Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na WSEI. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 14 /2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie: ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rok akademicki 2020/2021

 

§ 1

Na podstawie § 20 ust. 7 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz art. 28 ust. 1 pkt 10) i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. zatwierdza warunki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 

§ 2

 1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021, w tym rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej, określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 2. Zasady rekrutacji na studia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2020/2021 określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§3

 1. Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 odbywa się w następujących terminach:

  1. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021,

  2. w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. - rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021,

  3. w okresie od 7 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na złożenie wymaganych dokumentów po terminie wskazanym w ust. 1.

 

§ 4

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, gdy jest ona wymagana, podejmuje Rektor Uczelni.

 

§ 5

0 przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się kandydaci - obywatele polscy i cudzoziemcy, których uprawnienie do ubiegania się o przyjęcia na studia wynika z art. 93 i 93a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 323 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

 

§ 6

0 przyjęcie na studia drugiego stopnia, w zależności od kierunku studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.

 

§ 7

 1. kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 50 przyjętych na I rok studiów. Kanclerz w porozumieniu z Rektorem, na wniosek Dziekana Wydziału, może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy liczbie kandydatów mniejszej niż 50.

 2. Uczelnia ustali oraz poda do wiadomości do dnia rozpoczęcia okresu rekrutacji opłaty pobierane od studentów oraz ich wysokość.

 3. Z osobą przyjętą na studia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zawiera w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę określającą między innymi warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat. Niepodpisanie ww. umowy jest równoznaczne ze skreśleniem osoby zakwalifikowanej na dany kierunek studiów z listy studentów.

 

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą decyzje podejmuje Rektor.
 2. Niniejsza Uchwała  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości na stronach internetowych Uczelni.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały  nr 14/2018/2019  Senatu WSEI z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zasady rekrutacji określają warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji obywateli polskich i cudzoziemców na studia prowadzone w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zwanej dalej WSEI lub Uczelnią, na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na poszczególnych wydziałach i następujących kierunkach:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych :

 1. Administracja - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia

 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 3. Ekonomia - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia

 4. Finanse i rachunkowość - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 5. Logistyka- - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 6. Zarządzanie - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia

Wydział Nauk o Człowieku :

 1. Pedagogika — stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia

 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie

 3. Psychologia — stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia, jednolite magisterskie

 4. Pielęgniarstwo  -    stacjonarne   studia pierwszego stopnia (licencjackie) i stacjonarne niestacjonarne studia drugiego stopnia

Wydział Transportu i Informatyki :

 1. Transport — stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia

 2. Informatyka — stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia

 3. Mechanika i Budowa Maszyn — stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są pozytywne wyniki egzaminu naturalnego lub egzaminu dojrzałości albo pozytywne wyniki egzaminu zagranicznego lub pozytywne wyniki kształcenia, potwierdzone dokumentem, o którym mowa w art.69 ust. 2 pkt 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668).

 2. O przyjęciu kandydata na studia decyduje:

Dla osób zdających „Nową Maturę” pozytywny wynik z pisemnej części egzaminu maturalnego z poziomu podstawowego, gdzie 1% = 1 pkt. Kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt.

Dla osób zdających „Stara Maturę” stosuje się następujący przelicznik:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

Dopuszczający/mierny (2)

30

 

 

Dostateczny(3)

40

Dostateczny (3)

40

Dobry(4)

75

Dobry (4)

75

Bardzo dobry(5)

90

Bardzo dobry (5)

100

Celujący(6)

100

 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt.

Wyniki matury zagranicznej przeliczane są na punkty proporcjonalnie do egzaminu naturalnego — „Nowej Matury”.

Dla osób zdających matury IB i EB stosuje się następujące przeliczniki:

Ocena z matury IB

Punkty

Ocena z egzaminu

pisemnego z

matury EB

Punkty

7 (excellent)

100

9,51-10,00

100

6 (very goood)

80

9,01 -9,50

90

5 (good)

70

8,51-9,00

80

4 (satisfactory)

50

8,01-8,50

70

3 (medicore)

40

7,51-8,00

60

 

 

7,01-7,50

50

 

 

6,51-7,00

40

 

 

6,01-6,50

30

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu kandydata na studia decyduje średnia ogólna ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Transport mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia inżynierskie pierwszego stopnia.

 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

 4. W Uczelni studia na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem kierunku Pielęgniarstwo, które prowadzone jest tylko w trybie stacjonarnym, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 5. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w terminach określonych w § 3 Uchwały Senatu w sprawie: ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rok akademicki 2020/2021 lub ustalonych zgodnie z § 5 niniejszego Załącznika, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13 pkt 11. Dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz prowadzone w j. angielskim określa § 3.

 6. Braki w wymaganych dokumentach lub niezłożenie w terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacji ze studiów i wydaniem decyzje o odmowie przyjęcia na studia.

 7. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie na podstawie :

 

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach,

 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

 4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów,

 5. decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,

 6. decyzji administracyjnej Rektora WSEI.

 1. Rekrutacja na studia prowadzona przez WSEI odbywa się osobiście w siedzibie Uczelni lub na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni we.wsei.lubliii.pl.

 2. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych określonych w § 3 w terminie do 31 sierpnia 2020 i 30 września 2020 t. lub 28 lutego 2021 r.

 3. Zasady przyjmowania na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacji formalną określa obowiązujący na Uczelni Regulamin Potwierdzania Efektów Uczenia Się.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzi Dziekan, a w przypadku rekrutacji na studia w j. angielskim - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Uczelnia doręcza zawiadomienie o dokonanym wpisie na listę studentów w siedzibie Uczelni (Biuro Rekrutacji) lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. 201a ., poz. 2188 z późn. zm.).

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej odpowiednio Dziekana lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji odpowiednio Dziekana lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Od decyzji administracyjnej Rektora, o której mowa w §1 ust. 10 zdanie pierwsze lit. f), nie służy odwołanie, jednakże cudzoziemiec może zwrócić się do Rektor a w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Udostępnianie zainteresowanym wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności listy osób przyjętych na studia przez rekrutacji, odbywa się w siedzibie Uczelni (Biuro Rekrutacji) w drodze wyłożenia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia listy osób przyjętych na studia przez rekrutacji, jak również w każdym czasie w trybie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 i’. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

 

II DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

§ 3

 1. .  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  uczestniczą  kandydaci,   którzy   przedłożą  w  dniu składania dokumentów dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych, a w przypadku Cudzoziemców przyjmowanych na studia prowadzone w języku polskim: Wizę, Kartę Pobytu i Kartę  Polaka  albo  inny  dokument  uprawniający  do  legalnego   pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz złożą wymagane dokumenty.

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie składają:

  1. poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o studia, tj.:

 1. Świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu naturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 2. Świadectwo  dojrzałości  i dyplom  potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,                                                                                                                       ,

 3. Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 4. Świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. Zm.)

 5. Świadectwo i inny dokument lub dyplom, o którym mowa w art. 93 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. Zm)) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucji edukacyjne działające w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji  Współpracy  Gospodarczej  i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

b) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

e) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich,  sporządzony w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10). 

Świadectwo lub dyplomu uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 1. Świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  1. kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia oraz ankiety osobowe z danymi określonymi w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861).

  2. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów, 

  3. orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki — dotyczy kierunków studiów, w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

 2. kserokopii dowodu wniesienia opłaty i rekrutacyjnej,

 3. w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji — do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjne o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu,

 4. a w przypadku cudzoziemców — również decyzję, o której mowa w § 1 ust. 10 lit. d, e łub f — jeżeli taką posiada.

 5. W przypadku dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) w podpunktach 1-7 wymagane są czytelne kserokopie i oryginały do wglądu, a w przypadku dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) w podpunktach 4-7 dodatkowo Uczelnia wymaga tłumaczenia na język polski sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na język polski świadectw lub podobnych dokumentów zgodnie z polskimi przepisami prawa. Dokumenty zagraniczne przyjmowane są wyłącznie po poddaniu ich legalizacji lub zaopatrzeniu ich w klauzuli apostille.

 6. Świadectwami lub innymi dokumentami uznanymi w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) są, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu. Decyzję administracyjną wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany za granicą. W przypadku kandydatów na studia prowadzone przez WSEI właściwy jest Lubelski Kurator Oświaty, ul. 3 Maja 6, 2 0- 650 Lublin, tel. (81) 5385200, www.kuratoriuin.lub1in.pl.

 1. W przypadkach, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) (trudne do usunięcia przeszkody dla uchodźcy, ofiary konfliktu zbrojnego, itp.), cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli przedstawić decyzję administracyjne wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Decyzję administracyjną kuratora oświaty o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu albo o potwierdzeniu wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie WSEI niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 3. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt 4 albo ust. 2 pkt 1 ppkt 5 lit. a), uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegana się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.

 4. kandydaci na studia drugiego stopnia składają.

  1. poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie I kopię dyplomu ukończenia studiów, tj.:

   1. dyplom ukończenia studiów wydany przez uprawniony uczelnię działającą w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; lub

   2. zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą i dający prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała (dyplom uznany na mocy art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); lub

   3. zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom ukończenia studiów za granicą uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, także na podstawie umowy międzynarodowej okreś1ającej równoważność (dyplom uznany na podstawie umowy międzynarodowej); lub

   4. zalegalizowany lub zaopatrzony w apostille dyplom ukończenia studiów za granicą uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w drodze postępowania nostryfikacyjnego (dyplom uznany w wyniku nostryfikacji); lub

   5. zaświadczenie o ukończeniu studiów na określonym poziomie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie w razie braku dyplomu ukończenia studiów w szczególności przypadkach).

 5. kserokopię suplementu lub indeksu;

 6. kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1),

 7. kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia oraz ankiety osobowe z danymi określonymi w § l5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861).

 8. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z  wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów,

 1. orzeczenie  lekarskie  o  zdolności  do  podjęcia  nauki - dotyczy  kierunków  studiów,  w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

 2. kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 3. w przypadku zmiany imienia lub nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji — do wglądu dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu,

 4. a w przypadku cudzoziemców — również decyzję, o której mowa w § 1 ust. 10 lit. d, e lub f— jeżeli taką posiada.

 5. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie daje uprawnień do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia, jeżeli:

  1. instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji;

  2. program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie,

 6. W przypadku wątpliwości dotyczących dyplomu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1) ppkt 2), w szczególności co do statusu uczelni, która go wydała, lub zgodności programu studiów z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie, WSEI wezwie kandydata do przedłożenia pisemnej informacji o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię, o poziomie studiów i statusie uczelni, udzielonej przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie art. 326 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 7. W przypadku dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) i pkt 5) oraz ust. 8 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) wymagane są czytelne kserokopie i oryginały do wglądu w dniu składania dokumentów, a w przypadku dokumentów zagranicznych — dodatkowo Uczelnia wymaga tłumaczenia na język polski sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na język polski dyplomów lub podobnych dokumentów zgodnie z polskimi przepisami prawa.

 8. W przypadkach, gdy cudzoziemiec ubiega się o nostryfikację dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) i ust. 8 pkt 1), dyplomu ukończenia studiów za granicą lub potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie, zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie w Dziekanacie WSEI niezwłocznie po jego otrzymaniu, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

 9. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia w j. angielskim mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma); lub

  2. posiadają dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma); lub

  3. uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski; łub

  4. posiadają dyplomy ukończenia:

• studiów na kierunku filologia angielska, lub

• nauczycielskiego kolegium języków obcych na kierunku filologia angielska; lub

 

 1. posiadają dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej —jeżeli językiem wykładowym był język angielski; lub
 2. przedłożą dokument potwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus+ lub innych prowadzonych w języku angielskim; lub

 3. posiadają jeden z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1 na studia pierwszego stopnia lub na poziomie B2 na studia drugiego stopnia, w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) — Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”; lub

 1. posiadają zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym zjęzyka angielskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; lub

 2. posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego; lub

 3. przedłożą dokument z zakładu pracy poświadczający, iż językiem środowiska pracy jest język angielski; lub

 4. uzyskały pozytywny ocenę znajomości języka angielskiego w wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego ustalonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną WSEI; lub

 5. w przypadku posiadania polskiego egzaminu maturalnego:

 1. uzyskały na świadectwie dojrzałości/matura przeprowadzona według zasad obowiązujących do roku 2005/ ocenę co najmniej dobry z języka angielskiego; lub

 2. uzyskały co najmniej 60% punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym.

14 W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach do postępowania rekrutacyjnego z  udziałem cudzoziemców stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności Działu VIII „Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki” oraz przepisy innych właściwych aktów prawa międzynarodowego, prawa UE i prawa polskiego.

l5. O przyjęcie na studia prowadzone przez WSEI w języku polskim mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lub

 1. przedłożą certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; lub

 2. przedłożą inne dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego, np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym; dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym; dyplom ukończenia filologii polskiej; lub

 3. ukończyli: szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; szkołę ponadpodstawową w Polsce lub studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim; lub

 4. złoży potwierdzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Cudzoziemcy przyjmowani na prowadzone w języku polskim: studia pierwszego stopnia oraz jednolite  studia  magisterskie - oprócz dokumentów  wymienionych  w ust. 2  pkt od 1) do 7) oraz na studia drugiego stopnia - oprócz dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt od 1) do 9) dodatkowo obowiązani są:

 2. złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formacie kształcenia,

 3. posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

 4. przedstawić zgodę rodziców na podjęcie studiów, złożenie i podpisanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym oraz na rozliczenia finansowe w związku z podjęciem studiów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, przy czym dokument wydany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski.

17. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji muszą być złożone w postaci czytelnych kopii, w wypadku dokumentów dwustronnych wymagane są kopie obustronne. Warunkiem przyjęcia kopii dokumentu jest przedłożenie do wglądu jego oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 1. kandydaci chcący podjąć studia drugiego stopnia na innym kierunku niż ukończony przez nich na studiach pierwszego stopnia mogą zostać zobowiązani przez Dziekana do uzupełnienia różnic programowych. Dziekan jest zobowiązany poinformować kandydatów o różnicach programowych w ciągu l4 dni od dnia zgłoszenia.

 2. Wyznaczając różnice programowe Dziekan bierze pod uwagę konieczność uzyskania przez kandydatów podstawowych efektów uczenia się niezbędnych do kontynuowania kształcenia na wybranym przez kandydata kierunku studiów drugiego stopnia.

 3. Dziekan określa termin uzupełnienia różnic programowych.

 4. Dokumenty, o których mowa w § 3, kandydaci mogą składać w terminach określonych w § 3 Uchwały Senatu w sprawie: ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na rok akademicki 2020/2021.

 5. Niezależnie od ust. 1 niniejszego paragrafu Senat jest uprawniony do wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów szkół średnich, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który przeprowadzana jest rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sunny punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 20 ł 8 r. poz. 1457 z późn. zm.).

 

§ 6

Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za naukę określa Kanclerz.

 

III POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 7

Warunkiem wpisania na listę studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest:

 1. złożenie wymienionych w § 3 dokumentów,

 2. uzyskanie decyzji o przyjęciu na studia, gdy jest ona wymagana (cudzoziemcy),

 3. podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§8

 1. Osoba przyjęta na studia, która rezygnuje z ich podjęcia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z podjęcia studiów w formie pisemnej najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2020 r. lub. 28 lutego 2021 r. Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 2. W przypadku studiów dofinansowanych ze środków Unit Europejskiej Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych zasad rekrutacji na studia określone w projekcie dotacji.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)