Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 29 maja  2018 r. w sprawie warunków, trybu relrutacji oraz zakresu egzaminu wstęnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich , studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej  i neistacjonarnej w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a oraz art. 169 ust. 2,2a 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zmianami) Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ( zwanej dalej ASP w Katowicach) uchwala się, co następuje:

Określa się szczegółowe warunki, (1.tryb rekrutacji oraz zasady egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz tudiów pierwszego i drugiego  stopnia prowadzonych  na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, wymienionych w załącznikach 1 — 4 do niniejszej uchwały.

 

§1

 1. ASP w Katowicach przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów prowadzonych na określonym poziomie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w ramach liczby miejsc, ustalonych przez Senat ASP w Katowicach dla studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
 2. Liczbę miejsc, o którym mowa w ust. 1 w podziale na poziom iformę studiów określa Senat ASP w Katowicach w odrębnej uchwale.

 

§2

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo. dojrzałości uprawniające do przyjęcia na studia w szkołach wyższych. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kandydat podczas egzaminu wstępnego przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku oraz specjalności, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

 

§3

 1. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje obywateli polskich i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.
 2. Kandydata, którego egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) obowiązuje postępowanie rekrutacyjne określone niniejszą uchwałą.
 3. Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

 

§4

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki, laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także kandydatów przyjmowanych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określa Senat ASP w Katowicach w odrębnych uchwałach.

 

§5

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny obowiązujący ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność, poziom kształcenia iformę studiów.

 2. Komisja Rekrutacyjna Kierunku (zwana dalej KRK) ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów oraz specjalności z uwzględnieniem możliwości technicznych i lokalowych ASP w Katowicach.

 3. Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien w czasie rejestracji złożyć w Dziekanacie orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w celu dostosowania egzaminu wstępnego dla potrzeb jego niepełnosprawności.

 4. KRK w ramach zmiany formy zdawania egzaminu wstępnego przez kandydata będącego osobą niepełnosprawną może:

1/przedłużyć czas trwania egzaminu

2/wyrazić zgodę na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych

3/zamienić egzamin ustny na pisemny

4/zezwolić na udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, lektora i innych.

 

§6

Senat ASP w Katowicach upoważnia Rektora do:

 1. zwiększenia liczby wolnych miejsc na studia stacjonarne w ASP w Katowicach nie więcej niż o 2 % ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim przyjmując kandydatów o których mowa w ( 4 oraz kandydatów, których odwołania od decyzji KRK zostaną uwzględnione przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ( zwana dalej UKR)

 2. podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie:

1/zmian liczby wolnych miejsc na studia z zastrzeżeniem liczby określonej w ust.1 ( na wniosek KRK)

2/zawieszenia rekrutacji na kierunek „specjalność, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego( na wniosek KRK)

3/nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalona w odrębnej uchwale Senatu dolna liczba miejsc

4/(wszelkich zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§7

 1. Wszystkich kandydatów na pierwszy rok studiów określonych w (1, 3 oraz) 4 obowiązuje rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej https://rekrutacja.asp.katowice.pl za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.
 2. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi na konto indywidualne w systemie rekrutacji online po rejestracji na liście kandydatów i zalogowaniu się oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 3. Rejestracja w systemie rekrutacji online oraz termin złożenia dokumentów dotyczy również wszystkich cudzoziemców oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie szczegółowych zasad ustalonych odrębnymi uchwałami Senatu określonymi w §4.
 4. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach w roku akademickim 201 9/2020 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20. maja 2019 r.i kończy nie później niż 23. września 2019 r.

 5. Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

§8

Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest złożyć w ASP w Katowicach dokumenty:

 

1/kwestionariusz osobowy/formularz zgłoszeniowy/podanie - wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu i się i wypełnieniu formularza 

2/ kserokopię świadectwa dojrzałości (kandydaci, którzy zdają egzamin dojrzałości w 2019 roku rejestrując dokumenty składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dołączają zaświadczenie szkoly o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2019 dla kandydatów na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszergo stopnia

3/ kserokopię dyplomu ukonczenia studiów pierwszego stopnia ( z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych studiów magisterskich ( z suplementem) lub innego równorzędnego w przypadku studiów drugiego stopnia. kandydaci z 2019 roku, którzy przystąpili do egzaminu dyplomowego, ukonczyli studia z wynikiem pozytywnym i na podstawie odrębnych przepisów nie otrzymali w momencie składania dokumentów dyplomu ukonczenia studiów składają aświadczenie uczelni wyższej o ukończeniu studiów.

4/ kserokopię dowodu osobistego lub paszportu

5/ potwierdzenie wniesionej oplaty egzaminacyjnej

6/ kandydaci niepełnosprawni przedstawiają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o inwalidztwie 

7/ laureaci Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki - kserokopię zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej

8/ laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z roku 2018 wynik potwierdzony protokołem jury. Kandydat w kwestionariuszu osobowym zaznacza kierynek z dyscypliny sztuki pięknej prowadzonej w ASP w Katowicach

9/ Kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się - kserokopię decyzji odpowiedniej komisji potwierdzającej efekty uczenia się.

 

2. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej osoby przyjęte na studia mają obowiązek ostarczyć w terminie określonym przez Rektora:

 

1/poświadczoną przez ASP w Katowicach kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE/Dziekanat lub Sekretarz KRK przyjmując dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii z oryginałem pod warunkiem okazania oryginału, w przypadku przyjęcia na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia

2/poświadczoną przez ASP w Katowicach kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia ( z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia( z suplementem) jednolitych studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego, w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia.

3/ aktualną kolorową fotografię

4/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, specjalności. Procedurę wydawania skierowań na badania lekarskie określa obowiązujące zarządzenie Rektora ASP w Katowicach. W przypadku niezłożeniastosownego zaświadczenia, bądź negatywnej decyzji lekarza medycyny pracy, osoba przyjęta nie zostanie dopuszczona do studiowania.

5/ oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w ASP w Katowicach od 1. października 2019 r.

 

 1. Poza dokumentami wymienionymi w ust.2 osoby przyjęte na studia prowadzone w języku angielskim maja obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

§9

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości, określonej zarządzeniem Rektora ASP w Katowicach wydanym na podstawie art. 98 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwzględnieniem wysokości kwoty maksymalnej tej opłaty, ustalonej rozporządzeniem ministra, właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanym na podstawie art. 98 ust. 2 tej ustawy.

 

§10

 1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

1/przystąpili do określonego dla kierunku oraz specjalności, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego

2/uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące przedmioty/zadania egzaminu wstępnego

3/w ramach liczby miejsc zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, specjalność, poziom kształcenia iformę

 

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, w przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności kandydata decyduje KRK, przyznając wyższą pozycje kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy dla danego kierunku oraz specjalności

 2. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne założone w systemie rekrutacji online informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu bez podania liczby uzyskanych punktów za poprzedni etap.

 3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem konta indywidualnego w systemie rekrutacji online. Wyniki egzaminu wstępnego, jak i — gdy egzamin ma charakter etapowy — są udostępniane poszczególnych jego etapów, są jawne. Imienne listy osób przyjętych na studia, a w przypadku egzaminu o charakterze etapowym, także imienne listy kandydatów, dopuszczonych do następnego etapu egzaminu — zostają wywieszone na tablicach ogłoszeń w ASP w Katowicach, po ustaleniu odpowiednio wyniku etapu lub wyniku egzaminu wstępnego.

 4. ​Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne, a liczba uzyskanych przez nich punktów pozwoliłaby zmieścić się w liczbie wolnych miejsc ale nie zostali przyjęci na studia z powodu niezłożenia w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości, w przypadku, gdy wynik ich egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia składając podanie do UKR nie później niż do dnia zakonczenia rekrutacji, o którym mowa w §7 ust. 4. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje UKR w porozumieniu z Rektorem.
 5. Przyjęci i nieprzyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują decyzję na adres stałego miejsca zameldowania.
 1. Kandydat, na swoją prośbę może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych w trakcie egzaminu punktach i lokacie.

 

§11

1. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania oraz terminy rekrutacji i egzaminu wstępnego oraz reguły punktowania poszczególnych jego elementów, z określeniem minimalnej imaksymalnej liczby punktów, dla każdego kierunku studiów, specjalności określają załączniki 1-4 do przedmiotowej uchwały.

2. Negatywny wynik z któregokolwiek elementu egzaminu wstępnego przesądza o wyniku całego egzaminu i skutkuje nieprzyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Nieprzystąpienie do przynajmniej jednego z elementów egzaminu wstępnego powoduje, że kandydat nie podlega dalszej kwalifikacji.

 

§12.

1. Obowiązujące w bieżącym roku akademickim tematy egzaminu praktycznego:

1/w ramach rysunku na studiach pierwszego stopnia, kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo

2/w ramach malarstwa na studiach pierwszego stopnia kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne

3/w ramach kompozycji izadań kierunkowych na jednolitych studiach magisterskich kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa i kierunek malarstwo oraz studiach pierwszego stopnia kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne i kierunek wzornictwo nie są udostępniane kandydatom na studia przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego. Są one zastrzeżone i przechowywane w dokumentach, stanowiących tajemnicę służbową.

 

§13

Zestawy zagadnień objętych rozmową kwalifikacyjną/autoprezentacją kandydatom wraz ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu na kierunku oraz specjalności, poziomie kształcenia i formie studiów wprowadzonym zarządzeniem Rektora.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne Kierunków/ KRK/ powołane przez Dziekanów dla poszczególnych kierunków, specjalności, poziomów kształcenia oraz form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna/UKR/ powołana przez Rektora. Zakres obowiązków Komisji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego zostają określone w §14 i §15.

 

§14.

 1. Rektor powołuje iodwołuje UKR.

 2. Przewodniczącym UKR jest Rektor lub wyznaczony Prorektor. Członkami UKR są przewodniczący KRK oraz sekretarz.

 3. Do zadań UKR należy:

1/ koordynacja inadzór nad pracą KRK

2/przyjmowanie protokołów KRK z wynikami z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach, specjalnościach, poziomach iformach studiów w celu sprawdzenia prawidłowości przebiegu egzaminu wstępnego

3/rozpatrywanie odwołania od decyzji KRK. Kandydat może wnieść odwołanie od decyzji KRK w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji na adres zameldowania. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych niniejszą uchwałą.

4/dokonywanie korekty wolnych miejsc na studia, w ramach określonych w uchwale wymienionej w ( 2 ust.2

5/ogłoszenie decyzji o przeprowadzeniu drugiej rekrutacji w przypadku niewypełnienia liczby wolnych miejsc na określonym kierunku, specjalności, poziomie iformie studiów

 1. Decyzje o przyjęciu lub w przypadku odwołania, o odmowie przyjęcia podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku UKR.

 

§15

 1. Dziekan powołuje KRK na Wydziale.

 2. Przewodniczącym KRK jest Dziekan lub upoważniony przez niego Prodziekan, profesor lub nauczyciel akademicki, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki. Członkami KRK są co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora sztuki oraz sekretarz. Sekretarz bierze udział w pracach KRK bez prawa głosowania.

 3. Członkami KRK mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy będący pracownikami ASP w Katowicach.

 1. KRK działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi uczelni

 2. KRK prowadzą elektroniczną  dokumentację wykonanych  przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów 
 3. KRK może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jego imieniu decyzji o  przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
 4. Za pracę KRK odpowiada przed Rektorem jej przewodniczący.

§16

 1. W zakresie prac organizacyjno-administracyjnych KRK współpracują z Dziekanatami Wydziałów.
 2. Dział Nauczania ASP w Katowicach koordynuje działania organizacyjno — administracyjne KRK biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie niezastrzeżonym dla Dziekanatów.

 3. Dział Nauczania prowadzi obsługę organizacyjno- administracyjną UKR.

 4. Kierownik Sekcji Informatycznej ASP w Katowicach obsługuje system elektronicznej rekrutacji na studia.

 

§17

 1. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego, egzaminu wstępnego, wyniki i kopie decyzji przechowuje właściwy Dziekanat oraz Dział Nauczania.

 2. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29. maja 2018 r.

 

 

Komentarze (0)