Zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2016/17

Artykuł archiwalny

 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
Uchwała nr 40/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 169 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 punkt d Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP), Senat ASP ustala niniejszym warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2016/2017.
§ 1
Określa się szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów, wymienionych w załącznikach 1A-9B do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.
2. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia.
3. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.
4. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również obywateli polskich i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.
5. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również kandydatów, których egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).
§ 3
Szczegółowe zasady przyjmowania na studia dotyczące laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego Sekcja Plastyki, laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, laureatów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, a także kandydatów przyjmowanych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określają odrębne uchwały Senatu ASP.
§ 4
1. Senat ASP upoważnia Rektora do:
1) podniesienia limitu przyjęć na studia stacjonarne w ASP nie więcej niż o 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki, przyjmując kandydatów o których mowa w § 11 ust. 7 oraz kandydatów, których odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (zwanych dalej WKR) zostaną uwzględnione przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej UKR);
2) podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie: zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą, zawieszenia rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego, nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, a także wszelkich innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 5
1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
1) przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego/postępowania kwalifikacyjnego;
2) wzięli udział we wszystkich etapach/zadaniach egzaminu wstępnego i uzyskali wymaganą liczbę punktów;
3) w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę studiów:
a) przy równej liczbie punktów uzyskanych za 3-etapowy egzamin wyższą lokatę (miejsce na liście rankingowej wyników) zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie II;
b) przy równej liczbie punktów za etap II wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony za zadanie/przedmiot kierunkowy wskazany we właściwym załączniku do niniejszej uchwały, dotyczącym egzaminu na danym kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów;
c) przy równej liczbie punktów uzyskanych za 2-etapowy egzamin wyższą lokatę zajmuje kandydat wyżej oceniony w etapie praktycznym, w dalszej kolejności wyżej oceniony za przedmiot kierunkowy;
d) przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów zdających egzamin jednoetapowy złożony z kilku obowiązujących ich zadań – zadanie punktowane priorytetowo określone we właściwym załączniku do niniejszej uchwały stanowi o wyższej lokacie zdającego.
§ 6
1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny/przystępują do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.
2. Do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci wymienieni w ust. 1 powinni złożyć we właściwym Dziekanacie orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w miarę możliwości technicznych i lokalowych postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
§ 7
Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1A-9B do niniejszej uchwały.
§ 8
1. Wszystkich kandydatów na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1, obowiązuje rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej: https://rekrutacja.asp.krakow.pl, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.
2. Rejestracja w systemie rekrutacji online obowiązuje również wszystkich cudzoziemców.
3. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne po rejestracji na liście kandydatów i zalogowaniu się oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.
4. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin tylko na jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony jako studia stacjonarne.
5. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin na więcej niż jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony jako studia niestacjonarne.
6. Rejestracja w systemie rekrutacji online oraz termin złożenia dokumentów dotyczy również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie szczegółowych zasad ustalonych odrębnymi uchwałami Senatu, określonymi w § 3.
7. Rekrutacja na studia w ASP w roku akademickim 2016/2017 rozpoczyna się nie wcześniej niż 23 maja 2016 r. i kończy nie później niż 23 września 2016 r.
§ 9
1. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć do właściwego Dziekanatu następujące dokumenty:
1) kserokopię świadectwa dojrzałości (maturzyści 2016 składają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) – w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
3) osobową ankietę rejestracyjną (wydruk z systemu rekrutacji online po zalogowaniu się i wypełnieniu ankiety);
4) oświadczenie o kontunuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – w przypadku kandydatów na studia stacjonarne;
5) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;
6) laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki – kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej;
7) laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z roku 2015 – wynik, potwierdzony protokołem jury i podanie kandydata o przyjęcie na studia stacjonarne na jeden z kierunków dyscypliny sztuki piękne: malarstwo, rzeźba, grafika, prowadzony w ASP w Krakowie w formie jednolitych studiów magisterskich;
8) laureaci Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobycie Grand Prix Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (Nagroda Rektora);
9) kandydaci, którzy brali udział w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – kserokopię decyzji odpowiedniej komisji oraz podanie o przyjęcie na wskazany kierunek studiów.
2. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć:
1) poświadczoną przez ASP kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE (Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;
2) poświadczoną przez ASP kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego – w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia;
3) trzy aktualne fotografie typu legitymacyjnego;
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty);
5) oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2016 roku.
§ 10
1. W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne ASP może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.
2. ASP nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów liczby studentów określonej limitem, jeśli kandydaci nie będą reprezentować wymaganego poziomu wiedzy oraz umiejętności i nie zdobędą wymaganego minimum punktów określonego dla poszczególnych poziomów, form i kierunków studiów.
3. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w Krakowie, a nie został przyjęty na I rok studiów zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.
4. Kandydat, o którym mowa w ust. 3, musi zalogować się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji WKR uzasadniającej odmowę przyjęcia ilością punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający wymienione warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję właściwej WKR o przyjęciu.
5. Kandydat, który nie zdał egzaminu na studia stacjonarne w ASP w Krakowie może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnosi obowiązującą opłatę za egzamin).
6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły wyższej – bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej szkole – zdają egzamin do ASP w Krakowie, obowiązujący na wybranym przez kandydata kierunku i poziomie kształcenia oraz formie studiów.
7. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata w ASP w Krakowie, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego wszystkich kandydatów na studia drugiego stopnia.
§ 11
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia oraz form studiów oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. Zakres obowiązków Komisji oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego określa Rektor w zarządzeniu.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Imienne listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów (II i III) egzaminu obowiązującego na poszczególnych kierunkach zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w gmachu głównym ASP odpowiednio po I i II etapie. Dziekanaty wywieszają listy jw. na wydziałowych tablicach ogłoszeń.
4. Kandydaci dopuszczeni do dalszej kwalifikacji otrzymują na konto osobiste założone w systemie rekrutacji on-line informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, bez podania liczby uzyskanych punktów za poprzedni etap.
5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia w ASP i podjęciu przez WKR decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz po przyjęciu sprawozdania przewodniczących WKR przez UKR – wydziałowe listy osób, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego zostają wywieszone w gmachu głównym ASP. Listy podają nazwiska kandydatów, uzyskane przez nich punkty i lokatę.
6. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują liczbę studentów I roku studiów określoną limitem przyjęć.
7. W roku akademickim 2016/2017 liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć górnego limitu przyjęć dla danego kierunku studiów, określonego w załącznikach nr 1A-9B niniejszej uchwały.
8. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne składają do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wnioski w sprawie przyjmowania na studia poza limitem laureatów III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego oraz laureatów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, których dotyczą odrębne zasady rekrutacji. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski w porozumieniu z Rektorem.
§ 12
1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą tradycyjną i elektroniczną dokumentację procesu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, poziomy kształcenia i formy studiów.
2. WKR prowadzą elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.
3. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego egzaminu wstępnego, wyniki i kopie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przechowuje właściwy Dziekanat oraz Dział Nauczania.
4. Kierownik Działu Obsługi Informatycznej ASP obsługuje system elektronicznej rekrutacji i ustala zakres dostępu pracowników do wiadomości stanowiących informacje podlegające ochronie w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na studia.
5. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Komentarze (0)