Ogólne zasady rekrutacji na UAM na rok 2020/2021

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2020

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.  

 

Uchwała nr 246/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 2. Skład Komisji Rekrutacyjnej określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie nieprzyjęcia na studia przysługuje odwołanie do rektora.
 6. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 2

 1. Celem ustalenia listy kandydatów uprawnionych do wpisu na listę studentów, zwanej dalej listą przyjętych na studia, oraz listy kandydatów, którym zostanie odmówione przyjęcie na studia, zwanej dalej listą nieprzyjętych na studia, przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają podkomisje rekrutacyjne, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

 

§ 3

W terminie do 30 kwietnia 2020 r. rektor w zarządzeniu określi w szczególności:

 1. zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia,
 2. wykaz wymaganych dokumentów,
 3. terminy rejestracji i składania dokumentów.

 

§ 4

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja na:

 1. semestr zimowy rozpoczyna się 1 czerwca 2020 r. i kończy 31 października 2020 r.;
 2. semestr letni rozpoczyna się 1 lutego 2021 r. i kończy 15 marca 2021 r.

 

§ 5

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:
  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;
 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§ 6

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą być uwzględniane następujące elementy:
  1. wyniki na świadectwie dojrzałości,
  2. egzamin pisemny,
  3. egzamin ustny,
  4. rozmowa kwalifikacyjna,
  5. rozmowa kompetencyjna,
  6. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
  7. średnia ocen ze studiów wyższych,
  8. ocena z egzaminu dyplomowego,
  9. sprawdzian praktyczny,
  10. projekt pracy magisterskiej.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może polegać również na:
  1. złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc,
  2. potwierdzeniu efektów uczenia się.
 3. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z więcej niż jednego elementu to kandydat zobowiązany jest przystąpić do każdego z nich. Konsekwencją nieprzystąpieniado jednego z elementów postępowania kwalifikacyjnego jest nieprzyjęcie na studia.
 4. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących elementów: egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kompetencyjna, sprawdzian praktyczny, to niezaliczenie lub niezdanie ich oznacza nieprzyjęcie na studia.

 

§ 7

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

 1. tryb I – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,
 2. tryb II – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę,
 3. tryb RPL – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

 

§ 8

Wykaz kierunków/specjalności studiów, na które prowadzone jest postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wraz ze szczegółowymi zasadami rekrutacji na studia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu        w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.
 3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
 1. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 1. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.
 2. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia drugiego stopnia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 11

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

 

§ 12

Limity miejsc na poszczególne kierunki/specjalności studiów, w tym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się określa uczelnia.

 

§ 13

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i dwóch sekretarzy.
 3. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów rektor powołuje podkomisje rekrutacyjne. Podkomisje rekrutacyjne mogą przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne na więcej niż jednym kierunku/specjalności studiów.
 4. W skład podkomisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, sekretarz lub sekretarze (w liczbie zależnej od ilości kandydatów).
 5. Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 2, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.
 6. Przewodniczących podkomisji rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 3, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.
 7. Sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej oraz sekretarzy podkomisji rekrutacyjnych powołuje się spośród nauczycieli akademickich albo pracowników administracji.
 8. W celu przeprowadzenia egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej lub sprawdzianu praktycznego przewodniczący podkomisji rekrutacyjnej wyznacza egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich w liczbie co najmniej dwóch.

 

§14

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. akceptowanie list kandydatów uprawnionych do wpisu na listę studentów – list przyjętych na studia;
  2. akceptowanie list kandydatów, którym zostanie odmówione przyjęcie na studia – list nieprzyjętych na studia;
  3. doręczanie decyzji o nieprzyjęciu na studia zgodnie z przepisami KPA.
 2. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy podpisywanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

§15

 1. Do zadań podkomisji rekrutacyjnej należy:
  1. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu dodatkowych egzaminów wstępnych, jeżeli są one elementem postępowania kwalifikacyjnego,
  2. przyznawanie punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego, ustalanie końcowego wyniku,
  3. ustalanie listy rankingowej,
 1. ustalanie liczby punktów wymaganej do zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zwanej dalej progiem punktowym,
 2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia.
 1. Do zadań egzaminatora należy:
  1. przeprowadzanie egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej, sprawdzianu praktycznego,
  2. zgłaszanie propozycji oceny egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej, sprawdzianu praktycznego,
  3. zgłaszanie propozycji oceny projektu pracy magisterskiej.

 

§ 16

 1.   Do    postępowania   kwalifikacyjnego   na    wszystkich   kierunkach/specjalnościach  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w Systemie Internetowej Rekrutacji,
  2. opłaciła zapis na kierunek/specjalność studiów oraz spełnia wymagania określone w § 5.
 2. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
  2. wprowadzeniu  wyników  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości  –  zgodnie  z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów,
  3. zapisaniu się na kierunek/specjalność studiów oraz opłaceniu zapisu– zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w§ 3.
 3. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście do podkomisji rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie podkomisję rekrutacyjną o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do podkomisji rekrutacyjnej.

 

§17

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zwanej dalej opłatą rekrutacyjną.
 2. Opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.
 3. W przypadku nieopłacenia zapisu na wybrany kierunek/specjalność studiów, kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.
 4. W szczególnych przypadkach Rektor, na wniosek kandydata, może zwolnić go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 18

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji obowiązują egzaminy wstępne przygotowuje się zestawy zagadnień będące podstawą do opracowania pytań egzaminacyjnych.
 2. Zestawy zagadnień, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 

§ 19

 1. Jeżeli elementem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa kompetencyjna, egzamin ustny lub sprawdzian praktyczny, to przeprowadza je przynajmniej dwóch egzaminatorów.
 2. W sali, w której przeprowadza się egzamin pisemny, musi znajdować się przynajmniej dwóch egzaminatorów.

 

§ 20

 1. Podkomisja rekrutacyjna ustala liczbę punktów stanowiącą końcowy wynik uzyskany przez kandydata.
 2. Na końcowy wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym może się składać:
  1. suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom,
  2. suma wyników z wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom,
  3. średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych, ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub ocena z egzaminu dyplomowego,
  4. wynik egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy kompetencyjnej,
  5. wynik sprawdzianu praktycznego,
  6. ocena projektu pracy magisterskiej,
  7. suma punktów uzyskana przez przemnożenie liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu/modułu zajęć, dla którego wynik weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów kształcenia realizowanych na danym przedmiocie/module zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się był pozytywny i oceny, według skali ocen określonych w Regulaminie studiów UAM, na jaką oceniono stopień osiągnięcia efektów kształcenia   z danego przedmiotu/modułu zajęć.
 3. Końcowy  wynik  uzyskany  przez  kandydata,  który  wyrażany  jest  w  punktach,  podaje  się    z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

§ 21

 1. W  przypadku,  gdy  wyniki  egzaminu  maturalnego  podane  są  na  świadectwie  dojrzałości    w procentach, to dokonuje się przeliczenia na punkty według zasady 1 % = 1 punkt.
 2. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w załączniku do niniejszej uchwały, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

 

§ 22

 1. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:
 2. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą:
  • 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%.
 3. Kandydatom, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1, dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się proporcjonalnie na procenty nowej matury.

 

§ 23

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:

 

Skala ocen (5-2)

Ocena  Punkty

5            100

4             80

3             60

2               0

 

Skala ocen (6 - 1)

Ocena  Punkty

6             100

5               85

4               65

3               50

2               35

1                0

 

§ 24

 1. Kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.
 2. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne przewiduje egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowę  kwalifikacyjną,  rozmowę   kompetencyjną   lub   sprawdzian   praktyczny   kandydaci  z niepełnosprawnościami mogą uzyskać zgodę podkomisji rekrutacyjnej na dostosowanie ww. elementów postępowania do potrzeb wynikających z rodzaju ich niepełnosprawności.
 3. Dostosowanie elementów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 2, ustalane jest w sposób indywidualny i wynika z rodzaju niepełnosprawności kandydata.

 

§ 25

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na danym kierunku/specjalności studiów sporządza się protokół zbiorczy.
 2. Protokół zbiorczy powinien odzwierciedlać wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz posiadać podpis przewodniczącego i sekretarza lub sekretarzy podkomisji rekrutacyjnej.

 

§ 26

 1. Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich ustala się postępowanie prowadzące do dwóch odrębnych list rankingowych:
  1. pierwszej listy rankingowej – wspólnej dla trybu I i II,
  2. drugiej listy rankingowej – dla trybu RPL.
 2. Podkomisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanej przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2, następuje zakwalifikowanie do przyjęcia na studia kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów równą i większą od progu punktowego ustalonego dla danego kierunku/specjalności studiów.
 4. Podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i zakwalifikować do przyjęcia więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc.
 5. Kierując się dbałością o jakość kształcenia podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na wyższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i nie zakwalifikować do przyjęcia kandydatów poniżej ustalonego progu punktowego pomimo niewypełnionego limitu miejsc.

 

§ 27

 1. Listy rankingowe, o których mowa w § 26 ust. 2, zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz o progu punktowym ogłaszane są w Systemie Internetowej Rekrutacji.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do doręczenia podkomisji rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów. Termin doręczenia oznacza termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej podkomisji rekrutacyjnej. Termin doręczenia kompletu wymaganych dokumentów określa zarządzenie, o którym mowa w§ 3. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do podkomisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, mogą składać oświadczenie o podtrzymaniu  chęci  studiowania  na  UAM.  Powyższe  oświadczenie  musi  zostać  złożone  w terminie oraz w formie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w§ 3. Z grupy osób, które złożyły oświadczenia, podkomisja rekrutacyjna może zakwalifikować kandydatów na zwolnione miejsca, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia, zobowiązani są do  doręczenia  podkomisji  rekrutacyjnej  kompletu  wymaganych  dokumentów w terminie ustalonym przez podkomisję rekrutacyjną.

 

§ 28

 1. Na studiach drugiego stopnia ustala się postępowanie prowadzące do dwóch odrębnych list rankingowych:
  1. pierwszej listy rankingowej – dla kandydatów, którzy nie ubiegają się o przyjęcie na studia w trybie RPL,
  2. drugiej listy rankingowej – dla trybu RPL.
 2. Podkomisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanej przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2, następuje przyjęcie na studia kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów równą i większą od progu punktowego ustalonego dla danego kierunku/specjalności studiów.
 4. Podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i przyjąć więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc.
 5. Kierując się dbałością o jakość kształcenia podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na wyższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i nie przyjąć kandydatów poniżej ustalonego progu punktowego pomimo niewypełnionego limitu miejsc.
 6. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 2, zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydatów w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  oraz  o  progu  punktowym  ogłaszane  są w Systemie Internetowej Rekrutacji.

 

§ 29

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, komplet wymaganych dokumentów przyjmowany jest do wypełnienia limitu miejsc.
 2. Na kierunkach/specjalnościach studiów, o których mowa w ust. 1, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w trybie RPL ustala się listy rankingowe zgodnie z zasadami określonymi w § 26 dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich lub w § 28 dla studiów drugiego stopnia

 

§ 30

 1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przyjęcia na studialimit miejsc pozostaje niewypełniony, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek przewodniczącego podkomisji rekrutacyjnej ustalić termin dodatkowej rekrutacji. Rekrutację dodatkową przeprowadzają dotychczasowe podkomisje rekrutacyjne na zasadach obowiązujących podczas rekrutacji podstawowej.
 2. W przypadku, gdy limit miejsc na danym kierunku/specjalności pozostaje niewypełniony,na wniosek przewodniczącego podkomisji rekrutacyjnej rektor podejmuje decyzję o uruchomieniu albo nieuruchomieniu danego kierunku/specjalności studiów.

 

§ 31

Podkomisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku/specjalności studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja;
 2. podwyższyli wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 3. złożyli do Działu Nauczania wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej oraz kopię rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 44zzz ust. 18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

§ 32

Podkomisja rekrutacyjna kończy swoją działalność po ustaleniu listy przyjętych na studia i przekazaniu do dziekanatu kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na studia.

 

§ 33

Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za usługi edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obejmują one m.in. odpłatność za studia niestacjonarne, odpłatność za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone wyłącznie w języku obcym, odpłatność za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatność za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

 

§ 34

Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej.

 

§ 35

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Komentarze (0)