Zasady rekrutacji do PWSFTiT w Łodzi 2021/2022

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Filmowej w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.
 

Uchwała nr 3 z dnia 28 maja 2020 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022.


Na podstawie art. 70 oraz art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), oraz § 38 ust. 1 pkt. 17 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi uchwalonego na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2019 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi postanawia ustalić następujące warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022:


§ 1.

 

1. Do obywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (zwanej dalej Uczelnią) może zostać dopuszczona osoba, która spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.


2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię i posiada dyplom ukończenia studiów.

3. Uczelnia prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022 drogą elektroniczna za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK). System dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.
4. Rejestracja przez system IRK odbywa się w terminach określonych niniejszą uchwałą.
5. Osoba zgłaszająca się na studia do Uczelni zobowiązana jest:
1) zarejestrować się w IRK;
2) postępować zgodnie z procedurą zamieszczoną w systemie;
3) dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2021/2022 na indywidualne konto bankowe wygenerowane w IRK. Opłatę należy uiścić przed dniem zakończenia rejestracji;
4) złożyć teczkę własnych prac twórczych i teczkę z dokumentami rekrutacyjnymi (jeśli są wymagane) we właściwym dziekanacie/sekretariacie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


6. Kandydat powinien postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w IRK i na stronie internetowej oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.
7. Kandydaci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają tej samej procedurze przyjęcia na studia, co inni kandydaci.
8. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dostosowują formę pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie rekrutacji po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu właściwej jednostki organizacyjnej z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i propozycją oczekiwanej formy pomocy. Zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż w dniu zakończenia rejestracji kandydatów.
9. Dostosowanie formy pomocy może polegać na:
1) przedłużeniu czasu trwania rozmowy lub egzaminu o nie więcej niż 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;
2) stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszy i klawiatury;
3) zastosowaniu alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo alfabetem Braille"a, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;
4) zamianie formy rozmowy lub egzaminu z ustnej na pisemną albo z pisemnej na ustną;
5) udziale w rozmowie lub egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;
6) zapewnienie miejsca umożliwiającego przeprowadzenie egzaminu kandydatom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


10. Jednostki organizacyjne Uczelni umieszczają na stronie internetowej harmonogram egzaminów wstępnych na rok 2021/2022 najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.
11. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uczelni stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzonego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzający uzdolnienia artystyczne oraz predyspozycje do podjęcia studiów.
12. Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.
13. Egzaminy wstępne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora w drodze zarządzenia.
14. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
15. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
16. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
17. Limity przyjęć na każdy kierunek, specjalność określa odrębna Uchwała Senatu.
18. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwalania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Rektora.


§2.

 

1. Uczelnia prowadzi rekrutację w roku akademickim 2021/2022 w następującym zakresie:
a) reżyseria filmowa i telewizyjna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca —16 lipca 2021 r.
Egzamin wstępny dla kandydatów sprawdza zdolność kandydatów do zawodu reżysera filmowego i telewizyjnego w wielu aspektach twórczych i osobowościowych. Bada przede wszystkim kreatywność kandydatów, umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, zdolności przenoszenia własnych pomysłów na zapis filmowy, fotograficzny, scenariuszowy. Sprawdza wyobraźnię, erudycję, jak również umiejętność współpracy z aktorem. Jest to bardzo wszechstronny egzamin, który z bardzo wielu kandydatów wybiera najciekawszych młodych twórców rokujących nadzieje na ciekawy rozwój w Uczelni i poza nią.


Egzamin obejmuje:
Eliminację I
Preselekcja teczek kandydatów przesłanych drogą elektroniczną, która decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego egzaminu.
Eliminację II
Egzamin ustny niepunktowany — pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata (kandydatki). O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata (kandydatki) oraz jego prac.
Eliminację III
Egzamin praktyczny
• scenariuszowe zadanie fabularne— egzamin pisemny;
• scenariuszowe zadanie dokumentalne — egzamin pisemny;
• zadanie fabularne — inscenizacja;
• zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem


Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania. O zakwalifikowaniu się do etapu czwartego decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata podczas wykonywania zadań z etapu trzeciego.
Eliminację IV — EGZAMIN KOŃCOWY KONKURSOWY
• ocena filmu i innych prac własnych kandydata;
• ocenę projektu filmu fabularnego;
• ocenę projektu filmu dokumentalnego;
• rozmowa kwalifikacyjna
Etap czwarty jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje łączna suma punktów za trzeci i czwarty etap uzyskanych przez kandydata (kandydatkę) oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
b) scenariopisarstwo (studia 1 stopnia, stacjonarne, 3-letnie). Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca - 16 lipca 2021 r.
Egzamin wstępny dla kandydatów na studia scenariopisarskie ma na celu sprawdzenie dramaturgicznych i narracyjnych predyspozycji kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów. Kandydat powinien wykazać się minimalnym dorobkiem literackim, który zaświadczy, iż posiada on podstawowe umiejętności budowania postaci, rozwijania akcji, konstruowania opowiadania, wyczucie stylu i gatunku, umiejętności wyrażania postaci poprzez dialog.


Etap pierwszy obejmuje:
• preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
życiorys artystyczny (informację o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej kandydata),
krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. „Dlaczego chcę być scenarzystą?",
- pomysł na film fabularny (5-do stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera),
inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron),
Uwaga:
Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.
Etap pierwszy nie jest punktowany.
O zakwalifikowaniu do etapu drugiego na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.
Etap drugi obejmuje:
• poznanie i ocenę predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata;
• egzamin składa się z dwóch następujących po sobie części:
kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej),
rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.
Etap drugi jest punktowany.
O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
c) scenariopisarstwo studia II stopnia (stacjonarne, 2-letnie).
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia - 24 września 2021 r.

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia ma przede wszystkim określić
czy prezentowany przez kandydatów dorobek scenariopisarski jest pod względem
artystycznym i warsztatowym porównywalny z tym, który prezentują osoby, które ukończyły studia scenariopisarskie pierwszego stopnia.
Etap pierwszy obejmuje:
• ocenę dotychczasowego dorobku;
• preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
„CV zawodowe" - czyli szczegółowy opis wszelkich dotychczasowych dokonań i doświadczeń z obszaru scenariopisarstwa,
jedną stronę tekstu: dlaczego aplikuję na te studia, jaka jest moja motywacja, czego oczekuję i co zamierzam osiągnąć,
- napisany przez kandydata scenariusz pełnometrażowego filmu
fabularnego (można dołączyć treatment),
dwa lub trzy pomysły na filmy fabularne, z których jeden byłby następnie rozwijany w trakcie studiów (każdy z pomysłów nie więcej niż 5 stron).
Uwaga:
Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.
Etap pierwszy nie jest punktowany.
O zakwalifikowaniu do etapu drugiego na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.
Etap drugi obejmuje:
• rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, której przedmiotem będą przede wszystkim prace złożone w teczce.
Etap drugi jest punktowany.
O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
d) montaż filmowy (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie) Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia - 16 lipca 2021 r.
Studia w specjalności montaż filmowy mają na celu wykształcenie montażystów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy przy postprodukcji filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Program studiów montażowych jest ściśle wpisany w nauczanie reżyserii i łączy w sobie wiedzę o kulturze i szeroko rozumianą wiedzę o wszelkich aspektach powstawania utworu filmowego z praktyczną realizacją prac filmowych.
Celem egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów.
Etap pierwszy obejmuje:
• preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
-- opis własnych prób artystyczno-twórczych,
- jednominutową nagraną do kamery wypowiedź kandydata (autoprezentację)
- wybrane próby własnych prac montażowych o czasie łącznym do 5 min,
- obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy film),
— informacje o wykształceniu i dorobku twórczym kandydata,
— inne prace artystyczne (oprócz filmów).
Kandydat składa teczkę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej — kandydat wypełnia formularz on-line oraz podaje linki do prac filmowych i innych prac zamieszczonych w internecie.
Etap pierwszy nie jest punktowany.
m zakwalifikowaniu do etapu drugiego na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.
Etap drugi obejmuje:
• poznanie i ocenę predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata;
• egzamin składa się z 5 rozmów kwalifikacyjnych oceniających wiedzę kandydata w dziedzinie sztuki filmowej i kultury, rozumienie dramaturgii filmu fabularnego i dokumentalnego, umiejętność analizy dzieła filmowego oraz obronę przedstawionych do egzaminu prac własnych.
Etap drugi jest punktowany.
m przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów •w drugim etapie, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022. Maksymalna liczba punktów: 50.
e) sztuka operatorska (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie). Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 16 lipca 2021 r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów oraz teczki twórczości własnej kandydata.
Teczka ta powinna zawierać: prace fotograficzne, ewentualnie prace plastyczne lub filmowe nie dłuższe niż 7 min. łącznie (o ile kandydat takie prace posiada). Prace fotograficzne powinny być powiększonymi odbitkami, min. 24 x 30 cm., kolorowymi lub czarno-białymi. Filmy powinny być zapisane na nośniku cyfrowym, płycie dvd lub pen drivie.
Egzamin składa się z trzech etapów, z których dwa pierwsze są eliminacyjne, trzeci jest egzaminem konkursowym.


Etap pierwszy obejmuje:
• ocenę zawartości teczki własnej twórczości (z udziałem kandydata).
Etap pierwszy jest punktowany.
m zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje najwyższa uzyskana liczba punktów przyznana na podstawie oceny prac kandydata.
Etap drugi obejmuje:
• wykonanie i ocenę dwóch zadań fotograficznych na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu),
• sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata,
• wstępną rozmowę z kandydatem na temat prezentowanej twórczości własnej oraz wykonanych zadań w drugim etapie.
Etap drugi jest punktowany oddzielnie dla każdego zadania.
O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań.
Etap trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje:
• aranżację scenki fotograficznej (tematy scenek zostaną przedstawione w dniu egzaminu),
• realizację zadania inscenizacyjnego, realizowanego przy użyciu kamery na zadany temat (tematy zadań zostaną podane w dniu egzaminu),
• analizę operatorską filmu przedstawionego przez komisję,
• rozmowę z kandydatem na temat ogólnych poglądów o sztuce.
Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa łączna suma punktów za pierwszy, drugi i trzeci etap uzyskanych przez kandydatów na egzaminie wstępnym, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
t) film animowany i efekty specjalne (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 16 lipca 2021 r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat składa w dziekanacie teczkę twórczości własnej. Teczka ta powinna zawierać: własne prace plastyczne (ewentualnie filmowe i fotograficzne).
Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie czy kandydat posiada wyobraźnię kreacyjno-filmową, uzdolnienia plastyczne i techniczne oraz wiedzę ogólną o zjawiskach w dziedzinie kultury.
Etap pierwszy (eliminacyjny) obejmuje:
• zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową,
• zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne,
• ocenę dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne ewentualnie prace fotograficzne lub filmowe).
Etap pierwszy jest punktowany.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych z przez kandydata w pierwszym etapie.
Etap drugi (konkursowy) obejmuje:
• analizę filmu krótkometrażowego przedstawionego przez Komisję,
• rozmowę z kandydatem dotyczącą jego dorobku artystycznego, prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.

Etap drugi jest punktowany.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa łączna suma punktów za pierwszy i drugi etap uzyskanych przez kandydatów na egzaminie wstępnym, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
g) fotografia (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie). Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca - 16 lipca 2021 r,
Studia na Fotografii są pięcioletnimi stacjonarnymi jednolitymi studiami magisterskimi. Ich podstawowym celem jest nauka formułowania własnych wypowiedzi artystycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z profesjonalnym tworzeniem obrazów fotograficznych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat przedstawia teczkę twórczości własnej (zawierającą do 10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym), oraz wykonane zadania fotograficzne. Tematy zadań fotograficznych zostaną podane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja.
Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest etapem eliminacyjnym, natomiast drugi jest egzaminem konkursowym.
Etap (eliminacyjny)
• preselekcję teczek twórczości własnej kandydatów z ich udziałem. Teczka powinna zawierać:
- własne prace fotograficzne,
- przygotowane przez kandydata zadania fotograficzne
Etap pierwszy nie jest punktowany.
Na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.
Etap drugi (konkursowy) obejmuje:
• rozmowę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej,
• wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję,
• przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej,
• analizę fotografii przedstawionej przez Komisję,
• eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.
Etap drugi jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie egzaminu konkursowego, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
h) fotografia studia II stopnia (niestacjonarne, 2-letnie): Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 30 września 2021 r.
Studia II stopnia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia i zajmują się lub mają w planach zawodowych pracę w szeroko pojętych formach multimedialnych, opartych na podstawach fotografii zaawansowanej.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów.
W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat przedstawia teczkę twórczości własnej, zawierającą:
- prace fotograficzne w formacie wystawienniczym ;
- przygotowane zadania fotograficzne (określone corocznie przez Komisję);
- wykaz zrealizowanych wystaw fotograficznych indywidualnych oraz dokumentujących uczestnictwo w wystawach zbiorowych, wykaz nagród i wyróżnień.
W postępowania kwalifikacyjnego kandydaci wykazują się znajomością współczesnych zjawisk artystycznych, kulturalnych i podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej oraz dokonują omówienia i obrony prezentowanych prac.
Egzamin jest punktowany.
m przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie egzaminu, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
I) Aktorstwo (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 4,5- letnie). Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 16 lipca 2021 r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, dobry słuch, muzykalność, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:
• cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia),
• dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego
z dramaturgów polskich, drugi z klasycznej dramaturgii europejskiej lub światowej,
• cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej.

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Świałową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
• dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a cappella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową.
UWAGA: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD.
Etap pierwszy (selekcyjny) obejmuje:
• ocenę warunków scenicznych,
• ocenę głosu i słuchu,
• ocenę wymowy,
• ocenę interpretacji wiersza i prozy.
UWAGA: teksty przygotowane do prezentacji należy obowiązkowo wydrukować z podaniem tytułu utworu, autora oraz nazwiska kandydata i przesłać wraz z dokumentami.
Etap pierwszy nie jest punktowany.
Po przeprowadzeniu I etapu Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego etapu.
Etap drugi (egzamin konkursowy) obejmuje:
• interpretację wiersza klasycznego i współczesnego,
• interpretację monologu,
• interpretację prozy klasycznej i współczesnej,
• interpretację utworu wokalnego.
Etap drugi jest punktowany.
O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań.
Etap trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje:
• elementarne zadania aktorskie — kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja),
• zadania aktorskie przed kamerą,
• rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie oraz znajomość literatury w tym utworów dramatu klasycznego i współczesnego (polskich i zagranicznych),
• ocenę sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maksymalnie 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia,
• sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Etap trzeci jest punktowany.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów
w III etapie, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
j) Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie)
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 17 września 2021 r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:
1. posiadanie matury — złożenie świadectwa dojrzałości,
2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza — życiorysu kandydata
3. rozmowa kwalifikacyjna —pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych zakresów:
a) predyspozycje do zawodu,
b) wiedza z zakresu mediów i sztuki,
c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata
na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc
określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.
h) Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie).
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca — 17 września 2021 r.
Egzamin ma formę egzaminu ustnego sprawdzający wybrane efekty kształcenia z zakresu I poziomu kształcenia.
Wiedza:
P_WO3 — posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.
P WO7 — posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej
i telewizyjnej.
P_W14 — rozpoznaje systemy telewizji publicznej i komercyjnej. Umiejętności:
P_UO3 — posiada umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego
i kultury.
P UO8 posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.
P U10 — opanował warsztat analizy i oceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe.
Kompetencje społeczne:
P_KO3 — realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.
P_K09 — w sposób świadomy definiuje własne sądy argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne.
P K14 — rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.
Celem egzaminu ustnego będzie sprawdzenie nabytych efektów kształcenia z 1 stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej.
Egzamin jest punktowany.
Ci przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.


O Studia podyplomowe (niestacjonarne):
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową
Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 czerwca — 30 września 2021 r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów.
Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie. Ponadto obejmie problematykę nowych mediów, technologii cyfrowych, Internetu, a także elementy wiedzy menedżerskiej oraz zarządzania projektami.
Egzamin jest punktowany.
O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na r rok studiów w roku akademickim 2021/2022.

 

§4.

 

Z uwagi na konkursowy charakter postępowania rekrutacyjnego na studia Uczelnia nie przewiduje przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 94= ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


§ 5.

 

Zasady rekrutacji na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, są takie same jak dla pozostałych kandydatów na studia, w związku z koniecznością sprawdzenia podczas rekrutacji uzdolnień artystycznych i predyspozycji kandydatów do podjęcia studiów artystycznych.
 

§6.

 

Uczelnia prowadzi rekrutację w roku akademickim 2021/2022 na podstawie przeprowadzonego procesu potwierdzania efektów uczenia się.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:
• złożenie dokumentów wymaganych do podjęcia studiów,
• uzyskanie w procesie potwierdzania efektów uczenia się minimum 60 punktów ECTS.
O przyjęciu na studia decyduje najlepszy wynik uzyskany przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 maja — 16 lipca 2021 r.

 

§7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Komentarze (0)