Ogólne zasady rekrutacji 2021/22

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr 47/2020 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 10 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała Nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29 maja 2019 r.), Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2021/2022, oraz Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach stanowiące odpowiednio Załącznik ` Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Treść niniejszej Uchwały poleca zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Prorektorowi ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Senatu SUM

 

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach a rok akademicki 2021/2022

1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),

2) Uchwała - Uchwałę Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2021/2022,

3) Uczelnia, SUM - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

4) kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

5) stara matura - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

6) nowa matura - egzamin maturalny zdawany od roku 2005, o którym mowa w art.70 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7) matura zagraniczna - egzamin dojrzałości przeprowadzany za granicą, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

8) dyplom IB - świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), tj. dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  1481 z późn. zm.),

9) dyplom EB - świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), tj. dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.),

10) limit przyjęć - maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów na dany kierunek w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny lub Zarządzeniem Rektora na pozostałe kierunki studiów,

11) UKR - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2021/2022, na następujące kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

 

I) STUDIA STACJONARNE:

a) jednolite magisterskie na kierunkach:

- analityka medyczna,

- farmacja,

- fizjoterapia,

- lekarski,

- lekarsko-dentystyczny.

 

b) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:

- biotechnologia medyczna,

- dietetyka,

- elektroradiologia,

- kosmetologia,

- pielęgniarstwo,

- położnictwo,

- ratownictwo medyczne,

- zdrowie publiczne,

- zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

c) drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach:

- biotechnologia medyczna,

- coaching medyczny,

- dietetyka,

- elektroradiologia,

- kosmetologia,

- neurobiologia,

- pielęgniarstwo,

- położnictwo,

- zdrowie publiczne,

- zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

2) STUDIA NIESTACJONARNE:

a) jednolite magisterskie na kierunkach:

- farmacja,

- fizjoterapia,

- lekarski,

- lekarsko-dentystyczny.

b) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:

~ dietetyka,

- kosmetologia,

- zdrowie publiczne.

c) drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach: i

- dietetyka, `

- elektroradiologia, i

- kosmetologia, i

- pielęgniarstwo,

- położnictwo,

- zdrowie publiczne.

 

§ 2

1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 202l/2022 określa Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów ustala Rektor.

 

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz obejmującego rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

6. W przypadkach określonych w Ustawie, decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmowane są przez Rektora. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7. Skład Komisji oraz zasady i tryb jej działania określa w drodze Zarządzenia Rektor.

 

ll. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

l. Postępowanie rekrutacyjne na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczyna się w maju 2021 roku i trwa do października 2021 roku.

2. Szczegółowy harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2021/2022 ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przy uwzględnieniu terminów matur oraz wytycznych wydawanych przez organy centralnej administracji rządowej i podaje do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 5

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w § 3 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - „ePUAP”.

3. Celem odebrania korespondencji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:

a) konto w ePUAP oraz

b) Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

§ 6

Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w języku polskim w Sląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, może być dopuszczona osoba, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 4422p ustawy o systemie oświaty - dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, albo

2) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

3) zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,

4) dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, httpsz//kandydatsumedupl).

 

§ 7

1. Uczelnia może zorganizować egzamin wstępny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa oraz kandydatów o których mowa w § 7 ust. 4, którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają oceny z wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiotu.

2. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego podejmuje UKR w formie uchwały.

3. Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych Warunków. }

4. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwaliñkacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.

5. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu/

6. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik x 10.

7. Kandydaci legitymujący się dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów, i mogą przystąpić do egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 8

1. Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz 2 urzędowym tłumaczeniem na język polski,

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

3) poświadczenie w formie „apostille” - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

4) zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu nieuznawanego w Polsce z mocy prawa lub wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

5) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,

7) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

2. Kandydaci - cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj:

1) dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

3. Kandydaci, o których mowa w ust. l i 2 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 9

1. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały l maturę w systemie nowej matury i starej matury, maturę IB lub EB lub inną maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do Uchwały.

i 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę , w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 3.

3. SUM uznawać będzie wyniki uczelnianych egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) maturą europejską (EB) oraz inną maturą zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich), będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych iniestacjonamych. ,

5. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

6. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez i kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=l punkt.

7. Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w ocenach kandydaci winni przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały, dla danego kierunku.

8. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego l stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.

9. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego przez Rektora limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.

11. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub ustalonego przez Rektora, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.

12. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

13. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym lub w wyniku spełnienia innych wymaganych kryteriów.

14. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, mogą złożyć podanie (papierowe lub elektroniczne) zawierające prośbę o uwzględnienie w rekrutacji zmienionego wyniku. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania zgodnie z kolejnością ich wpływu i z uwzględnieniem limitów miejsc, 0 których mowa w ust. 12.

 

§ 10

1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

4. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania i niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek, nie będzie możliwa i zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

§ 11

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane i są w terminach podanych przez Uczelnię do:

1) dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni i www.sum.edu.pl,

2) dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

3. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy 1 kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

4. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:

1) kierunek studiów nie został uruchomiony,

2) została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

3) kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed i zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

4) kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

6. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

7. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez UKR.

8. Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 7 zostaną sporządzone listy rankingowe.

9. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej kandydat.sum.edu.pl.

11. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez UKR, wraz 2 niżej wymienionymi dokumentami:

1) wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

2) kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa, z zastrzeżeniem § 13,

3) kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),

4) kserokopią zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych w Polsce),

5) kserokopią zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 4422p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się „starą maturą”, którzy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

6) dowodem osobistym lub paszportem okazanym do wglądu,

7) dwoma kolorowymi zdjęciami, spełniającymi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

12. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz kserokopię zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, potwierdzone przez UKR na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dyplomu/odpisu i zaświadczenia.

13. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą składają dokumenty wskazane w ust. l 1 pkt 1, 4, 6 i 7 oraz dokumenty wskazane w § 9.

14. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na kierunku coaching medyczny).

15. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

16. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane, za wyjątkiem sytuacji, w której UKR wyrazi zgodę na dostarczenie drogą pocztową zaświadczenia, o którym mowa w ust. 14.

17. Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 11 do 15 w terminie wyznaczonym przez UKR jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata w ramach rejestracji elektronicznej, uwzględnia się dane wynikające z treści dokumentów, przy czym skutki tej rozbieżności obciążają kandydata w ten sposób, że nie może to powodować ujęcia kandydata na liście rankingowej już opublikowanej.

19. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

§ 12

1. Osoby, które w roku 2021 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez UKR terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia UKR oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2021 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

2. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię

 

§ 13

1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki.

2. Finalistom olimpiad przedmiotowych, o których mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia l 7 września 1991 r. o systemie oświaty przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący l kryterium kwalifikacyjnym.

3. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. l i ust. 2 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie 2 niżej wymienionymi zasadami:

1) Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności - z biologii,

2) Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - z biologii,

3) Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki - z fizyki,

4) Olimpiady Lingwistyki Matematycznej - z matematyki,

5) Olimpiady Wiedzy Technicznej - z matematyki,

6) Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ~ z matematyki,

7) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - z matematyki,

 

5. Laureaci stopnia centralnego Olimpiady Pielęgniarskiej im. Dr Janiny Fetlińskiej są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

6. Laureaci i finaliści olimpiad, korzystają z uprawnień określonych w ust. 4 i 5 na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.

7. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:

1) Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne;

2) Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, do przeliczonej liczby , punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;

3) Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;

4) Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne. `

 

8. Ogólna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 7 nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały.

9. Kwalifikacja kandydatów, którym w ramach postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w niniejszym rozdziale, następuje w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć na studia.

10. Kandydaci na pierwszy rok studiów, o których mowa w niniejszym rozdziale, niezależnie od uwzględnienia osiągnięć ustanowionych uchwałą, muszą spełnić wszystkie inne warunki formalne określone w zasadach rekrutacji na studia w SUM.

 

IV. Przepisy końcowe

 

§ 14

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, https://kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

§ 15

1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób.

 

§ 16

Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)