Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2020/21

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 299/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz na podstawie § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021, będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

kierunek studiów

czas trwania (w semestrach)

tytuł

stacjonarne

niestacjonarne

zawodowy

architektura krajobrazu

7

8

inżynier

biologia stosowana

6

licencjat

biotechnologia

7

inżynier

dietetyka

6

6

licencjat

ekoenergetyka

7

8

inżynier

ekonomia

6

6

licencjat

finanse i rachunkowość

6

6

licencjat

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

7

inżynier

gospodarka przestrzenna

7

8

inżynier

informatyka stosowana

7

8

inżynier

inżynieria i gospodarka wodna

7

inżynier

inżynieria rolnicza

7

8

inżynier

inżynieria środowiska

7

8

inżynier

jakość i bezpieczeństwo żywności

7

inżynier

leśnictwo

7

8

inżynier

medycyna roślin

7

8

inżynier

ochrona środowiska

7

inżynier

ogrodnictwo

7

8

inżynier

projektowanie mebli

7

inżynier

rolnictwo

7

8

inżynier

technologia drewna

7

8

inżynier

technologia drewna – profil praktyczny

7

inżynier

technologia żywności i żywienie człowieka

7

7

inżynier

weterynaria – jednolite studia magisterskie

11

lekarz weterynarii

zootechnika

7

8

inżynier

 

§ 3

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

  1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

  2. wyników egzaminu  maturalnego  (z  części  pisemnej)  lub  egzaminu  dojrzałości  (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

 2. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

 3. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

kierunek studiów

przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

architektura krajobrazu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia,

albo matematyka

biologia stosowana

biologia albo chemia, albo matematyka

biotechnologia

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

dietetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

ekoenergetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

 

ekonomia

biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o

społeczeństwie

 

finanse i rachunkowość

biologia albo historia, albo geografia, albo

informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo

informatyka, albo matematyka

gospodarka przestrzenna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

informatyka stosowana

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

inżynieria i gospodarka wodna

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

inżynieria rolnicza

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

inżynieria środowiska

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

leśnictwo

biologia albo matematyka

medycyna roślin

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

ochrona środowiska

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

ogrodnictwo

biologia albo chemia, albo matematyka

 

projektowanie mebli

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo

matematyka

rolnictwo

biologia albo chemia, albo informatyka, albo

matematyka

technologia drewna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

technologia żywności i żywienie

człowieka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

weterynaria

biologia i chemia

zootechnika

biologia albo chemia, albo matematyka

 

§ 4

 1. Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2020 roku.

 2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

 4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

  2. ankietę osobową  zawierającą  zdjęcie  kandydata,  imię  (imiona)  i  nazwisko,  datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  3. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania.

 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

 8. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują skierowanie na badania lekarskie wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów. Listę kierunków, na które wymagane  jest  zaświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  do  podjęcia   studiów  wraz     z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 5

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

 2. Studia niestacjonarne są odpłatne.

 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 marca 2020 roku.

 

§ 6

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

 2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą

 

§ 7

 1. O wpisaniu na listę studentów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zawiadamia kandydata w formie pisemnej.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 3. Decyzję odmowną otrzymują kandydaci, którzy nie spełnili wymagań rekrutacji, ale uiścili opłatę rekrutacyjną.

 4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków      i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 299/2019 Senatu UPP

 

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

kierunek studiów

czynniki szkodliwe, uciążliwe lub

niebezpieczne dla zdrowia

 

 

architektura krajobrazu

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

biologia stosowana

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny, w tym zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

 

 

 

biotechnologia

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta oraz grzyby),

mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale,

praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzanie tych samych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

dietetyka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew i preparaty tkankowe,

materiał biologiczny.

 

 

ekoenergetyka

odczynniki chemiczne,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

mikroorganizmy i ich metabolity, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

informatyka stosowana

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

 

inżynieria rolnicza

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

paliwa, oleje i smary,

zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

odczynniki chemiczne,

mikroorganizmy patogenne, promieniowanie UV.

 

 

 

leśnictwo

odczynniki chemiczne, paliwa, oleje i smary, suszony materiał zielnikowy,

grzyby i ich zarodniki oraz roztocze, alergeny (pyłki traw i drzew), zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne.

 

 

medycyna roślin

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

ochrona środowiska

odczynniki chemiczne,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

mikroorganizmy i ich metabolity, zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

ogrodnictwo

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

 

 

 

rolnictwo

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

technologia żywności i żywienie człowieka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

materiał biologiczny.

 

 

weterynaria

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny oraz patogeny odzwierzęce.

 

zootechnika

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)