Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2020/2021

Politechnika Krakowska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 20.

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się:

1) warunki, tryb i sposób przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 18 grudnia 2019 r. nr 121/d/12/2019 zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1359) oraz wnioskiem dziekana Wydziału Architektury z 15 listopada 2019 r., wnioskiem dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z 11 grudnia 2019 r., wnioskiem dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej z 26 listopada 2019 r. i wnioskiem dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z 14 listopada 2019 r. postanawia się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w tabeli „Wydział Architektury”:
– w częściach dotyczących stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku architektura (w języku polskim i w języku angielskim) w kolumnie „poziom kształcenia” zwrot: „studia I stopnia 3,5-letnie” otrzymuje brzmienie: „studia I stopnia 4-letnie”,
– w częściach dotyczących stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku architektura (w języku polskim i w języku angielskim) kolumna „dyscypliny naukowe otrzymuje brzmienie:
”architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport
sztuki plastycznie i konserwacja dzieł sztuki
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne”,
– w częściach dotyczących stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku architektura (w języku polskim i w języku angielskim) kolumna „dyscypliny naukowe” otrzymuje brzmienie:
”architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport
sztuki plastycznie i konserwacja dzieł sztuki
nauki o sztuce
nauki o zarządzaniu i jakości”,
– w części dotyczącej stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu skreśla się zwrot „(landscape architecture)” i skreśla się wiersz dotyczący studiów w języku angielskim,

b) w tabeli „Wydział Informatyki i Telekomunikacji”:
– w części dotyczącej stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku informatyka w języku polskim w kolumnie „poziom kształcenia” skreśla się zwrot: „studia II stopnia 2-letnie”,
– w części dotyczącej stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku informatyka w języku angielskim w kolumnie „poziom kształcenia” zwrot: „studia II stopnia 2-letnie” otrzymuje brzmienie: „studia II stopnia 1,5-roczne”,

c) w tabeli „Wydział Inżynierii Lądowej” w części dotyczącej stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku budownictwo nazwa specjalności: „budownictwo hydrotechniczne i geoinżynieria” otrzymuje brzmienie: „budownictwo hydrotechniczne i geotechnika”,

d) w tabeli „Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej”:
– w części dotyczącej studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna w języku polskim skreśla się wiersz: „• chemia i technologia kosmetyków/studia II stopnia 2-letnie/ogólnoakademick/inżynieria chemiczna”,
– w części dotyczącej studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna w języku angielskim w kolumnie „poziom kształcenia” skreśla się zwrot: „studia II stopnia 2-letnie”,

e) w tabeli „Wydział Mechaniczny”:
– w częściach dotyczących stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku pojazdy samochodowe w kolumnie „dyscypliny naukowe” skreśla się zwrot: „automatyka, elektronika i elektrotechnika”;

2) w załączniku nr 2:

a) w § 7 w ust. 5 pkt 5 skreśla się lit. c,

b) w § 7 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „zawiadomienie kandydatów na studia II stopnia o terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu sprawdzającego efekty uczenia się”,

c) w § 7 w ust. 7 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Rektor PK określa termin wznowienia i zakończenia prac komisji rekrutacyjnej”,

d) w § 16 w ust. 1 skreśla się zdanie:
„Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia”,

e) w § 17 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji zostaną przydzielone na poszczególne specjalności po ukończeniu pierwszego semestru studiów”,

f) skreśla się § 19,

g) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie w przypadku pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata”,

h) w § 22 w ust. 2 skreśla się zdanie:
„Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia odpowiednio I i II stopnia, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio złożone w siedzibie komisji rekrutacyjnej”;

3) w załączniku nr 4:

a) w części dotyczącej studiów na kierunku architektura na Wydziale Architektury w sekcji „Zakres wymagań i sposób oceny portfolio” w pkt 4 skreśla się ostatni akapit,

b) w części dotyczącej studiów na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury:
– nagłówek otrzymuje brzmienie:
„• Kierunek studiów: architektura krajobrazu
studia stacjonarne i niestacjonarne”,
– w akapicie drugim skreśla się lit. c,
– w sekcji „Zakres wymagań i sposób oceny portfolio” w pkt 4 skreśla się ostatni akapit,
– skreśla się zdania:
„Studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.
Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.”;

c) część dotycząca studiów na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji otrzymuje brzmienie:
„• Kierunek studiów: informatyka
studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim)
studia niestacjonarne (w j. polskim)

Uprawnieni kandydaci
O przyjęcie na studia na kierunku informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka przemysłowa, inżynieria internetu lub kierunkach pokrewnych czyli takich, których efekty uczenia się przypisane są do dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

Wskaźnik rekrutacyjny
Dla studiów na kierunku informatyka WKR WIiT sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiT.

Wymagane dokumenty
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
2. kserokopia suplementu do dyplomu,
3. wystawione przez dziekanat ukończonego wydziału zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów I stopnia, obliczonej zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, o ile taka informacja nie jest podana w jednym z dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2,
4. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 2.
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem matury zdawanej na poziomie dwujęzycznym, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego z języka angielskiego przeprowadzanego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek informatyka prowadzona jest na kierunek studiów.
Decyzja o uruchomieniu poszczególnych specjalności oraz podział studentów na specjalności następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru nauki. Przypisanie studenta do specjalności realizowane będzie z uwzględnieniem preferencji studenta wskazanych w procesie rekrutacji. Zasady podziału na specjalności określa uchwała Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z 11 grudnia 2019 r.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka w j. polskim rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka w j. angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.
Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21”,

d) część dotycząca studiów na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymuje brzmienie:
Uprawnieni kandydaci: O przyjęcie na studia na kierunku technologia chemiczna mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia obejmujące minimum 70% kompetencji obszarowych przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna realizowanym na WIiTCh.

Wskaźnik rekrutacyjny: WKR WIiTCh sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie sumy średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) oraz wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się studiów I stopnia dla kierunku technologia chemiczna lub wyniku testu kompetencyjnego studiów I stopnia dla absolwentów WIiTCh ocenianych w skali od 0 do 5 pkt.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku technologia chemiczna jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIiTCh.
Test sprawdzający efekty uczenia się zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.
Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.
Wszystkie pytania testowe mają jednakową wagę.
Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, podaje się do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu,
3. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 2.

Studia 3-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21”.

 

§ 2

Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/d/06/2019 Warunki, tryb i sposób przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnychi niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/21

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Politechnika   Krakowska   (zwana   dalej   PK)   przeprowadza   rekrutację   na   stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się na poszczególnych kierunkach w  roku akademickim 2020/21.

 

§ 2

Poniższe zasady przyjęć obowiązują wyłącznie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

 

§ 3

Przyjęcie na  I  rok  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  studiów  I  i  II  stopnia  odbywa  się  w ramach liczby miejsc, która zostanie określona w zarządzeniu Rektora PK w terminie do  15 maja 2020 r.

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. Rektor  PK ustala w drodze zarządzenia harmonogram rekrutacji obejmujący w szczególności:

  1. terminy elektronicznej rejestracji,

  2. terminy egzaminów wstępnych,

  3. terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

  4. terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów oraz list osób nieprzyjętych na studia,

  5. terminy dokonywania wpisu na listę studentów,

  6. czas trwania tur rekrutacyjnych.

 3. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK w terminie:

  1. do 15 maja 2020 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,

  2. do 15 grudnia 2020 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

 4. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ustala się na czerwiec 2020 r., a termin jej zakończenia na wrzesień 2020 r., z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 5. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 wyznacza się na styczeń 2021 r., a termin jej zakończenia na  luty 2021 r., z zastrzeżeniem,  iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone     w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest za pośrednictwem systemu elektronicznego. Każdy kandydat  na  studia  zobowiązany  jest,  w  terminie  wskazanym w harmonogramie rekrutacji, dokonać elektronicznej rejestracji.

 2. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje czynności odpowiednich komisji rekrutacyjnych, zmierzające do ustalenia listy rankingowej kandydatów.

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mogą być udostępnione jedynie kandydatom, których dotyczą.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Każdy kandydat, wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów, otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na I rok studiów na PK.

 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 6

 1. Każdy kandydat na studia zobowiązany jest, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, do wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  27  września  2018  r.  w sprawie  studiów (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.). Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na PK, zasady wnoszenia opłaty oraz jej zwracania ustala w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Organy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 1. Rekrutację na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi). Komisje rekrutacyjne powoływane są przez dziekana wydziału. Komisje rekrutacyjne dokonują wpisu na listę studentów i podejmują decyzje o odmowie przyjęcia na studia.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący – nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,

  2. sekretarze  w liczbie  1-2  osoby – nauczyciele  akademiccy zatrudnieni  na  wydziale  w pełnym wymiarze czasu pracy,

  3. pozostali członkowie – minimum 3 osoby, z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę tej grupy stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne – oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki dopuszcza się możliwość powołania dodatkowej komisji rekrutacyjnej dla potrzeb rekrutacji na międzywydziałowe kierunki studiów. Ilekroć

 4. w niniejszej uchwale jest mowa o wydziałowej komisji rekrutacyjnej bez określenia, którego wydziału jest to komisja, rozumie się przez to także komisję rekrutacyjną powołaną dla potrzeb rekrutacji na międzywydziałowe kierunki studiów.

 5. Obowiązki komisji rekrutacyjnych obejmują w szczególności:

  1. obsługę programu do elektronicznej rejestracji i rekrutacji kandydatów,

  2. kontrolę  kompletności  dokumentów  przyjmowanych  od  kandydatów  oraz  kontrolę   i zapewnienie zgodności danych zamieszczonych w systemie elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  3. wprowadzenie danych nieuzupełnionych przez kandydatów do systemu elektronicznej rejestracji na podstawie złożonych dokumentów,

  4. przygotowanie list rankingowych kandydatów  na  podstawie  kryteriów  obowiązujących w rekrutacji na studia na danym kierunku,

  5. organizację oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego efekty uczenia się oraz postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w zasadach rekrutacji wobec kandydatów na studia II stopnia, z następującymi zastrzeżeniami:

   1. w  przypadku  kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie  na  studia  na kierunkach inżynieria    środowiska    oraz    energetyka    na    Wydziale    Inżynierii    Środowiska i Energetyki ocenę zgodności osiągniętych  przez kandydata  efektów  uczenia  się  z efektami uczenia się wymaganymi na tym wydziale przeprowadza powołana przez dziekana wydziału komisja kwalifikacyjna,

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki architektura oraz architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oceny portfolio dokonuje powołana do tego celu komisja kwalifikacyjna,

 2. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-semestralne  stacjonarne studia na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji test sprawdzający efekty uczenia się na poziomie szóstym PRK przeprowadza powołana do tego celu komisja egzaminacyjna, pracująca w składzie określonym przez Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,

 3. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Mechanicznym oceny zgodności osiągniętych przez kandydatów efektów uczenia się z wymaganymi dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dziekana wydziału dla studiów na danym kierunku.

 4. zawiadomienie kandydatów na studia II stopnia o terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu sprawdzającego efekty uczenia się; do zadań komisji rekrutacyjnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji należy ponadto proces kodowania prac, przekazania prac do oceny komisji egzaminacyjnej oraz proces rozkodowania prac,

 5. ustalanie minimalnej wartości wskaźnika rekrutacyjnego, uprawniającej do przyjęcia kandydata na studia na danym kierunku,

 6. dokonanie wpisu na listę studentów zgodnie z procedurą opisaną w § 20 oraz podjęcie decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na I rok studiów,

 7. ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów oraz list osób nieprzyjętych na studia,

 8. sporządzenie i rozesłanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia,

 9. opiniowanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych,

 10. sporządzenie sprawozdań z rekrutacji.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego należy ponadto:

 • zawiadomienie kandydatów o terminie egzaminu wstępnego na studia I stopnia na kierunkach: architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego,

 • organizacja  egzaminu  wstępnego   oraz  przeprowadzenie   czynności   związanych  z kodowaniem i rozkodowywaniem prac egzaminacyjnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na ww. kierunkach.

 1. Komisje rekrutacyjne zostaną powołane do 30 kwietnia 2020 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Komisje rekrutacyjne działają do 9 października 2020 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do 8 marca 2021 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Praca każdej komisji rekrutacyjnej uregulowana jest harmonogramem rekrutacji. Wznowienie  prac  komisji   rekrutacyjnych   po   zakończeniu   działań   przewidzianych  w harmonogramie rekrutacji może odbyć się wyłącznie na polecenie Rektora PK.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzygają komisje rekrutacyjne.

 

§ 8

 1. Koordynację oraz kontrolę prac komisji rekrutacyjnych sprawuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 2. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych rozpatruje, zgodnie z procedurą opisaną w § 22, Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 

Studia I stopnia

Postępowanie rekrutacyjne na studia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunków architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

§ 9

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia   I stopnia   na   wszystkich   kierunkach   za   wyjątkiem   kierunków:   architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości bądź inny dokument,  o którym mowa w art.  69 ust.  2 ustawy     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe    kryteria    kwalifikacyjne    dla    rekrutacji    na    I    rok    stacjonarnych    i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Rekrutacja przeprowadzana jest w turach, których czas trwania określa harmonogram rekrutacji. Do komisji rekrutacyjnej należy podjęcie decyzji o liczbie przeprowadzanych tur rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów.

 5. Na turę rekrutacyjną składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. złożenie portfolio (tylko dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu),

  3. postępowanie kwalifikacyjne,

  4. ogłoszenie list:

   • osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów;

   • osób nieprzyjętych na studia,

  5. nadanie osobom przeniesionym do kolejnej tury rekrutacyjnej statusu informacyjnego;

  6. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

  7. ogłoszenie  listy studentów i listy osób nieprzyjętych na  studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów w każdej turze rekrutacyjnej.

Podczas  dokonywania   elektronicznej   rejestracji   kandydaci   na   studia   I   stopnia   (z zastrzeżeniem ust. 7-9) mają możliwość wybrania kierunku podstawowego i kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale i w tej samej formie. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.

 1. Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

 2. Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 3. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają  prawo  do  wyboru  kierunku  alternatywnego  spośród  kierunków  oferowanych    w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, na Wydziale Inżynierii Lądowej i międzywydziałowego kierunku inżynieria czystego powietrza. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale    Inżynierii   Środowiska    i   Energetyki,    na   Wydziale    Inżynierii   Lądowej  i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna.

 4. Kandydaci, którym wydziałowa komisja rekrutacyjna nada w programie do elektronicznej rejestracji status informujący o zakwalifikowaniu  do kolejnej tury  rekrutacyjnej,  wezmą w niej udział, jeżeli w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji potwierdzą, za pośrednictwem programu do elektronicznej rejestracji, chęć udziału w kolejnej turze rekrutacyjnej. Brak potwierdzenia w programie do elektronicznej rejestracji chęci udziału w kolejnej turze rekrutacyjnej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji na dany kierunek.

 1. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,  stanowiące  podstawę  sporządzenia  list,  o których mowa w ust. 5 lit. d.

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 4. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 5. Uruchomienie studiów I stopnia  jest  możliwe  pod  warunkiem  przyjęcia  co  najmniej  36 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunkach architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

§ 10

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunkach architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości bądź inny dokument,  o którym mowa w art.  69 ust.  2 ustawy     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe kryteria  kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego.

 5. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego mają możliwość wybrania kierunku alternatywnego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym w formie studiów stacjonarnych. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego albo gdy kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego nie uruchomiono.

Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura na Wydziale Architektury nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

 1. Na podstawie danych pozyskanych drogą elektroniczną oraz w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne określają kryterium punktowe, stanowiące podstawę sporządzenia list, o których mowa w ust. 5 lit. c i e.

 1. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 2. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 3. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 4. Uruchomienie studiów I stopnia  jest  możliwe  pod  warunkiem  przyjęcia  co  najmniej  36 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

§ 11

Odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu wstępnego na studia na kierunku:

 • architektura – ponosi Dziekan Wydziału Architektury;

 • inżynieria wzornictwa przemysłowego – ponosi Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

§ 12

Politechnika Krakowska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

 

§ 13

 1. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  1. dokument stanowiący podstawę rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną   oraz   opcjonalnie    kserokopia    aneksu    do   tego    świadectwa, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu) albo

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu), albo

 • kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu),

  1. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

  2. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

  3. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za  zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów,    o których mowa w ust. 1 pkt 1. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 1. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie  zawiera informacji  o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

 2. Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 14

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu PK z 23 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na I rok  stacjonarnych  i niestacjonarnych  studiów I  stopnia  rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21,2021/22 i 2022/23 z późniejszymi zmianami.

 

§ 15

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21,2021/22 i 2022/23.

 

§ 16

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia. Wniosek można złożyć do 30 września 2020 r.

 2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1, komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2020/21 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

 4. Wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej określi w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Studia II stopnia

 

§ 17

 1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba, która ukończyła co najmniej studia I stopnia – inżynierskie lub licencjackie, z uwzględnieniem wymogów określonych w załączniku nr 4.

 1. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia zawiera załącznik nr 4.

 2. Każdy kandydat zobowiązany jest  dokonać elektronicznej  rejestracji,  w tym  zamieścić  w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów, o których mowa załączniku nr 4, niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

 3. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 20,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 4. Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego  przypisana  jest   więcej   niż   jedna   specjalność,   kandydat   ma   możliwość  (z zastrzeżeniem ust. 6) wskazania specjalności podstawowej i specjalności alternatywnej, prowadzonej w obrębie tego samego kierunku. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu go na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.

 5. Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunki: matematyka i informatyka (4-semestralne studia stacjonarne) na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji zostaną przydzielone na poszczególne specjalności po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunki: fizyka techniczna i inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki zostaną przydzielone na poszczególne specjalności, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na wydziale.

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunek informatyka (3-semestralne studia stacjonarne    i    4-semestralne    studia    niestacjonarne)     na    Wydziale    Informatyki  i Telekomunikacji   zostaną   przydzielone    na    poszczególne    specjalności,    zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na wydziale.

Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia na kierunki budownictwo oraz transport na Wydziale Inżynierii Lądowej zostaną przydzielone na poszczególne specjalności zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 4.

 1. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,  stanowiące  podstawę  sporządzenia  list,  o których mowa w ust. 4 lit. c i e.

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 4. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 5. Uruchomienie studiów II stopnia możliwe jest pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na dany kierunek studiów bądź specjalność. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia studiów.

 

§ 18

 1. Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów (dyplom należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu),

 2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

 4. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

 5. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

 6. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów,     o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 2. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

 3. Zasady uznawania do celów akademickich dyplomów uzyskanych za granicą reguluje art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umowy międzynarodowe.

 

§ 19

Odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia testu sprawdzającego efekty uczenia się na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka na Wydziale     Informatyki     i    Telekomunikacji     ponosi    Dziekan    Wydziału     Informatyki  i Telekomunikacji. Przygotowanie szczegółowych tematów egzaminacyjnych oraz ocena zakodowanych prac egzaminacyjnych dokonywane są przez komisję egzaminacyjną powołaną zarządzeniem Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

 

Procedura wpisu na listę studentów

 

§ 20

 1. Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata.

 2. Komisja rekrutacyjna dokona  wpisu  na  listę  studentów  pod  warunkiem,  że  kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście (z zastrzeżeniem ust. 3) stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  1. okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  2. złoży komplet wymaganych dokumentów;

  3. okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

 3. Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

 1. Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w ust. 2 skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

 • niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

 • występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

 1. Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

 2. Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

 

Kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

 

§ 21

 1. Dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego   efekty uczenia się dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 2. Organizacja egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się dla osób, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w sposób indywidualny na podstawie dostarczonej przez kandydata aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i stopień niepełnosprawności.

 3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

 4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się zgłaszają taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty uczenia się.

 

Postępowanie odwoławcze

 

§ 22

 1. Każdy kandydat na studia ma prawo złożyć do Rektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję,   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Do odwołania należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia odpowiednio I i II stopnia, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio złożone w siedzibie komisji rekrutacyjnej.

 3. Komisja rekrutacyjna, która wydała decyzję, obowiązana jest przesłać do Rektora odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji w myśl art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Odwołanie kandydata musi być zaopiniowane przez komisję rekrutacyjną.

 4. Rektor stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

 5. Rektor, po zbadaniu zasadności odwołania, podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 6. W przypadku, gdy Rektor rozpatrzy odwołanie pozytywnie, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura, o której mowa w § 20.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/d/06/2019

 

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2020/21

 

Wydział Architektury

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

architektura (architecture)

w języku polskim

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

w języku angielskim

 

architektura krajobrazu (landscape architecture)

w języku polskim

 

 

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka rolnictwo i ogrodnictwo inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

w języku angielskim

 

studia II stopnia 2-letnie

studia niestacjonarne

 

architektura (architecture)

w języku polskim

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

w języku angielskim

 

 

architektura krajobrazu

 

 

brak specjalności

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka rolnictwo i ogrodnictwo inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina

naukowa

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

 

informatyka

 

 

 

w języku polskim

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

 • data science

 • cyberbezpieczeństwo

 • grafika komputerowa i multimedia

 • informatyka stosowana

 • teleinformatyka

 

studia II stopnia 1,5-roczne studia II stopnia 2-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

 

w języku angielskim

 • data science (w języku angielskim)

 • cybersecurity (cyberbezpieczeństwo – w języku angielskim)

 • multimedia and computer graphics (grafika komputerowa i multimedia – w języku angielskim)

 • applied computer science (informatyka stosowana – w języku angielskim)

 • information and telecommunication technology (teleinformatyka – w języku angielskim)

 

 

 

studia II stopnia 2-letnie

 

 

 

ogólnoakademicki

 

 

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

matematyka

 • matematyka w finansach i ekonomii

 • modelowanie matematyczne

studia I stopnia – licencjackie 3-letnie studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

 

matematyka

studia niestacjonarne

 

 

 

informatyka

brak specjalności

studia I stopnia 4-letnie

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

 • data science

 • cyberbezpieczeństwo

 • grafika komputerowa i multimedia

 • informatyka stosowana

 • teleinformatyka

 

 

studia II stopnia 2-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscyplina naukowa

studia stacjonarne

 

 

 

elektrotechnika i automatyka

 • automatyka w układach elektrycznych

 • inżynieria systemów elektrycznych

 • trakcja elektryczna

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • elektryczne  urządzenia sterowania

 • informatyczne  systemy automatyki

 • monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

 • współczesne systemy trakcji elektrycznej

 

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

 

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka w inżynierii komputerowej

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

infotronika

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

studia niestacjonarne

 

 

 

elektrotechnika i automatyka

 • automatyka w układach elektrycznych

 • inżynieria systemów elektrycznych

 • trakcja elektryczna

 

studia I stopnia 4-letnie

 

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • elektryczne  urządzenia sterowania

 • informatyczne  systemy automatyki

 • monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

 • współczesne systemy trakcji elektrycznej

 

 

studia II stopnia 2-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

automatyka, elektronika i elektrotechnika

informatyka w inżynierii komputerowej

brak specjalności

studia I stopnia 4-letnie

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina naukowa

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

 

budownictwo (civil engineering)

 

 

 

w języku polskim

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • budowle – informacja i modelowanie (BIM)

 • budownictwo hydrotechniczne i geoinżynieria

 • drogi samochodowe i kolejowe

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych

 • mosty i budowle podziemne

 • technologia i organizacja budownictwa

 

 

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

 

ogólnoakademicki

 

 

 

inżynieria lądowa i transport

 

w języku angielskim

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • building and engineering constructions

(konstrukcje budowlane i inżynierskie – w języku angielskim)

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 

transport

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • logistyka i spedycja

 • transport kolejowy

 • transport miejski

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

studia niestacjonarne

 

budownictwo

brak specjalności

studia I stopnia 4,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • drogi samochodowe i kolejowe

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • mosty i budowle podziemne

 • technologia i organizacja budownictwa

 

studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 

transport

brak specjalności

studia I stopnia 4,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • logistyka i spedycja

 • transport miejski

studia II stopnia 2-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

 

inżynieria materiałowa

 • technologie druku 3D

 • materiały i technologie przyjazne środowisku

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria materiałowa

 • inżynieria spajania materiałów

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa

 

 

fizyka techniczna

 

 

w języku polskim

 • modelowanie komputerowe

 • nowoczesne materiały i nanotechnologie

 • technologie multimedialne

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

 • komputerowa analiza obrazu i sygnału

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

w języku angielskim

 • computer modelling (modelowanie komputerowe – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

nanotechnologie i nanomateriały

 • inżynieria nanostruktur

studia I stopnia 3,5-letnie

praktyczny

inżynieria materiałowa

nauki fizyczne

studia niestacjonarne

 

inżynieria materiałowa

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa

 • inżynieria spajania materiałów

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina naukowa

studia stacjonarne

 

 

 

 

inżynieria środowiska

 

 

 

w języku polskim

 • hydroinżynieria

 • zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle

 • inżynieria dróg wodnych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

w języku angielskim

 • environmental and land engineering (inżynieria i kształtowanie środowiska – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria i gospodarka wodna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

odnawialne    źródła    energii i infrastruktura komunalna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

 

energetyka

 

w języku polskim

 • systemy i urządzenia energetyczne

 • energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

w języku angielskim

 • energy systems and machinery

(systemy i urządzenia energetyczne – w języku angielskim)

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

studia niestacjonarne

inżynieria środowiska

 • technologie i instalacje w inżynierii środowiska

studia I stopnia 4-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • hydroinżynieria

 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 

 

studia II stopnia 2-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

energetyka

 • systemy i urządzenia energetyczne

 • energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 4-letnie studia II stopnia 2-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 2-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina

naukowa

studia stacjonarne

biotechnologia

 • biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria chemiczna

 

inżynieria chemiczna

i procesowa

w języku polskim

 • inżynieria odnawialnych źródeł  energii

 • inżynieria  procesów technologicznych

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria chemiczna

w języku angielskim

 • technological processes engineering

(inżynieria procesów technologicznych – w języku angielskim)

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria chemiczna

 

 

technologia chemiczna

 

 

w języku polskim

 • analityka przemysłowa i środowiskowa

 • chemia i technologia kosmetyków

 • kataliza przemysłowa

 • lekka technologia organiczna

 • procesy technologiczne i zarządzanie produkcją

 • technologia polimerów

 • technologie środowiska i gospodarka odpadami

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

 

ogólnoakademicki

 

 

 

inżynieria chemiczna

 

 

 

 • chemia i technologia kosmetyków

studia II stopnia 2-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria chemiczna

w języku angielskim

 • innovative chemical technologies

(innowacyjne technologie chemiczne – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria chemiczna

 

Wydział Mechaniczny

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

automatyka i robotyka

 • automatyzacja systemów wytwarzania

 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

informatyka stosowana

 

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna informatyka techniczna

i telekomunikacja

inżynieria medyczna

 • biomechanika

 • inżynieria kliniczna

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna inżynieria biomedyczna

inżynieria bezpieczeństwa

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

 

inżynieria produkcji

 • techniki wytwarzania

 • systemy CAD/CAM

 • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

 

 

 

inżynieria środków transportu

 • środki techniczne w logistyce i spedycji

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

 • inżynieria środków transportu przemysłowego

 • inżynieria pojazdów szynowych

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

 

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 • środki techniczne w logistyce i spedycji

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

inżynieria wzornictwa przemysłowego

 • projektowanie produktu

 • projektowanie środków transportu

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

 

w języku polskim

 • mechanika konstrukcji i materiałów

 • komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

 

 

w języku angielskim

 • computational mechanics (mechanika obliczeniowa – w języku angielskim)

 • machine design (konstrukcja maszyn – w języku angielskim)

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

 • advanced computational mechanics

(zaawansowana mechanika obliczeniowa – w języku angielskim)

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

 

 

 

 

pojazdy samochodowe

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 • źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

 

 

systemy i urządzenia przemysłowe

 • aparatura przemysłowa

 • modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych

 • systemy i urządzenia cieplne

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • aparatura przemysłowa

 • modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

studia niestacjonarne

 

 

automatyka i robotyka

 • automatyzacja systemów wytwarzania

 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika

i elektrotechnika

 

inżynieria produkcji

 • techniki wytwarzania

 • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria środków transportu

 • środki techniczne w logistyce i spedycji

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

mechanika i budowa maszyn

 • mechanika konstrukcji i materiałów

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

pojazdy samochodowe

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

systemy i urządzenia przemysłowe

 • aparatura przemysłowa

 • systemy i urządzenia cieplne

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy (Wydział Architektury – Wydział Inżynierii Lądowej – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)1)

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

 • planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 • urbanistyka i transport

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

inżynieria czystego powietrza

– kierunek międzywydziałowy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Wydział Mechaniczny –

Wydział Inżynierii Lądowej)2)

 

 

brak specjalności

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 1. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I i II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

 2. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i  Energetyki,  Wydział  Mechaniczny  oraz  Wydział  Inżynierii  Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej  oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)