Ogólne zasady rekrutacji na UE rok akademicki 2020/2021

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 120 (2018/2019) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

Senat w głosowaniu jawnym, w obecność 25 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 25 głosami „tak”, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 32 ust.  1  pkt  5)  Statutu  UEP,  ustalił  następujące  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia      i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej Uczelnią lub UEP) w roku akademickim 2020/2021:

 

DZIAŁ 1

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

 

§ 1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci na studia  pierwszego  stopnia  prowadzone  w  języku  polskim  ubiegają  się  o przyjęcie na kierunek studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na  taki  kierunek  studiów składana  jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 3. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego   stopnia   ma   charakter   konkursowy   i   uwzględnia   wyniki   egzaminów    z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji.

 4. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia – w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym/dojrzałości.

 5. Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, z wyłączeniem stypendystów NAWA, przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019) z dnia 21 grudnia 2018 roku.

 1. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 2. Osoby posiadające już status studenta  danego  kierunku  studiów  pierwszego  stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek.

 3. Decyzję o liczbie miejsc  na  studiach  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  prowadzonych w języku polskim podejmuje Senat UEP.

 4. Zasad rekrutacji określonych niniejszą uchwałą nie stosuje się do kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Zasady przyjęć takich kandydatów określa odrębna uchwała Senatu.

 

§ 2

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim na wybrany kierunek, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie została wyczerpana liczba miejsc. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się         o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie (według ustalonego formularza),

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia  o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

  3. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

  4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię,

  5. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  6. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 35 (2018/2019) z dnia 21 grudnia 2018 roku (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad albo laureatów konkursów, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

 1. zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),

 2. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

 3. tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

 4. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej), Cudzoziemcy składają ponadto:

 5. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego    na    dany    rok    akademicki     lub     potwierdzenie     przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 6. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim – składają cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 7. zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).

Dodatkowo cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

 1. zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu   przygotowawczego   do   podjęcia   kształcenia  w  języku   polskim   w   jednostkach   wyznaczonych   przez   ministra   właściwego   ds. szkolnictwa wyższego, lub

 2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 3. potwierdzenie ukończenia szkoły średniej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemcy  nieposiadający  żadnego  z   powyższych   dokumentów   zobowiązani   są  do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego jest wymagane elektroniczne zgłoszenie.

 2. Warunkiem   udziału    w    postępowaniu    rekrutacyjnym    jest    wniesienie    opłaty    za przeprowadzenie rekrutacji. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

 3. Kandydaci nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu matury międzynarodowej albo świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową albo ukończyli szkołę średnią za granicą).

 1. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 2. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 6 maja i nie później niż 31 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 3. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 4. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.

 5. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu oraz terminów rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 3

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na   podstawie   liczby   punktów/ocen   z   przedmiotów   kwalifikacyjnych,   wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; rachunkowość i finanse biznesu; gospodarka turystyczna; międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, są:

  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a  Global  Society  –  w przypadku  matury International  Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

  2. matematyka,

  3. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   –   do wyboru przez kandydata.

 3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku informatyka i ekonometria są:

  1. fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

  2. matematyka,

  3. język  obcy  nowożytny  (angielski,   francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   –  do wyboru przez kandydata.

 4. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są:

  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society  – w przypadku matury International Baccalaureate      i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

  2. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

 1. Przedmiotami   kwalifikacyjnymi   na   kierunkach:   towaroznawstwo   oraz    zarządzanie i inżynieria produkcji są:

  1. biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

  2. język  obcy  nowożytny  (angielski,   francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   – do wyboru przez kandydata.

 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:

  1. geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

  2. język  obcy  nowożytny  (angielski,   francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   –  do wyboru przez kandydata.

 3. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 - 6 dokonuje kandydat na studia.

 4. Liczbę   punktów   rankingowych   oblicza   się   zgodnie   z zasadami   przedstawionymi   w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 5. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym  jednolite  listy  rankingowe  kandydatów  na każdym z kierunków studiów.

 6. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów, o których mowa     w ust. 2–6, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została  wyczerpana liczba miejsc.

 

§ 4

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na  podstawie  liczby   punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są:

  1. na kierunkach ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; rachunkowość i finanse biznesu; gospodarka turystyczna; międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie:

   1. historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

   2. matematyka,

   3. język obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski)  – do wyboru przez kandydata,

  2. na kierunku polityka społeczna:

   1. historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

   2. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski) – do wyboru przez kandydata,

  3. na kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:

 1. biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

 2. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski) – do wyboru przez kandydata,

 3. na kierunku informatyka i ekonometria:

  1. fizyka albo historia, albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

  2. matematyka,

  3. język obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski)  – do wyboru przez kandydata.

 1. Liczbę   punktów   rankingowych   ustala    się    zgodnie    z zasadami    przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Na podstawie liczby punktów rankingowych obliczonych zgodnie z ust. 3 powyżej, sporządzane są jednolite listy kandydatów dla każdego z kierunków studiów.

 3. Jeżeli kandydat na studia niestacjonarne nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego   z przedmiotów wymienionych w ust. 2, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

DZIAŁ 2

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

§ 5

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim ubiegają się     o przyjęcie na kierunek albo kierunek i specjalność. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów/specjalności, jeżeli liczba  kandydatów na ten kierunek/specjalność jest mniejsza niż 20 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów/specjalność składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek/specjalność prowadzone w języku angielskim, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia wyniki egzaminów     z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji.

 4. Osoby posiadające już status studenta  danego  kierunku  studiów  pierwszego  stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek studiów.

 5. Decyzję o liczbie miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim podejmuje Senat UEP.

 6. Cudzoziemcy – kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim, z wyłączeniem stypendystów NAWA, przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 6

 1. Od  kandydatów  na  I  rok  studiów  prowadzonych w  języku   angielskim   wymagane  są następujące dokumenty:

  1. podanie (według ustalonego formularza),

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

  3. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

  4. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  5. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo  dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

  6. tłumaczenie świadectwa na język angielski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwo wystawione w innym języku niż język polski lub angielski),

  7. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej),

  8. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.: Product & Process Management. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię,

  9. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie:

   1. certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub

   2. certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub

   3. certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum  700 pkt; lub

   4. dyplom matury IB; lub

   5. wynik z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%.

Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są rodzimi użytkownicy języka angielskiego (native speakers).

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

Cudzoziemcy składają ponadto:

 1. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone  w  języku  angielskim  ustalana  jest   na  podstawie   liczby  punktów/ocen  z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: Finance, Applied Economics and Social Analysis oraz specjalnościach International Business i International Management on Emerging Markets na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze są:

  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society  – w przypadku matury International Baccalaureate      i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata, oraz

  2. matematyka.

 3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku Product and Process Management są:

  1. biologia albo chemia, albo fizyka – do wyboru przez kandydata, oraz

  2. matematyka.

 4. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonuje kandydat na studia.

 5. Liczbę   punktów   rankingowych   oblicza   się   zgodnie   z zasadami   przedstawionymi   w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 6. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym  jednolite  listy  rankingowe  kandydatów  na każdym z kierunków studiów lub specjalności z zastrzeżeniem § 8.

 7. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za  granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów, o których mowa    w ust. 2 i 3, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została  wyczerpana liczba miejsc.

 8. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach/specjalnościach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 9. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim nastąpi nie  wcześniej  niż  1  kwietnia  i  nie  później  niż  30  kwietnia  roku,  w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 10. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim,  które  rozpoczynają  się  od  semestru  letniego  nastąpi  nie  wcześniej  niż   1 października i nie później niż 1 listopada roku, w którym prowadzona jest rekrutacja   na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 marca następnego roku kalendarzowego (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 

§ 8

 1. Przy przyjęciach na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku  angielskim dokonuje się następującego podziału liczby miejsc ustalonej przez Senat na dany kierunek studiów/specjalność na rok akademicki 2020/2021:

  1. 50% liczby miejsc jest zarezerwowane dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce oraz

  2. 50% liczby miejsc jest przeznaczone jest dla pozostałych kandydatów.

 2. W ramach puli miejsc określonych w ust. 1 ustala się odrębne listy rankingowe kandydatów, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.

 3. Listy rankingowe dla kandydatów, w ramach puli miejsc określonej w ust. 1 pkt 2) są sporządzane w terminie wcześniejszym niż listy rankingowe dla kandydatów wymienionych w ust. 1 pkt 1). W związku z tym nieobsadzona liczba miejsc z puli, o której mowa w ust. 1 pkt 2), przechodzi do puli miejsc, o której mowa w ust. 1 pkt 1).

 

DZIAŁ 3 PRZEPISY WSPÓLNE

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora. Przewodniczącym kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez rektora.

 2. Zadaniem kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest w szczególności:

  1. dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

  2. ustalenie   liczby   punktów   rankingowych   określających    możliwość   kwalifikacji do przyjęcia na studia,

  3. podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,

  4. w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami;

   1. informowanie kandydatów o wpisaniu ich na listę studentów,

   2. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia,

   3. dokonywanie w trybie  autokontroli  zmiany  wydanych  decyzji  o  nieprzyjęciu  na studia na skutek wniesionych środków odwoławczych,

   4. przekazywanie rektorowi odwołań kandydatów od decyzji o nieprzyjęciu na studia, które nie uległy zmianie w trybie autokontroli.

 3. Uchwały kierunkowych  komisji  rekrutacyjnych  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 4. Proces rekrutacji na studia koordynuje pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. Do zadań pełnomocnika rektora ds. rekrutacji należy w szczególności zatwierdzanie – na wniosek właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej – kierunkowych limitów punktów rankingowych  upoważniających  do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego  stopnia   i studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

 

§ 10

 1. Przed zakwalifikowaniem do składania dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę wszystkich kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów rankingowych.

 2. Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji.

 3. Po złożeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi niezbędne do przyjęcia na studia.

 4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym    wpisuje    się    liczbę    punktów    uzyskanych    przez     kandydata    zgodnie z postanowieniami § 3-4 oraz § 7-8. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 5. Na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3 kierunkowa komisja rekrutacyjna dokonuje – w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami - wpisu na listę studentów I roku studiów.

 6. Decyzje o nieprzyjęciu na studia oraz informacje o wpisaniu kandydata na listę studentów podpisuje w imieniu kierunkowej komisji rekrutacyjnej przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia cudzoziemców wydaje na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3, rektor.

 8. Lista kandydatów  przyjętych  na  I  rok  studiów  pierwszego  stopnia  jest  wywieszana  w siedzibie Uczelni, wyniki udostępniane są na stronie internetowej UEP.

 

§ 11

 1. Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia kandydat może się odwołać do  rektora  za  pośrednictwem  właściwej  kierunkowej  komisji  rekrutacyjnej  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi  skarga  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.

 2. W wypadku cudzoziemców, od decyzji rektora o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, rozpoczynane w roku akademickim 2020/2021, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został następnie podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. w odniesieniu do kandydatów, co do których decyzja w przedmiocie przyjęcia na studia nie została jeszcze wydana – mogą złożyć do kierunkowej komisji rekrutacyjnej wniosek o zmianę liczby punktów w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego. Wniosek taki winien być złożony przed upływem terminów ogłoszenia wyników rekrutacji, wynikających z odpowiedniej uchwały Senatu UEP w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2020/2021;

 1. w  odniesieniu do  kandydatów,  co  do  których wydana  została ostateczna decyzja  o nieprzyjęciu na studia - mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do kierunkowej komisji rekrutacyjnej (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – do rektora) o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Wniosek taki powinien zawierać informację o liczbie uzyskanych punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych, które kandydat uzyskał w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na danym kierunku studiów. Jeżeli w efekcie podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego kandydat uzyska liczbę punktów kwalifikacyjnych wymaganą przy przyjęciu na dany kierunek studiów oraz złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne, kierunkowa komisja rekrutacyjna (a w przypadku kandydatów  będących cudzoziemcami – rektor) może - o ile przemawia za tym słuszny interes kandydata - zmienić ostateczną decyzję o nieprzyjęciu na studia i przyjąć go na studia na UEP.

 

§ 12

Uchwała  Senatu  UEP  w  sprawie  postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  jest  podana   do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP na internetowej stronie podmiotowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 120 (2018/2019) Senatu UEP z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

Metody obliczania punktów rankingowych.

 

 1. Egzamin maturalny i szkoła średnia ukończona za granicą, wyniki wyrażone procentowo z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych jest liczba punktów procentowych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2,

przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.

 1. International Baccalaureate i szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-7 z uwzględnieniem poziomu podstawowego (Standard) i rozszerzonego (Higher).

Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL  i SL przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

Ocena

Liczba punktów kwalifikacyjnych

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 - poor

30

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard, ustala się w następujący sposób: (liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40):

 

2. European  Baccalaureate  i  szkoła  średnia  ukończona  za  granicą,  oceny  w  skali  0-10     z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Ocenom na dyplomie European Baccalaureate (EB)/dyplomie ukończenia szkoły średniej za granicą na poziomie rozszerzonym i podstawowym przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

9,00 - 10,00

100

8,00 - 8,99

90

7,00 - 7,99

80

6,00 - 6,99

60

5,00 - 5,99

40

4,00 - 4,99

30

0 - 3,99

0

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie podstawowym + 40): 2.

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-12, brak zróżnicowania poziomu egzaminu.

Ocenom na dyplomie ukończenia szkoły średniej za granicą przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

12

100

11

90

10

80

9

70

8

60

7

50

6

40

5

30

1-4

0

 

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, punktacja wyrażona literami alfabetu z literą A jako najwyższą, brak zróżnicowanego poziomu egzaminów.

 

Ocena

Liczba punktów

A

100

B

90

C

70

D

50

E

30

F

0

 

 1. Egzamin dojrzałości.

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów za oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Za ocenę z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

Celujący

100

Bardzo dobry

90

Dobry

70

Dostateczny

50

Dopuszczający

30

 

 1. Świadectwo dojrzałości/szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 2-5, brak zróżnicowania poziomów egzaminu:

 

Ocena

Liczba punktów

5

100

4

80

3

60

2

0

 

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 1-5, brak zróżnicowanego poziomu egzaminów:

 

Ocena

Liczba punktów

1,0 – 1,9

100

2,0 - 2,9

80

3,0 – 3,9

60

4,0 – 4,9

30

5,0

0

 

 1. Dla dokumentów z wynikami egzaminów bez zróżnicowanego poziomu stosuje się punktację z tabeli odpowiadającej danej skali ocen bez uwzględniania wzorów. Dla dokumentów z wynikami egzaminów na poziomie rozszerzonym i podstawowym stosuje się punktacje z tabeli odpowiadającej danej skali ocen oraz odpowiednio dla poziomu wzory wymienione w pkt 1.

 1. Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 100.

 2. W odniesieniu do systemów oceniania innych niż wymienione w pkt 2-8 stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali – 100 pkt.

 3. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego i nie ma wpisanej liczby punktów na dokumencie będącym podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

 4. Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu (dotyczy egzaminu maturalnego i szkoły średniej ukończonej za granicą z wynikami egzaminu wyrażonymi w procentach) z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Komentarze (0)