Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik do Uchwał Nr 16/VI/2020, 17/VI/2020, 18/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2021/2022 przyjęte uchwałą Nr 16/VI/2020, 17/VI/2020, 18/VI/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 25 czerwca 2020 roku

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SPORT

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH

MUNDUROWYCH

KULTURA FIZYCZNA

W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne

i kierunków pokrewnych

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów

studiów pierwszego stopnia kierunków

studiów mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk

o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia szkól wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów

studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych,

sport i kultura fizyczna osób starszych

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNKI

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne

i kierunków pokrewnych

 

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

FIZJOTERAPIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

5-LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE

(magisterskie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

 

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku terapia zajęciowa

2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA PRZYGODOWA

ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

2-LETNIE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK

TURYSTYKA I REKREACJA

3-LETNIE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(licencjackie)

2-LETNIE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki,   fizyki,   biologii,   chemii,   geografii,   historii.   Wyniki   egzaminu   maturalnego,  z przedmiotu zdawanego na poziomie  podstawowym,  przeliczane  są  na  punkty  wg  zasady:  1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.
 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione  na  wartości  procentowe  zgodnie  z  formułą  przedstawioną  w tabelce, a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5 – 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej  wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie  o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.
 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – będą przyjmowani na studia.

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 1. LETNIE  STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA  (MAGISTERSKIE)  STACJONARNE   I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia dla kierunków studiów wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych, pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów.
 2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK SPORT

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Na kierunek sport mogą  starać  się  tylko  ci  kandydaci,  którzy  posiadają  aktualną,  co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki,  fizyki,   biologii,   chemii,   geografii,   historii.   Wyniki   egzaminu   maturalnego,   z przedmiotu zdawanego na poziomie  podstawowym,  przeliczane  są  na  punkty  wg  zasady:  1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.
 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione  na  wartości  procentowe  zgodnie  z  formuła  przedstawioną  w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);
 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu z pływania i jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I, 50 pkt – klasa sportowa II, 0 pkt – klasa sportowa III.

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej  wydają Polskie Związki  Sportowe. Zaświadczenie  o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności pozostałych klas jak również klas sportowych uzyskanych za granicą decyduje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja    o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.
 2. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki,  fizyki,   biologii,   chemii,   geografii,   historii.   Wyniki   egzaminu   maturalnego,   z przedmiotu zdawanego na poziomie  podstawowym,  przeliczane  są  na  punkty  wg  zasady:  1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

 1. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formuła przedstawioną w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
 2. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

 

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej  wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie  o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja    o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – będą przyjmowani na studia.

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW STUDIÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK   O ZDROWIU I NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu  i nauk o kulturze fizycznej.

Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady,  najwyższa  średnia  –  pierwsze  miejsce  na  liście  itd.  w  kolejności.  W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki,   fizyki,   biologii,   chemii,   geografii,   historii.   Wyniki   egzaminu   maturalnego,  z przedmiotu zdawanego na poziomie  podstawowym,  przeliczane  są  na  punkty  wg  zasady:  1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.
 2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną zamienione na wartości procentowe zgodnie z formuła przedstawioną w tabelce a następnie przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 – 100%

6 – 100%

4 – 70%

5- 80%

3 – 30%

4 – 60%

 

3 – 40%

 

2 – 30%

 

 1. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla  mężczyzn  jest  równoznaczne  z  oceną  niedostateczną  i  wyeliminowaniem  kandydata    z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);
  • bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet.;

 

 • skok w dal z miejsca;
 • bieg po kopercie

 

Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wyniki prób sprawności  fizycznej   są   przeliczane   na   punkty  (poza   wynikiem  uzyskanym  w  pływaniu) a następnie sumowane.

 1. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej   w  dyscyplinach  i  konkurencjach  olimpijskich  może  być  podstawą  zwolnienia       z  egzaminu  z  pływania  przy  jednoczesnym  przyznaniu  punktów   preferencyjnych   zgodnie   z poniższą gradacją:

 

300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM], 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

100 pkt – klasa sportowa I.

O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu decyduje kandydat.

Zaświadczenia o posiadanej  klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie   o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

 1. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja    o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury, wynik egzaminu sprawnościowego lub za klasę sportową.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego – będą przyjmowani na studia.

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

 

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SZKÓŁ WYŻSZYCH O PROFILU WOJSKOWYM, MUNDUROWYM LUB O POSZERZONYM PRZYSPOSOBIENIU OBRONNYM, A TAKŻE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, SPORT I KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.

 1. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz zaliczonego egzaminu sprawnościowego.
 2. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
 3. Kandydat przedstawia zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia [średnia  arytmetyczna  ocen   (do   dwóch   miejsc   po   przecinku)   z   egzaminów   i   zaliczeń  z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
 4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja    o przyjęciu na studia, decyduje miejsce na liście rankingowej za średnią ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 1. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą:
  1. zasady przyjęć na studia kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą na dany kierunek studiów są takie same jak kandydatów, którzy zdawali maturę przed 2005 rokiem w liceum i do 2005 roku w technikum (dalej zwaną „starą maturą”). Szczegóły w zasadach rekrutacji na dany kierunek;
  2. kandydaci wymienieni w punkcie 1) winni złożyć wymagane dokumenty w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.
 2. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kandydat zobowiązany jest – w terminie określonym przez WKR – dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych. Na miejsca zwolnione  przez  osoby,  które  nie  potwierdzą  podjęcia  studiów  na  określonym  kierunku     w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg kolejności listy rankingowej.
 3. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.
 4. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (kandydat będzie mógł dokonać opłaty rekrutacyjnej drogą elektroniczną). Opłata musi zostać zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

 1. LETNIE    STUDIA    PIERWSZEGO     STOPNIA     (LICENCJACKIE)   STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  – poziom podstawowy lub rozszerzony  z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.
 2. Dla kandydatów ze „starą maturą” przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są        w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.
 1. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 1. LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE

I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.
 2. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.
 3. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA PRZYGODOWA

 1. LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  – poziom podstawowy lub rozszerzony  z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.
 2. Dla kandydatów ze „starą maturą” przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są        w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 1. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE

 

 1. Podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej  – poziom podstawowy lub rozszerzony  z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na 22 poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki maturalne. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury   dwujęzycznej   z   języka   obcego   przeliczany   jest    na    punkty   według   zasady  1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.
 2. Dla kandydatów ze „starą maturą” przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt. a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są        w ogólnej liście rankingowej razem z pozostałymi kandydatami.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2021 z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego)  po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.
 4. Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych i z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE REHABILITACJI RUCHOWEJ AWF W KRAKOWIE NA ROK ADADEMICKI 2021/22

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

5 LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty   i  po  złożeniu  odpowiedniego  zaświadczenia,   będą  umieszczani   pierwsi   na  liście  rankingowej  z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony

– jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, wiedzy      o społeczeństwie, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych z biologii, wiedzy o społeczeństwie, chemii lub matematyki, z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty i po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku terapia zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń  z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 1. LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej, wskazanego przez kandydata, jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

 

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2021 z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

Absolwenci szkół średnich z roku 2020, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiad przedmiotowych z biologii, chemii lub matematyki, z mocy przepisów uzyskali tytuł finalisty i po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

 

 

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze

do 1991 roku włącznie

oceny uzyskane na maturze

po 1991 roku

 

 

celujący (6,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 100 pkt.

bardzo dobry (5,0)

= 80 pkt.

dobry (4,0)

= 70 pkt.

dobry (4,0)

= 60 pkt.

dostateczny (3,0)

= 30 pkt.

dostateczny (3,0)

= 40 pkt.

 

 

dopuszczający (2,0)

= 30 pkt.

 

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)