Ogólne zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską rok akademicki 2021/2022

Politechnika Poznańska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Poznańskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr 232/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Politechnika Poznańska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach Iimitów ustalonych dla poszczególnych form i kierunków studiów.
 2. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą internetową poprzez system rekrutacyjny.
 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
 2. Od decyzji UKR przysługuje odwołanie do sektora.
 3. Egzaminy oraz postępowania kwalifikacyjne przeprowadzają odpowiednio Komisje Egzaminacyjne i Komisje Kwalifikacyjne powołane przez sektora.
 4. Decyzję o uruchomieniu studiów na danym kierunku podejmuje rektor.

 

§ 2

Przyjęcie kandydata na studia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2-5.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 131/2016-2020 z dnia 19 grudnia 2018 roku. Uprawnienie do przyjęcia na kierunek elektromobilność przysługuje finalistom wymienionym w ww. Uchwale tak jak dla kierunku elektrotechnika, dla kierunku inżynieria lotnicza jak dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka, natomiast dla kierunku technologia obiegu zamkniętego jak dla kierunku technologia chemiczna.

 1. Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.
 1. Osoby przenoszące  się z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przyjmowane są według zasad określonych w regulaminie studiów.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w zarządzeniu sektora.

 

§ 3

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia korzysta się z listy rankingowej kandydatów, sporządzonej na podstawie.
  1. wyników egzaminu naturalnego lub egzaminu dojrzałości
  2. oraz dla kierunków architektura i architektura wnętrz. wyniku egzaminu wstępnego z rysunku.
 2. Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 2 ust. 2, według kolejności na liście rankingowej utworzonej z za- stosowaniem wzoru. Kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów. Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów:

 

 

Automatyka i robotyka Bioinformatyka Budownictwo

Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering Edukacja techniczno-informatyczna

Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika Elektromobilność Energetyka

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna Inżynieria lotnicza

Inżynieria materiałowa inżynieria środowiska Inżynieria zarządzania

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu Logistyka

Lotnictwo i kosmonautyka Matematyka w technice Mechanika i budowa maszyn Mechatronika

Sztuczka inteligencja / Artificial lntelligence

Technologia chemiczna Technologie ochrony środowiska Technologie obiegu zamkniętego” Teleinformatyka

Transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W = 0,5J + 0,5Jo + 2,5M * 2X

Architektura

W = Jp + Jo * 1,5M + R

Architektura wnętrz

W - Jp + Jo + 1,5Y * R

” rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

gdzie:

R - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny wynik egzaminu, Dn. uzyskanie minimum 120 punktów.

a ponadto w przypadku:

 • kandydatów zdających tzw. .”nową maturę”*

Jr — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

na poziomie podstawowym,

Jo - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybieram jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

M = Mroosi + MROz

gdzie:

Mroosf   — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

MROZ     - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki

na poziomie rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

Z        — ŻPOOST * POZ

gdzie:

0Dsi - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu naturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Poz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

ŻR0z   — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii,

 

Y     = YPODST + YROZ

gdzie:


chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XroD odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Uwaga:


YP0DST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YR0z odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y oz  — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Yro si odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

 

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był u części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:

 1. dla wyników w przedziale do 29%
 1. dla wyników w przedziale od 30% gdzie:

PPODSI - 2 Ppoż PP0DST = 0,5 PROZ * 50

 

PrODS    — wynik egzaminu naturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

Ppoż     — wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.

Za PPoosi przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym lub dwujęzycznym.

 • kandydatów zdających tzw. .,starą maturę”:

JP  - liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

Jo — liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka obcego; dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, Dn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, Jo = 100,

M   — podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandy- datów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

 1. -   podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, /ogistyka). Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X - 0,
 2. - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

- dla sześciostopniowej skali ocen:

 1. stopień celujący                 -100,
 2. stopień bardzo dobry            — 85,
 3. stopień dobry                   — 70,
 4. stopień dostateczny             —  50,
 5. stopień dopuszczający          - 30,

— dla czterostopniowej skali ocen:

 1. stopień bardzo dobry           -100,
 2. stopień dobry                  - 70,
 3. stopień dostateczny            - 30.
 • kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

Jr   — liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie lB z języka polskiego (maksimum 100), a w przypadku niezdawania  matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

Jo - 100,

M  - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

 1. - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fzyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inźynieria bezpieczeństwa \+a, inżynieria zarządzania, logistyka. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

 1. - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu Y = 0.

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level - SL

(podstawowy)

Higher level - HL

(rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

 

§ 4

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik egzaminu wstępnego.
 2. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja.
 3. Egzamin wstępny, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Z egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznają komisje, o których mowa w § 1 ust. 5 uwzględniając średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią, a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplomowej oraz portfolio.
 2. W przypadku gdy studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje język, w jakim zamierza odbyć studia.

 

Tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

2. Politechnika Poznańska zapewnia warunki przystąpienia do egzaminów wstępnych osobom niepełnosprawnym.

 

§6

1. Ranking kandydatów przyjmowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest sporządzany na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala rektor.

 

§ 7

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkolę średnią (uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego (drugiego) stopnia w Politechnice Poznańskiej pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne (równoważne) polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi).
 2. Po przedłożeniu komisji rekrutacyjnej równorzędnego świadectwa dojrzałości, do kompetencji tejże komisji należy przeliczenie ocen ze świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim.

 

§8

1    Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, wyznaczając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.
 2. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków, o której mowa w ust. 2, na podstawie listy rankingowej
 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Poznańskiej opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami rezerwowymi.

 

§ 9

Od kandydatów do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

 1. wygenerowane z systemu rekrutacyjnego podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową zawierającą również zdjęcie kandydata (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 2. w przypadku studiów:
  1. pierwszego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
  2. drugiego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
 3. zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób, o których mowa w § 5,
 4. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 2.

 

§ 10

Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się w terminie:

 1. od marca 2021 r. do października 2021 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,
 2. od września 2021 r. do marca 2022 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.
 1. Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji, określające: harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do Iekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym:
  1. dla obywateli polskich 30 maja 2021 r.,
  2. dla cudzoziemców 31 marca 2021 r.

Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia, z uwzględnieniem osób, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poprzez przeprowadzenie dla nich ponownego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

Zestawienie form, poziomów i kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów, zawiera załącznik do Uchwały.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)