Zasady rekrutacji na UJ 2020/2021

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 i 6 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1

Niniejsza uchwała określa:

 1. warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 – w załącznikach nr 1-7,

 2. zasady przyjmowania  na studia laureatów oraz  finalistów olimpiad stopnia centralnego   w rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 – w załączniku nr 8.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/V/2019 Senatu UJ z 29 maja 2019 roku 

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

 1. Niniejszy załącznik określa:

 

Dział I

Przepisy wstępne

 

§ 1

 1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

 2. warunki, tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji;

 3. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

 4. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania.

 1. Użyte pojęcia oznaczają:

  1. ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.     z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);

  2. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

 2. Uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

 3. rektor – Rektor Uniwersytetu lub upoważniona przez niego osoba;

 4. jednostka – jednostka prowadząca nabór na studia;

 5. dziekan – kierownik jednostki organizacyjnej;

 6. dział – Dział Rekrutacji na Studia;

 7. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 8. stara matura – egzamin dojrzałości kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 9. matura IB – matura międzynarodowa przeprowadzana przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

 10. matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich;

 11. inna matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;

 12. system – elektroniczny system rejestracji kandydatów;

 13. konto – indywidualne konto kandydata w systemie;

 14. opłata rekrutacyjna – opłata za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).

 

Dział II

Przepisy ogólne

 

§ 2

 1. Rekrutację w Uniwersytecie prowadzi rektor.

 2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2020 roku.

 1. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie naboru nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz, że  osoby przyjęte na  studia  w tym naborze  będą  miały możliwość skorzystania  z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia, warunki prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz jej wysokość w walucie obcej oraz listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest w oparciu o dwie grupy zasad:

  1. dla obywateli polskich;

  2. dla cudzoziemców.

 2. Sporządza się odrębne listy rankingowe obywateli polskich i cudzoziemców, za wyjątkiem studiów, dla których został określony łączny limit przyjęć.

 3. Dla wybranych studiów jednostka może określić także odrębne zasady rekrutacji dotyczące osób ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się. W przypadku braku określenia takich zasad nie prowadzi się rekrutacji na tej podstawie.

 

Dział III Wydziałowe zespoły rekrutacyjne

 

§ 4

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji rektor powołuje jeden wydziałowy zespół rekrutacyjny w jednostce organizacyjnej.

 2. Jeżeli w jednostce organizacyjnej prowadzone są studia w językach obcych, rektor powołuje także odrębny wydziałowy zespół rekrutacyjny dla przeprowadzenia naboru na studia prowadzone w językach obcych.

 3. Pracą wydziałowego zespołu rekrutacyjnego kieruje dziekan lub wskazana przez niego osoba.

 4. Egzaminy przeprowadza wydziałowy zespół rekrutacyjny. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, rektor na wniosek dziekana może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów.

 

§ 5

 1. Wydziałowy zespół rekrutacyjny realizuje czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Wydziałowy   zespół   rekrutacyjny   oraz   zespoły   egzaminacyjne   realizują   czynności    związane    z przeprowadzeniem egzaminów.

 3. W uzasadnionych przypadkach wydziałowy zespół rekrutacyjny lub zespół egzaminacyjny może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 4. Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg każdej z części postępowania kwalifikacyjnego sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do jednostki i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dział IV Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 6

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.

 2. Kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane teleadresowe.

 1. Zakładając konto kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia     i powoduje umorzenie postępowania.

 2. Kandydat za pośrednictwem konta przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne studia.

 3. Kandydaci są zobowiązani do przekazania, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji  na  studia,  danych   wymaganych   w   celu   ustalenia   wyniku   kwalifikacji   określonych  w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 4. Fakt podania w przeszłości danych w ramach udziału w rekrutacji na studia w Uniwersytecie lub studiowania w Uniwersytecie obecnie lub w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 5.

 5. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

 6. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych, w szczególności www.rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

§ 7

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z procedurami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 2. Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną, odrębnie za każdą dokonaną rejestrację.

 3. Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4, ustalić wysokość opłaty rekrutacyjnej w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, z uwzględnieniem średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego.

 4. Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej, w szczególności z uwagi na udokumentowaną trudną sytuację materialną kandydata. Kandydat składa wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem działu do ostatniego dnia rejestracji zgodnie z szczegółowym harmonogramem rekrutacji  na studia.  Złożenie wniosku nie zwalnia  z obowiązku wniesienia opłaty    w określonym terminie.

 5. Jeżeli w ostatnim dniu rejestracji brak jest zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej lub potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio dowodu wniesienia opłaty do siedziby działu lub dokumentów do jednostki nie później niż w terminie wyznaczonym na potwierdzanie rejestracji.

 

§ 8

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego konta.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

 3. Przy dokonywaniu rejestracji na więcej niż jedne studia kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący  uzyskaniem  odpowiednio  niższego  wyniku  lub  wykluczeniem  z  kwalifikacji  –  jeżeli   w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów.

 1. Kandydat  może  ubiegać   się  o  zaadaptowanie  formy  egzaminu  do  swoich  potrzeb  wynikających   z niepełnosprawności.

 2. Kandydat składa wniosek o zaadaptowanie formy egzaminu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu rejestracji w danym naborze do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 3. Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 4. Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub wydziałowy zespół rekrutacyjny w uzgodnieniu z kierownikiem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, kandydat ma w danym postępowaniu ustalany jeden liczbowy wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki kandydatów są umieszczane na liście rankingowej uporządkowanej malejąco ze względu na liczbowy wynik kwalifikacji.

 2. W przypadku studiów, o których mowa w § 14 ust. 11 oraz § 15 ust. 10 nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji.

 3. Rektor podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany warunkami i trybem rekrutacji.

 4. Rektor ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej      w dniu publikacji pierwszej listy rankingowej dla danych studiów, z tym że może go ustalić odmiennie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia  kandydata  na  studia  obowiązuje  we  wszystkich  naborach  prowadzonych  na  te  studia.   W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, rektor wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 5. Listy rankingowe, wyniki kwalifikacji oraz informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia publikowane są w systemie.

 6. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 10

 1. Kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów (zwanego dalej wpisem). Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest  równoznaczne z rezygnacją kandydata      z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Kandydat po otrzymaniu w koncie komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu we wskazanym w komunikacie terminie zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 3. Fakt dokonania wpisu na studia w Uniwersytecie w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku dokonania wpisu na studia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.

 4. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu dokonanie wpisu jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 5. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata.

 6. W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje do działu. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, rektor może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

 2. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat dokonując wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 

§ 11

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 2. Przy dokonywaniu wpisu pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

 

§ 12

 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski, przy czym dla wybranych studiów, w szczególności dla studiów w językach obcych, tłumaczenie może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

 2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji  tłumacza przysięgłego     w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

  1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U.      z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo

  2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

 4. Świadectwo innej matury zagranicznej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach opisanych w art. 93 ustawy o systemie oświaty.

 5. Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 13

 1. Z   chwilą   przystąpienia   do   postępowania   rekrutacyjnego   kandydat   akceptuje   jego   warunki,    w szczególności:

  1. oświadcza, że znane są mu zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów;

  2. przyjmuje do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe  w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów;

 1. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków dokonania wpisu na pierwszy rok są przekazywane za pośrednictwem systemu, a także zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

 2. zobowiązuje się w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu na studia oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia;

 3. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania działu o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych  przez  siebie  danych  lub  o  wykrytych  nieprawidłowościach  w  pracy  systemu   i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach.

 1. Rektor rozpatruje skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Dział V

Szczegółowe zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla obywateli polskich

Rozdział I

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

 

§ 14

 1. Podstawę ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część A), a dla określonej grupy kandydatów wyniki egzaminów sprawdzających predyspozycje do podjęcia danych studiów, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność uzyskania określonej liczby punktów z wyniku maturalnego z danego przedmiotu na określonym poziomie.

 3. Kandydaci posiadający:

  1. nową maturę są przyjmowani na podstawie przedstawionych w procentach wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej na poziomie:

   1. rozszerzonym,

   2. dwujęzycznym (dla języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego);

  2. maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen z pisemnej części egzaminu umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB;

  3. starą maturę są przyjmowani na podstawie wyników:

   1. egzaminu  maturalnego umieszczonych  na  zaświadczeniu, o którym mowa  w  art.  44zzp ust.  2 ustawy o systemie oświaty,

   2. egzaminu dojrzałości umieszczonych na świadectwie dojrzałości, przeliczonych według wzoru określonego w załączniku nr 2 (część D);

  4. inną maturę zagraniczną są przyjmowani na podstawie wyników umieszczonych na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4–7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 11, ustala się dla poszczególnych studiów zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

  1. dla  każdego  z  przedmiotów  kwalifikacyjnych  z  ustalonej  listy,  oznaczanego  dalej  przez  i  (dla i = 1, …, 19), ustala się wagę wi  wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga wi  stanowi mnożnik dla wyniku pi z przedmiotu  i oraz odzwierciedla istotność  tego wyniku przedmiotowego  w postępowaniu kwalifikacyjnym na  dane  studia.  Przedmioty  i,  które  nie  są  brane  pod  uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują wagi  wi  równe 0 – ustalane w ten sposób domyślnie   w przypadku braku wskazania innej wagi;

 1. przedmioty, dla których ustalono niezerowe wagi dzieli się na rozłączne grupy, w obrębie których znajdują się przedmioty posiadające podobne znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz określa liczby wyników przedmiotowych branych pod uwagę w każdej z nich;

 2. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym, określa się nazwę takiego przedmiotu kwalifikacyjnego (i przypisuje się mu oznaczenie i = 20) oraz wagę. Przedmiot ten brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wszystkim kandydatom stanowi samodzielnie odrębną grupę w rozumieniu pkt. 2;

 3. w uzasadnionych przypadkach ustala się wymagany poziom dla przedmiotu i branego pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji.

 1. Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata, stanowiącym podstawę dalszego postępowania kwalifikacyjnego, jest średnia ważona z czynnikiem normującym:

 

pi(1) x w1(1) + ... + pi(n) x wi(n)

W

 

gdzie W jest sumą n wag, wybranych zgodnie z ustaleniami ust. 4, odpowiadających w poszczególnych grupach przedmiotom z najwyższymi wagami. Łącznego wyboru n przedmiotów z odpowiednich grup, zgodnie z ust. 4, dokonuje się w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

 1. Wynik przedmiotowy pi, obliczany kandydatowi odrębnie dla każdego z przedmiotów i = 1, …, 19, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 4:

  1. dla nowej matury:

4

pi: = max{R, min {3 D, 100}}

 

gdzie R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

 1. dla starej matury:

1                     4

 

pi: = max{2 P, R, min {3 D, 100}}

 

gdzie P,  R,  D  są  posiadanymi  przez  kandydata  wynikami  egzaminu  maturalnego  uzyskanymi  z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

 1. dla matury IB:

1                    4                       100

 

pi:= max {2, P, R, min {3 D, 100}} x 7

 

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część B). W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki  z przedmiotu kwalifikacyjnego    i = 7 lub 8, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

 1. dla matury EB:

1      1                     4

 

pi: = max {4 E, 2 P, R, min {3 D, 100}} x 10

 

gdzie E, P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu  maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część C). W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 16, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest  najkorzystniejsza  dla  kandydata  wartość  przyporządkowana  zgodnie  z  tabelą  określoną     w załączniku nr 2 (część A);

 1. dla innej matury zagranicznej:

1

 

pi: = max {2 P, R}

 

gdzie P, R są posiadanymi przez kandydata wynikami uzyskanymi z przedmiotu i na poziomie podstawowym  i  rozszerzonym,  wyrażonymi  z  zachowaniem  proporcji  w  skali  od  0  do  100. W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 15, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A).   O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów i oraz do poziomów P i R decyduje rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie analizy dostarczonego świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Brak wyniku z egzaminu maturalnego jest podczas obliczania wyniku przedmiotowego przyjmowany jako wynik równy 0.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji kandydata, określa załącznik nr 4.

 3. Zasady uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego,  olimpiadach  międzynarodowych  oraz  konkursach   określa   załącznik   nr   4   uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku.

 4. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  został  podwyższony  w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do rektora nie później niż do 18 września 2020 roku, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 5. W przypadku studiów, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie,

  2. posiadanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego określonej w załączniku nr 4 liczby punktów możliwych do uzyskania,

  3. dokonanie wpisu na studia.

 

Rozdział II Studia drugiego stopnia

 

§ 15

 1. Podstawą ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia drugiego stopnia są wyniki elementów kryteriów kwalifikacji (zwanych dalej elementami), których lista znajduje się w załączniku  nr 2 (część E).

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia egzaminów.

 3. Dla każdych studiów ustala się zestaw studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

 1. W  uzasadnionych  przypadkach  zestaw  studiów  dzieli  się  na   grupy:   podstawową   i   dodatkowe. W przypadku takiego  podziału  dla każdej  wyodrębnionej  grupy dodatkowej  ustala się  współczynnik α będący liczbą większą od zero i mniejszą od jeden, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla grupy podstawowej współczynnik α wynosi 1. Współczynnik α stanowi mnożnik dla liczbowego wyniku kwalifikacji i odzwierciedla istotność tych wyników w postępowaniu.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 10, dla poszczególnych studiów ustala się zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

  1. dla każdych studiów ustala się co najwyżej dwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach co najwyżej trzy elementy brane pod uwagę przy rekrutacji i oznaczane dalej przez i (dla i = 1, …, 7);

  2. dla każdego z ustalonych wyżej elementów i określa się wagę wi będącą liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 100 wyrażającą procentowy udział wyniku pi z elementu i w wyniku kwalifikacji kandydata. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi za element i odzwierciedlający istotność wyniku z tego elementu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Elementy, które nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

  3. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy lub uzdolnień kandydata w zakresie spoza listy elementów i = 1, …, 7, określa się nazwę co najwyżej jednego elementu (i = 8), w ramach którego taka dodatkowa weryfikacja wiedzy może nastąpić;

  4. w przypadku wyboru elementu i = 5, 6, 7 w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji określa się zakres i tematykę egzaminu.

 3. Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona wyników pi z wagami wi ustalonymi zgodnie z ust. 5 pkt 2 liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów należących do grup dodatkowych tak uzyskany wynik mnoży się przez odpowiadający danej grupie współczynnik α, ustalony zgodnie z ust. 4.

 4. Wynik pi z każdego z elementów i z listy ustalonej w załączniku 2 (część E) jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i ustalaną odpowiednio dla elementów:

  1. i = 1, 2, 3, 4, zgodnie ze wzorem:

pi: =

ocena - min

x 100

max - min

 

gdzie: ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną, min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata;

 1. i = 5, 6, 7, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako liczba procent punktów możliwych do uzyskania. Nieprzystąpienie kandydata do egzaminu  skutkuje uzyskaniem   z niej 0 punktów;

 2. i = 8, w skali  od  0  do  100,  z dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  w sposób  opisany w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji.

 1. W przypadku, gdy program ukończonych przez kandydata studiów nie przewidywał możliwości uzyskania wyników z elementów i = 2, 3, 4, to wynik ustala rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów i jest on ostateczny.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji dla poszczególnych studiów, określa załącznik nr 6.

 3. W przypadku studiów, o których mowa w załączniku nr 6, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i potwierdzenie rejestracji w systemie,

  2. dokonanie wpisu na studia.

 

Dział VI Cudzoziemcy

 

§ 16

 1. W uzasadnionych przypadkach określa się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów, znajomość języka polskiego lub obcego na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej ustalana jest na podstawie szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia określonych w załączniku nr 5, a dla poszczególnych studiów drugiego stopnia w załączniku nr 7.

 3. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych  (t.j.:  Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), lub

  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Dział VII Limity przyjęć

 

§ 17

 1. Limity przyjęć na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia określone są w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7.

 2. Użyte określenia oznaczają:

  1. górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach dla obywateli polskich;

  2. limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach dla cudzoziemców;

 3. dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.

 4. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

  1. zmian limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

  2. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/V/2019 Senatu UJ z 29 maja 2019 roku

 

A.Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz innej matury zagranicznej

 

Numer przedmiotu UJ (i)

Lista

przedmiotów kwalifikacyjnych

Przedmiot egzaminacyjny matury IB

Przedmiot egzaminacyjny matury EB

Przedmiot egzaminacyjny innej matury

1

biologia

Biology

biologia

biologia

2

chemia

Chemistry

chemia

chemia

3

fizyka

Physics

fizyka

fizyka

4

filozofia

Philosophy

filozofia

filozofia

5

geografia

Geography

geografia

geografia

6

historia

History

historia

historia

 

 

7

historia muzyki

dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies lub w grupie 6: Arts

muzyka

muzyka

 

 

8

historia sztuki

dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies lub w grupie 6: Arts

sztuka

sztuka

9

informatyka

Computer Science

matematyka

informatyka lub matematyka

10

język angielski

English

język angielski

język angielski

11

język francuski

French

język francuski

język francuski

12

język hiszpański

Spanish

język hiszpański

język hiszpański

13

język łaciński

i kultura antyczna

Latin

język łaciński

język łaciński

14

język niemiecki

German

język niemiecki

język niemiecki

15

język polski

Polish

język polski

język polski lub

język oryginalny matury

 

 

16

język rosyjski

Russian

język angielski lub język niemiecki, lub język francuski, lub język włoski, lub język hiszpański

język rosyjski

17

język włoski

Italian

język włoski

język włoski

 

18

matematyka

Mathematical Studies; Mathematics; Further Mathematics

matematyka

matematyka

 

 

19

wiedza o społeczeństwie

dowolny przedmiot zdawany w grupie 3: Individuals and societies

historia lub geografia, lub filozofia

wiedza o społeczeństwie lub

historia, lub geografia, lub filozofia

 

 1. Przyporządkowanie przedmiotów oraz poziomów matury IB do poziomów w UJ

 

Poziom egzaminacyjny matury IB

Poziom egzaminu – poziom przedmiotu kwalifikacyjnego w UJ

Biology; Chemistry; Physics; Philosophy; Geography; History; Computer Science; Latin; Polish; Mathematical Studies;

Mathematics; Further Mathematics; przedmioty zdawane

w grupie 3 : Individuals and societies; przedmioty zdawane w grupie 6: Arts

SL = P HL = R

English; French; Spanish; German; Russian; Italian

zdawany w grupie 1: SL = R; HL = D zdawany w grupie 2: SL = P; HL = R

 

C.Przyporządkowanie poziomów matury EB do poziomów przedmiotów kwalifikacyjnych w UJ

 

Poziom egzaminacyjny matury EB

Liczba godzin tygodniowo

Poziom przedmiotu kwalifikacyjnego w UJ

Język ojczysty L1

4

P

Język ojczysty L1+3

4+3

R

Język obcy L2+3

3+3

D

Język obcy L2

3 (przez 7 lat)

R

Język obcy L3

4 (przez 5 lat)

R

Język obcy L4

4 (przez 2 lata)

P

Język obcy L5

2 (przez 2 lata)

E

Matematyka 5+3

5+3

D

Pozostałe przedmioty 4x45 – 5x45

4 lub 5

R

Pozostałe przedmioty 2x45 – 3x45

2 lub 3

P

 

 1. Przeliczanie wyników starej matury

W celu obliczenia wyników przedmiotowych z egzaminu dojrzałości stosuje się poniższy wzór:

 

x = (osr - min) x 100

 

r

gdzie:

x – wynik kandydata z danego przedmiotu na poziomie podstawowym (P), określony w skali od 0 do 100     z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

osr – średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i ustnej z danego przedmiotu, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

min – dla egzaminu zdawanego do 1991 ro roku (oceny w skali: 2–5) równe 2, a dla zdawanego od 1991 roku (oceny w skali: 1–6) równe 1;

r – dla egzaminu zdawanego do 1991 roku (oceny w skali: 2–5) równe 3, a dla zdawanego od 1991 roku (oceny w skali: 1–6) równe 5.

 

E.Lista elementów kryteriów kwalifikacji uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia

 

Numer elementu UJ (i)

Elementy kryteriów kwalifikacji

1

ocena na dyplomie

2

ocena z pracy dyplomowej

3

ocena z egzaminu dyplomowego

4

średnia ze studiów ustalona zgodnie w regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia

5

wynik rozmowy kwalifikacyjnej

6

wynik testu

7

wynik egzaminu pisemnego

8

inny element

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 36/V/2019 Senatu UJ z 29 maja 2019 roku

 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć na pierwszy rok studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2020/2021

 

§ 1

Niniejszy załącznik określa szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok następujących stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich:

 1. kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English);

 2. kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of dental surgery program in English); – dotyczące obywateli polskich oraz cudzoziemców.

 

§ 2

 1. Warunkiem formalnym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w §1 jest:

  1. posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na umożliwiającym odbywanie studiów poziomie B2, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski. Poziom CEFR B2 musi być potwierdzony certyfikatami: IELTS – co najmniej 6,5 pkt; TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub równoważny.

Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów skandynawskich:

 1. dla kandydatów z Norwegii – 4;

 2. dla kandydatów ze Szwecji – C (VG);

 3. dla kandydatów z Danii – 7.

Jeżeli kandydat z kraju skandynawskiego nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

 1. posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym,

 2. ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 1. Podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, ustalony w oparciu o wynik pisemnego egzaminu wstępnego w języku angielskim z przedmiotu Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences.

 2. Limity przyjęć:

  1. kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English):

   1. górny limit przyjęć (bez względu na posiadane obywatelstwo): 125

   2. dolny limit przyjęć: 32

  2. kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of dental surgery program in English):

   1. górny limit przyjęć (bez względu na posiadane obywatelstwo): 20

   2. dolny limit przyjęć: 12

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)