Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2020/21

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.
 

 

UCHWAŁA Nr 16/2019 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Działając na podstawie art.  70  ust.1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.  1669, z późn.  zm.)  Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala  się  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzania na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Uchwała wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w zakładce Uchwały Senatu/2019 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

Załącznik do Uchwały Nr 16/ 2019 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

 

Rozdział I

Ogólne warunki i termin rekrutacji

 

§ 1

 1. Akademia Muzyczna w Krakowie w ramach ustalonych limitów dokonuje przyjęć na I rok studiów   I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni.

 2. Uczelnia   przeprowadza    także    rekrutację    na  studia   prowadzone   w  języku  angielskim. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.

 3. Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek Muzyka kościelna.

 4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

 5. Podstawą przyjęcia  na  studia  I  stopnia  są  wyniki:  z  praktycznego  egzaminu  wstępnego  oraz  pisemnego  egzaminu  maturalnego  z   języka   polskiego   na   poziomie   podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to wynik z języka ojczystego.

 6. Podstawą  przyjęcia  na  studia  II  stopnia  są  wyniki  z  praktycznych  egzaminu  wstępnego  oraz przedstawienie dyplomu  ukończenia studiów I  stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub dokumentu równorzędnego.

 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

 8. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2020 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze  Egzaminów  Maturalnych,   w   celu   odczytania   wyników   matury   przez   uczelnię, w ww. rejestrze.

 9. Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego, w języku polskim i angielskim:

  1. elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 r. i kończy 30 maja 2020 r.;

  2. link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl;

  3. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

  4. w  celu  rejestracji  kandydat  wypełnia  i  zatwierdza  kwestionariusz  oraz  wyraża   zgodę   na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku, w wyznaczonym terminie;

  5. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wygenerowanie i wysłanie kwestionariusza;

  6. osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;

  7. uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku.

 10. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, wokalistyka, rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r. i kończy 31 października 2020 r.

 11. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunku po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl w zakładce Kandydaci.

 

§ 2

 1. Do  egzaminu  wstępnego  dopuszczeni  są  kandydaci,  którzy  spełnią  wymagania  określone  w § 1 oraz:

  1. w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,

  2. w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną dla Kierunku zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia i pozytywnie zdanym egzaminie.

 3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD)  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod  warunkiem przedłożenia  ww. dokumentu      w oryginale i tłumaczeniu na język polski przed egzaminami.

 4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada dokument   potwierdzający   nostryfikację.   Kandydat   jest   zobowiązany   do    przedłożenia ww. dokumentów w oryginale i tłumaczeniu na język polski przed egzaminami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym,    wyznaczonym     przez     właściwą     Komisję     Rekrutacyjną     dla     Kierunku z uwzględnieniem innych terminów obowiązujących w rekrutacji.

 

§ 3

 1. Kandydaci na  studia  I stopnia nie  muszą  posiadać  świadectwa  ukończenia szkoły muzycznej  II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.

 2. Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu     wyrównanie    szans.    Forma    egzaminu    ustalana    jest     w    sposób    indywidualny, z pprzewodniczącym właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

 

§ 5

 1. Kandydaci przyjmowani  są  na  poszczególne  kierunki/specjalności  według  kolejności  miejsc.  O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.

 2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

 3. W  przypadku  uzyskania   tej   samej   liczby   punktów  przez  dwóch   lub   więcej  kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje:

  1. w postępowaniu na studia I stopnia  – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym  z języka polskiego (poziom podstawowy), a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),

  2. w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 6

W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

 1. na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

 2. na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne dla kierunków (zwane dalej KRdK) powołane przez Przewodniczącego UKR, w uzgodnieniu z właściwym dziekanem.

 2. Przewodniczącym KRdK może być dziekan lub wyznaczona przez dziekana osoba.

 3. W skład KRdK wchodzą: przewodniczący, sekretarz, z-ca sekretarza oraz co najmniej trzech członków.

 4. Przewodniczący    KRdK    powołuje    komisje     egzaminacyjne     i     ich     przewodniczących  do  przeprowadzania  poszczególnych  egzaminów.   Komisje   egzaminacyjne  mogą  pracować   w zespołach egzaminacyjnych.

 5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący KRdK może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz KRdK nadzoruje i koordynuje ich pracę.

 6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.

 7. Do zadań KRdK należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,

  2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,

  3. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  4. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,

  5. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

  6. przekazanie kandydatom informacji o miejscu i terminach egzaminów,

  7. organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),

  8. ustalanie w uzgodnieniu z dziekanem wydziału puli miejsc na poszczególnych specjalnościach studiów w ramach limitu miejsc dla danego kierunku studiów,

  9. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,

  10. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,

  11. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości mailowej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą,

  12. wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

  13. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,

  14. przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora.

 8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze KRdK.

 9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych KRdK sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:

  1. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),

  2. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).

 10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Komisje Rekrutacyjne dla Kierunku przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:

  1. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),

  2. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).

 11. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek/specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

 

§ 8

Do przeprowadzenia  egzaminów  wstępnych  uprawnieni  są  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w uczelni.

 

§ 9

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 2. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.

 3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują wszyscy członkowie właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku.

 

§ 10

 1. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, przewodniczący komisji egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.

 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

 

§ 11

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

§ 12

 1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

 2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, co najmniej jeden prorektor, sekretarz oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów.

 3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.

 4. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. powoływanie Komisji Rekrutacyjnych dla Kierunków w uzgodnieniu z dziekanami,

  2. podejmowanie ustaleń dotyczących prac KRdK,

  3. kontrola przestrzegania przez KRdK warunków i trybu rekrutacji,

  4. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,

  5. sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji KRdK o nieprzyjęciu na studia.

 5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.

 6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.

 7. Komisje Rekrutacyjne dla Kierunku zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do rektora.

 8. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji KRdK.

 9. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Rozdział II Wymagane dokumenty

 

§ 13

1.Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest:

 1. kolorowe  zdjęcie,   jak   do  dowodu  osobistego,  tj.   o  wymiarach  35x45  mm,  wykonane   na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,  pokazujące  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice  i  przedstawiające  osobę  w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

 2. skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów zdających na inny niż ukończony kierunek na studiach I stopnia, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

  1. dowód tożsamości – do wglądu,

  2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

  3. ponadto na specjalność kompozycja: na STUDIA I STOPNIA

co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane.

na STUDIA II STOPNIA

wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

 1. Po pozytywnie zdanym egzaminie, w wyznaczonym przez KRdK terminie kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, który nie był zobligowany do dołączenia do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2, przesyła je drogą elektroniczną lub składa osobiście do sekretarza KRdK. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje decyzją KRdK o nieprzyjęciu kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego. Z  obowiązku  tego  zwolnieni  są  absolwenci  Akademii  Muzycznej  w Krakowie.

4.Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. do wglądu oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,

 2. do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub uwierzytelnioną notarialnie –  dotyczy  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie  na  studia II stopnia,

 3. kserokopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 celem przechowywania ich w teczce akt osobowych studenta,

 4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia – nieobowiązkowo,

 5. do wglądu dowód tożsamości,

 6. 3 kolorowe fotografie zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1.

 1. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

 

Rozdział III

 

§ 14

 

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

 1. Komisje egzaminacyjne mają prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 2. Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.

 3. Do  egzaminu  przystępuje  się   z  własnymi  materiałami  nutowymi.   Kandydat   może   wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

 

kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

 

Studia I stopnia

Etap I

Egzamin kierunkowy

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Kompozycja:

 • przegląd prac kompozytorskich, badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium i technik kompozytorskich oraz zainteresowań artystycznych – egzamin ustny.

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Teoria muzyki:

 • omówienie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie

„Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje",

 • sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno- naukowych w formie rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją egzaminacyjną.

 

Etap II

Egzaminy uzupełniające

 

 • kształcenie słuchu – egzamin praktyczny

 • harmonia – egzamin praktyczny

 • czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

Etap I

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Kompozycja – profil ogólny, specjalizacji

muzyka elektroakustyczna, specjalizacji kompozycja teatralna, filmowa i użytkowa: Egzamin kierunkowy ustny – 2 komponenty:

 • autoreferat na temat własnej twórczości, założeń i planów artystycznych oraz prezentacja wybranych kompozycji

 • wiedza z dziedziny kompozycji, stylów i technik kompozytorskich, instrumentoznawstwa oraz instrumentacji klasycznej, romantycznej i nowoczesnej, znajomość muzyki XX w. i najnowszej.

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Teoria muzyki:

 

Egzamin kierunkowy ustny – 2 komponenty:

 • autoreferat  na   temat   pracy   licencjackiej   (lub   innej   pracy   dyplomowej   odpowiednio do ukończonych studiów)

 • prezentacja dwóch wybranych pozycji z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje".

 

Etap  II  –  wspólny  dla   całego   kierunku   (nie   dotyczy  kandydatów,   którzy  ukończyli  studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

Egzaminy uzupełniające:

 • pisemne

 • kształcenie słuchu

 • harmonia

 • literatura muzyczna

-praktyczne

 • kształcenie słuchu

 • harmonia

 

kierunek DYRYGENTURA

Studia I stopnia

 

Etap I

Egzamin kierunkowy

 • zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny

Etap II

Egzaminy uzupełniające

 • kształcenie słuchu – egzamin praktyczny

 • harmonia – egzamin praktyczny

 • gra i czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

Egzaminy kierunkowe

 • dyrygowanie

 • czytanie partytur

 • fortepian

 • egzamin ustny z wiedzy podstawowej z zakresu dyrygentury (na poziomie ukończonych studiów I stopnia)

 

kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy; do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzaminy kierunkowe

 • gra na instrumencie wybranym przez kandydata* – egzamin praktyczny

 • harmonia – egzamin praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin praktyczny

Etap II: Egzaminy uzupełniające – modułowe** Moduł I – ogólny

 • sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny

 • sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) – egzamin praktyczny

Moduł II – rytmika

 • rytmika – egzamin praktyczny

 • improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

 

*kandydat wybierający „moduł II – rytmiczny” zobowiązany jest wybrać grę na instrumencie – fortepian w grupie egzaminów kierunkowych.

*kandydat wybiera moduł egzaminów właściwy dla profilu ogólnego lub prowadzonej na kierunku specjalności studiów. Zdanie modułu (lub modułów) egzaminów z wynikiem pozytywnym jest wymagane do realizacji odpowiadających im specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Egzaminy kierunkowe Etap I

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Etap II***

Moduł I – dyrygencki

 • dyrygowanie – egzamin praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin praktyczny

 

Moduł II – rytmika

 • rytmika – egzamin praktyczny

 • improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

 

Moduł III – pedagogiczny

 • śpiew z własnym akompaniamentem – egzamin praktyczny

 • przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie.

 

***kandydat wybiera moduł lub moduły egzaminów, których zdanie z wynikiem pozytywnym jest wymagane do realizacji odpowiadających im specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

 

kierunek MUZYKA KOŚCIELNA

Studia I stopnia

Egzamin kierunkowy

 

 • gra na instrumencie organy lub fortepian lub fortepian i inny instrument – egzamin praktyczny

Egzaminy uzupełniające

 • harmonia – egzamin ustny

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

 • sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Studia II stopnia

Egzamin kierunkowy:

 • gra na instrumencie organy lub fortepian

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Egzaminy uzupełniające

 • akompaniament liturgiczny

 • sprawdzian umiejętności dyrygenckich

 • sprawdzian umiejętności wokalnych.

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA FORTEPIANIE

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

-Etap II:

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

-Etap I:

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

-Etap II:

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA ORGANACH

Studia I stopnia

 

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA FORTEPIANIE HISTORYCZNYM*, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLONE*, GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

* dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II stopnia

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA HARFIE

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • studia orkiestrowe

-Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

-Etap II:

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Kandydat, który zda egzamin wstępny na skrzypce , ale nie zostanie przyjęty z braku miejsc, może  rozpocząć  studia   na  altówce,  jeżeli  pozostaną   w   tej  specjalności   wolne   miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Dopuszczalne  jest   przesłuchanie   kandydata   na   skrzypcach   z   tożsamym   do   licencjackiego   ( skrzypcowym ) programem egzaminu wstępnego.

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA  PUZONIE,  GRA  NA  TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

Studia I stopnia

 

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Studia II stopnia

 

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność GRA NA PERKUSJI, specjalności w zakresie muzyki jazzowej: GRA NA FORTEPIANIE, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FLECIE POPRZECZNYM, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA PERKUSJI, GRA NA GITARZE

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

-Etap I:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

-Etap II:

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 • kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 • egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

kierunek WOKALISTYKA

Studia I stopnia

 

Egzamin  trzyetapowy,  do  drugiego  etapu  przystępują  kandydaci,  którzy  zdali  etap   pierwszy.  Do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy i drugi.

Etap I

Egzamin kierunkowy

 • egzamin wokalny* (program wykonany z pamięci)

  • aria barokowa w języku włoskim

  • utwór dowolny

Etap II

Egzamin kierunkowy

 • egzamin wokalny* - utwory inne niż w I etapie (program wykonany z pamięci)

  • aria operowa lub oratoryjna

  • pieśń

Egzamin uzupełniający

 • badanie predyspozycji aktorskich

  • interpretacja jednego utworu literackiego: wiersza lub fragmentu prozy

(program wykonany z pamięci),

 • wykonanie zadanej scenki aktorskiej.

*prezentowane utwory należy wybrać wyłącznie z repertuaru muzyki klasycznej, nie rozrywkowej Komisja zastrzega sobie możliwość skrócenia prezentowanego utworu.

 

Etap III

Egzamin praktyczny

 • egzamin klauzurowy z kształceniem słuchu

 

Egzamin klauzurowy to samodzielne przygotowanie utworu wokalnego w określonym czasie z dostępnością do fortepianu.

 

Studia II stopnia

Egzamin kierunkowy

egzamin wokalny* (program wykonany z pamięci)

 • aria operowa lub oratoryjna

 • pieśń

*Komisja zastrzega sobie możliwość skrócenia prezentowanego utworu.

Egzamin uzupełniający

badanie predyspozycji aktorskich:

 

 • interpretacja jednego utworu literackiego: wiersza lub fragmentu prozy

(program wykonany z pamięci),

 • wykonanie zadanej scenki aktorskiej.

 

Rozdział IV

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 15

 1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno- dwu- lub trzyetapowe.

 2. Kandydaci, którzy w pierwszym lub drugim etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

 3. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez wszystkich członków KRdK ogłasza sekretarz.

 4. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

 

punkty

ocena

25

bardzo dobrze ++

24

bardzo dobrze +

23

bardzo dobrze

22

bardzo dobrze -

21

bardzo dobrze - -

20

dobrze ++

19

dobrze +

18

dobrze

17

dobrze -

16

dobrze - -

15

dostatecznie ++

14

dostatecznie +

13

dostatecznie

12

dostatecznie -

11

dostatecznie - -

0-10

niedostatecznie

 

 1. W przypadku egzaminów na studia I stopnia, w zależności od rodzaju zdawanej matury (stara, nowa, międzynarodowa lub inny egzamin równoważny) oceny,  wartości procentowe lub literowe  z egzaminu z przedmiotu maturalnego przelicza się na punkty wg poniższego systemu:

Wartości procentowe

Wartości literowe

Ocena

Ilość punktów

100% – 90%

A

celujący,

bardzo dobry

3

89% – 60%

B

dobry

2

59% – 30%

C

dostateczny, dopuszczający (mierny)

1

 

§ 16

 

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego

 

 1. Na kierunkach Dyrygentura, Muzyka kościelna (studia I i II stopnia) oraz kierunkach Kompozycja  i teoria muzyki i Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia), wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”,

 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów   z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1. Na kierunku kompozycja i teoria muzyki w rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie etap I, wynik egzaminu stanowi średnia punktów z komponentów egzaminu kierunkowego. W przypadku pozostałych kandydatów wynik egzaminu stanowi średnia składowych: średniej punktów z poszczególnych komponentów egzaminu kierunkowego (etap I)   i średniej wyników etapu II.

 2. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w rekrutacji na studia II stopnia wynik egzaminu stanowi suma punktów I i II etapu,  z zastrzeżeniem, że przy wyborze  dwóch  lub więcej modułów w II etapie, do wyliczenia końcowej punktacji jest brany pod uwagę tylko moduł z najwyższą punktacją

 3.  Na kierunku instrumentalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu z gry na instrumencie stosuje się mnożnik „x 3”,

 • do liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej nie stosuje się mnożnika,

 • do liczby punktów uzyskanych z pozostałych komponentów egzaminu stosuje się mnożnik „x 1/2”,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1.  Na kierunku Wokalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

 • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x 3”,

 • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

 • do sumy punktów z egzaminów dodaje się punkty za przedmiot maturalny.

 

 1. Minimalne wymagania punktowe:

dyrygentura

studia I stopnia

 • egzamin kierunkowy – min.18 pkt

 • egzaminy uzupełniające  –  min. średnia  16  pkt, w tym  z kształcenia słuchu  min. 18 pkt,      z pozostałych egzaminów min. 13 pkt

studia II stopnia

 • egzaminy kierunkowe – min. średnia 18 pkt, w tym z dyrygowania oraz z wiedzy podstawowej   w  zakresie dyrygentury  na   poziomie  ukończonych  studiów  I   stopnia   z dyrygentury – min. 18 pkt, pozostałe egzaminy – min. 13 pkt

kompozycja i teoria muzyki

studia I stopnia

 • egzamin kierunkowy – min.18 pkt

 • egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

studia II stopnia

 • egzamin kierunkowy – min. średnia 18 pkt, w tym z każdego komponentu min. 14 pkt

 • egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia

 • egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 • egzaminy uzupełniające – modułowe* – min. 16 pkt z każdego egzaminu

studia II stopnia

 • egzamin kierunkowy, etap I – min. 18 pkt

 • egzaminy kierunkowe – modułowe*, etap II – min. 16 pkt z każdego egzaminu

 • przy   wyborze   dwóch    lub   więcej   modułów,    do   końcowej   punktacji   liczony   jest          moduł z najwyższą punktacją

muzyka kościelna

studia I i II stopnia

 • egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 • egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu

instrumentalistyka

studia I i II stopnia

 • egzamin z gry na instrumencie, rozmowa kwalifikacyjna – min. 18 pkt.

 • pozostałe egzaminy – min. 13 pkt

wokalistyka

studia I i II stopnia

 • egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu

 • egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu.

 

§ 17

 

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

 

 1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów:

  1. na wniosek właściwego dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia,

  2. jako rekrutację uzupełniającą dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 2. Terminy    egzaminów    w    ramach     dodatkowej     rekrutacji     ogłasza     właściwa     KRdK   na stronie internetowej uczelni, nie później niż do dnia 1 września.

 3. Przyjęcie na I rok studiów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunku w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, następuje przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunku.

 

§ 18

 

Studia niestacjonarne

 

 1. Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię.

 2. O uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.

 3. Właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunków podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne lub na podstawie  wyników  dodatkowej  rekrutacji (tryb postępowania jak w §2).

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)