Zasady rekrutacji na UJ 2021/2022

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 48/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 i 6 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1

Niniejsza uchwała określa: warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 – w załącznikach nr 1–5,

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/V/2020 Senatu UJ z 27 maja 2020 roku

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

1.      Niniejszy załącznik określa:

 

Dział I

Przepisy wstępne

 

§ 1

1)       termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

2)       warunki, tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji;

3)       zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

4)       zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania.

2.      Użyte pojęcia oznaczają:

1)       ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia  7 września 1991 roku o systemie  oświaty (t.j.:  Dz.U.  z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

2)       ustawa Prawo o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  –  ustawa  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);

3)       Uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński;

4)       rektor – Rektor Uniwersytetu lub upoważniona przez niego osoba;

5)       jednostka – jednostka prowadząca rekrutację na studia;

6)       dziekan – kierownik jednostki;

7)       dział – Dział Rekrutacji na Studia;

8)       cudzoziemiec – każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

9)       rekrutacja – postępowanie w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022;

10)    tura rekrutacji – etap rekrutacji, w ramach którego można dokonywać zgłoszeń rekrutacyjnych na poszczególne studia;

11)    limit przyjęć dla obywateli polskich – maksymalna liczba osób będących obywatelami polskimi, które mogą rozpocząć dane studia;

12)    limit przyjęć dla cudzoziemców – maksymalna liczba osób będących cudzoziemcami, które mogą rozpocząć dane studia;

13)    dolny limit przyjęć – najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia danych studiów;

14)    wpis – wpis na listę studentów;

15)    nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

16)    stara matura – egzamin dojrzałości kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

17)    matura IB – matura międzynarodowa przeprowadzana przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

18)    matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich;

19)    inna matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;

20)    system – elektroniczny system rejestracji kandydatów;

21)    konto – indywidualne konto kandydata w systemie;

22)    opłata rekrutacyjna – opłata za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z dnia  27 września  2018 r. w sprawie  studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).

 

Dział II

Przepisy ogólne

 

§ 2

1.      Rektor prowadzi rekrutację w Uniwersytecie i rozstrzyga we wszystkich dotyczących rekrutacji sprawach spornych i nieuregulowanych.

2.      Rekrutacja rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2021 roku. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie tury rekrutacji po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie tury rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz że osoby przyjęte na studia w tej turze rekrutacji będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

3.      Szczegółowy harmonogram rekrutacji, warunki prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz listę wymaganych dokumentów określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 3

1.      Rekrutacja prowadzona jest odrębnie:

1)     dla obywateli polskich;

2)     dla cudzoziemców.

2.      Ustala się odrębne kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich i cudzoziemców.

3.      Sporządza się odrębne listy rankingowe obywateli polskich i cudzoziemców, za wyjątkiem studiów, dla których został określony łączny limit przyjęć.

 

Dział III Wydziałowe zespoły rekrutacyjne

 

§ 4

1.      W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji rektor powołuje jeden wydziałowy zespół rekrutacyjny w  jednostce  organizacyjnej.  Jeżeli  w  jednostce  organizacyjnej  prowadzone  są  studia  w językach obcych, rektor powołuje także odrębny wydziałowy zespół rekrutacyjny dla przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w językach obcych.

2.      Pracą wydziałowego zespołu rekrutacyjnego kieruje dziekan lub wskazana przez niego osoba.

3.      Egzaminy przeprowadza wydziałowy zespół rekrutacyjny. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, rektor na wniosek dziekana może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów, w szczególności odrębny zespół egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminu dla cudzoziemców.

 

§ 5

1.      Wydziałowy zespół rekrutacyjny realizuje czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w rekrutacji.

2.      Wydziałowy   zespół   rekrutacyjny   oraz   zespoły   egzaminacyjne   realizują   czynności    związane    z przeprowadzeniem egzaminów.

3.      W uzasadnionych przypadkach wydziałowy zespół rekrutacyjny lub zespół egzaminacyjny może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

4.      Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg podejmowanych czynności sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności. Protokoły są przekazywane do jednostki i archiwizowane w dokumentacji przebiegu rekrutacji.

 

Dział IV Warunki i tryb rekrutacji

 

§ 6

1.      Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.

2.      Kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji przekazuje informacje wymagane w rekrutacji na poszczególne studia, w tym dane wymagane do ustalenia wyniku kwalifikacji, określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3.      Zakładając konto kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4.      Fakt podania w przeszłości  danych w ramach udziału w rekrutacji w Uniwersytecie lub studiowania     w Uniwersytecie obecnie lub w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 2.

5.      Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

6.      Informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych, w szczególności www.rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

§ 7

1.      W rekrutacji brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie  oraz dopełnili  wymaganych  czynności w sposób zgodny   z procedurami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2.      Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną, odrębnie za każde dokonane zgłoszenie rekrutacyjne.

3.      Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, ustalić wysokość opłaty rekrutacyjnej w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, z uwzględnieniem średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego.

4.      Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej, w szczególności z uwagi na udokumentowaną trudną sytuację materialną kandydata. Kandydat składa wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem działu do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w określonym terminie.

5.      Jeżeli w ostatnim dniu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych brak jest zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty do siedziby działu nie później niż w terminie wyznaczonym na księgowanie opłat rekrutacyjnych.

 

§ 8

1.      Jeżeli w rekrutacji uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego konta.

2.      Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

3.      Przy dokonywaniu zgłoszenia rekrutacyjnego na więcej niż jedne studia kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczeniem z rekrutacji – jeżeli w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów.

4.      Kandydat  może  ubiegać   się  o  zaadaptowanie  formy  egzaminu  do  swoich  potrzeb  wynikających   z niepełnosprawności.

5.      Kandydat składa wniosek o zaadaptowanie formy egzaminu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze rekrutacji do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

6.      Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

7.      Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub wydziałowy zespół rekrutacyjny w uzgodnieniu z kierownikiem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 9

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2, kandydat ma w danej turze rekrutacji ustalany jeden liczbowy wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej uporządkowanej malejąco ze względu na liczbowy wynik kwalifikacji. W przypadku kandydatów o jednakowym liczbowym wyniku kwalifikacji o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność alfabetyczna.

2.      W przypadku studiów, o których mowa w § 14 ust. 11 oraz § 15 ust. 10 nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji.

3.      Rektor rozstrzyga o odmowie przyjęcia na studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany warunkami i trybem rekrutacji.

4.      Rektor ustala minimalny liczbowy wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej w dniu ogłoszenia pierwszej listy rankingowej dla danych studiów, z tym że może go ustalić odmiennie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Raz ustalony minimalny liczbowy wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich turach rekrutacji prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których liczbowy wynik kwalifikacji jest niższy, rektor rozstrzyga o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

5.      Liczbowe wyniki kwalifikacji oraz informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia publikowane są w systemie.

 

§ 10

1.      Kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu. Kandydat po otrzymaniu tego komunikatu jest zobowiązany do dokonania wpisu we wskazanym terminie zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje rozstrzygnięciem o odmowie przyjęcia na studia.

2.      Fakt dokonania wpisu na studia w Uniwersytecie w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku dokonania wpisu zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1.

3.      W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu dokonanie wpisu jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas wpisu, konieczne jest przedstawienie tej zgody opatrzonej podpisem notarialnie poświadczonym.

4.      Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

1)     tożsamości kandydata;

2)     kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata.

5.      W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, członek wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje do działu. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, rektor może rozstrzygnąć o odmowie przyjęcia na studia.

6.      Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na ten sam kierunek, poziom i profil studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

7.      W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat dokonując wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 

§ 11

1.      W czynnościach związanych z rekrutacją kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych  czynności  każdorazowo  przekazuje  pełnomocnictwo  podpisane  przez  kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego przez jego przedstawiciela ustawowego, oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

2.      Przy dokonywaniu wpisu pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

 

§ 12

1.      Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski, przy czym dla wybranych studiów, w szczególności dla studiów w językach obcych, tłumaczenie może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

2.      Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

1)     osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

2)     osobę zarejestrowaną jako osoba  pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji  tłumacza  przysięgłego   w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3)     konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

4)     akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

3.      Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

1)     opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U.      z 2005 r. nr 112, poz. 938) albo

2)     poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

4.      Świadectwo innej matury zagranicznej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach opisanych w art. 93 ustawy o systemie oświaty.

5.      Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 13

1.      Przystępując do rekrutacji kandydat akceptuje jej warunki, w szczególności:

1)     oświadcza, że znane są mu zasady dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów;

2)     przyjmuje do wiadomości, że rekrutacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane w systemie dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowę przyjęcia;

3)     przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności dotyczące terminów, warunków rekrutacji oraz warunków dokonania wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu, a także zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

4)     zobowiązuje się po otrzymaniu statusu kwalifikacji „zakwalifikowany” dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje rozstrzygnięciem o odmowie przyjęcia na studia;

5)     zobowiązuje się do niezwłocznego informowania działu o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych  przez  siebie  danych  lub  o  wykrytych  nieprawidłowościach  w  pracy  systemu   i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach.

2.      Rektor rozpatruje skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaleca się, by kandydat wskazał naruszenie warunków i trybu rekrutacji, które w jego przekonaniu miało miejsce.

 

Dział V

Szczegółowe zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla obywateli polskich

Rozdział I

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

 

§ 14

1.      Podstawę ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część A), a dla określonej grupy kandydatów wyniki egzaminów sprawdzających predyspozycje do podjęcia danych studiów, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego.

2.      W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność uzyskania określonej liczby punktów z wyniku maturalnego z danego przedmiotu na określonym poziomie.

3.      Kandydaci posiadający:

1)     nową maturę są przyjmowani na podstawie przedstawionych w procentach wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej na poziomie:

a)      rozszerzonym,

b)     dwujęzycznym (dla języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego);

2)     maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB;

3)     starą maturę są przyjmowani na podstawie wyników:

a)      egzaminu  maturalnego  umieszczonych  na  zaświadczeniu,  o  którym  mowa  w  art.  44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

b)     egzaminu dojrzałości umieszczonych na świadectwie dojrzałości, przeliczonych według wzoru określonego w załączniku nr 2 (część D);

4)     inną maturę zagraniczną są przyjmowani na podstawie wyników umieszczonych na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o  przyjęcie  na  studia,  o  którym mowa  w art.  69  ust. 2 pkt 4–7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4.      Z zastrzeżeniem ust. 11, ustala się dla poszczególnych studiów zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

1)     dla każdego  z  przedmiotów  kwalifikacyjnych  z  ustalonej  listy,  oznaczanego  dalej  przez  i  (dla i = 1, …, 19), ustala się wagę wi wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi z przedmiotu i oraz odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji na dane studia. Przedmioty i, które nie są brane pod uwagę otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane w ten sposób domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

2)     przedmioty, dla których ustalono niezerowe wagi dzieli się na rozłączne grupy, w obrębie których znajdują się przedmioty posiadające podobne znaczenie przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji oraz określa liczby wyników przedmiotowych branych pod uwagę w każdej z nich;

3)     jeżeli w  rekrutacji  niezbędne  jest  przeprowadzenie  dodatkowej  weryfikacji  wiedzy  kandydata  w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym, określa się nazwę takiego przedmiotu kwalifikacyjnego (i przypisuje się mu oznaczenie i = 20) oraz wagę. Przedmiot ten brany pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji wszystkim kandydatom stanowi samodzielnie odrębną grupę w rozumieniu pkt. 2;

4)     w uzasadnionych przypadkach ustala się wymagany poziom dla przedmiotu i branego pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji.

5.        Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona z czynnikiem normującym:

 

pi(1) x w1(1) + ... + pi(n) x wi(n)

W
 

gdzie W jest sumą n wag, wybranych zgodnie z ustaleniami ust. 4, odpowiadających w poszczególnych grupach przedmiotom z najwyższymi wagami. Łącznego wyboru n przedmiotów z odpowiednich grup, zgodnie z ust. 4, dokonuje się w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

6.        Wynik przedmiotowy pi, obliczany kandydatowi odrębnie dla każdego z przedmiotów i = 1, …, 19, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 4:

1)     dla nowej matury:

4

 

pi: = max {R, min {3 D, 100}}

 

gdzie R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

2)     dla starej matury:

1                     4

 

pi: = max {2 P, R, min {3 D, 100}}

 

gdzie P,  R,  D  są  posiadanymi  przez  kandydata  wynikami  egzaminu  maturalnego  uzyskanymi  z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

3)     dla matury IB:

1                    4                       100

 

pi: = max {2 P, R, min {3 D, 100}} x 7

 

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część B). W przypadku, gdy przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 7 lub 8, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

4)     dla matury EB:

1      1                     4

 

pi: = max {4 E, 2 P, R, min {3 D, 100}} x 10

 

gdzie E, P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część C). W przypadku, gdy w przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 16, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

5)     dla innej matury zagranicznej:

1

 

pi: = max {2 P, R}

 

gdzie P, R są posiadanymi przez kandydata wynikami uzyskanymi z przedmiotu i na poziomie podstawowym i  rozszerzonym,  wyrażonymi  z  zachowaniem  proporcji  w  skali  od  0  do  100.  W przypadku,  gdy przy obliczaniu liczbowego  wyniku  kwalifikacji  brane pod  uwagę  są wyniki  z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 15, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A). O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów i oraz do poziomów P i R decyduje rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie analizy dostarczonego świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

7.      Brak wyniku z egzaminu maturalnego na wymaganym poziomie jest podczas obliczania wyniku przedmiotowego przyjmowany jako wynik równy 0.

8.      Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji kandydata, określa załącznik nr 4.

9.      Zasady uwzględniania w rekrutacji osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach określa załącznik nr 4 uchwały nr 115/XII/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku.

10.   Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  został  podwyższony  w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do rektora w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

11.   W przypadku studiów, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

1)     dokonanie i opłacenie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie,

2)     posiadanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego określonej w załączniku nr 4 liczby punktów możliwych do uzyskania,

3)     dokonanie wpisu.

 

Rozdział II Studia drugiego stopnia

 

§ 15

1.      Podstawą ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia drugiego stopnia są wyniki elementów kryteriów kwalifikacji (zwanych dalej elementami), których lista znajduje się w załączniku  nr 2 (część E).

2.      W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia egzaminów.

3.      Dla każdych studiów ustala się zestaw studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się

o przyjęcie na pierwszy rok.

4.      W  uzasadnionych  przypadkach  zestaw  studiów  dzieli  się  na  grupy:  podstawową  i  dodatkowe.     W przypadku takiego podziału dla każdej wyodrębnionej grupy dodatkowej  ustala się współczynnik      α będący liczbą większą od zero i mniejszą od jeden, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla grupy podstawowej współczynnik α wynosi 1. Współczynnik α stanowi mnożnik dla liczbowego wyniku kwalifikacji i odzwierciedla istotność tych wyników przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji.

5.      Z zastrzeżeniem ust. 10, dla poszczególnych studiów ustala się zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

1)     dla każdych studiów ustala się co najwyżej dwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach co najwyżej trzy elementy brane pod uwagę przy rekrutacji i oznaczane dalej przez i (dla i = 1, …, 6);

2)     dla każdego z ustalonych wyżej elementów i określa się wagę wi będącą liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 100 wyrażającą procentowy udział wyniku pi z elementu i w wyniku kwalifikacji kandydata. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi za element i odzwierciedlający istotność wyniku z tego elementu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Elementy, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji otrzymują wagi  wi  równe 0 – ustalane domyślnie  w przypadku braku wskazania innej wagi;

3)     jeżeli w rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy lub uzdolnień kandydata w zakresie spoza listy elementów i = 1, …, 6, określa się nazwę co najwyżej jednego elementu (i = 7), w ramach którego taka dodatkowa weryfikacja wiedzy może nastąpić;

4)     w przypadku wyboru elementu i = 4, 5, 6 w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji określa się zakres i tematykę egzaminu.

6.      Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona wyników pi z wagami wi ustalonymi zgodnie z ust. 5 pkt 2 liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów należących do grup dodatkowych tak uzyskany wynik mnoży się przez odpowiadający danej grupie współczynnik α, ustalony zgodnie z ust. 4.

7.      Wynik pi z każdego z elementów i z listy ustalonej w załączniku 2 (część E) jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i ustalaną odpowiednio dla elementów:

1)     i = 1, 2, 3, zgodnie ze wzorem:

 

 

pi: =

 

ocena - min

x 100

max - min

 

gdzie: ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną, min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata;

2)     i = 4, 5, 6, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako liczba procent punktów możliwych do uzyskania. Nieprzystąpienie kandydata do egzaminu  skutkuje uzyskaniem   z niego 0 punktów;

3)     i =  7, w skali  od 0 do 100, z dokładnością  do dwóch  miejsc  po przecinku, w sposób opisany w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji.

8.      W przypadku gdy program ukończonych przez kandydata studiów nie przewidywał możliwości uzyskania wyników z elementów i = 1, 2, 3, wynik ustala rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów i jest on ostateczny.

9.      Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji dla poszczególnych studiów, określa załącznik nr 5.

10.   W przypadku studiów, o których mowa w załączniku nr 5, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

1)     dokonanie i opłacenie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie,

2)     dokonanie wpisu.

 

Dział VI Cudzoziemcy

 

§ 16

1.      W  uzasadnionych  przypadkach  określa   się   dla   cudzoziemców   dodatkowe   kryterium   formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów, znajomość języka obcego na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2.      Szczegółowe warunki rekrutacji dla cudzoziemców na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia są określone w załączniku nr 4, a na poszczególne studia drugiego stopnia w załączniku nr 5.

3.      W przypadku studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemcy zobligowani są do potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości B2.

4.      Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

1)     posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

2)     posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

3)     są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U.    z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), lub

4)     posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Dział VII Limity przyjęć

 

§ 17

1.      Limity przyjęć na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia określone są w załącznikach nr 4 i 5.

2.      Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

1)     zmian limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb rekrutacji oraz obowiązujących przepisów prawa;

2)     zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania studiów, w szczególności tych, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)