uam studia rekrutacja

Studenci UAM mogą prowadzić własne badania. Uczelnia wspiera ich projekty

Studenci UAM obok studiów maja też pasje naukowe. Często dążą do rozwijania swoich kompetencji i zdobywania doświadczenia. UAM doskonale rozumie ich motywacje i wspiera w osiąganiu celu. Właśnie z myślą o nich powstał program BESTStudentGrant.

 

Czym jest BESTStudentGrant?

To konkurs grantowy skierowany do studentów rozpoczynających swoją studencką karierę. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań oraz przekazanie środków niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Do tegorocznej edycji konkursu złożono 24 projekty. Spośród nich komisja wybrała 16, które otrzymały dofinansowanie. Są to projekty różnorodne, a ich autorzy reprezentują wszystkie szkoły dziedzinowe UAM.

Wyróżnione projekty studentów UAM:

 

Kamp i dramat współczesny w Polsce i Norwegii – ujęcie komparatystyczne.

Efektem prac w ramach tego projektu będzie artykuł opisujący związki kampu, określanego jako „współczesna odmiana wrażliwości”, ze współczesną dramaturgią w Polsce i Norwegii na przykładzie konkretnych twórców takich, jak: Cecilie Løveid, Janusz Głowacki, Bożena Keff, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Vegard Vinge czy Ida Müller.

 

Analiza zachowawczości ewolucyjnej cząsteczek krótkich regulatorowych RNA zasocjowanych z rybosomami (rancRNA)

Fundamentem projektu jest analiza danych sekwencyjnych dla wybranych organizmów, która pozwoli na analizę zachowawczości ewolucyjnej wybranego typu cząsteczek kwasu rybonukleinowego w różnych organizmach. Uzyskane wyniki stworzą fundament pod stworzenie internetowej bazy danych.

 

Regulacja ekspresji genu i aktywności wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) w kultywowanych in vitro izolowanych osiach zarodkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet)

Zbadane zostaną procesy zachodzące w zarodkach dwóch gatunków łubinu w kiełkujących nasionach. Zostaną wykorzystane metody in – vitro oraz genetyczne.

 

Nowy argument przeciwko realizmowi moralnemu

Istotą tego projektu jest postawienie pytania o moralną słuszność działań na gruncie etyki normatywnej. Pomysł zakłada reanalizę istniejących koncepcji, poprzez szeroką, interdyscyplinarną dyskusję.

 

Programy publicystyczno- kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP: lata 1989-2020

Projekt zakłada dogłębny przegląd archiwum Telewizji Polskiej pod kątem audycji filmowych emitowanych już po transformacji ustrojowej. Celem jest stworzenie katalogu zasobów TVP.

 

Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu

Podstawą projektu jest twierdzenie, iż materiały wykazujące efektywną up-konwersję z NIR do UV mogą znaleźć szerokie zastosowanie w różnych aspektach medycyny. Projekt realizowany będzie w prężnej grupie badawczej zajmującej się tematyką luminescencji lantanowców

 

Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej- Nawratil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury, a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskiej

Analiza i interpretacja utworu „Le Soleil” autorstwa Grażyny Pstrokońskiej- Nawratil – pochodzącej z Wrocławia kompozytorki, której twórczość nie została dotąd w dostatecznym stopniu zbadana i doceniona. W rezultacie projekt ma szansę rozpowszechnić wiedzę na temat kompozytorki zarówno w Polsce, jak poza jej granicami.

 

Wpływ położenia i rodzaju podstawnika na barwę pigmentu – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych kwasu 5- (fenylazo) salicylowego

Badania obejmujące syntezę barwników oraz ich modyfikacje na pograniczu chemii organicznej i nieorganicznej. Projekt zakłada realizowanie prac w grupie zajmującej się badaniem związków kompleksowych, które w wielu przypadkach obejmują połączenia cząsteczek organicznych i nieorganicznych.

 

Emigracja europejska w miastach wielkopolskich od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII wieku

Projekt dotyczy stale obecnej w historii kwestii migracji. Funkcjonowanie cudzoziemców w dawnej Wielkopolsce, w szerokim kontekście społecznym może dać odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Pomysłodawca zakłada opublikowanie wyników badań oraz ich prezentację podczas Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych.

 

Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych

Projekt zakłada analizę budżetów obywatelskich w Polsce. Pomysłodawca zamierza zidentyfikować potrzeby mieszkańców miast o różnej wielkości, dostarczając tym samym nowej, systematycznej wiedzy na temat aktualnych potrzeb kształtowania najbliższej przestrzeni życia wśród Polaków.

 

Opakowanie czy zawartość? Studium porównawcze strategii marketingowych w koreańskim i amerykańskim przemyśle muzycznym

Fundamentem projektu jest analiza tendencji marketingowych dwóch największych rynków muzycznych, czyli Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Pomysłodawczymi planuje opublikowanie artykułu naukowego i zaprezentowanie wyników badań podczas Ogólnopolskiego Kongresu Koreanistycznego.

 

Rola białek MSH3, MSH6 i MSH7 w zachodzeniu zjawiska crossing-over w polimorficznych regionach chromosomów

Projekt zakłada realizację eksperymentów, które mają ustalić wpływ braku wybranych białek na przebieg mejozy u rzodkiewnika pospolitego, wykorzystywanego w genetyce jako roślina modelowa. Wyhodowane w trakcie projektu zmutowane rośliny posłużą do dalszych badań.

 

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do opracowania sposobu analizowania obrazów fMRI bez ich uprzedniej normalizacji

Autorka zakłada, iż możliwości algorytmów sztucznej inteligencji umożliwią badanie działania mózgu. Interdyscyplinarny projekt może wnieść przydatne rozwiązania informatyczne do badań z obszaru nauk społecznych.

 

Franciszek Efraim Kupfer i dwa niedokończone projekty judaistyczne z lat 50

Istotą projektu jest przypomnienie sylwetki oraz prac badacza polsko- żydowskiej historii. Zostanie podjęta próba zrekonstruowania dzieł historyka. Jest to projekt bardzo ważny dla współczesnej judaistyki.

 

Wpływ hydrokondycjonowania nasion rzepaku (Brassica napus L.) na aktywację mechanizmów naprawczych DNA

Obiektem badań są nasiona rzepaku – istotnej rośliny użytkowej. Zostaną one poddane eksperymentom mającym na celu zbadanie wpływu nawilżania wodą na proces starzenia się nasion.

 

Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych

Projekt obejmuje analizę nowych efektów topologicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Autor zaplanował samodzielne przygotowanie narzędzi do badań w postaci programów do przeprowadzania symulacji, a w zasadniczej fazie realizacji projektu chce podjąć się zadania zbadania uogólnionych modeli spacerów, do tej pory nieobecnych w literaturze.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)