Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2020/2021

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

Zarządzenie  Nr 210/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie  z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 14 ust. t i 2 Statutu Uczelni z dnia 29 czerwca 2015 i. w związku z Uchwałą Senatu Nr 201/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Uczelni na rok akademicki 2020/2021 wprowadzam:

  1. warunki,   tryb   i   termin   rekrutacji   na   stacjonarne   i   niestacjonarne   studia   pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 — w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia;
  2. sposób przeliczania ocen na punkty UR, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski, obowiązujący na Uniwersytecie  Rolniczym  im. Hugona  Kołłątaja  w Krakowie — w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia;
  3. zasady  kwalifikacji  obowiązujące  na  Uniwersytecie   Rolniczym   im.  Hugona   Kołłątaja w Krakowie  przy   postępowaniu   rekrutacyjnym   dla   kandydatów   na  studia   pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021 — w brzmieniu załącznika m 3 do zarządzenia;
  4. warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym  im.  Hugona  Kołłątaja   w   Krakowie   w   roku   akademickim   2020/2021   — w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia;
  5. liczbę  miejsc  na  pierwszym  roku  dla  poszczególnych  kierunków  studiów  stacjonarnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 — w brzmieniu załącznika nr 5 do zarządzenia.
  6. warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym, prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  od  toku  akademickiego  2020/2021  —  w  brzmieniu  załącznika  nr 6 do zarządzenia.
  7. uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich   i   międzynarodowych,   ubiegających   się    o    przyjęcie    na    studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od toku akademickiego 2020/2021 do 2022/2023 — w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc  Zarządzenie  Rektora  Nr 25/2019  z dnia 29 maja  2019 i. w sprawie warunków   i trybów rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)