Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Rzeszowskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20  lipca  2018 r.  Prawo  o szkolnictwie  wyższym i nauce   (tj.   Dz.U.   z   2020   r.,   poz.   85   ze   zm.)   zwanej   dalej   „ustawą   PSWiN”,   Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Postępowanie rekrutacyjne w Uniwersytecie Rzeszowskim (zwanym dalej „UR”) przeprowadza Centralna Komisja Rekrutacyjna (zwana dalej „CKR) w składzie:

  1. przewodniczący;

  2. wiceprzewodniczący;

  3. pełnomocnicy ds. rekrutacji;

  4. sekretarze;

  5. przedstawiciel Samorządu Studentów UR – pełniący funkcję obserwatora mającego na celu ochronę interesów kandydatów na studia oraz zachowanie transparentności postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego na UR.

 2. CKR powoływana jest przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwanego dalej „Rektorem”) na czas trwania rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite  studia  magisterskie  (zwane  dalej  „studiami”)  na  rok  akademicki  2021/2022. Szczegółowy zakres obowiązków CKR w zakresie prowadzonej rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

 3. CKR prowadzi rekrutację na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 4. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała nr 393/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 5. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów określają rady dydaktyczne  kolegiów, a zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia mniejszej liczby kandydatów niż określony limit.

 6. Zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz ustalenie jej wysokości w walucie obcej określa Rektor w drodze zarządzenia.

 7. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej rejestracji obejmują:

 

 1. na kierunki studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 – okres od 31 maja 2021 r. do 24 września 2021 r.;

 2. na kierunki studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od d semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 – okres od 20 grudnia 2021 r. do 11 lutego 2022 r.

 1. Szczegółowy  harmonogram  poszczególnych  etapów   postępowania   rekrutacyjnego w ramach terminów ramowych, o których mowa w ust. 7, ustala Rektor.

 2. Terminy, o których mowa w ust. 7, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego tj. czas na elektroniczną rejestrację, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, egzaminy wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, podanie do wiadomości kandydatów wyników kwalifikacji, przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych, udostępnienie ostatecznych list rankingowych.

 3. W uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może przyjąć osobę po  upływie  terminów  określonych  w  ust.  7,  nie  później  jednak  niż  do 8 października 2021 r., natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 do dnia 18 lutego 2022 r. – tylko w przypadku, gdy tak przyjętej osobie uczelnia zapewni realizację wszystkich zajęć niezbędnych do zaliczenia etapu studiów. Osoba przed podjęciem kształcenia, zobowiązana jest dopełnić wszystkich wymienionych w niniejszej uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia.

 4. Za uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 10, uznaje się w szczególności podwyższenie wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w związku z  weryfikacją sumy  punktów lub  wniesieniem odwołania,  o których mowa  w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja.

 5. Przyjęcie na  studia  w  drodze  potwierdzania  efektów  uczenia  się  oraz  przeniesienia  z innej uczelni lub uczelni zagranicznej regulują odrębne przepisy.

 6. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która dokonała kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w nim indywidualne subkonto. Niedokonanie powyższych formalności eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 7. Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa, jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel Polski.

 8. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata jest dowód osobisty lub paszport. Dokumenty  wydawane  cudzoziemcowi  powinny  zawierać  jego  dane zgodne z pisownią w dokumencie stwierdzającym obywatelstwo.

 9. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający  się  o  przyjęcie  na  studia  mogą  być  przyjmowani z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 

 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UR, na zasadach określonych w tych umowach;

 2. decyzji ministra;

 3. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 4. decyzji administracyjnej Rektora.

 1. Ostateczną decyzję administracyjną dotyczącą osób wymienionych w ust. 16 podejmuje Rektor.

 

KOLEGIALNE ZESPOŁY REKRUTACYJNE I KOMISJE EGZAMINACYJNE

 

§ 2

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji, Rektor powołuje kolegialne zespoły rekrutacyjne (zwane dalej „KZR) na czas trwania rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022.

 2. Pracą kolegialnego zespołu rekrutacyjnego koordynuje pełnomocnik ds. rekrutacji, który odpowiada za przebieg rekrutacji na wskazanych kierunkach, na którym dane Kolegium realizuje kształcenie.

 3. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, Rektor spośród pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi, powołuje komisję egzaminacyjną w składzie co najmniej 3 – osobowym, uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji. Szczegółowy tryb i zasady powoływania komisji egzaminacyjnej określa Rektor w drodze zarządzenia.

 4. W uzasadnionych przypadkach komisja egzaminacyjna może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

TRYB REKRUTACJI NA STUDIA

 

§ 3

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest w drodze elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego, z uwzględnieniem § 1 ust. 10.

 2. Kandydat zakłada w uczelnianym  systemie  rekrutacyjnym  jedno,  indywidualne  konto, w którym wprowadza wymagane dane osobowe oraz teleadresowe.

 3. Zakładając konto kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w systemie list rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydat, za pośrednictwem indywidualnego konta, przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów.

 1. Kandydat jest zobowiązany do przekazania, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia, danych wymaganych w celu ustalenia wyniku kwalifikacji.

 2. Fakt podania w przeszłości danych w ramach udziału w rekrutacji na studia w UR lub odbywania studiów na UR obecnie lub w przeszłości, nie zwalania kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 5.

 3. UR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej  UR  oraz  na  indywidualnym  koncie  kandydata  w uczelnianym systemie rekrutacyjnym lub za błędnie wprowadzone przez niego dane do tego systemu.

 4. W przypadku załączania w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, skanów dokumentów, stanowiących podstawę kwalifikacji na studia, kandydat bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych przekazanych podczas rejestracji i przyjmują do wiadomości, że UR nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych przez kandydata informacji.

 5. W przypadku braku załączenia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, KZR przy ustalaniu wyniku kwalifikacji przyznaje kandydatowi zero („0”) punktów, co skutkuje odmową przyjęcia na studia.

 6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. UR nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 7. UR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub wprowadzania zmian, spowodowanej awariami sieci niezależnymi od UR lub okresowym przeciążeniem serwerów UR.

 

§4

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział kandydaci, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyjęć, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności.

 2. Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

  1. podanie   o    przyjęcie   na    studia    zawierające   ankietę   osobową,   wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;

  2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

   1. jednego z  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  69  ust.  2  ustawy  PSWiN  -  w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (świadectwo),

   2. dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

 3. 1 aktualną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (załączana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów – w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

 2. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 3. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

 4. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 - określony w załączniku nr 1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

 5. inne dokumenty określone w części szczegółowej niniejszej uchwały.

 6. Kandydat cudzoziemiec na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty określone w § 4 ust. 2 oraz dodatkowo następujące dokumenty:

  1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:

   1. dyplom, który na podstawie przepisów ustawy PSWiN potwierdza wykształcenie na odpowiednim poziomie studiów lub został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi,

   2. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów w Polsce,

   3. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,

   4. dokument, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. a;

  2. potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu);

  3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

   1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie minimum B2, lub

   3. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim na poziomie minimum B2, lub

   4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR;

  4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do  podjęcia  studiów  w  Polsce   (wydane   przez   właściwego   Kuratora   Oświaty), w przypadku, jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie  umów  międzynarodowych  za   dokument   uprawniający   do   podjęcia  w Polsce studiów.

 1. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą UR może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia  może  zażądać  od  kandydata  także  informacji  o  skali  ocen  użytej  w dokumentach, o których mowa powyżej.

 2. W wyjątkowych przypadkach kandydat cudzoziemiec za zgodą Rektora może przedstawić oryginały wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem studiów.

 3. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat, który zakwalifikował się na dany kierunek studiów otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów do właściwego KZR. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 4. Kandydat chcący przesłać dokumenty pocztą tradycyjną lub kurierem zobowiązany jest do  skompletowania  wymaganych   dokumentów,   uwierzytelnienia   ich   „za   zgodność  z oryginałem” przez polskiego notariusza oraz przesłania ich drogą pocztową/kurierem na adres i w godzinach pracy KZR, zgodnie z terminami ustalonymi przez pełnomocnika ds. rekrutacji, udostępnianymi na indywidualnym koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym.

 5. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów lub dostarczenie niekompletnych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, będzie skutkować odmową przyjęcia na studia.

 6. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów, UR zwraca kandydatowi złożone przez niego prace wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewidywał ich złożenie.

 7. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.). Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej ustala Rektor.

 8. Wyniki  postępowania   rekrutacyjnego   na   studia   są   jawne,   poprzez   udostępnienie   w systemie rekrutacyjnym list rankingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym z podaniem numerów identyfikujących kandydatów.

 9. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 10. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji CKR w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora za pośrednictwem CKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

§ 5

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia, w imieniu kandydata może występować osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo poświadczone notarialnie oraz kserokopię wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 (oryginały do wglądu).

 2. Pełnomocnik podczas dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na UR, KZR wykonuje kserokopię oryginału pełnomocnictwa i potwierdza za zgodność z oryginałem. Kserokopia pełnomocnictwa pozostaje w aktach kandydata.

 4. Pełnomocnik występujący w imieniu kandydata, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty do właściwego KZR w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia.

 5. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ REKRUTACJI

 

§ 6

 1. Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, kandydatów z tzw. „starą maturą” obowiązują te same kryteria kwalifikacji (przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu), co kandydatów       z „nową maturą”.

 3. Kandydat na studia, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 1 PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 4. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), na świadectwie uzyskanym poza granicami RP, przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 5. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) oraz absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 6. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia nie stanowią inaczej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 2. Na kierunkach studiów, na których w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagany jest język polski, kandydatowi, który ukończył szkołę średnią za granicą zamiast języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny chyba, że szczegółowe warunki przyjęć na dany kierunek stanowią inaczej.

 3. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 8, powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje zero  („0”)  punktów  z  tego  przedmiotu,  ale  nie  wyklucza  go  to  z dalszego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

 4. W przypadku studiów drugiego stopnia, gdzie jako kryterium kwalifikacyjne brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.

 5. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się kandydata na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną albo na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 6. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu wstępnego, KZR umożliwia kandydatowi bądź jego pełnomocnikowi wgląd w wyniki swojej pracy wstępnej, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Z wglądu do pracy sporządza się protokół.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy PSWiN, Statutu UR oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Decyzje w sprawach nieuregulowanych podejmuje Przewodniczący CKR.

 2. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialnym Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)