Zasady rekrutacji na WAT 2021/22

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 150/WAT/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022

 

Na   podstawie   art. 70 ust. 1    ustawy    z    dnia    20 lipca 2018 r. - Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala  się,  z  zastrzeżeniem  ust. 2-3,  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia  i zakończenia rekrutacji na studia:

  1. pierwszego stopnia - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

  2. drugiego stopnia - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej.

 3. Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 150/WAT/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI KANDYDATÓW NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2021/2022 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-4, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

 

 

kierunek studiów

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

TAK

 

TAK

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

TAK

 

NIE

 

biogospodarka

 

TAK

 

NIE

 

budownictwo

 

TAK

 

TAK

 

chemia

 

TAK

 

NIE

 

elektronika i telekomunikacja

 

TAK

 

TAK

 

energetyka

 

TAK

 

TAK

 

geodezja i kataster

 

TAK

 

TAK

 

informatyka

 

TAK

 

TAK

infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria geoprzestrzenna

 

TAK

 

TAK

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna

 

TAK

 

NIE

 

 

kierunek studiów

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

inżynieria materiałowa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria systemów bezzałogowych

 

TAK

 

NIE

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

TAK

 

NIE

 

logistyka

 

TAK

 

TAK

logistyka (profil praktyczny1)

 

TAK

 

TAK

 

lotnictwo i kosmonautyka

 

TAK

 

TAK

 

mechanika i budowa maszyn

 

TAK

 

TAK

 

mechatronika

 

TAK

 

TAK

obronność państwa (profil praktyczny1)

 

TAK

 

TAK

 

zarządzanie

 

TAK

 

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

 2. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi, powołana przez rektora, komisja rekrutacyjna.

 4. Preferowany   kierunek   studiów   kandydat   określa   w   procesie   rejestracji   na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów na każdej z form realizacji studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów stacjonarnych, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile w procesie rejestracji określił tę formę studiów) w sposób analogiczny jak na studiach stacjonarnych.

 

1 Pozostałe kierunki - profil ogólnoakademicki.

 

§ 2

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i/lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem doj- rzałości”.

 

§ 3

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpi- sanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 2. Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2021 r.2 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 09 lipca 2021 r.2, a kończy się 26 lipca 2021 r.2 ogłoszeniem listy kan- dydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierun- ków studiów), z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.

 3. Proces rejestracji na studia trwa od 1 marca do 09 lipca 2021 r.2 i obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z wymogami tam określonymi);

  4. przesłanie poprzez IRK wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości zamiesz- czonych na świadectwie dojrzałości3 oraz informacji o olimpiadach i konkur- sach uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 9;

  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł4 (bez względu na liczbę kie- runków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do 23 lipca 2021 r.2, dostarczyć do WAT:

  1. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT5;

  2. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 9 - oryginały do wglądu5.

 

2 Termin może ulec zmianie; informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie interneto- wej WAT.

3 Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości matury międzynarodowej lub uzyskanym poza granicami RP (z tłumaczeniem na język polski) dostarcza je do komisji rekrutacyjnej, która naliczy punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości.

4 Wysokość opłaty rekrutacyjnej może ulec zmianie; informacja o zmianie wysokości opłaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

5 Dopuszcza się przesłanie kopii dokumentu w formie pdf; przedłożenie oryginału/odpisu dokumentu do 31 października 2021 r.

 

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT.

 

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;

  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;

  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kie- runków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).

 2. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.

 3. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki egzaminu maturalnego/doj- rzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, zamieszczone na świadectwie dojrza- łości, przesłane poprzez IRK w procesie rejestracji na studia3:

  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe) - wyłącznie wyniki6 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 5 przedmiotów;

  2. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6) - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z ustalonych w ust. 5 przedmiotów.

 4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

 5. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych, wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych:

6 Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

 

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

 

biocybernetyka

i inżynieria biomedyczna

 

45

 

30*

 

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

5

biogospodarka

45

30*

 

0

30*

30*

 

0

 

0

 

0

20

5

budownictwo

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

chemia

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

energetyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

geodezja i kataster

45

30*

 

0

 

0

 

0

30*

 

0

 

0

20

5

informatyka

45

30*

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria geoprzestrzenna

45

30*

 

0

 

0

 

0

30*

 

0

 

0

20

5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria materiałowa

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria systemów bezzałogowych

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

45

30*

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

logistyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

logistyka (profil praktyczny)

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

lotnictwo i kosmonautyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechatronika

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

obronność państwa (profil praktyczny)

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

Uwaga:* - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

 

Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik do niniejszego za- łącznika.

 2. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwuję- zycznym;

  2. dwa języki obce;

  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”) - to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 3. Jeżeli kandydat jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje  za  język  obcy  (za  język  polski  w  przypadku  Olimpiady  Literatury  i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

 4. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści   stopnia   centralnego   olimpiad   i   konkursów,    o    których    mowa   w  uchwale  Senatu   WAT   nr 52/WAT/2018   z   dnia   22   listopada   2018 r.   w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w la- tach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na okre- ślony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określo- nego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na ten kierunek stu- diów. Liczba zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia na określony kierunek stu- diów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.

 2. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 12 lipca 2021 r.2 poprzez zamiesz- czenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 3. Każdemu kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia wysyła się dodatkowo in- formację (drogą e-mailową) o ostatecznym terminie dostarczenia do WAT wymaga- nych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4. Po dostarczeniu dokumentów kan- dydat jest przyjmowany na studia poprzez wpisanie na listę studentów określo- nego kierunku studiów. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezy- gnacja z kandydowania na studia i skutkuje wykreśleniem z listy zakwalifikowa- nych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informo- wany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

 4. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pi- semnej, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia zawierającą pouczenie o możliwości odwołania oraz trybie i terminie jego wniesienia.

 5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 

§ 6

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 26 lipca 2021 r.2 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).

 2. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 3. Rekrutacja   uzupełniająca   prowadzona   jest   do   23 września 2021 r.2   lub   do wyczerpania limitu miejsc.

 1. W rekrutacji uzupełniającej (prowadzonej bezpośrednio przez komisję rekrutacyjną, z pominięciem IRK) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.

 2. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjmowani są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w procesie rejestracji kierunek (kierunki) studiów i zostali nieprzyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

 

§ 7

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tym, że studia w WAT dla cu- dzoziemców prowadzone są w języku polskim.

 

Załącznik do załącznika nr 1 do uchwały nr 150/WAT/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

SPOSÓB NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

 1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości

„nowa matura” (wyniki procentowe)

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu (w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

 1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punk- towej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

 2. waga poziomu - poziom podstawowy - 0,5    poziom rozszerzony - 1;

3)waga przedmiotu:

 1. matematyka, …* - 0,45,

 2. fizyka, …* - 0,3,

 3. język obcy7 - 0,2,

 4. język polski6 - 0,05.

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka,

chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

100

23

45

15

30

10

20

3

5

99

22

45

15

30

10

20

2

5

98

22

44

15

29

10

20

2

5

97

22

44

15

29

10

19

2

5

96

22

43

14

29

10

19

2

5

95

21

43

14

29

10

19

2

5

94

21

42

14

28

9

19

2

5

93

21

42

14

28

9

19

2

5

92

21

41

14

28

9

18

2

5

91

20

41

14

27

9

18

2

5

90

20

41

14

27

9

18

2

5

89

20

40

13

27

9

18

2

4

 

7 Punkty rankingowe za język polski/ /obcy są naliczane od wyniku maturalnego powyżej 30%.

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka,

chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

88

20

40

13

26

9

18

2

4

87

20

39

13

26

9

17

2

4

86

19

39

13

26

9

17

2

4

85

19

38

13

26

9

17

2

4

84

19

38

13

25

8

17

2

4

83

19

37

12

25

8

17

2

4

82

18

37

12

25

8

16

2

4

81

18

36

12

24

8

16

2

4

80

18

36

12

24

8

16

2

4

79

18

36

12

24

8

16

2

4

78

18

35

12

23

8

16

2

4

77

17

35

12

23

8

15

2

4

76

17

34

11

23

8

15

2

4

75

17

34

11

23

8

15

2

4

74

17

33

11

22

7

15

2

4

73

16

33

11

22

7

15

2

4

72

16

32

11

22

7

14

2

4

71

16

32

11

21

7

14

2

4

70

16

32

11

21

7

14

2

4

69

16

31

10

21

7

14

2

3

68

15

31

10

20

7

14

2

3

67

15

30

10

20

7

13

2

3

66

15

30

10

20

7

13

2

3

65

15

29

10

20

7

13

2

3

64

14

29

10

19

6

13

2

3

63

14

28

9

19

6

13

2

3

62

14

28

9

19

6

12

2

3

61

14

27

9

18

6

12

2

3

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka,

chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

60

14

27

9

18

6

12

2

3

59

13

27

9

18

6

12

1

3

58

13

26

9

17

6

12

1

3

57

13

26

9

17

6

11

1

3

56

13

25

8

17

6

11

1

3

55

12

25

8

17

6

11

1

3

54

12

24

8

16

5

11

1

3

53

12

24

8

16

5

11

1

3

52

12

23

8

16

5

10

1

3

51

11

23

8

15

5

10

1

3

50

11

23

8

15

5

10

1

3

49

11

22

7

15

5

10

1

2

48

11

22

7

14

5

10

1

2

47

11

21

7

14

5

9

1

2

46

10

21

7

14

5

9

1

2

45

10

20

7

14

5

9

1

2

44

10

20

7

13

4

9

1

2

43

10

19

6

13

4

9

1

2

42

9

19

6

13

4

8

1

2

41

9

18

6

12

4

8

1

2

40

9

18

6

12

4

8

1

2

39

9

18

6

12

4

8

1

2

38

9

17

6

11

4

8

1

2

37

8

17

6

11

4

7

1

2

36

8

16

5

11

4

7

1

2

35

8

16

5

11

4

7

1

2

34

8

15

5

10

3

7

1

2

33

7

15

5

10

3

7

1

2

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka,

chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

32

7

14

5

10

3

6

1

2

31

7

14

5

9

3

6

1

2

30

7

14

5

9

3

6

1

2

29

7

13

4

9

 

 

 

 

28

6

13

4

8

 

 

 

 

27

6

12

4

8

 

 

 

 

26

6

12

4

8

 

 

 

 

25

6

11

4

8

 

 

 

 

24

5

11

4

7

 

 

 

 

23

5

10

3

7

 

 

 

 

22

5

10

3

7

 

 

 

 

21

5

9

3

6

 

 

 

 

20

5

9

3

6

 

 

 

 

19

4

9

3

6

 

 

 

 

18

4

8

3

5

 

 

 

 

17

4

8

3

5

 

 

 

 

16

4

7

2

5

 

 

 

 

15

3

7

2

5

 

 

 

 

14

3

6

2

4

 

 

 

 

13

3

6

2

4

 

 

 

 

12

3

5

2

4

 

 

 

 

11

2

5

2

3

 

 

 

 

10

2

5

2

3

 

 

 

 

9

2

4

1

3

 

 

 

 

8

2

4

1

2

 

 

 

 

7

2

3

1

2

 

 

 

 

6

1

3

1

2

 

 

 

 

5

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka,

chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

4

1

2

1

1

 

 

 

 

3

1

1

0

1

 

 

 

 

2

0

1

0

1

 

 

 

 

1

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

b)punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości

„stara matura” (skala ocen od 2 do 6)

 

 

 

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

6

45

30

20

5

5

40

25

18

5

4

35

20

15

4

3

20

15

10

3

2

15

10

5

2

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

 1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości matura międzynarodowa (IB)

 

 

punkty

z egzaminu maturalnego IB

- poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

* matematyka, geografia, historia, wiedza

o społeczeństwie

* fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

 

język obcy

 

język polski

6 i 7

45

30

20

5

5

40

25

20

5

4

35

20

18

4

3

20

15

15

3

2

15

10

10

2

Uwaga: * - w zależności od kierunku studiów - p. § 4 ust. 5.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu WAT nr 150/WAT/2020 z dnia z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI KANDYDATÓW NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2021/2022 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2, rekrutację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

 

kierunek studiów II stopnia

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

TAK

 

TAK

 

budownictwo

 

TAK

 

TAK

 

chemia

 

TAK

 

NIE

 

elektronika i telekomunikacja

 

TAK

 

TAK

 

energetyka

 

TAK

 

NIE

 

geodezja i kataster

 

TAK

 

TAK

 

informatyka

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria geoprzestrzenna

 

TAK

 

TAK

 

inżynieria materiałowa

 

TAK

 

NIE

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

TAK

 

NIE

 

logistyka

 

TAK

 

TAK

 

Rekrutacja na studia II stopnia przeprowadzana jest dwukrotnie: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego oraz na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

 

kierunek studiów II stopnia

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

logistyka (profil praktyczny)

 

TAK

 

TAK

 

lotnictwo i kosmonautyka

 

TAK

 

TAK

 

mechanika i budowa maszyn

 

TAK

 

TAK

 

mechatronika

 

TAK

 

TAK

obronność państwa (profil praktyczny)

 

TAK

 

TAK

 

optoelektronika

 

TAK

 

NIE

 

zarządzanie

 

TAK

 

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

 2. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 

§ 2

 1. O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskany na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych:

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 

 

 

bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • politologia

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

budownictwo

bez kierunków pokrewnych

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 

chemia

 • biotechnologia

 • farmacja

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • ochrona środowiska

 • technologia chemiczna

 

 

elektronika i telekomunikacja

 • automatyka i robotyka

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • informatyka

 • mechatronika

 • edukacja techniczno-informatyczna

 

 

energetyka

 • automatyka i robotyka

 • elektrotechnika

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka

 • mechatronika

 • edukacja techniczno-informatyczna

geodezja i kataster

 • geodezja i kartografia

 

informatyka

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka i ekonometria

 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 • energetyka

 • logistyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

inżynieria geoprzestrzenna

 • geodezja i kartografia

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • chemia

 • energetyka

 • fizyka

 • fizyka techniczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • metalurgia

 • nanotechnologia

 • technologia chemiczna

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka

 • matematyka

 

logistyka

 • biogospodarka

 • mechanika i budowa maszyn

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

logistyka (profil praktyczny)

 • edukacja techniczno - informatyczna

 • informatyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

lotnictwo i kosmonautyka

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 

 

mechanika i budowa maszyn

 • automatyka i robotyka

 • biogospodarka

 • energetyka

 • logistyka

 • mechatronika

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

mechatronika

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

obronność państwa (profil praktyczny)

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • politologia

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i dowodzenie

 

 

 

optoelektronika

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • inżynieria materiałowa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

 • administracja

 • bezpieczeństwo informacyjne

 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • ekonomia

 • europeistyka

 • finanse i rachunkowość

 • gospodarka przestrzenna

 • informatyka i ekonometria

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria zarządzania

 • logistyka

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • obronność

 

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 • socjologia

 • turystyka i rekreacja

 • zarządzanie i dowodzenie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. O przyjęcie na kierunki: „informatyka”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”, „logistyka”, „logistyka (profil praktyczny)” oraz „mechanika i budowa maszyn” może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 2. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionego w ust. 1 lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

 3. Preferowany kierunek studiów kandydat określa w procesie rejestracji na studia. Kandydat ma prawo określić po jednym kierunku studiów na każdej z form realizacji studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne (dotyczy przypadku, kiedy kandydat w procesie rejestracji określił ten sam kierunek na obu formach realiza- cji); w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile w procesie rejestracji określił tę formę studiów). W przypadku określenia różnych kierunków, kandydat rozpatrywany jest na obu formach realizacji studiów.

 4. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje komisje rekrutacyjne.

 5. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpi- sanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru:

  1. zimowego - trwa od 3 maja 2021 r.3 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 10 września 2021 r.3, a kończy 15 września 2021 r.3 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6;

  2. letniego - trwa od 1 grudnia 2021 r.3 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 11 lutego 2022 r.3, a kończy 16 lutego 2022 r.3 ogłoszeniem listy kan- dydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kie- runków studiów), z zastrzeżeniem § 6.

 

 1. Proces rejestracji obejmuje:

 1. założenie indywidualnego konta/rejestrację  w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

 2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określe- nie preferowanych kierunków studiów;

 3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wy- konanej zgodnie z wymogami tam określonymi);

 4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł5 (bez względu na liczbę kie- runków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK;

 5. dostarczenie do WAT, w terminie nie później niż do zakończenia procesu rejestracji (do 10 września 2021 r.3 na studia rozpoczynajcie się od semestru zimowego; do 11 lutego 2022 r.3 na studia rozpoczynajcie się od semestru letniego), następujących dokumentów:

  1. kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT - lub oryginału innego do- kumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego wynik ukończenia;

  2. suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu potwierdza- jącego przebieg uprzednio ukończonych studiów.

 6. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczy- pospolitej Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią ina- czej, podanie o dokonanie nostryfikacji dyplomu.

 

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów, po analizie dostarczonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5;

  2. podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę stu- dentów określonego kierunku studiów.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. wynik ukończenia studiów;

  2. stopień zgodności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata z efek- tami uczenia się wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów - S, wyrażony w procentach9;

  3. kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;

  4. wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów.

 3. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie

 

9 Przy wyliczaniu punktów rankingowych za wynik ukończenia studiów: S - liczba wynikająca, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba punktów rankingowych

stopień zgodności efektów uczenia się (ustala komisja)

S

 

 

 

 

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia

oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja)

 

 

0 ÷ 50

 

§ 5

 1. Wyniki kwalifikacji (listy przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określo- nych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidual- nym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pi- semnej, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia zawierającą pouczenie o możliwości odwołania oraz trybie i terminie jej wniesienia.

 3. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 

§ 6

 1. W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest stosownie: do 23 września 2021 r.3 albo do 24 lutego 2022 r.3 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Decyzję  w  sprawie   przyjęcia   kandydata   na   określony   kierunek   studiów  w rekrutacji uzupełniającej podejmuje komisja rekrutacyjna kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

 

§ 7

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tym, że studia w WAT dla cu- dzoziemców prowadzone są w języku polskim.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)