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa 1-60 pkt |

kwalifikacyjna . |

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu 1-20pkt |

| 2) samodzielne opracowanie utworu | 1-10 pkt

3) czytanie a vista | 1-10 pkt

„Ogółem maksimum Noa

Kierunek — Instrumentalistyka

instrumenty dęte i perkusja

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu 1-20 pkt

2) samodzielne opracowanie utworu 1-10 pkt

3) czytanie a vista 1-10 pkt

Kierunek — Instrumentalistyka

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja

pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane) 1-25 pkt

2) improwizacja na temat pieśni 1-15 pkt

3) czytanie a vista 1-10 pkt

Kierunek — Taniec

[łapl ||

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz

teatru tańca Il etapu

bEteph "NN"

Egzamin oceniający uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz teatru tańca,

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

Il. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek — Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki!

Kierunek — Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej!

[Egzamin praktyczny |_|] 1.60pkt

Kierunek — Wokalistyka!

| nabór wyłącznie na studia stacjonarne

2 nabór wyłącznie na studia niestacjonarne

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)