Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2021/2022

Politechnika Krakowska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 71/d/06/2020 z 24 czerwca 2020 r.

 

Warunki, tryb i sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Politechnika   Krakowska   (zwana   dalej   PK)   przeprowadza   rekrutację   na   stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się na poszczególnych kierunkach w  roku akademickim 2021/22.

 

§ 2

Poniższe zasady przyjęć obowiązują wyłącznie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie. Tryb przyjęć na studia cudzoziemców reguluje zarządzenie Rektora PK

 

§ 3

Przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia odbywa się w ramach liczby miejsc, która zostanie określona w zarządzeniu Rektora PK w terminie do 17 maja 2021 r.

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. Rektor PK ustala w drodze zarządzenia harmonogram rekrutacji obejmujący w szczególności:

  1. terminy elektronicznej rejestracji,

  2. terminy egzaminów wstępnych,

  3. terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

  4. terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów oraz list osób nieprzyjętych na studia,

  5. terminy dokonywania wpisu na listę studentów,

  6. czas trwania tur rekrutacyjnych.

 3. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK w terminie:

  1. do 17 maja 2021 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,

  2. do 15 grudnia 2021 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

 4. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 ustala się na czerwiec 2021 r., a termin jej zakończenia na wrzesień 2021 r., z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 5. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 wyznacza się na styczeń 2022 r., a termin jej zakończenia  na luty 2022 r., z zastrzeżeniem,  iż postępowanie  odwoławcze zostanie przeprowadzone    w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest za pośrednictwem systemu elektronicznego. Każdy kandydat  na  studia  zobowiązany jest, w  terminie  wskazanym w harmonogramie rekrutacji, dokonać elektronicznej rejestracji.

 2. Kandydat może zostać przyjęty na pierwszy rok studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje czynności odpowiednich komisji rekrutacyjnych, zmierzające do ustalenia listy rankingowej kandydatów.

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mogą być udostępnione jedynie kandydatom, których dotyczą.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Każdy kandydat, wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów, otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na pierwszy rok studiów na PK.

 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 6

 1. Każdy kandydat na studia zobowiązany jest, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, do wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określa § 38 rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  z dnia  27 września  2018 r. w sprawie  studiów (Dz.U.     z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.). Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na PK, zasady wnoszenia opłaty oraz jej zwracania ustala w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Organy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 1. Rekrutację na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi). Komisje rekrutacyjne powoływane są przez dziekana wydziału. Komisje rekrutacyjne dokonują wpisu na listę studentów i podejmują decyzje o odmowie przyjęcia na studia.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący – nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,

  2. sekretarze  w liczbie  1-2  osoby – nauczyciele  akademiccy zatrudnieni na  wydziale   w pełnym wymiarze czasu pracy,

  3. pozostali członkowie – minimum 3 osoby, z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę tej grupy stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne – oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki dopuszcza się możliwość powołania dodatkowej komisji rekrutacyjnej  dla  potrzeb  rekrutacji  na  międzywydziałowe  kierunki  studiów.   Ilekroć   w niniejszej uchwale jest mowa o wydziałowej komisji rekrutacyjnej bez określenia, którego wydziału jest to komisja, rozumie się przez to także komisję rekrutacyjną powołaną dla potrzeb rekrutacji na międzywydziałowe kierunki studiów.

 4. Obowiązki komisji rekrutacyjnych obejmują w szczególności:

  1. obsługę programu do elektronicznej rejestracji i rekrutacji kandydatów,

  2. kontrolę  kompletności  dokumentów  przyjmowanych   od  kandydatów  oraz  kontrolę  i zapewnienie zgodności danych zamieszczonych w systemie elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  3. wprowadzenie danych nieuzupełnionych przez kandydatów do systemu elektronicznej rejestracji na podstawie złożonych dokumentów,

  4. przygotowanie list rankingowych kandydatów  na  podstawie  kryteriów  obowiązujących w rekrutacji na studia na danym kierunku,

  5. organizację oraz przeprowadzenie testu sprawdzającego efekty uczenia się oraz postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w zasadach rekrutacji na studia II stopnia, z następującymi zastrzeżeniami:

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach inżynieria   środowiska   oraz   energetyka   na   Wydziale   Inżynierii   Środowiska    i Energetyki ocenę zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się      z efektami uczenia się realizowanymi na tym wydziale przeprowadza powołana przez dziekana wydziału komisja kwalifikacyjna,

 2. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki architektura oraz architektura krajobrazu na Wydziale Architektury oceny portfolio dokonuje powołana do tego celu komisja kwalifikacyjna,

 3. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na każdy kierunek prowadzony na Wydziale Mechanicznym z wyjątkiem informatyki stosowanej, oceny zgodności osiągniętych przez kandydatów efektów uczenia się z wymaganymi efektami uczenia się dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dziekana wydziału dla studiów na danym kierunku.

 4. zawiadomienie    kandydatów    na    studia    II    stopnia    o    terminie    oraz                            miejscu przeprowadzenia testu sprawdzającego efekty uczenia się,

 5. ustalanie minimalnej wartości wskaźnika rekrutacyjnego, uprawniającej do przyjęcia kandydata na studia na danym kierunku,

 6. dokonanie wpisu na listę studentów zgodnie z procedurą opisaną w § 19 oraz podjęcie decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na pierwszy rok studiów,

 7. ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, list studentów oraz list osób nieprzyjętych na studia,

 8. sporządzenie i rozesłanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia,

 9. opiniowanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych,

 10. sporządzenie sprawozdań z rekrutacji.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego należy ponadto:

 • zawiadomienie kandydatów o terminie egzaminu wstępnego na studia I stopnia na kierunkach: architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego,

 • organizacja  egzaminu  wstępnego  oraz   przeprowadzenie   czynności   związanych z kodowaniem i rozkodowywaniem prac egzaminacyjnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na ww. kierunkach.

 1. Komisje rekrutacyjne zostaną powołane do 30 kwietnia 2021 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Komisje rekrutacyjne działają do 15 października 2021 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do 11 marca 2022 r. dla potrzeb rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Praca każdej komisji rekrutacyjnej uregulowana jest harmonogramem rekrutacji. Wznowienie  prac  komisji   rekrutacyjnych   po   zakończeniu   działań   przewidzianych  w harmonogramie rekrutacji może odbyć się wyłącznie na polecenie Rektora PK. Rektor PK określa termin wznowienia i zakończenia prac komisji rekrutacyjnej.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzygają komisje rekrutacyjne.

 

§ 8

 1. Koordynację oraz kontrolę prac komisji rekrutacyjnych sprawuje Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 2. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych  rozpatruje, zgodnie  z procedurą  opisaną  w § 21, Rektor PK lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji.

 

Studia I stopnia

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunków architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

§ 9

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunków: architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości  bądź inny dokument,  o którym  mowa  w art.  69 ust.  2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe   kryteria   kwalifikacyjne   rekrutacji   na    pierwszy   rok   stacjonarnych      i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Rekrutacja przeprowadzana jest w turach, których czas trwania określa harmonogram rekrutacji. Do komisji rekrutacyjnej należy podjęcie decyzji o liczbie przeprowadzanych tur rekrutacyjnych dla studiów na poszczególnych kierunkach.

 5. Na turę rekrutacyjną składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. złożenie portfolio (tylko dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu),

  3. postępowanie kwalifikacyjne,

  4. ogłoszenie list:

   • osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów;

   • osób nieprzyjętych na studia,

  5. nadanie osobom przeniesionym do kolejnej tury rekrutacyjnej statusu informacyjnego;

  6. wpis na listę studentów, zgodnie z § 19,

  7. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia  z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów w każdej turze rekrutacyjnej.

Podczas  dokonywania  elektronicznej   rejestracji   kandydaci   na   studia   I   stopnia   (z zastrzeżeniem ust. 7-9) mają możliwość wybrania kierunku podstawowego i kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale i w tej samej formie. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy albo gdy kierunku podstawowego nie uruchomiono.

 1. Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

 2. Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 3. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia gospodarka przestrzenna mają  prawo  do  wyboru  kierunku   alternatywnego  spośród  kierunków  oferowanych   w rekrutacji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, na Wydziale Inżynierii Lądowej i międzywydziałowego kierunku inżynieria czystego powietrza. Kandydaci na międzywydziałowy kierunek studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród kierunków oferowanych w rekrutacji na Wydziale   Inżynierii   Środowiska   i   Energetyki,   na   Wydziale   Inżynierii   Lądowej      i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna.

 4. Kandydaci, którym wydziałowa komisja rekrutacyjna nada w programie do elektronicznej rejestracji status informujący o  zakwalifikowaniu do kolejnej tury rekrutacyjnej,  wezmą  w niej udział, jeżeli w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji potwierdzą, za pośrednictwem programu do elektronicznej rejestracji, chęć udziału w kolejnej turze rekrutacyjnej. Brak potwierdzenia w programie do elektronicznej rejestracji chęci udziału w kolejnej turze rekrutacyjnej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji na studia na danym kierunku.

 5. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,  stanowiące  podstawę  sporządzenia  list,  o których mowa w ust. 5 lit. d.

 1. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 2. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 3. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 4. Uruchomienie studiów I stopnia na danym kierunku jest możliwe pod warunkiem  przyjęcia na nie co najmniej 36 osób. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunkach architektura i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

§ 10

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura oraz stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.

 2. O przyjęcie na studia I stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości  bądź inny dokument,  o którym  mowa  w art.  69 ust.  2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Szczegółowe   kryteria   kwalifikacyjne   rekrutacji   na    pierwszy   rok   stacjonarnych      i niestacjonarnych studiów I stopnia określa załącznik nr 3.

 4. Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego.

 5. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 19,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 6. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów.

Kandydaci na studia I stopnia na kierunku architektura nie mają możliwości wyboru kierunku alternatywnego.

Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci na studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego mają możliwość wybrania kierunku alternatywnego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym w formie studiów stacjonarnych. Kandydaci mogą zostać przyjęci na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego albo gdy kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego nie uruchomiono.

 1. Na podstawie danych pozyskanych drogą elektroniczną oraz w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne określają kryterium punktowe, stanowiące podstawę sporządzenia list, o których mowa w ust. 5 lit. c i e.

 2. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 3. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 1. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 2. Uruchomienie studiów I stopnia na kierunku architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego jest możliwe pod warunkiem przyjęcia na te studia co najmniej 36 osób. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych, wymaganą do uruchomienia studiów.

 

§ 11

Odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu wstępnego na studia na kierunku:

 • architektura – ponosi Dziekan Wydziału Architektury;

 • inżynieria wzornictwa przemysłowego – ponosi Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 

§ 12

Politechnika Krakowska pobiera wyniki egzaminu maturalnego z Krajowego Rejestru Matur zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 4 lipca 2018 r. między Uniwersytetem Warszawskim a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki albo, w zależności od uwarunkowań prawnych, z innego systemu, umożliwiającego pobieranie wyników egzaminu maturalnego.

 

§ 13

 1. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  1. dokument stanowiący podstawę rekrutacji:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną    oraz   opcjonalnie   kserokopia   aneksu   do   tego   świadectwa,    w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginał do wglądu) albo

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu), albo

 • kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu),

  1. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

  2. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów  ubiegających  się  o  przyjęcie  na  studia  na  kierunku  nanotechnologie  i nanomateriały prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

  3. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 2. Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie. Jeśli świadectwo nie zawiera informacji  o zastosowanej skali ocen, wraz ze świadectwem dostarczyć należy dokument zawierający skalę ocen, przetłumaczony i zalegalizowany (opatrzony apostille) w sposób analogiczny do świadectwa.

 1. Kandydat, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem, że jego wykształcenie będzie podlegało uznaniu z mocy prawa na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznaniu na mocy umów międzynarodowych bądź uznane zostanie w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 14

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu PK z 23 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się      w latach akademickich: 2020/21, 2021/22 i 2022/23 z późniejszymi zmianami.

 

§ 15

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa uchwała Senatu PK z 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23.

 

§ 16

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą złożyć do właściwej komisji rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wniosek można złożyć do 30 września 2021 r.

 2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 1, komisje rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydatów spełniają kryteria punktowe, ustalone przez komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2021/22 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

 4. Wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej określi w drodze zarządzenia Rektor PK.

 

Studia II stopnia

 

§ 17

 1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK może ubiegać się wyłącznie osoba, która ukończyła co najmniej studia I stopnia – inżynierskie lub licencjackie, z uwzględnieniem wymogów określonych w załączniku nr 4.

 2. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia określa załącznik nr 4.

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest dokonać elektronicznej rejestracji, w tym zamieścić     w programie do elektronicznej rejestracji skany dokumentów, o których mowa załączniku nr 4, niezbędnych do ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

 2. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

  1. elektroniczna rejestracja,

  2. postępowanie kwalifikacyjne,

  3. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów,

  4. wpis na listę studentów, zgodnie z § 19,

  5. ogłoszenie listy studentów i listy osób nieprzyjętych na studia.

 3. Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa kierunki studiów. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji na kierunek, do którego  przypisana  jest   więcej   niż   jedna   specjalność,   kandydat   ma   możliwość  (z zastrzeżeniem ust. 6) wskazania specjalności podstawowej i specjalności alternatywnej, prowadzonej w obrębie tego samego kierunku. Kandydat może zostać przyjęty na specjalność alternatywną, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wartość wskaźnika rekrutacyjnego okaże się niewystarczająca do podjęcia przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu go na specjalność podstawową albo gdy specjalności podstawowej nie uruchomiono.

 4. Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Wydziale Inżynierii Lądowej oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki wybór specjalności ma charakter jedynie orientacyjny. Szczegóły dotyczące podziału na specjalności określa załącznik nr 4.

 5. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Komisje rekrutacyjne  określają  kryterium  punktowe,   stanowiące  podstawę  sporządzenia   list, o których mowa w ust. 4 lit. c i e.

 6. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, każdy kandydat wymieniony na tej liście zobowiązany jest, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, dokonać czynności niezbędnych do uzyskania wpisu na listę studentów.

 7. Po zakończeniu procedury dokonywania wpisu komisje rekrutacyjne ogłaszają listy studentów. Listy te są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.

 8. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy studentów oraz listy osób nieprzyjętych na studia w formie zgodnej z ustaleniami Rektora PK lub działającego z jego upoważnienia prorektora właściwego do spraw rekrutacji.

 9. Uruchomienie studiów II stopnia na danym kierunku możliwe jest pod warunkiem przyjęcia na nie co najmniej 24 osób. W przypadkach szczególnych komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę osób wymaganą do uruchomienia studiów.

 

§ 18

 1. Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów (dyplom należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu),

  2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

  3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów, w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4,

  4. formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

  5. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),

  6. kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii w formacie JPG, o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

 1. Komisje rekrutacyjne potwierdzają  za  zgodność z oryginałem kserokopie  dokumentów,  o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. W wyjątkowych sytuacjach, po zakończeniu prac przez komisje rekrutacyjne, potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów może dokonać pracownik dziekanatu.

 2. Dyplomy uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

 3. Zasady uznawania do celów akademickich dyplomów uzyskanych za granicą reguluje art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umowy międzynarodowe.

 

Procedura wpisu na listę studentów

 

§ 19

 1. Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez komisję rekrutacyjną na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów”, co skutkuje nadaniem osobie wpisanej na listę studentów numeru albumu.

 2. Komisja rekrutacyjna dokona  wpisu  na  listę  studentów  pod  warunkiem,  że  kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście (z zastrzeżeniem ust. 3) stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  1. okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  2. złoży komplet wymaganych dokumentów;

  3. okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

 3. Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa (wyłącznie    w  przypadku  pełnomocnictwa   w   postaci   aktu   notarialnego   bądź  pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata) lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

 4. Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w ust. 2 skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 5. Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

 • niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

 • występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

 1. Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

 2. Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

 

Kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

 

§ 20

 1. Dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego   efekty uczenia się dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 2. Organizacja egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się dla osób, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w sposób indywidualny na podstawie dostarczonej przez kandydata aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i stopień niepełnosprawności.

 3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub testu sprawdzającego efekty uczenia się zgłaszają taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu wstępnego i testu sprawdzającego efekty uczenia się.

 

Postępowanie odwoławcze

 

§ 21

 1. Każdy kandydat na studia ma prawo złożyć do Rektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję,  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 3. Komisja rekrutacyjna, która wydała decyzję, obowiązana jest przesłać do Rektora odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji w myśl art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Odwołanie kandydata musi być zaopiniowane przez komisję rekrutacyjną.

 4. Rektor stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

 5. Rektor, po zbadaniu zasadności odwołania, podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 6. W przypadku, gdy Rektor rozpatrzy odwołanie pozytywnie, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura, o której mowa w § 19.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)