Ogólne zasady rekrutacji na UJK 2021/2022

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022

 

Na  podstawie  art. 28 ust. 1 pkt  10, art. 70, art. 323-324 ustawy z dnia  20 lipca  2018 r.–  Prawo     o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 47 ust 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przepisy ogólne

 

 1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na studia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego w ramach liczby miejsc ustalonych na pierwszy rok studiów przez rektora na poszczególne kierunki studiów, określone odrębnymi przepisami. Liczbę miejsc na kierunek lekarski ustala Senat w ramach limitu określonego przez właściwego ministra do spraw zdrowia. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się:

  1. ranking wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego,

  2. egzamin wstępny, w tym sprawdzian sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień artystycznych, test, rozmowa kwalifikacyjna,

  3. ranking  ocen  ze  świadectwa  dojrzałości   („stara  matura”),  którego  zasady  określone  zostały    w § 3 ust. 7,

  4. konkurs  ocen  z  dyplomu   ukończenia   studiów   pierwszego   stopnia   lub   drugiego   stopnia   lub jednolitych magisterskich,

  5. ranking wyników ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,

  6. ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 2. W   przypadku   kandydatów   ze   „starą   maturą”,   którzy   nie   spełniają   kryteriów   określonych     w § 3 ust. 7 komisja rekrutacyjna może ustalić termin egzaminu wstępnego, potwierdzającego kwalifikacje kandydata, zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 niniejszej uchwały, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, o którym mowa w § 9 ust. 2.

 3. Minimalną liczbę punktów uprawniającą kandydata do wpisu na listę studentów na dany kierunek studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 4. Kandydat,  u  którego  w  wyniku  badań  lekarskich  stwierdzono  przeciwwskazania  do  studiowania  na kierunku, na którym  występują  czynniki  szkodliwe,  uciążliwe  lub  niebezpieczne  dla  zdrowia,  nie może być przyjęty na kierunki wymienione w § 7 ust. 1 pkt 4.

 5. Kryteria kwalifikacji oraz wykaz przedmiotów branych pod uwagę  w postępowaniu  kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki i poziomy studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 6. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

 8. Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określa Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.

 1. Szczegółowe przepisy, dotyczące przyjęć na studia cudzoziemców, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 2. Zasady przeliczania ocen, uzyskanych na świadectwach wydanych poza granicami RP na punktację obowiązującą w Uniwersytecie, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

  1. cudzoziemcu – należy przez to rozumieć osobę nie będącą obywatelem polskim,

  2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),

  3. komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć właściwą komisję rekrutacyjną na danym wydziale/filii,

  4. komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć komisje powołane przez dyrektora instytutu/kierownika katedry do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

  5. senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

  6. rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

  7. Uniwersytet – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Uniwersytet zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych  dokumentów,  będzie mniejsza  niż 20  osób. Decyzję  w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

§ 3

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

  1. dokonanie rejestracji przez kandydata poprzez wypełnienie formularza – ankiety osobowej według ustalonego w Uniwersytecie wzoru,

  2. dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia studiów lub nieprzyjęcia na studia).

 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

 3. Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określona jest listą rankingową.

 4. W przypadku, gdy załącznik nr 1 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, właściwa komisja rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria, pozwalające na określenie miejsca na liście rankingowej.

 5. W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie dojrzałości.

 6. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w przyjętej skali ocen.

 

Polska stara matura

 1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

 

 1. kandydatom, którzy zdali  egzamin  dojrzałości  („stara  matura”)  uwzględnia  się  korzystniejszą  dla nich ocenę z  pisemnej  lub  ustnej  części  egzaminu  dojrzałości.  W  przypadku  braku  oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

Ocena

Wskaźnik

Ocena

wskaźnik

-

-

Celujący

100

Bardzo dobry

100

Bardzo dobry

90

Dobry

60

Dobry

70

Dostateczny

30

Dostateczny

50

-

-

Dopuszczający

30

 

 1. kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

 

Polska nowa matura 2005-2021

 1. Kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części pisemnejegzaminu maturalnego:

 2. na poziomie podstawowym - wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,

 3. na poziomie rozszerzonym - wyrażony w punktach procentowych z wagą 2,

 4. na poziomie dwujęzycznym - wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,5,

bez względu na poziom zdawanego egzaminu maturalnego pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.

 

Matura dwujęzyczna

 1. Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali maturę dwujęzyczną przelicza się wynik z języka obcego oraz innego przedmiotu, zdawanego na poziomie dwujęzycznym według wzoru:

W = D x 1,5

gdzie:

W – oznacza wynik uzyskany przez kandydata, D – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego.

 

Matura międzynarodowa (IB) i matura europejska (EB)

 1. Kandydaci przystępujący do międzynarodowej matury (IB),  matury europejskiej  (EB)  oraz do  matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2021. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do 15 września 2021 r.

 2. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) jest dostosowany do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, wynik egzaminu uzyskany na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny

(poziom podstawowy)

Egzamin maturalny

(poziom rozszerzony)

7 pkt

9,00 – 10,00

100 %

200 %

6 pkt

8,00 – 8,95

90 %

180 %

5 pkt

7,00 – 7,95

75 %

150 %

4 pkt

6,00 – 6,95

60 %

120 %

3 pkt

5,00 –5,95

45 %

90 %

2 pkt

4,00 – 4,95

30 %

60 %

 

Przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, (SL) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach matury   międzynarodowej   (IB)   odpowiada   poziomowi    podstawowemu    przedmiotu    zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, (HL) – poziomowi rozszerzonemu.

 

Inna matura zagraniczna

 1. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego (konkurs ocen z dyplomów), obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną) mogą być przyjęci na studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi), właściwa komisja rekrutacyjna przelicza oceny ze świadectwa (dyplomu ukończenia studiów wyższych) do skali obowiązującej w systemie polskim, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

 2. Stosowana  w danym kraju skala  ocen przeliczana jest  do skali  obowiązującej  w systemie  polskim  wg zasad określonych w niniejszej uchwale. Maksymalny wynik ze świadectwa szkoły zagranicznej stanowi 100% poziomu podstawowego, natomiast minimalny wynik stanowi 30% poziomu podstawowego. Jeżeli w szkole zagranicznej prowadzony jest również poziom rozszerzony, to stosuje się przelicznik z wagą 2. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego  o miejscu  kandydata  na  liście  rankingowej,  dostosowany  jest  do  systemu  oceniania  i obliczania  wyników  kandydatów,  którzy  zdali  egzamin  maturalny  w systemie  polskim,  zgodnie   z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

 3. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego, na kierunkach studiów, gdzie brany jest pod uwagę język polski, kandydaci na studia, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią mogą zastąpić wynik z języka polskiego wynikiem uzyskanym z języka kraju, w którym wydane zostało świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument  wydany  za granicą  przez  szkołę  lub  instytucję   edukacyjną   uznawaną   przez  państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania.

 4. Kandydat cudzoziemiec, chcący podjąć studia w języku polskim musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego, a w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

Studia drugiego stopnia

 1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ocena z dyplomu ukończenia studiów, uzyskana przez kandydata ocena przeliczana jest wg następujących zasad:

 

skala ocen 3-5

Ocena

Wskaźnik

Bardzo dobry

100

Dobry plus

80

Dobry

65

Dostateczny plus

50

Dostateczny

30

 

§ 4

 

Tryb rejestracji kandydatów

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem internetowymhttps://rekrutacja.ujk.edu.pl

 2. Rejestracja   internetowa   będzie   czynna   przez   całą   dobę   w    okresie   rejestracji    wynikającym  z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji zostaną podane w drodze decyzji rektora.

 3. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty  rekrutacyjnej  oraz  uzyskaniu  przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uniwersytetu tej opłaty.

 4. Uniwersytet nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu.

 5. Osobom, które nie posiadają dostępu do Internetu Uniwersytet zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

 6. Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału/filii i podaje do wiadomości nie później   niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.

 7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów określonych odrębną uchwałą Senatu po zarejestrowaniu zgłaszają się do właściwej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty,  nie  później  niż  do  dnia  zakończenia  rejestracji na studia określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 1. W celu rejestracji kandydat:

  1. składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

  2. zakłada osobiste konto rejestracyjne, identyfikatorem konta jest adres e-mail albo indywidualny kod kandydata,

  3. wypełnia internetowy formularz ankiety osobowej, dostępny na stronie, o której mowa w § 4 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

  4. dokonuje wyboru kierunku/kierunków studiów,

 1. wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system elektronicznej rejestracji, a określonej odrębnymi przepisami, na konto bankowe wskazane na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 1. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uniwersytetu.

 2. Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu elektronicznej rejestracji o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

  1. legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury”, matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

  2. legitymujący  się  świadectwem  dojrzałości   w  trybie   tzw.  „starej   matury”   podaje  skalę   ocen i  wyniki  egzaminu   dojrzałości   z   przedmiotów   objętych   postępowaniem   kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,

  3. legitymujący   się    świadectwem    dojrzałości    w    trybie    tzw.    „matury    dwujęzycznej”    – po zarejestrowaniu zgłasza się do właściwej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty celem przypisania ocen, nie później niż do dnia zakończenia rejestracji na studia określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

  4. legitymujący się dyplomem ukończenia studiów podaje ocenę z dyplomu oraz informacje wskazane w formularzu.

 3. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

 4. Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uniwersytet nie odpowiada  za  skutki  udostępnienia  tego  hasła  osobom  trzecim,  w  szczególności  za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną.

 5. Osobiste  konto   rejestracji   kandydata   służy   do   dokonania   i   potwierdzenia   rejestracji,   wyboru  i ewentualnych zmian kierunków, form i poziomu studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich  innych  informacji   niezbędnych   w  procesie  rekrutacji  oraz  do  komunikacji   kandydata  z właściwą komisją rekrutacyjną.

 6. Informacje   przekazane   kandydatowi   za   pomocą    jego    osobistego    konta    rejestracji    uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uniwersytet nie ponosi  odpowiedzialności  za skutki  niezapoznania  się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie nieprzyjęcia na studia.

 

§ 6

 

Opłata rekrutacyjna

 

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zasady uiszczania opłaty rekrutacyjnej oraz jej zwrotu określi rektor odrębnym zarządzeniem.

 2. Kandydat   winien   wnieść   opłatę   rekrutacyjną   po   dokonaniu   rejestracji,   nie   później    jednak niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Wpłynięcie opłaty na konto Uniwersytetu zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

 1. Kandydat, który wniósł opłatę na konto Uniwersytetu i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie    rejestracyjnej    zobowiązany    jest    zgłosić    się    do    właściwej    komisji    rekrutacyjnej    z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie elektronicznej rejestracji.

 

§ 7

 

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

 

 1. W trakcie procesu rekrutacji Uniwersytet uprawniony jest do weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę udziału w procesie  rekrutacji,  w szczególności  w  Krajowym  Rejestrze  Matur  (KReM)  oraz w systemie POL-on.

 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały lub w terminach określonych decyzjami właściwych komisji rekrutacyjnych:

  1. wydruk ankiety osobowej (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem),

  2. kopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania), wraz z oryginałem do wglądu w celu poświadczenia kopii za zgodność przez Uniwersytet –  zapis  dotyczy  kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,

  3. kopia dyplomu ukończenia  studiów  (pierwszego,  drugiego  stopnia  lub  jednolitych  magisterskich) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów, wraz z oryginałem do wglądu w celu poświadczenia przez Uniwersytet – zapis dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,

  4. zaświadczenie  lekarskie   stwierdzające   brak   przeciwwskazań   do studiowania   na kierunkach,  na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia ministra właściwego ds. zdrowia) - kandydat na kierunki: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, fizyka, fizyka techniczna,

  5. 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny,

  6. 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).

 3. Kandydaci na kierunek lekarski – studia stacjonarne jednolite magisterskie, prowadzone w języku angielskim, będący obywatelami polskimi oprócz dokumentów określonych w ust. 3 przedkładają jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka  angielskiego,  wymienionych  w załączniku  nr  3  do niniejszej  uchwały,   jeżeli   kształcenie   średnie   nie   było   prowadzone   w języku   angielskim.  W przypadku, gdy kandydat będący obywatelem polskim zdawał maturę poza granicami RP, składa dokumenty określone w § 3 ust. 2 i 3 w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 4. Kandydaci na kierunek lekarski – studia stacjonarne jednolite magisterskie, prowadzone w języku angielskim, będący cudzoziemcami składają dokumenty określone w § 3 ust. 2 i 3  załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. Kandydat zaproszony do złożenia wymaganych dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim jest zobowiązany do potwierdzenia w systemie elektronicznej   rekrutacji   podjęcia    studiów w ciągu    24    godzin    od otrzymania    powiadomienia o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. W przypadku braku ww. potwierdzenia kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który nie  złoży  kompletu  wymaganych dokumentów określonych w ust. 2-5, w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały lub w terminach określonych  decyzjami  właściwych  komisji  rekrutacyjnych,  nie  zostanie  przyjęty  na studia.

 3. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do rektora nie później niż do 15 września 2021 roku, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 4. Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów jest mniejsza niż 20 osób:

  1. właściwa komisja rekrutacyjna może, po uzgodnieniu z dziekanem, złożyć wniosek o przedłużenie rekrutacji do drugiego terminu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor,

  2. dziekan składa wniosek o uruchomienie kierunku lub nieuruchomienie kierunku i zakończenie rekrutacji w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 

§ 8

Kandydat przyjęty na pierwszy rok studiów powinien we wskazanym przez właściwą komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za legitymację  w wysokości określonej  odrębnymi  przepisami  (wniesienie  opłaty w terminie późniejszym skutkuje przesunięciem terminu wydania ww. dokumentu).

 

§ 9

 

Egzamin wstępny

 

 1. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest egzamin wstępny (sprawdzian sprawności fizycznej, test, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian uzdolnień artystycznych) to dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest to sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty, kandydaci na kierunek lekarski, legitymujący się „starą maturą”, przystępują do egzaminów z przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w ramach „nowej matury”.

 3. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian uzdolnień artystycznych, test, sprawdzian sprawności fizycznej) dyrektor instytutu/kierownik katedry wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów/zagadnień egzaminacyjnych.

 4. Przygotowanie tematów/zagadnień egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

 1. Dyrektor instytutu/kierownik katedry powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie egzaminu wstępnego, jeżeli taki jest przewidziany dla danego kierunku.

 3. Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu wstępnego według zasad przyjętych   w czasie rekrutacji.

 4. Po zakończeniu egzaminów wstępnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

 5. W szczególnych przypadkach egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może być przeprowadzony w formie zdalnej z zastosowaniem technologii informatycznych, z zastrzeżeniem sprawdzianu sprawności fizycznej, o którym mowa w ust.3.

 6. W szczególnych przypadkach egzamin wstępny na studia drugiego stopnia może być przeprowadzony   w formie zdalnej z zastosowaniem technologii informatycznych.

 

§ 10

 

Komisje rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają właściwe komisje rekrutacyjne, powołane przez rektora.

 2. W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą:

  1. przewodniczący, będący prodziekanem wydziału/filii,

  2. z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału/filii, a w przypadku gdy na wydziale jest jeden prodziekan, wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki,

  3. sekretarz – będący  nauczycielem  akademickim  lub  pracownikiem  administracji,  zatrudnionym  na wydziale/filii,

  4. z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale/filii,

  5. członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale/filii.

 3. Komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2021 r.

 4. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

 5. Decyzje  komisji  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy  składu  jej członków.

 6. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

 7. Decyzje administracyjne w przedmiocie nieprzyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji.

 

§ 11

Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji kandydatom na studia,

 2. sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

 3. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

 4. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

 5. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

 6. sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołów zbiorczych – rankingowego  i  alfabetycznego   (dla   całego   kierunku),   przy   czym   wszystkie   sprostowania w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

 1. podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia na studia,

 2. pisemne zawiadamianie kandydatów o  nieprzyjęciu na studia; w teczce akt kandydata umieszcza   się kopię decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

 3. sporządzanie listy rezerwowej,

 4. opiniowanie odwołań,

 5. wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów lub przedłużenia terminu naboru po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału/filii.

 

§ 12

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

 1. Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego  mogą być wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji  i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie, określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego (sprawdzian sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień artystycznych, test, rozmowa kwalifikacyjna) kandydat winien okazać dokument tożsamości.

 3. Z przebiegu egzaminu wstępnego każdego kandydata sporządza się protokół egzaminacyjny. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do rektora, odwołanie powinno w szczególności wskazywać na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 13

 

Dodatkowy nabór

 

 1. Informacja  o dodatkowym naborze  powinna być  podana do  publicznej  wiadomości.  Przy rekrutacji  w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone     w niniejszej uchwale.

 2. W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano pełnej liczby miejsc, komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się dokumentem  potwierdzającym uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku lub kierunku z tej samej dziedziny nauki/sztuki.

 

§ 14

Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na studia – osób z niepełnosprawnościami i przewlekłymi chorobami

 

 1. Kandydaci  z  niepełnosprawnościami  i/lub  z  przewlekłymi   chorobami,  zwani   dalej   „kandydatami z niepełnosprawnościami”, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 2. Organizacja egzaminów dla kandydatów z niepełnosprawnościami odbywa się we współpracy komisji rekrutacyjnych     oraz      właściwej      jednostki      uniwersytetu      w      zakresie      wsparcia      osób z niepełnosprawnościami – zwanej dalej właściwą jednostką.

 

§ 15

 1. W przypadku niepełnosprawności uniemożliwiającej kandydatowi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na wniosek kierownika właściwej jednostki, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

 2. Kierownik właściwej jednostki wnioskuje o zastosowanie wobec kandydata zmienionej formy egzaminu na podstawie informacji na temat niepełnosprawności uzyskanych z:

  1. wniosku kandydata  o  zmianę  formy  egzaminu,  złożonego  do  właściwej  jednostki  najpóźniej  do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu,

  2. wywiadu przeprowadzonego z kandydatem przez pracownika właściwej jednostki,

  3. analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej  nie  wcześniej   niż  90  dni  przed  jej  złożeniem  we  właściwej  jednostce  oraz  –    w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Jeśli kierownik właściwej jednostki uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.

 1. Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają szczególnej ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

§ 16

 1. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:

  1. przedłużenie czasu trwania egzaminu; czas trwania egzaminu wstępnego może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów,

  2. stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury,

  3. zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo Braille’a, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny,

  4. zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną,

  5. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,

  6. zmiana miejsca przeprowadzania egzaminu.

 2. Jeżeli w danym przypadku istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu, wyboru formy dokonuje kierownik właściwej jednostki.

 3. W przypadkach nieuwzględnionych w przepisach uchwały decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej na wniosek kierownika właściwej jednostki.

 4. Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel właściwej komisji rekrutacyjnej oraz przedstawiciel właściwej jednostki.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)