Zasady rekrutacji na UP w Krakowie na rok 2020/2021

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 6/29.04.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w noku akademickim 2020/2021

W oparciu o art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021:

 

§ 1

 1. Przyjęcie na studia następuje prz ez :

  1. rekrutacji,

  2. potwierdzenie efektów uczenia się,

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Sposób przyjęcia na studia w drodze ust. 1 punkt 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

 3. Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w dt odze rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu naturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  3. świadectwo   dojrzałości    i    zaświadczenie    o    wynikach    egzaminu    maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje  zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty,

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz,14S7, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

  5. świadectwo !ub inny dokument lub dyplom o których mowa w art. 93 tist. 1 ustawy, o której mowa w pkt 3,

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za doJ‹ument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

4.Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 1. Szczegółowe  warunki  i  tryb  rekrutacji  na studia  stacjonarne  i  niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

Uwawa dla absolwentów roku 2019/2020.

Kandydaci ubiegajqcy się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogq złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzominu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

 1. Rekrutacji na studia prowadzą komisje rekrutacyjne.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej.

 3. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

 4. Komisje reki utacyjne dokonują przyjąć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjriego do ustalonego limitu miejsc.

 5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Prorektora ds. Kształcenia z uzasadnionym wniosl‹iem o wyrażenie zgody na przekroCzenie limitu miejsc.

 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 7. Postępowanie rekrutacyjne na wybrane przez kandydata kierunki studiów przeprowadzane jest w jednostkach i regulują je odrębne przepisy.

 

§3

 1. Podstawowa rekrutacja na studia zostanie  przeprowadzona  w  terminie  od  l  czerwca  do 30 września 2020 roku.

 2. Rekrutacja    śródroczna    zostanie    przeprowadzona    w terminie    od    18    stycznia    do 26 lutego 2021 roku.

 3. Szczegółowe terminy rejestracji na studia, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na listę studentów ustali kierownik jednostki organizacyjnej.

 

Warunki rekrutacji na l rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020 2022/2023 reguluje odrębna Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

§ 6

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate - IB) oraz Matury Europejskiej (European Baccalaureate - EB) , przyjmowani będą na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury”.

Kandydaci, o których mowa w § 5 zobowiązanî są do złożenia - wraz z kompletem dokumentów — zaświadczenia wydanego przez szl‹ołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB yr przypaòku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do  Uniwersytetu  Pedagogicznego  bezpośrednio  po  jego  otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego kierunkowej komisji rel‹rutacyjnej.

 

§ 7

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawìe art. 323 ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym  i  nauce oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą, obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy nie zdawalí na maturze języka  polskiego,  komisje  rekrutacyjne  w postępowaniu  kwalifikacyjnym  uwzględnią  wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukoitczyli szkołę średnią.

 

§9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci  z  braku  miejsc  limitowych,  otrzymają  informację  o  miejsca  na  lİŚCiO  ränkingowej  i możliwości przyjęcia w ramach  zwalnianych  miejsc,  pod  warunkiem  złoienia  oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna.

 

§10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor ds. Kształcenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 

§11

Decyzje w sprawie nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 

§12

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje pi awo złożenia odwołania do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji i podlega jedynie zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 13

Kierunek/specjalność na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych moie zostać  uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku/specjalności.

 

§ 14

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera zał. nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po przyjęciu przez Senat.

 

§15

Zasady punktowania „nowej matury”, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate - lB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate - EB), „matury dwtijęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

 

§ 16

Wykaz   wymaganych   dokumentów,    zasady   wypełniania   innych   formalności    związanych z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zał. nr 2 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Konkursy świadectw maturalnych komisje rekrutacyjne przeprowadzą wyłącznie dla kandydatów, którzy spełnią kryteria przystąpienia do konkursu.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego “nowa matura”

1. Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

 

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia - kierunek filologia specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

1.     gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,

2.     gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100 % pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego “stara matura”

 

 

Świadectwo dojrzałości (skala ocen 3-5)

 

Świadectwo dojrzałości (skala ocen 2-6)

 

Punkty do rankingu

3

2

30

 

3

50

4

4

70

 

5

90

5

6

100

 

Zasady przeliczania matury międzynarodowej (IB)

1.    Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą

2.    Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5

3.    Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0

4.    Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

matura międzynarodowa IB

nowa matura

matura międzynarodowa IB

Nowa matura

SL

PP

HL

PR

7

100 %

7

100 %

6

90 %

6

90 %

5

75 %

5

75 %

4

60 %

4

60 %

3

45 %

3

45 %

2

30 %

2

30 %

 

 

 

 

 

Zasady przeliczania matury europejskiej (EB)

1.    Kandydatów z maturą europejską obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą

2.    Poziom podstawowy (EB) traktowany jest jak poziom podstawowy nowej matury (x1,0)

3.    Poziom rozszerzony (EB) traktowany jest jak poziom rozszerzony nowej matury (x1,5)

4.    Wyniki na świadectwie matury europejskiej przeliczane będą w następujący sposób:

 

matura europejska (EB)

 

 

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

 

 

9,51-10,00

100 %

100 %

9,00-9,50

85 %

95 %

8,00-8,99

80 %

90 %

7,00-7,99

70 %

80 %

6,00-6,99

60 %

70 %

0,00-5,99

0%

0 %

 

Egzaminy

1.     Pisemne egzaminy wstępne są anonimowe.

2.     Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne oceniane będą w skali ocen

(2-5), średnich ocen, w punktach lub procentach. Sposób oceniania komisje rekrutacyjne ogłoszą kandydatom przed postępowaniem kwalifikacyjnym na tablicach informacyjnych instytutów/katedr.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)