Zasady rekrutacji na UP w Krakowie na rok 2019/2020

Zasady rekrutacji na UP w Krakowie na rok 2019/2020

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: warunków trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

W oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił na wniosek Rad Wydziałów następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020:

 

§1

Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym może być osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (wymagany stopień i rodzaj ukończonych studiów reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Uwaga dla absolwentów roku 2018/2019:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

 

§ 2

  1. Komisje rekrutacyjne dokonają przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego.

  2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

Podstawowa rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 30 września  2019  roku. Rekrutacja  śródroczna  zostanie przeprowadzona  w terminie od 13 stycznia do 28 lutego 2020 roku. Szczegółowe terminy składania dokumentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na studia ustali dziekan w ramach wydziału.

 

§ 4

Warunki rekrutacjj na | rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 - 2020/2021 regulują odrębne Uchwały Senatu z dnia 18 kwietnia 2016 r., z dnia 27 marca 2017 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

§ 5

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate — IB) oraz Matury Europejskiej (European Baccalaureate   -  EB)  , przyjmowani  będą  na  I rok  studiów  zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury”.

 

§ 6

Kandydaci, o których mowa w §5 zobowiązani są do złożenia — wraz z kompletem dokumentów — zaświadczenia wydanego przez szkołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB w przypadku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do Uniwersytetu

Pedagogicznego bezpośrednio po jego otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

 

§ 7

Kandydaci na studia, kończący  szkołę  średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na | rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub, w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji. Odpowiednie dokumenty winny być przedłożone w oryginale, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 8

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą, obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, komisje rekrutacyjne w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnią wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

 

§ 9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna.

 

§ 10

Jeżeli po przeprowadzeniu  postępowania  kwalifikacyjnego  pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor ds. Kształcenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 

§ 11

Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

 

§ 12

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą  odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu wniosku decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i podlega jedynie zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

§ 13

Kierunek lub specjalność na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia może zostać uruchomiony pod warunkiem wpisania się na dany kierunek/specjalność co najmniej 20 studentów, ana studiach stacjonarnych drugiego stopnia przez co najmniej 15 studentów - nie dotyczy specjalności wybieranych przez studentów po pierwszym semestrze lub po pierwszym roku studiów. W przypadku studiów niestacjonarnych decyzję o uruchomieniu cykli podejmowane są na podstawie przedstawionego preliminarza.

 

§ 14

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera zał. nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po przyjęciu przez Senat.

 

§ 15

Zasady punktowania „nowej matury, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate — IB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate - EB), "matury dwujęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

 

§ 16

Wykaz wymaganych dokumentów, zasady wypełniania innych formalności związanych z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Senatu 19/17.12.2018 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 poz. 1668) oraz art. 266 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1669) Senat Uczelni w uchwale nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 wprowadza następujące zmiany:

 

§  1

1.   §  1 otrzymuje brzmienie:

1.      Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację,

2)   potwierdzenie efektów uczenia się,

3)   przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.   Sposób przyjęcia na studia w drodze ust. 1 punkt 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

3.  Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w drodze rekrutacji na studia pierwszego stopnia  lub  jednolite magisterskie  może  być  osoba posiadająca:

1)     świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

2)      świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361),

3)      świadectwo lub inny dokument lub dyplom o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt3,

4)      świadectwo lub dyplom uznany W Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowa bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

5)      świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

4.   Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

5.   Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

Uwaga dla absolwentów roku 2018/2019:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym”.

2.    WS§  2 ust. 2 zmienia się podstawę prawna z „art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” na „art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

3.   WS§  2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Postępowanie   rekrutacyjne na wybrane przez kandydata kierunki studiów przeprowadzane jest w jednostkach i regulują je odrębne przepisy.”

4.    uchyla się §  7.

5.    §  8 otrzymuje numeracje § 7, §  9 otrzymuje numeracje § 8, §  10 otrzymuje numeracje § 9.

6.    §  11 otrzymuje numerację §  10 o treści w brzmieniu:

„Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej”.

7.    §  12 otrzymuje numerację §  11 o treści w brzmieniu:

„Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji i podlega jedynie zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na  zasadach określonych odrębnymi przepisami”.

8.     §  13 numerację §  12 o treści w brzmieniu:

„Kierunek/specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności”.

9. §  14, 815, § 16, § 17, otrzymują kolejno numerację §  13, § 14, 815, 816.

 

§  2

1.      Uchyla się załącznik nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2.      Szczegółowe kryteria przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Pedagogicznym określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze (0)