Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

         

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacja 2020

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJMOWANIU NA I ROK STUDIÓW NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Niniejsze warunki i tryb dotyczą rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim w Krakowie, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno — aktorska.

 

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020 r. Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020 r. Elektroniczna rejestracja: 04.05.2020 r. — 01.06.2020 r., godz. 23.59. Kalendarz rekrutacji ustala I3ziekan Wydziału Aktorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2020 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
 • obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, podane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu niaturalnego z poszczególnych przedmiotów; lub świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjnądziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; lub dyplom IB (Intemational Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; lub dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; lub świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. lub świadectwo niaturalne wydane za granicą. uprawniające do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. uznane- na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorxędne świadectwa dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. aktualna fotografia x 2 (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 2. zaświadczenie      lekarskie   o    braku   przeciwwskazań  do   odbywania                           studiów    i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim,
 3. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Po zakończeniu rejestracji w elektronicznym systemie rejestracji kandydat jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mai1 o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

Po zakończeniu II eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do III eliminacji składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej (wydruk kwestionariusza — ankiety osobowej, świadectwo dojrzałości, 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim, wystawione przez lekarza medycyny pracy, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia). Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym III eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do III eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Tryb rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do AST jest legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat jest oceniany punktowo i może uzyskać:

l) w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych - maksymalnie 90 punktów (jako średnia ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających),

 1. z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym maksymalnie 10 punktów:
  1. na poziomie podstawowym 5 punktów
  2. za poziom rozszerzony 10 punktów.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi pozostałych kandydatów na studia, z zastrzeżeniem, iż laureatom i finalistom stopnia centralnego „Olimpiady Literatury i Języka Polskiego” oraz „Olimpiady Historycznej” przyznaje się maksymalną liczbę punktów za maturę (10 punktów)

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować 6 utworów literackich oraz 2 (specjalność aktorstwo dramatyczne) oraz 4 (specjalność wokalno — aktorska) utwory wokalno-muzyczne, tj.:

 • 3 fragmenty  prozy     —  z powieści. opowiadań     lub dramatów klasyków polskich i zagranicznych XX i XXI wieku.

Przynajmniej jeden z wybranych fragmentów powinien mieć formę monologu.

 • 1   wiersz współczesny w dowolnej formie wersyfikacyjnej  (takich autorów jak n.p.   Z. Herbert, W. Szymborska, T. Różewicz, Cz. Miłosz)
 • 1 wiersz klasyczny (obowiązkowo spośród autorów: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid, J. Tuwim)
 • 1 tekst monologu pochodzący z dramatu klasycznego pisanego wierszem (n.p. W. Szekspir,

S. Wyspiański, A. Fredro, J. Słowacki)

 • 2 piosenki (w tym obowiązkowo jedna ludowa) - (dotyczy specjalności aktorstwo dramatyczne), natomiast Kandydaci zdający na specjalność wokalno — aktorską winni przygotować co najmniej cztery utwory wokalne, zróżnicowane pod względem stylu, tj. przynajmniej jedną piosenkę musicalową. oraz piosenkę ludową, estradową, poetycką, kabaretową; arię operową, itd.

Przygotowany repertuar powinien być zróżnicowany. Powinien zawierać teksty dramatyczne, liryczne, ale i zabawne.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

Kandydat obowiązany jest znać całą treść utworu literackiego, z którego pochodzi prezentowany fragment. Komisja może zadawać pytania dotyczące bohaterów utworu, relacji między postaciami, itp.

Językiem wykładowym jest język polski. Postępowanie kwalifikacyjne do AST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.

Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.

Studia aktorskie, jak również samo wykonywanie zawodu aktora wymagają ogromnej sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych  w  czasie studiów. W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych zbadana zostanie przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała.

Kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny (ewentualnie jednoczęściowy kostium kąpielowy).

Wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Szczególną uwagę Komisja zwracać będzie na poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała a także sprawność ruchową kandydatów.

 

Eliminacja - sprawdzian praktyczny

Zasady I eliminacji dotyczą w jednakowym stopniu kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie specjalności Wydziału Aktorskiego. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada warunki zewnętrzne oraz ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na specjalność aktorstwo dramatyczne przygotowuje jeden fragment prozy oraz jeden wiersz i przedstawia komisji jeden wybrany przez siebie utwór. Komisja może poprosić kandydata o przedstawienie dodatkowo także drugiego utworu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na specjalność wokalno — aktorską przygotowuje jeden fragment prozy, jeden wiersz oraz jedną piosenkę i przedstawia komisji jeden wybrany przez siebie wiersz lub fragment prozy oraz jedną piosenkę. Komisja może poprosić kandydata o przedstawienie dodatkowo także drugiego utworu niemuzycznego.

W tym etapie egzaminu Podkomisja nie zadaje żadnych zadań aktorskich. Podkomisja ma prawo zakończyć egzamin w wybranym przez siebie momencie. Ten etap ma charakter indywidualny selekcyjny i nie jest punktowany.

Decyzje Komisji Wydziałowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego po I eliminacji podawane są jako ocena pozytywna albo negatywna.

Lista osób zakwalifikowanych do II eliminacji jest podawana po zakończeniu I eliminacji. Informacja zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

 

II Eliminacja  - sprawdzian  praktyczny — interpretacja     tekstów oraz sprawdzian elementarnych predyspozycji aktorskich

Zasady łł eliminacji dotyczą w jednakowym stopniu kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie specjalności Wydziału Aktorskiego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada:

 1. podkomisja do spraw elementarnych predyspozycji aktorskich bada predyspozycje kandydata w zakresie głosu, wymowy i ruchu oraz poczucia rytmu.
 2. podkomisja interpretacji bada predyspozycje kandydata w zakresie interpretacji tekstu, Podkomisja dokonuje wyboru fragmentów przygotowanych tekstów, które kandydat ma zaprezentować oraz zadaje kandydatowi zadania aktorskie.

Podkomisja ma prawo zakończyć egzamin w wybranym przez siebie momencie.

Podkomisje mogą różnić się co do ilości członków, zależnie od specjalności, na jaką ubiegają się kandydaci.

Ten etap ma charakter selekcyjny i nie jest punktowany.

 

Lista osób zakwalifikowanych do III eliminacji jest podawana po zakończeniu II eliminacji. Informacja zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

 

IIIEliminacja

 1. Sprawdzian konkursowy praktyczny punktowany

Egzamin konkursowy jest poprzedzony warsztatem aktorskim przeprowadzanym przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Warsztat aktorski nie jest punktowany.

W tej części sprawdzianu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołuje dwie komisje konkursowe dla specjalności aktorstwo dramatyczne oraz specjalności wokalno — aktorskiej.

W przypadku specjalności wokalno — aktorskiej należy przynieść ze sobą podkłady muzyczne przygotowanych utworów muzycznych, można również wystąpić z własnym akompaniatorem. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze wymowę, głos, sprawność fizyczną, sposób interpretacji tekstu, śpiewu, improwizacji wokalnej, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojętą wrażliwość teatralną. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 90 pkt.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat otrzyma co najmniej 50 punktów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala odrębne wyniki dla osób zdających na specjalność aktorstwo dramatyczne, odrębne na specjalność wokalno — aktorską.

 1. Sprawdzian teoretyczny - przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna

Punktacja wynikająca z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym: a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości), b) za poziom rozszerzony 10 punktów.

Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:

 1. kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,
 2. kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,
 3. obcokrajowców deklarujących studiowanie w AST na zasadach odpłatności,
 4. kandydatów z maturą międzynarodową programu Intemational Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 10 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego „Olimpiady Literatury i Języka Polskiego” oraz „Olimpiady Historycznej” są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i przyznaje się im po przedłożeniu w/w dyplomu maksymalną liczbę punktów za maturę (10 punktów)

 

Osoby wymienione w punktach od 1 do 3 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów.

W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Aktorski kandydatom. którzy uzyskali co najmniej 50 punktów w konkursowym sprawdzianie praktycznym dolicza się punkty ze sprawdzianu teoretycznego.  Suma  tych  punktów  stanowi  wynik  końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.

W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.

 

UWAGA ! Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni, o odbiór dokumentów w Dziekanacie.

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DRAMATU W AST W KRAKOWIE na rok akademicki 2020/2021 KIERUNEK: REŻYSERIA

SPECJALNOŚĆ: DRAMATURG TEATRU

 

Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020

Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji: 04.05.2020 r. - 14.08.2020 r. godz. 23:59

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się we wrześniu.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany do 31 maja 2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w AST w Krakowie odbywa się na zasadzie konkursu. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy zajmują kolejne miejsca na liście ustalonej na podstawie punktowanych wyników sprawdzianu i mieszczą się w limicie przyjęć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2020 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu naturalnego;

— obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację Intemational Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym

1. aktualna fotografia x 2 (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu.

3. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

4. praca pisemna (I etap - w formacie PDF dołączona do formularza on — line),

 

PRACA PISEMNA do postępowania kwalifikacyjnego powinna składać się z dwóch części:

1. pierwszą stanowi adaptacja dramatyczna wybranego tekstu niedramatycznego lub samodzielna próba dramatu

2. druga to analiza wybranego (cudzego) tekstu dramatycznego wraz z własnym komentarzem.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji.

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej: wydruk kwestionariusza — ankiety osobowej, świadectwo dojrzałości, 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu (wystawione przez lekarza medycyny pracy), dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, praca pisemna w formie papierowego wydruku. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi pozostałych kandydatów na studia, z zastrzeżeniem, iż laureatom  i finalistom stopnia centralnego  „Olimpiady  Literatury  i Języka Polskiego” oraz

„Olimpiady Historycznej” przyznaje się maksymalną liczbę punktów za maturę (10 punktów)

 

Kandydat ma możliwość konsultacji we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w Dziekanacie.

Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obowiązują te same zasady rekrutacji co absolwentów szkół średnich w kraju.

Osoby, o których mowa, muszą dodatkowo przedłożyć stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia z polskim świadectwem dojrzałości (równoważność powyższą stwierdzają Kuratoria Oświaty w kraju).

 

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w AST w Krakowie składa się z czterech etapów:

I  etap - zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.

II  etap - obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata

III etap    -    analiza    pokazanej   kandydatom   sceny    według   zadanego         kryterium dramaturgicznego.

IV  etap w zależności od posiadanej matury:

 

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą

- Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę. umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu - komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

-  Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

a) na poziomie podstawowym 5 punktów

b) na poziomie rozszerzonym - 10 punktów

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z maturą nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu - komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

- druga rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

- Rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8 wyznaczonych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wybranego przez kandydata dramatu, a także sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu - komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

- po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów.

• I etap nie jest punktowany, za każdy następny etap - II. III i IV - kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów (50 punktów z każdego etapu).

• Kolejne etapy mogą odbywać się tego samego dnia

• Każdy etap ma charakter selekcyjny.

• Do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów

• Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu każdego etapu podawane są na tablicy ogłoszeń.

• W oparciu o końcowe wyniki postępowanie kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.

• W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.

 

UWAGA!: po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, o odbiór dokumentów i prac w Dziekanacie AST. Po upływie wyznaczonego terminu Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DRAMATU W PWST W KRAKOWIE na rok akademicki 2020/2021 KIERUNEK: REŻYSERIA

SPECJALNOŚĆ: REŻYSERIA TEATRALNA

Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.

Szczegóiowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

Termin rozpoczęcia postępowania  rekrutacyjnego: 04.05.2020

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020

Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji: 04.05.2020 r. - 14.08.2020 r. godz. 23:59

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się we wrześniu.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany do 31 maja 2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w AST w Krakowie odbywa się na zasadzie konkursu. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy zajmują kolejne miejsca na liście ustalonej na podstawie punktowanych wyników sprawdzianu i mieszczą się w limicie przyjąć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ł rok studiów są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2020 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;

— obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację Intemational Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

— cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo. uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

2. aktualna fotografia x 2 (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów    i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu,

4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),

5. praca pisemna (I etap - w formacie PDF dołączona do formularza on — line)

PRACA PISEMNA powinna być autorskim projektem spektaklu tzw. egzemplarzem reżyserskim , stworzonym na podstawie utworu literackiego wraz z eksplikacją reżyserską, opracowanym tekstem, zamysłem inscenizacyjnym, analizy scen i tematów aktorskich.

Praca może mieć dowolną formę pisemną.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji.

Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej: wydruk kwestionariusza — ankiety osobowej, świadectwo dojrzałości, 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu (wystawione przez lekarza medycyny pracy w tormie papierowego wydruku, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, praca pisemna). Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi pozostałych kandydatów na studia, z zastrzeżeniem, iż laureatom i finalistom stopnia centralnego ..O1impiady Literatury i Języka Polskiego” oraz „Olimpiady Historycznej” przyznaje się maksymalną liczbę punktów za maturę (10 punktów)

 

Kandydat ma możliwość konsultacji we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w Dziekanacie.

Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą. obowiązują te same zasady rekrutacji co absolwentów szkół średnich w kraju.

Osoby, o których mowa, muszą dodatkowo przedłożyć stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia z polskim świadectwem dojrzałości (równoważność powyższą stwierdzają Kuratoria Oświaty w kraju).

 

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w AST w Krakowie składa się z czterech etapów:

I etap - zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.

II etap — obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata

III etap  —  kandydat  przeprowadza  próbę  zadanej  i  uprzednio  przygotowanej  sceny z aktorami.

IV etap w zależności od posiadanej matury:

 

Kandydaci:

1) legitymujący się tzw. „nową maturą

-rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę, umiejętności i predyspozycje kandydata do studiów reżyserskich. komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

- Przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym

a) na poziomie podstawowym 5 punktów

b) na poziomie rozszerzonym - 10 punktów

2) legitymujący się tzw. „starą maturą”

3) z maturą nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną

4) obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności

pierwsza rozmowa kwalifikacyjna dot. umiejętności i predyspozycji kandydata do studiów reżyserskich, komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

- druga rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzana jest ogólna wrażliwość teatralna kandydata, w tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów

5) Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

- pierwsza rozmowa kwalifikacyjna dot. umiejętności i predyspozycji kandydata do studiów reżyserskich, komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 40 punktów

- po przedłożeniu w/w dyplomu kandydaci uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów.

• I etap nie jest punktowany, za każdy następny etap - II, III i IV - kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów (50 punktów z każdego etapu).

• Kolejne etapy mogą odbywać się tego samego dnia

• Każdy etap ma charakter selekcyjny.

• Do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów

• Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu każdego etapu podawane są na tablicy ogłoszeń.

• W oparciu o końcowe wyniki postępowanie kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.

• W przypadku stwierdzenia. że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.

 

UWAGA! : po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, o odbiór dokumentów i prac w Dziekanacie AST. Po upływie wyznaczonego terminu Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Komentarze (0)