Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2021/22

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.
 

 

UCHWAŁA Nr 28/2020 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

 

Działając na podstawie art. 70 ust.  1  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020  r.  poz.  85,  z  późn.  zm.)  Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala  się  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia   i   zakończenia   rekrutacji   oraz sposób jej przeprowadzania na I  rok stacjonarnych  i niestacjonarnych  studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej na rok akademicki 2021/2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  2. Uchwała wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii  Muzycznej  w  Krakowie  w  zakładce  Uchwały  Senatu/2020  oraz    na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

Załącznik do Uchwały Nr 28/2020 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Warunki i tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

 

Rozdział I

Ogólne warunki i termin rekrutacji

 

§ 1

1.      Akademia Muzyczna w Krakowie w ramach ustalonych limitów dokonuje przyjęć na I rok studiów   I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni.

2.      Uczelnia przeprowadza także rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim, o których uruchomieniu decyduje rektor.

3.      Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek muzyka kościelna.

 

§ 2

1.      Podstawą przyjęcia na studia I stopnia są wyniki praktycznego egzaminu wstępnego oraz przedstawienie świadectwa maturalnego.

2.      Podstawą przyjęcia  na  studia  II  stopnia  są  wyniki  z  praktycznego  egzaminu  wstępnego  oraz przedstawienie dyplomu  ukończenia studiów I  stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub dokumentu równorzędnego.

3.      Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów (najpóźniej na trzy dni przed  wyznaczonym terminem egzaminu). Odpowiednie pismo należy złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.      Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2021 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze  Egzaminów  Maturalnych,   w   celu   odczytania   wyników   matury   przez   uczelnię, w ww. rejestrze.

5.      Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego w języku polskim i angielskim:

1)      elektroniczna rejestracja rozpoczyna się 30 kwietnia 2021 r. i kończy 6 czerwca 2021 r.;

2)      link    do    systemu    internetowej    rejestracji    znajduje    się    na    stronie         internetowej: www.amuz.krakow.pl;

3)      kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

4)      w  celu  rejestracji  kandydat  wypełnia  i  zatwierdza  kwestionariusz   oraz   wyraża  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu pierwszego egzaminu lub w innym wyznaczonym terminie;

5)      osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;

6)      uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów.

7)      rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wygenerowanie i wysłanie kwestionariusza. W przypadku nie wysłania formularza w terminie, kandydat zgłasza się do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w celu podjęcia kroków weryfikujących rozpoczęcie procesu rejestracji.

6.       Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, wokalistyka, rozpoczyna się 15 czerwca 2021 r. i kończy 31 października 2021 r.

7.       Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez właściwe Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl w zakładce Kandydaci.

 

§ 3

1.        Do  egzaminu  wstępnego  dopuszczeni  są  kandydaci,  którzy  spełnią  wymagania  określone  w § 2 oraz:

1)   w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny;

2)   w podanym przez Wydziałowa Komisję Rekrutacyjną terminie przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 10.

2.        Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia i pozytywnie zdanym egzaminie.

3.        Kandydat przedkładający świadectwo maturalne, dokument równorzędny lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu na język polski przez  tłumacza przysięgłego i poświadczonego co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP. Dotyczy to kandydata z państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

4.        Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada dokument   potwierdzający   nostryfikację.   Kandydat   jest   zobowiązany   do    przedłożenia ww.  dokumentów  w  oryginale  i  tłumaczeniu   na  język  polski  przez  tłumacza  przysięgłego    i poświadczonego przez ambasadę lub konsulat RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez właściwą Wydziałową Komisję Rekrutacyjną z uwzględnieniem innych terminów obowiązujących w rekrutacji.

 

§ 4

1.      Kandydaci na  studia  I stopnia nie  muszą  posiadać  świadectwa  ukończenia szkoły  muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.

2.      Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.

3.      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

4.      Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Mogą  oni  ubiegać  się  o zaadaptowanie  formy  egzaminów  do  swoich  potrzeb  wynikających  z niepełnosprawności – nie oznacza to zwolnienia z egzaminu, a jedynie wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, z przewodniczącym właściwej Wydziałowej Komisji   Rekrutacyjnej   lub    Komisji   Egzaminacyjnej,    w    drodze    szczegółowej    rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 5

1.      Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

2.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

3.      Kandydaci przyjmowani  są  na  poszczególne  kierunki/specjalności  według  kolejności  miejsc,  o których decyduje liczba uzyskanych punktów.

4.      Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

5.      W  przypadku  uzyskania  tej  samej  liczby   punktów  przez  dwóch  lub  więcej  kandydatów,      o kolejności przyjęć decyduje:

1)     w postępowaniu na studia I stopnia  – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym  z języka polskiego (poziom podstawowy), a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy);

2)     w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia.

 

6.      Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów. W tym celu zgłasza się do Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

7.      Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek potwierdzenia wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Brak potwierdzenia wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 6

1.      O uruchomieniu studiów niestacjonarnych (odpłatnych) decyduje rektor.

2.      W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

1)  na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

2)  na podstawie egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

3.     Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię.

4.     Właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłasza listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego lub na podstawie wyników dodatkowej rekrutacji (tryb postępowania w §3).

 

§ 7

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (zwane dalej WKR) powołane  przez  Przewodniczącego  Uczelnianej   Komisji  Rekrutacyjnej  (zwanej  dalej  UKR),   w uzgodnieniu z właściwym dziekanem.

2.    Przewodniczącym WKR może być dziekan lub wyznaczona przez dziekana osoba.

3.    W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, z-ca sekretarza oraz co najmniej trzech członków.

4.    Przewodniczący WKR powołuje komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących do przeprowadzania poszczególnych egzaminów.

1)     Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych;

2)     Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni.

5.    Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.

6.    Komisja lub zespół egzaminacyjny muszą liczyć co najmniej trzy osoby.

7.    Do zadań WKR należy w szczególności:

1)      weryfikacja zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej;

2)      przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności;

3)      kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach;

4)      w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 3 ust. 2;

5)      ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego;

6)      przekazanie kandydatom informacji o miejscu i terminach egzaminów;

7)      organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych);

8)      ustalanie w uzgodnieniu z dziekanem wydziału puli miejsc na poszczególnych specjalnościach studiów w ramach limitu miejsc dla danego kierunku studiów;

9)      podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc;

10)   przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego;

11)   zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości mailowej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą;

12)   wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego (na prośbę kandydata);

13)   sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego;

14)   przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora.

8.    Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze WKR.

9.    Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:

1)     zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),

2)     nie zdali egzaminu wstępnego (w porządku alfabetycznym).

10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:

1)     listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (w porządku alfabetycznym);

2)     listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).

11. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek/specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

 

§ 8

1.    Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

2.    W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.

3.    Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują wszyscy członkowie właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

4.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

 

§ 9

1.    Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.    W skład UKR wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

3.    Przewodniczącym UKR jest prorektor wyznaczony przez rektora.

4.    Do zadań UKR należy w szczególności:

1)     powoływanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w uzgodnieniu z dziekanami;

2)     ogłoszenie list kandydatów zarejestrowanych w systemie elektronicznym na poszczególne wydziały i przekazanie ich sekretarzom WKR;

3)     podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR;

4)     kontrola przestrzegania warunków i trybu rekrutacji przez WKR i Komisje Egzaminacyjne;

5)     kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia;

6)     sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.

5.       W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.

6.       Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.

7.       Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do rektora.

8.       Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

9.       Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

Rozdział II Wymagane dokumenty

 

§ 10

1.    Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest:

1)    kolorowe  zdjęcie,  jak  do  dowodu  osobistego,  tj.  o  wymiarach  35x45  mm,  wykonane      na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,  pokazujące  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice  i  przedstawiające  osobę  w pozycji  frontalnej,  bez  nakrycia  głowy  i  okularów  z  ciemnymi  szkłami,  patrząca  wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2)    skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów zdających na inny niż ukończony kierunek na studiach I stopnia, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.

2.    Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

1)      dowód tożsamości – do wglądu,

2)      dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

3)      podpisane podanie na studia wygenerowane z elektronicznego systemu rejestracji,

4)      ponadto na specjalność kompozycja:

·   na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane.

·   na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

3.    Po zdanym egzaminie, w wyznaczonym przez WKR terminie kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, który nie był zobligowany do dołączenia do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 2, przesyła je drogą elektroniczną lub składa osobiście do sekretarza WKR. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego. Decyzję administracyjną wystawia właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Z obowiązku dostarczenia ww.  dokumentów zwolnieni są absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie.

4.    Aby dokonać potwierdzenia wpisu na studia należy złożyć wymaganą deklarację oraz doręczyć następujące dokumenty w formie papierowej lub skanów:

1)   oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub uwierzytelnioną notarialnie kopię (w formie papierowej do wglądu) – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia;

2)   oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub uwierzytelnioną notarialnie kopię (w formie papierowej do wglądu) – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

5.    Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego doręcza:

1)   kserokopię  dokumentów, o których mowa  w  ust 4, pkt  1 i  2 celem  przechowywania  ich    w teczce akt osobowych studenta oraz oryginały tych dokumentów do wglądu;

2)   oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia – nieobowiązkowo;

3)  do wglądu dowód tożsamości;

4)  3 kolorowe fotografie zgodnie z wymaganiami z § 10 ust. 1;

6.    Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

7.    Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

8.    Deklaracja, o której mowa w ust.4 jest udostępniona kandydatom na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział III

Zakres egzaminu wstępnego

 

§ 11

1.    Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

2.    Komisje egzaminacyjne mają prawo skrócenia utworów, wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

3.    Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do Warunki i tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022.

4.    Do  egzaminu  przystępuje  się  z  własnymi  materiałami  nutowymi.  Kandydat  może  wystąpić     z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

5.    Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.

6.    Egzaminy etapowe:

1)      do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy;

2)      do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap drugi.

7.    Zakres egzaminu na poszczególne kierunki i specjalności:

 

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Studia I stopnia

 

Etap I

egzamin kierunkowy dla kandydatów deklarujących realizację specjalności kompozycja:

·        przegląd prac kompozytorskich, badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium i technik kompozytorskich oraz zainteresowań artystycznych – egzamin ustny.

egzamin kierunkowy dla kandydatów deklarujących realizację specjalności teoria muzyki:

·        omówienie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje",

·        sprawdzian    predyspozycji    muzyczno-teoretycznych   oraz    zainteresowań artystyczno- naukowych w formie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją egzaminacyjną.

 

Etap II

egzaminy uzupełniające praktyczne:

·        kształcenie słuchu

·        harmonia

·        czytanie a vista na fortepianie

 

Studia II stopnia

 

Etap I

egzamin kierunkowy ustny dla kandydatów deklarujących realizację specjalności kompozycja – profil  ogólny,  specjalizacji  muzyka  elektroakustyczna,  specjalizacji  kompozycja  teatralna,  filmowa i użytkowa:

·        autoreferat na temat własnej twórczości, założeń i planów artystycznych oraz prezentacja wybranych kompozycji

·        wiedza z dziedziny kompozycji, stylów i technik kompozytorskich, instrumentoznawstwa oraz instrumentacji klasycznej, romantycznej i nowoczesnej, znajomość muzyki XX w. i najnowszej.

 

egzamin kierunkowy ustny dla kandydatów deklarujących realizację specjalności teoria muzyki:

·        autoreferat na temat pracy licencjackiej (lub innej pracy dyplomowej odpowiednio do ukończonych studiów)

·        prezentacja dwóch wybranych pozycji z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje".

 

Etap II *

egzaminy uzupełniające pisemne:

·        kształcenie słuchu

·        harmonia

·        literatura muzyczna

egzaminy uzupełniające praktyczne:

·        kształcenie słuchu

·        harmonia

* wspólny dla całego kierunku – nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria

muzyki oraz dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego.

 

DYRYGENTURA

Studia I stopnia

 

Etap I

egzamin kierunkowy praktyczny:

·        zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich

 

Etap II

egzaminy uzupełniające praktyczne:

·        kształcenie słuchu

·        harmonia

·        gra i czytanie a vista na fortepianie

 

Studia II stopnia egzaminy kierunkowe:

·        dyrygowanie

·        czytanie partytur

·        fortepian

·        egzamin ustny z wiedzy podstawowej z zakresu dyrygentury (na poziomie ukończonych studiów I stopnia)

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia

 

Etap I

egzaminy kierunkowe praktyczne:

·        gra na instrumencie wybranym przez kandydata *

·        harmonia

·        kształcenie słuchu

 

* kandydat wybierający moduł II (rytmiczny) zobowiązany jest wybrać z grupy egzaminów kierunkowych grę na instrumencie – fortepian.

 

Etap II

egzaminy uzupełniające praktyczne – modułowe: *

Moduł I – ogólny

·        sprawdzian predyspozycji wokalnych

·        sprawdzian predyspozycji dyrygenckich

Moduł II – rytmika

·        rytmika

·        improwizacja fortepianowa z emisją głosu

 

* kandydat wybiera moduł egzaminów właściwy dla profilu ogólnego lub prowadzonej na kierunku specjalności studiów. Zdanie modułu (lub modułów) jest wymagane do realizacji odpowiadających im specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

Studia II stopnia

 

Etap I

egzamin kierunkowy:

·        rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wybranego modułu/wybranych modułów

 

Etap II *

egzamin kierunkowy praktyczny:

Moduł I – dyrygencki

·        dyrygowanie utworów z pamięci, warstwa muzyczna realizowana na fortepianie (uczelnia zapewnia akompaniatora)

·        kształcenie słuchu

 

Moduł II – rytmika

·        rytmika

·        improwizacja fortepianowa z emisją głosu

 

Moduł III – pedagogiczny

·        śpiew z własnym akompaniamentem

·        przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie.

* kandydat wybiera moduł lub moduły egzaminów, których zdanie z wynikiem pozytywnym jest wymagane do realizacji odpowiadających im specjalności przewidzianych planem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

MUZYKA KOŚCIELNA

Studia I stopnia

 

egzamin kierunkowy praktyczny:

·        gra na instrumencie (organy lub fortepian)

 

egzaminy uzupełniające praktyczne:

·        sprawdzian umiejętności z akompaniamentu liturgicznego

·        sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu

 

Studia II stopnia

 

egzamin kierunkowy praktyczny:

·        gra na instrumencie (organy)

 

egzaminy uzupełniające praktyczne:

·        sprawdzian umiejętności z akompaniamentu liturgicznego

·        sprawdzian umiejętności wokalnych

·        sprawdzian umiejętności dyrygenckich

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA FORTEPIANIE

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gry na instrumencie

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

 

Etap II

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie

 

Etap II

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA ORGANACH

Studia I stopnia

·        gra na instrumencie

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA FORTEPIANIE HISTORYCZNYM*, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA VIOLONIE* GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ* dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II stopnia

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

 

Etap II:

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie

 

Etap II

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

 

Etap II

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie – dopuszcza się wykonanie utworu z towarzyszeniem zespołu kameralnego

 

Etap II

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA HARFIE

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

Etap II:

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie – dopuszcza się wykonanie utworu z towarzyszeniem zespołu kameralnego

·        studia orkiestrowe

 

Etap II

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie *

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

Etap II

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

* Kandydat, który zda egzamin wstępny na specjalność gra na skrzypcach, ale nie zostanie przyjęty       z braku miejsc, może rozpocząć studia na specjalności gra na altówce, jeżeli pozostaną na tej specjalności wolne miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.

* Kandydat (absolwent klasy skrzypiec), który zdecyduje się zdawać na specjalność gra na altówce, może przystąpić do egzaminu wykonując program odpowiedni dla egzaminu na specjalność gra na skrzypcach.

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie *

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

* Kandydat (absolwent studiów licencjackich lub magisterskich w klasie skrzypiec), który zdecyduje się zdawać na studia uzupełniające magisterskie w specjalności gra na altówce, może przystąpić do egzaminu wykonując program odpowiedni dla studiów II stopnia w specjalności gra na skrzypcach. Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest wykonanie na altówce przynajmniej jednego elementu z programu przewidzianego w wymaganiach szczegółowych dla specjalności gra na altówce.

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH

Studia I stopnia

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie *

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

* Kandydat zdający na specjalność gra na fidelach kolanowych (studia II stopnia) musi wykonać program egzaminu praktycznego z gry na instrumencie na przynajmniej jednej fideli kolanowej pochodzącej z dowolnego kontynentu i kultury muzycznej świata np: suce biłgorajskiej, fideli płockiej, gadułce, lirze kreteńskiej, rebabie, kemancze, sarangi, morin-hur, er-hu itp. (dozwolone są także eksperymentalne fidele kolanowe tworzone współcześnie np. wspak, tar-hu itp.). Dopuszcza się kandydatów grających na wiolonczeli lub kontrabasie. Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest wykonanie programu przewidzianego w wymaganiach szczegółowych dla specjalności gra na fidelach kolanowych:

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

Studia I stopnia

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

Studia I stopnia

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

 

INSTRUMENTALISTYKA GRA NA PERKUSJI dpevjalności w zakresie muzyki jazzowej: GRA NA FORTEPANIE, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FLECIE POPRZECZNYM, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA PERKUSJI, GRA NA GITARZE

Studia I stopnia

 

Etap I

·        gra na instrumencie *

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

 

Etap II

·        czytanie a vista

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu)

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

·        gra na instrumencie *

·        rozmowa kwalifikacyjna (egzamin ustny)

* Kandydaci zdający na specjalności w zakresie muzyki jazzowej mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych. Wszystkie utwory muszą być wykonywane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej. Dwa spośród prezentowanych utworów powinny być publikowanymi standardami.

 

 

WOKALISTYKA

Studia I stopnia

 

Etap I

egzamin kierunkowy – wokalny: *

·        aria barokowa (w języku włoskim)

·        utwór dowolny

 

Etap II

egzamin kierunkowy – wokalny: * (utwory inne niż w I etapie)

·        aria operowa lub oratoryjna

·        pieśń

 

egzamin uzupełniający – badanie predyspozycji aktorskich:

·        interpretacja utworu literackiego

·        wykonanie zadanej scenki aktorskiej.

* prezentowane utwory wykonane z pamięci muszą być wybrane wyłącznie z repertuaru muzyki klasycznej (nie rozrywkowej).

 

Etap III

egzamin uzupełniający:

·        egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu z dostępem do fortepianu)

·        kształcenie słuchu (egzamin ustny)

 

Studia II stopnia

egzamin kierunkowy – wokalny: *

·        aria operowa lub oratoryjna

·        pieśń

 

egzamin uzupełniający – badanie predyspozycji aktorskich:

·        interpretacja utworu literackiego

·        wykonanie zadanej scenki aktorskiej.

*   prezentowane utwory wykonane z pamięci muszą być wybrane wyłącznie z repertuaru muzyki klasycznej (nie rozrywkowej).

 

 

Rozdział IV

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego

 

§ 12

1.          Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno- dwu- lub trzyetapowe.

2.          Kandydaci, którzy w pierwszym lub drugim etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

3.          Listę kandydatów (w porządku alfabetycznym) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ogłasza sekretarz.

4.          Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

 

punkty

ocena

25

bardzo dobrze ++

24

bardzo dobrze +

23

bardzo dobrze

22

bardzo dobrze -

21

bardzo dobrze - -

20

dobrze ++

19

dobrze +

18

dobrze

17

dobrze -

16

dobrze - -

15

dostatecznie ++

14

dostatecznie +

13

dostatecznie

12

dostatecznie -

11

dostatecznie - -

0-10

niedostatecznie

 

§ 13

1.        Na kierunkach dyrygentura, muzyka kościelna w rekrutacji na studia I i II stopnia oraz kompozycja i teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w rekrutacji na studia I stopnia, wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

·   do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x3”,

·   w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

2.        Na kierunku kompozycja i teoria muzyki w rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie etap I, wynik egzaminu stanowi średnia punktów z komponentów egzaminu kierunkowego. W przypadku pozostałych kandydatów wynik egzaminu stanowi średnia składowych: średniej punktów z poszczególnych komponentów egzaminu kierunkowego w etapie pierwszym i średniej wyników etapu drugiego.

3.        Na  kierunku  edukacja  artystyczna  w  zakresie  sztuki  muzycznej   w  rekrutacji  na  studia  II stopnia wynik  egzaminu  stanowi  suma  punktów  z  komponentów  egzaminu  kierunkowego, z zastrzeżeniem, że przy wyborze dwóch lub więcej modułów, do wyliczenia końcowej punktacji jest brany pod uwagę tylko moduł z najwyższą punktacją. Egzamin kierunkowy (rozmowa kwalifikacyjna) oceniany jest osobno dla poszczególnych modułów, z zachowaniem wymogu minimalnego progu punktowego dla każdego z nich.

4.        Na kierunku instrumentalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

·   do liczby punktów uzyskanych z egzaminu z gry na instrumencie stosuje się mnożnik „x3”,

·   do liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej nie stosuje się mnożnika,

·   do liczby punktów uzyskanych z pozostałych komponentów egzaminu stosuje się mnożnik „x1/2”,

5.        Na kierunku wokalistyka wszystkie komponenty sumuje się z założeniem, że:

·   do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów uzyskanych z grupy egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x3”,

·   w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów z grupy egzaminów uzupełniających nie stosuje się mnożnika,

 

5. Minimalne wymagania punktowe:

dyrygentura

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min.18 pkt

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt *

studia II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. średnia 18 pkt **

* w tym z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 13 pkt

**  w tym z dyrygowania  oraz z wiedzy podstawowej  w zakresie dyrygentury  na poziomie  ukończonych studiów I st.   z dyrygentury min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 13 pkt

 

kompozycja i teoria muzyki

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min.18 pkt

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt *

studia II stopnia

egzamin kierunkowy – min. średnia 18 pkt *

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt *

 

* w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu

egzaminy uzupełniające – modułowe – min. 16 pkt z każdego egzaminu *

 

studia II stopnia

egzamin kierunkowy, etap I – min. 18 pkt

egzaminy kierunkowe – modułowe, etap II – min. 16 pkt z każdego egzaminu *

*  przy wyborze dwóch lub więcej modułów, do końcowej punktacji liczony jest moduł z najwyższą punktacją

 

muzyka kościelna

studia I i II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 14 pkt z każdego egzaminu egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 

instrumentalistyka

studia I i II stopnia

egzamin z gry na instrumencie, rozmowa kwalifikacyjna – min. 18 pkt pozostałe egzaminy – min. 13 pkt

 

wokalistyka

studia I i II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu egzaminy uzupełniające – min. 14 pkt z każdego egzaminu.

 

 

Rozdział V Rekrutacja uzupełniająca.

 

§ 14

1.    Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia na wniosek właściwego dziekana (tryb postępowania w §3).

2.    Terminy egzaminów w ramach dodatkowej rekrutacji ogłasza właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej uczelni, nie później niż do dnia 1 września.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmuje właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)