Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr 1522/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rok akademicki 2021/2022

 

Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10,  art.  69  ust. 1 pkt. 1,  art. 70  ust.1  ustawy z  dnia  20 lipca  2018 roku  Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 ze zmianami) oraz § 95 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (uchwała nr 1464/07/VI/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku oraz uchwała nr 1479/09/VI/2019 z dnia 24 września 2019 roku) uchwala, co następuje:

 

I.Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację;

  2. potwierdzenie efektów uczenia się;

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Niniejsza uchwała określa warunki przyjęć na studia wyższe w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej w trybie rekrutacji oraz potwierdzenia efektów uczenia się.

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunki, profile i formy studiów wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Liczbę miejsc  na  I roku studiów na poszczególnych  kierunkach, poziomach, profilach     i formach kształcenia określi odrębna uchwała senatu.

 3. Rekrutacja  na   I  rok   studiów  pierwszego   stopnia,  jednolitych  studiów  magisterskich i studiów drugiego stopnia zostanie przeprowadzona:

  1. od 7 czerwca 2021 roku do 30 września  2021  roku - dla  studiów rozpoczynających  się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 (tj. od 1 października 2021 roku),

  2. od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określi Rektor odrębnym zarządzeniem.

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach  lub  specjalnościach  (na kierunku filologia) oraz poziomach, profilach i formach studiów jest przyjęcie kandydatów  w  liczbie  odpowiadającej  liczebności  podstawowej   grupy   studenckiej dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów.

 

§ 2.

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  1. posiadają  świadectwo  dojrzałości   albo   świadectwo   dojrzałości   i   zaświadczenie  o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;

  2. posiadają     świadectwo „maturalne” uzyskane poza obszarem Polski lub maturę międzynarodową,

  3. posiadają dodatkowo dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznych szkół zawodowych 2,5-letnich, 2 i 3 letnich oraz aktualne prawo wykonywania zawodu - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia,

 1. złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,

 2. dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

  1. posiadają dyplom ukończenia studiów,

  2. złożą wymagane dokumenty w terminie i miejscu określonym odrębnym dokumentem,

  3. dokonają wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 2. Prawo przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mają ci kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Uprawnienia te określone są w odrębnej uchwale Senatu.

 3. W ramach rekrutacji na dany rok akademicki kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów (specjalność na kierunku filologia), przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym ma prawo wskazać dodatkowo dwa alternatywne kierunki (lub specjalności na kierunku filologia) na wypadek nieprzyjęcia go na wskazany kierunek podstawowy  (lub specjalność na kierunku filologia). Kandydat wybierając w systemie elektronicznej rejestracji kierunek podstawowy i kierunki alternatywne, określa kolejność rozpatrywania kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 4. W ramach danej tury rekrutacji kandydat wnosi na konto Akademii Techniczno- Humanistycznej jedną opłatę rekrutacyjną, której wysokość zostanie podana w terminie późniejszym w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Zarządzeniem Rektora ATH i opublikowana na stronie internetowej uczelni;

 5. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich określa załącznik nr 2.

 6. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa załącznik nr 4.

 7. Podstawą ustalenia list rankingowych, po zakwalifikowaniu  kandydatów  w trybie §  2  ust. 1 i 2, jest wskaźnik rekrutacji „WR” wyliczony na podstawie wzorów zamieszczonych w załączniku nr 2 i załączniku nr 4.

 

§ 3.

 1. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie  do Rektora, w  terminie 14  dni od dnia doręczenia decyzji.

 3. Skład komisji, o której mowa w ust. 1 oraz zakres jej zadań określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

II.Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4.

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia, posiadający egzamin dojrzałości, maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydaci, którzy nie mają ocen w Krajowym Rejestrze Matur bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia  drugiego  stopnia,  zobowiązani  są  do  dostarczenia  (do  wglądu)  dokumentów,   o których mowa  w §  5  ust.  1  pkt  1,  2,  3,  4  w celu  wyliczenia  współczynnika WR,  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 3. Na podstawie danych przekazanych przez kandydatów, komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane  są  do   dokonania wpisu na listę studentów i złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w §5 ust. 1 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz  niezłożenie dokumentów, o których mowa  w § 5 ust. 1 w terminie określonym w odrębnej  uchwale jest jednoznaczne z rezygnacją    z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 5. Podstawą do skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia może być również stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną niezgodności danych podanych w rejestracji elektronicznej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

 

 

III.Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

§ 5.

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 2. kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu  (zarówno  absolwenci  liceum medycznego,  jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych) - w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne - pomostowe pierwszego stopnia;

 3. kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

 4. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

 5. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania  możliwe do pobrania po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata);

 6. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;

 7. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej;

 8. karty wpisu na listę studentów - do pobrania w systemie e-Rekrutacja;

 9. fotografii  o  wymiarach  35  x  45  mm,  bez  nakrycia   głowy,   w   stroju   galowym na jasnym tle (zgodnie  z  wymogami  jak  przy dowodzie  osobistym)  oraz  fotografii w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata;

 10. potwierdzenia uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

 11. Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

 

IV.Zasady przyjęcia na studia cudzoziemców

 

§ 6.

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować studia na warunkach określonych w  dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym     i nauce, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Na zasadach rekrutacji obowiązujących obywatela polskiego rekrutowany jest:

  1. cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 2. cudzoziemiec,   któremu    udzielono    zezwolenia    na    pobyt    czasowy    w związku z okolicznościami,  o których  mowa  w  art. 159  ust. 1  lub  art. 186  ust. 1  pkt 3  lub   4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.)

 3. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. cudzoziemiec, który posiada Kartę Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze rekrutacji i nie wymaga decyzji administracyjnej rektora.

 2. Przyjęcie na studia cudzoziemca, który nie spełnia kryteriów określonych w ust. 2 następuje z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez rektora.

 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

  1. pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, jeżeli legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem  lub  innym  dokumentem   uzyskanym   za granicą,   uprawniającym   do ubiegania  się  o przyjęcie   na studia   w uczelniach   każdego   typu   w państwie, w którego systemie  działała  instytucja  wydająca  świadectwo,  uznanym,  zgodnie    z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

  2. drugiego  stopnia,  jeżeli    legitymują  się  dyplomem  ukończenia  w Polsce  studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego   stopnia   w państwie,   w którym został   wydany,   uznanym    –   zgodnie   z przepisami   lub    na podstawie    umowy    międzynarodowej    –    za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 4. Na studia w języku polskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

  1. ukończą roczny kurs języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub

  2. ukończą kurs języka polskiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, lub

  3. posiadają certyfikat wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  4. posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  5. uzyskają potwierdzenie Akademii, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

  1.   posiadają  wizę  lub  kartę  pobytu   albo inny   dokument   uprawniający   do pobytu na terytorium Polski,

  2. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 1. Dokumenty wymagane od cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na:

  1. studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

   1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia,

   2. kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa do wglądu),

   3. fotografia o wymiarach 35  x  45  mm,  bez  nakrycia  głowy,  w  stroju  galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata,

   4. kserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

   5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),

   6. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

   7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej;

  2. studia drugiego stopnia:

   1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia,

   2. kserokopia    dyplomu     ukończenia     studiów     pierwszego     stopnia     (wraz   z suplementem oraz oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał dyplomu do wglądu),

   3. fotografia o wymiarach 35  x  45  mm,  bez  nakrycia  głowy,  w  stroju  galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata,

   4. kserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

   5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),

   6. potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

   7. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;

   8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

  3. Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zobowiązują się przedłożyć w razie potrzeby:

   1. suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, lub

   2. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

 

V.Przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 7.

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek, poziom i profil kształcenia może starać się osoba, której odpowiednia komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz zaliczyła łącznie nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 2. Na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów.

 3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane  są  do  dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem.

 4. Niedokonanie wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 5. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się określa załącznik nr 5.

 6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie postępowania rekrutacyjnego opisanego w § 4.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 8.

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje komisja rekrutacyjna.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

Kierunki studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2021/2022

 

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka

i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

-

pierwszego

stopnia (inż.)

-

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

mechanika

i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

zarządzanie

i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

-

pierwszego

stopnia (inż.)

-

transport

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

analityka i komunikacja

w biznesie

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pierwszego

stopnia (lic.)

-

socjologia

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

-

-

 

filologia

filologia

angielska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

filologia

hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

-

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

-

-

pedagogika

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

-

drugiego

stopnia (mgr)

pielęgniarstwo:

studia pomostowe dla

pielęgniarek i pielęgniarzy ścieżka A

 

praktyczny

 

-

 

-

 

pierwszego stopnia (lic.)

 

-

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pierwszego

stopnia (lic.)

-

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na dany kierunek studiów (lub specjalność w przypadku kierunku filologia) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozostałych kandydatów, komisja rekrutacyjna tworzy listy kandydatów uszeregowanych wg wskaźnika rekrutacji „WR” (zestawienie przedmiotów będących podstawą kwalifikacji - załącznik Nr 3).

 2. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone sporządzeniem list kandydatów przyjętych na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia.

Wynik  postępowania  rekrutacyjnego  dla   kandydata   dostępny  jest   po   zalogowaniu na indywidualne konto w systemie e-Rekrutacja.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, lub specjalność (dotyczy kierunku filologia), dokonują wpis na listę studentów i składają wymagane dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 2. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat  został  przyjęty  i  spowoduje  skreślenie  kandydata  z  listy  osób  przyjętych  na studia.

 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 4. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 31 marca 2021 roku.

 

§ 2.

Obliczanie wskaźnika rekrutacji WR

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku

„filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 1. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko    na  jednym  poziomie,  liczba  punktów  P  równa  się  wynikowi  procentowemu  ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w  załączniku Nr 3,  to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.)

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko    na jednym poziomie, liczba  punktów  JO  równa  się  wynikowi  procentowemu  ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu  z  listy  wymienionych   w   załączniku  nr  3   do  Uchwały  Senatu  ATH   Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali  egzamin  maturalny  dla  kierunku  studiów   „filologia”   wyliczony  zostanie wg wzoru:

WR = P + 4JO

gdzie:

P – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.)

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko    na  jednym  poziomie,  liczba  punktów  P  równa  się  wynikowi  procentowemu  ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w  załączniku Nr 3,  to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego  z  języka  obcego  nowożytnego   (zgodnie   z   załącznikiem   Nr   3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.)

W przypadku, gdy kandydat:

 

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał  przedmiot  na  poziomie  podstawowym,   liczba   punktów   JO   równa  się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub  mógł zdawać przedmiot tylko   na jednym poziomie, liczba  punktów  JO  równa  się  wynikowi  procentowemu  ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli  kandydat  zdawał  więcej  niż  jeden  przedmiot  wymieniony  w  załączniku   Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów JO = 200.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu  z  listy  wymienionych  w   załączniku   nr   3   do   Uchwały   Senatu   ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku

„filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu podstawowego   (zgodnie   z   załącznikiem   Nr   3   do   Uchwały   Senatu   ATH   Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.) dla każdego kierunku. Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.)

Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

 

Dla kierunku pielęgniarstwo  studia niestacjonarne - pomostowe  I stopnia, gdy kandydaci,    w wyniku postępowania rekrutacyjnego, otrzymają jednakową liczbę punktów o przyjęciu   na studia, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Ocena

Liczba punktów

Rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

skala ocen 3 - 5

1992 - 2006 r.

skala ocen 2 - 6

celujący

-

200

bardzo dobry

200

150

dobry

133

115

dostateczny

67

70

dopuszczający

-

30

 

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów =1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = P  + 4 JO

gdzie:

P  – liczba    punktów     uzyskana     po     przeliczeniu     oceny    z     matury    pisemnej z przedmiotu kierunkowego (zgodnie z załącznikiem Nr  3 do Uchwały Senatu ATH  Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.).

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów  uzyskana  po  przeliczeniu  oceny z  matury pisemnej  lub  ustnej  (w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest ocena z matury pisemnej) z języka obcego  nowożytnego  (zgodnie  z  załącznikiem  Nr  3  do  Uchwały  Senatu  ATH   Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.).

Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W  przypadku,  gdy  kandydat  nie  zdawał   podczas   egzaminu   dojrzałości  przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

 

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Ocena

Liczba punktów

Rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

skala ocen 3 - 5

1992 - 2006 r.

skala ocen 2 - 6

celujący

-

200

bardzo dobry

200

150

dobry

133

115

dostateczny

67

70

dopuszczający

-

30

 

 1. Kandydatom – obywatelom polskim z maturą uzyskaną poza granicami Polski (matura zagraniczna)  –  wskaźnik  WR   wyliczony  zostanie   w   oparciu   o   zasady  zawarte  w § 2 ust. od 1 do 4.

 2. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej („International Baccalaureate”) wydany przez  International Baccalaureat Organization  w Genewie, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym  z  przedmiotów  wymaganych  na   dany   kierunek   studiów.   Uzyskany  na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

 

 

 

Wyniki matury IB

Punkty rekrutacyjne

Poziom podstawowy (Standard level - SL)

Poziom rozszerzony (Higher level - HL)

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

 

 1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla wszystkich kierunków  studiów,  z  wyjątkiem  kierunku   „filologia”,   wyliczony   zostanie  wg wzoru:

WR  = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020

 

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

 

 

 1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla kierunku „filologia” wyliczony zostanie wg wzoru:

WR  = P + 4JO

gdzie:

P   –   liczba   punktów   uzyskanych   z   przedmiotu    kierunkowego    zgodnie    z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

 

 1. Przy przeliczaniu wyników egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego na jednym, odrębnym poziomie, należy przyjąć, że:

  1. maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej,   uznaje  się,  zatem,  że  jest  zwolniony  z   tego  poziomu  egzaminu    i przyznana mu zostaje maksymalna liczba 100 %;

  2. wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym poniżej 75% jest przeliczany  na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 oraz zaokrąglanie  do  pełnego  procenta.   Kandydatom,   którzy   z   egzaminu   zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskali wynik, co najmniej 75 %, przyznaje się wynik 100 % poziomu rozszerzonego.

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Wydział / kierunek

Przedmioty podstawowe (P)

Język obcy nowożytny (JO)

 

automatyka i robotyka

matematyka lub fizyka lub

informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

informatyka

matematyka lub fizyka lub

informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

mechanika i budowa maszyn

matematyka lub fizyka lub

informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka lub fizyka lub

informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia

dowolny język obcy

nowożytny

 

inżynieria materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia

dowolny język obcy

nowożytny

 

inżynieria środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia

lub biologia

dowolny język obcy

nowożytny

 

ochrona środowiska

matematyka lub chemia lub biologia

lub geografia

dowolny język obcy

nowożytny

 

analityka i komunikacja w biznesie

język polski lub matematyka lub wiedza

o społeczeństwie

dowolny język obcy nowożytny

 

socjologia

język polski lub historia lub matematyka

lub wiedza o społeczeństwie

dowolny język obcy nowożytny

 

 

transport

matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka

dowolny język obcy nowożytny

 

zarządzanie

matematyka lub informatyka lub

geografia

dowolny język obcy

nowożytny

 

filologia, specjalności

 

filologia angielska

 

język polski

język angielski

 

filologia hiszpańska

 

język polski

dowolny język obcy nowożytny

 

filologia polska

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

 

pielęgniarstwo

język polski lub matematyka lub

biologia

dowolny język obcy

nowożytny

 

ratownictwo medyczne

język polski lub matematyka lub

biologia

dowolny język obcy

nowożytny

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać przynajmniej dyplom ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnych kierunków.

 2. W przypadku  niezgodności  kierunku  studiów  kandydat  podlega  procedurze  przyjętej w trybie § 3.

 

§ 2.

 

Ogólne kryteria kwalifikacji

 

 1. Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja  następuje  na  podstawie  oceny  figurującej na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 2. Rady Wydziałów mogą wprowadzić dodatkowe kryterium kwalifikacji w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez dziekana sprawdzającą przygotowanie kandydatów do studiów.

 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:

 

WR = 10 x O + (S + R*)

gdzie:

O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia, S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

R*- punkty uzyskane po rozmowie kwalifikacyjnej (skala od 0 do 5).

 

§ 3.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostaną uregulowane odrębnie.

 

Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu ATH Nr 1522/05/VI/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 1.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na dany kierunek studiów, poziom, profil i formę kształcenia zostaje zakończone ogłoszeniem listy rankingowej kandydatów oraz wskazaniem osób przyjętych na studia.

 2. Liczba miejsc dla osób przyjmowanych na studia na dany kierunek, poziom, profil i formę kształcenia  w  wyniku   potwierdzenia   efektów   uczenia   się   ustalona   jest   przez   senat  w ramach limitów przyjęć na dany rok akademicki.

 3. Osoby przyjęte na I rok  studiów  zobowiązane  są  do  dokonania  wpisu  na  listę  studentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. Niedokonanie  wpisu  na   listę   studentów   w   wyznaczonym   terminie   jest   jednoznaczne z rezygnacją  z  podjęcia  studiów  na  kierunku  studiów,  na  który  kandydat  został  przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 5. W przypadku skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia, na zwolnione miejsce wchodzi osoba zajmująca kolejne miejsce na liście rankingowej.

 6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 7. Szczegółowy  harmonogram  procedury  rekrutacyjnej   zostanie   podany   do   31   marca 2021 roku.

 

§ 2.

 1. Na  wszystkie   kierunki  studiów   kwalifikacja   następuje   na  podstawie   uzyskanych   ocen i liczby punktów ECTS zaliczonych podczas potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Na  studia  mogą  zostać  przyjęte  tylko  te  osoby,  którym  zaliczono  łącznie  co  najmniej  30 punktów ECTS.

 

§ 3.

 1. Komisja weryfikująca efekty uczenia się przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

 2. Dziekan przekazuje wyniki potwierdzenia efektów uczenia się, wraz z całą dokumentacją złożoną przez kandydata komisji rekrutacyjnej.

 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru.

 

Oi – ocena z modułu kształcenia uzyskana podczas potwierdzania efektów uczenia się,

pi – punkty ECTS przypisane poszczególnym modułom kształcenia, Σ pi nie może być mniejsze od 30, biorąc pod uwagę zapis § 2 ust. 2.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR wyliczany jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. W przypadku osób  mających  ten  sam  wskaźnik  rekrutacyjny  wyliczony  z  dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku, przy ustalaniu ich miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wskaźnik WR wyliczony z dokładnością do trzeciego lub kolejnego miejsca po przecinku.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)