Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uniwersytet Szczeciński rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Szczecińskim - Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z  dnia 28 maja 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

§ 1.

 1. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Szczeciński przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego według ustalonych w niniejszym dokumencie warunków, w ramach limitu miejsc ustalonego w odrębnym zarządzeniu rektora.

 2. Limit miejsc ustala kierownik jednostki organizacyjnej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dydaktyczną tej jednostki.

 3. Limit miejsc, o którym mowa w ust. 1, może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach przez ogólnouczelnianą komisję rekrutacyjną w porozumieniu z komisjami rekrutacyjnymi jednostek podstawowych.

 4. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 5. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w Warunkach rekrutacji.

 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków studiów.

 7. Wobec laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, stosuje się przepisy uchwał Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 8. Rekrutację w Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Rektor powołuje w odrębnym zarządzeniu komisje rekrutacyjne wraz z ich składem i wskazuje, które kierunki studiów będą przypisane do poszczególnych komisji.

 9. Szczegółowy harmonogram terminów rekrutacyjnych określa odrębne zarządzenie rektora.

 10. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie całego procesu postępowania rekrutacyjnego, ustalana jest z komisją rekrutacyjną za pośrednictwem kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz sekretarza przedmiotowej komisji po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

OPŁATY

 

§ 2.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku, opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć zł).

 2. Niewniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1 w terminach określonych przez Uczelnię skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 3. Szczegółowe zasady uiszczania i zwrotu opłaty rekrutacyjnej określa odrębne zarządzenie rektora.

 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi oddzielną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez nią kierunków studiów.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

 

REJESTRACJA – I ETAP

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości, w tym także świadectwo uzyskane za granicą, spełniające kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  2. tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 2. Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Szczecińskim jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (nazywanym dalej systemem ERK)

– kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL.

 1. Przyjęcie na studia następuje po rejestracji i łącznym spełnieniu poniższych warunków:

  1. wprowadzeniu wymaganych danych osobowych;

  2. wyborze kierunku studiów;

  3. wprowadzeniu wymaganych wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu - zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na studia na danym kierunku studiów;

  4. dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych kierunków studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer generowany jest przez system ERK, załączeniu skanu dowodu wpłaty na osobistym koncie kandydata i zarejestrowaniu wpłaty przez Uniwersytet Szczeciński na koncie bankowym Uczelni, wraz z przypisaniem opłaty rekrutacyjnej do odpowiedniego kierunku studiów.

 

 1. Kandydat nie może być przyjęty na kierunek studiów (poziom i formę), na którym aktualnie posiada status studenta.

 2. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 3. Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami infrastruktury teleinformatycznej. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych powyżej, kandydat zgłasza się osobiście w terminie rejestracji wynikającym z harmonogramu postępowania rekrutacyjnego, do komisji rekrutacyjnej.

 4. Kandydat zobowiązany jest, po rejestracji, do monitorowania procesu rekrutacji, w tym zwłaszcza do zapoznania się z wynikami kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej ERK, na swoim osobistym koncie rejestracyjnym.

 5. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje związane z niedopełnieniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.

 

§ 4.

 

USTALANIE WYNIKÓW KANDYDATA

 

 1. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego, którego zasadniczym elementem, w zależności od kierunku studiów może być:

  1. konkurs ocen na świadectwie dojrzałości, w tym także świadectwie uzyskanym za granicą, spełniającym kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich;

  2. rozmowa kwalifikacyjna;

  3. sprawdzian uzdolnień kierunkowych;

  4. test lub egzamin pisemny;

  5. złożenie wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc.

 2. Wyniki z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, liczone są w skali punktowej.

 3. Wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przeliczany jest na punkty według zasady: 1% = 1 punkt, chyba że kryteria kwalifikacji przewidują inną wartość przeliczenia. Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego obliczany jest za pomocą algorytmu.

 4. Komisje rekrutacyjne zobowiązane są do wypełnienia w całości ustalonego limitu miejsc na danym kierunku studiów.

 5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego.

 6. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne określone w ust. 1 pkt 1 – 4, o przyjęciu na ten kierunek studiów decyduje miejsce na liście, która jest sporządzona według liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne w postaci przyjęć do wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu na ten kierunek studiów decyduje data zakończenia naboru.

 1. W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych kryteriami kwalifikacji może być przyjęta ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko kandydatów na studia z maturą, której wynik został wyrażony w postaci oceny), jeżeli przewidziane jest to kryteriami kwalifikacji na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

 2. Kandydat nielegitymujący się wynikiem lub oceną z przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji otrzymuje zero punktów z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 8, chyba że kryteria kwalifikacji dopuszczają dodatkowy egzamin z przedmiotu nie zdawanego na maturze przez kandydata.

 3. Kandydat, który został zwolniony z przedmiotu wymaganego na egzaminie dojrzałości na podstawie certyfikatu, otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów, określoną w kryteriach dla danego kierunku studiów.

 4. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości za granicą traktowany jest jako kandydat z maturą, której wynik został wyrażony w postaci procentowej w zależności od sposobu przeliczania ocen na świadectwie w państwie pochodzenia.

 5. Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą nie legitymuje się wynikiem z egzaminu z języka polskiego może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię na zasadach określonych zarządzeniem rektora.

 6. Pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego, określonego w § 4 ust. 12, wyłącza konieczność uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej, że kandydat wymieniony w § 9 ust. 2 i 3 posiada odpowiednie przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim, o którym  mowa w § 10 ust. 4 pkt 3 niniejszych Warunków.

 7. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym, np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma uzyskanych punktów przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.

 8. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate"), wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków  studiów zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze IB na procenty.

 

dyplom IB poziom SL

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom podstawowy

dyplom IB poziom HL

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom rozszerzony

7

100 %

7

100 %

6

90 %

6

90 %

5

75 %

5

75 %

4

60 %

4

60 %

3

45 %

3

45 %

2

30 %

2

30 %

1

0 %

1

0 %

W przypadku języków obcych za poziom SL (poziom podstawowy) uznaje się: poziom ab initio, poziom A1 SL oraz poziom B SL. Natomiast za poziom HL (poziom rozszerzony) uznaje się: poziom A1 HL, poziom B HL oraz poziom A2 SL lub HL.

 1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate") wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków studiów zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze EB na procenty.

 

dyplom EB poziom podstawowy

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom podstawowy

dyplom EB poziom rozszerzony

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom rozszerzony

10

100 %

10

100 %

9

90 %

9

90 %

8

70 %

8

70 %

7

50 %

7

50 %

6

30 %

6

30 %

0 - 5

0%

0 - 5

0%

W przypadku języków obcych za poziom podstawowy uznaje się: poziom A2 oraz poziom B1. Natomiast za poziom rozszerzony uznaje się: poziom B2.

 

§ 5.

 

ZAKWALIFIKOWANIE DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA – II ETAP

 

 1. Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata podczas rejestracji do systemu ERK, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów, ustalając kolejność według uzyskanej liczby punktów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów.

 2. W oparciu o listy rankingowe komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc.

 3. Informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydat otrzymuje na osobiste konto w systemie ERK, w postaci wiadomości e-mail oraz wiadomości wysyłanej za pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do doręczenia komisji – w terminie 5 dni od ogłoszenia kwalifikacji – kompletu wymaganych dokumentów (wykaz wymaganych dokumentów wyszczególniony jest w odrębnym zarządzeniu rektora). Termin doręczenia oznacza termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej komisji z zachowaniem 5 dniowego okresu, zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

 5. W przypadku, gdy upływ terminu, o którym mowa w ust. 4, przypada na sobotę lub niedzielę, przyjmuje się, że wyżej wymieniony termin upływa w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

 1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego z powodu wyczerpania limitu miejsc mogą składać do komisji rekrutacyjnej pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Powyższe oświadczenie musi zostać doręczone komisji, zgodnie z zasadami doręczania określonymi w ust. 4 i 5, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc są:

  1. terminowe złożenie pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

  2. uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów.

 3. Osoby, które złożyły pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim wpisywane są na utworzoną w tym celu listę rezerwową.

 4. Z listy rezerwowej komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca, do wypełnienia limitu i z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

 5. Dalsze etapy postępowania odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust. 2- 3.

 6. Nie przysługuje przywrócenie terminu do złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

 7. Kandydaci, którzy nie spełnili określonych wymogów formalnych i którym nie przysługuje przywrócenie terminu do dokonania konkretnej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym mogą przystąpić ponownie do postępowania rekrutacyjnego na warunkach ogólnych.

 

§ 6.

 

OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW – III ETAP

 

 1. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego kandydatki/kandydata skutkuje dokonaniem przez właściwą komisję rekrutacyjną wpisu jej/jego na listę studentów. Informacja o wpisie doręczana jest kandydatowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji.

 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, kierowane do rektora.

 

§ 7.

Uniwersytet Szczeciński uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r., poz. 1481 ze zm.)

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

§ 8.

 

 1. Przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński może odbyć się w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu o potwierdzone efekty uczenia się jest orzeczenie uzyskane w Uniwersytecie Szczecińskim, wydane przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się.

 3. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim reguluje uchwała nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r.

 4. Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia, uwzględniając orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się, wydaje komisja rekrutacyjna prowadząca nabór na kierunek studiów.

 5. Przyjęcie na studia w oparciu o potwierdzone efekty uczenia się następuje po terminowym złożeniu kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia. Wykaz wymaganych dokumentów wyszczególniony jest w odrębnym zarządzeniu rektora.

 6. Limit przyjęć na studia na danym kierunku w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa kierownik jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku, z uwzględnieniem warunku, że liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 7. Harmonogram przyjęć na studia w oparciu o wynik potwierdzenia efektów uczenia się wprowadzony jest w życie zarządzeniem rektora.

 

 

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

 

§ 9.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6. decyzji administracyjnej rektora.

 2. Nieodpłatnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie może podjąć:

  1. cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 2. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020r., poz. 35 ze zm.)

 3. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 5. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 6. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020r., poz. 35 ze zm.), lub przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156 b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

3 Kandydaci nieposiadający statusu wymienionego w ust. 2 mogą podjąć studia odpłatnie.

 

§ 10.

 1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydane w Polsce, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),

 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust.  3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

 3. świadectwo albo inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

 4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową międzynarodową o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 

 1. w Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. za granicą, jeżeli taki dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

 1. Jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dyplom taki powinien być dodatkowo zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. Rekrutując się na studia prowadzone w języku polskim, kandydaci spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;

 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydanym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

 3. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w języku polskim;

 4. posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

 6. otrzymali pozytywną ocenę z języka polskiego na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą.

 1. Rekrutując się na studia prowadzone w języku obcym kandydaci spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, co najmniej na poziomie B2, w którym będą prowadzone studia, wymieniony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;

 2. posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w j. obcym, w którym będą prowadzone studia;

 3. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

 1. Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców określa rektor w drodze odrębnego zarządzenia.

 2. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Od decyzji o nieprzyjęciu na studia cudzoziemiec ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

OBYWATELE POLSCY - ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

 

§ 11.

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

 1. rekrutację;

 2. potwierdzenie efektów uczenia się;

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada jeden z wymaganych dokumentów:

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz., 1481 ze zm.)

 2. świadectwo albo inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o której mowa w pkt 1;

 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 1. w Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. za granicą, jeżeli taki dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

 1. Jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dyplom taki powinien być dodatkowo zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 

KOMISJE REKRUTACYJNE

 

§ 12.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez rektora.

 2. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawie przyjęcia na studia, zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na studia.

 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący komisji rekrutacyjnej, kierownik jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku lub delegowany przez niego nauczyciel akademicki;

  2. członkowie komisji – co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, jednak nie więcej niż jeden dla każdego kierunku, na którym ma być prowadzona rekrutacja

 4. Z komisją rekrutacyjną współpracują.

  1. co najmniej jeden sekretarz – dla każdego kierunku, na którym ma być prowadzona rekrutacja;

  2. koordynator elektronicznej rejestracji kandydatów – wyznaczony przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku – w przypadku, gdy inna osoba wchodząca w skład komisji rekrutacyjnej nie pełni jednocześnie funkcji koordynatora elektronicznej rejestracji kandydatów. Koordynatorem elektronicznej rejestracji kandydatów nie może być przedstawiciel samorządu studenckiego.

 5. W przypadku wystąpienia przez samorząd studencki z wnioskiem o powołanie w skład komisji jego przedstawiciela, przedstawiciel taki zostaje powołany przez rektora w skład komisji, jako jej członek.

 1. Egzaminatorami są wyznaczeni przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku nauczyciele akademiccy.

 2. Rektor powołuje, dla postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, ogólnouczelnianą komisję rekrutacyjną.

 3. W skład ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej – wyznaczony przez rektora.

  2. członkowie   komisji   –   nauczyciele   akademiccy,   przedstawiciel                      samorządu studenckiego.

 4. Z ogólnouczelnianą komisją rekrutacyjną współpracują:

  1. co najmniej jeden uczelniany koordynator programu elektronicznej rejestracji kandydatów;

  2. co najmniej jeden sekretarz.

 

§ 13.

Do zadań komisji rekrutacyjnych należy:

 1. elektroniczna obsługa systemu rekrutacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 2. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych form komunikacji, które zapewnia uczelnia;

 3. powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji – generowanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz wiadomości za pośrednictwem sms;

 4. przypisywanie statusów opłat rekrutacyjnych do poszczególnych naborów na indywidualnych kontach kandydatów;

 5. przegląd i kontrola załączanych w systemie ERK dowodów wpłat opłaty rekrutacyjnej;

 6. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;

 7. kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;

 8. wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego;

 9. tworzenie list rezerwowych kandydatów, którzy terminowo dostarczyli pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

 10. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca;

 11. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;

 12. sporządzenie:

  1. protokołu, w którym wpisuje się w porządku alfabetycznym: imiona i nazwiska kandydatów, PESEL, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskane wyniki końcowe ujęte w punktach oraz decyzję o przyjęciu, poprzez wpis na listę studentów, bądź nieprzyjęciu danego kandydata na studia;

  2. listy kandydatów przyjętych - według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki końcowe ujęte w punktach;

 1. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych - według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki końcowe ujęte w punktach;

 1. komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia, uwzględniając orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się oraz wymogi o których mowa w art. 71 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020r., poz. 85 ze zm.).

 2. Poświadczanie przez upoważnionego pracownika komisji rekrutacyjnej, na żądanie strony, zgodności okazanego odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

 

 

§ 14.

 1. Decyzje podejmowane przez komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Pisma oraz decyzje wydawane przez komisję rekrutacyjną w zakresie postępowania rekrutacyjnego podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej lub działający z jego pisemnego upoważnienia członek komisji rekrutacyjnej.

 3. Protokół oraz listy kandydatów podpisują przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

 

§ 15.

 1. Do zadań ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych;

 2. dokonywanie wyboru - poprzez losowanie - zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów egzaminacyjnych, a także nadzór nad ich powielaniem, przechowywaniem i przekazywaniem komisjom rekrutacyjnym, o ile przewidywany jest taki element postępowania rekrutacyjnego;

 3. podejmowanie decyzji o zwiększeniu limitu miejsc na kierunku studiów;

 4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów;

 5. podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku studiów;

 6. podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami rekrutacji.

 7. Nadzór nad wykonywaniem  czynności wskazanych powyżej, w imieniu ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej sprawuje przewodniczący tej komisji.

 

§ 16.

 1. Decyzje podejmowane przez ogólnouczelnianą komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 2. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez ogólnouczelnianą komisję rekrutacyjną podpisuje przewodniczący ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 3. W przypadku uwzględnienia przez rektora odwołań ogólnouczelniana komisja rekrutacyjna może zwiększyć limit zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszych Warunków rekrutacji.

 

§ 17.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż 20 komisja rekrutacyjna może:

  1. podjąć decyzję, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku, o przedłużeniu pierwszego naboru na tym kierunku studiów,

albo

 1. wystąpić z wnioskiem, popartym przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku, do ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z naboru .

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc (ale osiągnęła minimum 20 kandydatów), komisja rekrutacyjna może:

  1. podjąć decyzję, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

  2. wystąpić z wnioskiem, popartym przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku, do ogólnouczelnianej komisji rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

 2. Ogólnouczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w przedmiocie:

  1. zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca,

  2. zawieszenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru.

 

§ 18.

 1. Przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok studiów Senat Uniwersytetu Szczecińskiego może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uruchomienia naboru, jeżeli z przyczyn formalno - prawnych i kadrowych, leżących po stronie jednostki organizującej kierunek studiów, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uruchomienie danego kierunku studiów.

 2. Po rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wystąpienia przyczyn formalno - prawnych i kadrowych leżących po stronie jednostki organizującej kierunek studiów posiadającego w swojej ofercie kształcenia dany kierunek studiów, decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru podejmuje ogólnouczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§ 19.

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w okresie od daty ich powołania do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do 15 kwietnia 2022 roku.

 

§ 20.

Niniejsze   Warunki   rekrutacji   mają   odpowiednie   zastosowanie   do postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów, prowadzonego w roku akademickim 2021/2022.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze

Komentarze (0)