Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 48.2020 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.) oraz § 111 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uniwersytetu postanawia co następuje:

 

§1

Uchwala się warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru- tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Często- chowie na rok akademicki 2021/2022, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały:

oraz

 • „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Humanistyczno– Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok stu- diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstocho- wie na rok akademicki 2021/2022.

 • Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2

– do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia re- krutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jed- nolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długo- sza w Częstochowie na rok akademicki 2021/2022.

 

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

 

tak:   23                nie:  0                wstrzymujących się: 0

 

w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu z prawem głosu.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 48.2020 Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

WARUNKI, TRYB, TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 

§ 1

 1. Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierun- ków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub roz- mowy kwalifikacyjnej.

 2. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Humanistyczno– Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warun- ków rekrutacji.

 3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Rektora można odstąpić od postępowania rekrutacyjne- go i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumen- tów.

 

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków re- krutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzami- nów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt.

 

§ 3

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

 

§ 4

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honoro- wane tylko w roku wydania zaświadczenia.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) lub maturą europej- ską (EB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Humani- styczno–Przyrodniczym w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają za- świadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej lub europejskiej oraz świadectwo ukoń- czenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 5

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzo- nym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia central- nego określa Uchwała nr 138/18 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego” obowiązujących w latach 2019-2023”.

 2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§ 7

Rekrutacja dla osób które ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnej uchwały Senatu.

 

§ 8

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypad- ku pełnomocnictwa ogólnego należy w teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.

 

§ 9

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UJD w Częstochowie na wygene- rowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uisz- czonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjne- go.

 2. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:

  1. w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;

  2. w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej – opłata wynosi 100 zł.

 

§ 10

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku Rektor może podjąć decyzję o przepro- wadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawo- wej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekru- tacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie in- ternetowej Uniwersytetu. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przecho- dzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stop- nia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.).

 

§ 11

Kandydat na studia, który złożył odwołanie o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 wrze- śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.) od wyniku egzaminu matural- nego z danego przedmiotu  lub  przedmiotów,  składa  oświadczenie  o  złożeniu  takiego odwołania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie rejestracji na studia.

 

§ 12

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje powołane przez dziekana .

 2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest prodziekan wyznaczony przez dziekana.

 3. W skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów oraz przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami.

 4. Nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyj- na.

 5. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

 6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest właściwy prorektor ds. studenckich.

 7. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów, przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami oraz przedstawi- ciel studentów.

 8. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;

  • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawiera- jącego listę oraz dane kandydatów;

  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;

  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;

  • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK; w tym weryfikacja danych osobowych z dokumentem tożsamości, w przypadku rozbieżności doko- nywanie korekty w systemie IRK;

  • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

  • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu przyjęć;

   • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);

   • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.

 9. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w sys- temie IRK oraz na tablicy ogłoszeń.

 10. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad pracą wydziałowych komisji re- krutacyjnych.

 

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

 

§ 14

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:

  • rekrutacja na semestr zimowy

rozpoczęcie: nie później niż 1 czerwca 2021 r. zakończenie: 30 września 2021 r.

 • rekrutacja na semestr letni

rozpoczęcie: nie później niż 1 lutego 2021 r. zakończenie: 28 luty 2021 r.

 

 1. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość uzyskania zakładanych efektów uczenia się.

 

§ 15

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy lub letni rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ujd.czest.pl z dowolnego kompute- ra podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów.

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elek- tronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują  opłaty rekrutacyjnej  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni  złożyć w ciągu 4 dni roboczych następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu do- wodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani  do  przyjęcia  na  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  winni  złożyć  w ciągu 4 dni następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu do- wodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miej- sca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

 

§ 16

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia rejestrują się przez stronę www.rekrutacja.ujd.czest.pl – Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, a następnie składają dokumenty w formie papierowej:

  1. kwestionariusz osobowy wypełniony w systemie IRK;

  2. kserokopię dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne wniesione na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;

  3. kserokopię świadectwa dojrzałości polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika wraz z oryginałem do wglądu (na studia I stopnia lub jednolite magisterskie) oraz tłu- maczeniem na język polski oraz apostille (jeżeli jest wymagane)

  4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopią dokumentu po- twierdzający wyniki studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu (na studia II stop- nia) oraz z tłumaczeniem na język polski;

  5. aktualną fotografie kandydata (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w formie elektronicznej (jpg.)

  6. kserokopię dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umoż- liwiającym studiowanie (poziom B2)

  7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wymagane na niektórych kierunkach stu- diów)

  8. inne dokumenty lub decyzje na podstawie, których cudzoziemiec nie będzie wnosić opłat za studia (np.: Karta Polaka, decyzja o zezwoleniu na pobyt stały).

 2. Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynaro- dowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 3. Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na ję- zyk polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie może również wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego.

 2. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 jest:

  1. świadectwo polskiej matury;

  2. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;

  3. oficjalny certyfikat j. polskiego (certyfikatpolski.pl);

  4. dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.

  5. dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;

  6. dyplom studiów prowadzonych w języku polskim.

 

 

Załącznik Nr 1 do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i nie- stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednoli- tych studiów magisterskich w UJD w Częstochowie w roku akademickim 2021/2022

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA W  ROKU  AKADEMICKIM  2021/2022 W UNIWERSYSTECIE HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 

 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” kryterium - zakres

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” kryterium - zakres

Fizjoterapia

(studia stacjonarne i niestacjonarne,

studia jednolite magisterskie

– 5-letnie)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciw- wskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek stu- diów.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie matu- ralnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, chemia, ma- tematyka, geografia.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciw- wskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek stu- diów.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

(studia stacjonarne i niestacjonarne

studia jednolite magisterskie

- 5 letnie)

 • konkurs świadectw –średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończe- nia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): ję- zyk polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru: historia, geografia, biolo- gia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

 

 • rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a mianowicie:

  1. Poprawność wymowy.

  2. Uzdolnienia muzyczne.

Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez specjali- stów w tym zakresie.

 

Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dyskwa- lifikuje kandydata do podjęcia kształcenia na tym kierunku.

 • konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 • rozmowa kwalifikacyjna związana z wymogami stawianymi przyszłemu nauczycielowi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a mianowicie:

  1. Poprawność wymowy.

  2. Uzdolnienia muzyczne.

Punkt (1) i (2) sprawdzane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez specjali- stów w tym zakresie.

 

Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata do podjęcia kształcenia na tym kierunku.

Pedagogika specjalna

(studia stacjonarne i niestacjonarne

studia jednolite magisterskie

- 5 letnie)

 

specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z nie- pełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

 • resocjalizacja osób niedostosowa- nych społecznie

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

 

Prawo

(studia stacjonarne i niestacjonarne

studia jednolite magisterskie

- 5 letnie)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów: język polski, język obcy oraz jednego przed- miotu do wyboru: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

 

Algorytm do obliczania wyników określa Załącznik nr 2. do warunków rekrutacji na I rok studiów sta- cjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i dru- giego stopnia oraz jednolitych studiów magister- skich w UJD w Częstochowie w roku akademic- kim 2021/2022.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • jeden przedmiot do wyboru: matematyka, hi- storia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fi- zyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

 

Algorytm do obliczania wyników określa Załącznik nr 2. Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierw- szego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów

magisterskich w UJD w Częstochowie w roku aka- demickim 2021/2022.

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 

 

KIERUNKI / SPECJALNOŚCI

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matury” kryterium - zakres

Egzamin maturalny dotyczy tzw. „nowej matury” kryterium - zakres

Administracja

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy i trzeci dowolny przedmiot zda- wany na maturze.

 

W przypadku równej sumy ocen końcowych

z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol- skiego.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny i do- wolny przedmiot zdawany na maturze.

 

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol- skiego.

Analityka i kreatywność społeczna

(studia stacjonarne pierwszego stopnia

- 3 letnie)

 

specjalności:

 • diagnozy i konsulting społeczny

 • coaching i procesy doradcze

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrza- łości): język polski, język obcy oraz jeden przed- miot do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem

„2”): język polski, język obcy nowożytny oraz je- den przedmiot do wyboru wybrany przez kandy- data.

Bezpieczeństwo narodowe

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalności:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 • bezpieczeństwo państwa

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wy- boru: historia, wiedza o społeczeństwie, geogra- fia.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

 

 

Biotechnologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

 • browarnictwo i napoje fermentowane

 • agrobiotechnologia

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):

W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub ma- tematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub ma- tematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Chemia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie )

 

specjalności:

 • chemia leków,

 • drug chemistry (specjalność

w j. angielskim tylko na studiach sta- cjonarnych)

 • nauczanie chemii i przyrody - specjali- zacja nauczycielska

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 chemia lub biologia lub fizyka lub ma- tematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 chemia lub biologia lub fizyka lub ma- tematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Dietetyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 chemia lub biologia lub matematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 chemia lub biologia lub matematyka lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 

 

Dziennikarstwo i kultura mediów

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

 • dziennikarstwo internetowe

 • media regionalne

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (najwyższa ocena ze świadectwa dojrzałości); język obcy (najwyższa ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świa- dectwa dojrzałości); jeden przedmiot wskazany przez kandydata (najwyższa ocena ze świadec- twa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

- nauczycielska

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców); podstawowego (w przypadku matury między- narodowej) - 10%

 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manu- alnych kandydata - 50%

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wy- branym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzy- szeniem fortepianu - 40%

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców); podstawowego (w przypadku matury między- narodowej) - 10%

 • sprawdzian predyspozycji słuchowych i manu- alnych kandydata - 50%

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wy- branym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzy- szeniem fortepianu - 40%

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

specjalność:

- nauczycielska

specjalizacje:

 • fotografia: techniki tradycyjne; obrazo- wanie cyfrowe

 • grafika

 • komunikat wizualny: grafika wydawni- cza i plakat; w przestrzeni publicznej

 • malarstwo: techniki tradycyjne; na pod- łożach nietypowych

 • rzeźba: mała forma rzeźbiarska; w re- lacjach przestrzennych

(wybór specjalizacji po 4 semestrze)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

Ekonomia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przed-mio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzało- ści): język polski, język obcy nowożytny oraz je- den przedmiot do wyboru przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości –średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia.

Filologia specjalność:

Filologia angielska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacje:

 • nauczycielska (nauczanie języka an- gielskiego w szkole podstawowej)

 • tłumaczenia i języki specjalistyczne

(

wybór specjalizacji pod koniec I roku)

 

Studia stacjonarne

specjalizacja:

 • tłumaczeniowa z rozszerzonym języ- kiem chińskim/niemieckim/rosyj- skim/francuskim (wybór języka podczas rekrutacji)

 

(wybór specjalizacji podczas rekrutacji)

Konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka angielskiego, uzyskana na świadectwie ukończe- nia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości

 

W przypadku braku oceny z języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifika- cyjna w języku angielskim.

 

W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej ko- lejności będą przyjmowane osoby z oceną z ję- zyka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy- skany na egzaminie maturalnym; poziom podsta- wowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język angielski.

 

W przypadku braku oceny z języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifika- cyjna w języku angielskim.

 

W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej ko- lejności będą przyjmowane osoby z oceną z ję- zyka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

 

Filologia specjalność:

Filologia germańska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalizacje dla filologii germańskiej 1:

 • nauczycielska (nauczanie języka nie- mieckiego w szkole podstawowej)

 • tłumaczenia i języki specjalistyczne

 • język niemiecki w obszarach zawo- dowych

 

(wybór specjalizacji pod koniec I roku)

1.

Konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka niemieckiego, uzyskana na świadectwie ukoń- czenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

 

W przypadku braku oceny z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifika- cyjna w języku niemieckim.

 

W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej ko- lejności będą przyjmowane osoby z oceną z ję- zyka niemieckiego na świadectwie dojrzałości.

1.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy- skany na egzaminie maturalnym; poziom podsta- wowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język niemiecki.

 

W przypadku braku oceny z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifika- cyjna w języku niemieckim.

 

W przypadku wyczerpania limitu w pierwszej ko- lejności będą przyjmowane osoby z oceną z ję- zyka niemieckiego na świadectwie dojrzałości.

specjalizacje dla filologii germań- skiej (kształcenie od podstaw).2:

 • język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim

 • język niemiecki zawodowy z językiem angielskim

 

(wybór specjalizacji pod koniec I roku)

2.

Konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka obcego, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

 

Kandydaci nie mają obowiązku posiadania oceny z języka niemieckiego na świadectwie ukończe- nia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

2.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy- skany na egzaminie maturalnym) z przedmiotu język obcy nowożytny.

 

Kandydaci nie mają obowiązku posiadania oceny z języka niemieckiego na świadectwie ukończe- nia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości.

Filologia polska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Studia stacjonarne Specjalności:

 • edytorsko-redaktorska,

 • nauczycielska,

 • film i realizacja obrazu filmowego

Studia niestacjonarne Specjalności:

 • nauczycielska

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (najwyższa ocena ze świadectwa dojrzałości); język obcy (najwyższa ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świa- dectwa dojrzałości); jeden wskazany przez kan- dydata przedmiot (najwyższa ocena ze świadec- twa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy oraz jeden wskazany przez kandydata przedmiot.

Filozofia

(studia stacjonarne pierwszego stopnia

- 3 letnie)

specjalności:

 • filozofia z komunikacją społeczną

 • filozofia teoretyczna

 • filozofia nauczycielska

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wy- boru: historia, geografia, wiedza o społeczeń- stwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia.

 

W przypadku równej sumy ocen końcowych

z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol- skiego.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informa- tyka, chemia, fizyka, biologia.

W przypadku równej sumy ocen końcowych

z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka pol- skiego.

Fizyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalności:

 • akustyka i realizacja dźwięku

 • nanotechnologia

 • nauczanie fizyki i przyrody - specjaliza- cja nauczycielska:

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według do listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – średnia ważona z trzech przedmiotów (naj- wyższe oceny ze świadectwa dojrzałości): W= 0,5 fizyka lub matematyka lub chemia lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokony- wane są według listy rankingowej tworzo- nej na podstawie konkursu – średnia wa- żona z trzech przedmiotów (wyniki uzy- skane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 fizyka lub matematyka lub chemia lub informatyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

 

Physics

(Full-time study, Bachelor - 3 years)

 

Speciality:

 • nanotechnology

Eligibility Criteria:

 • the secondary school-leaving examination concerns the so-called „Old high-school cer- tificate”: secondary school-leaving certificate

 • if the number of candidates exceeds the number of places, admissions are made ac- cording to the ranking list created on the ba- sis of the secondary school-leaving certificate competition - weighted average of three sub- jects (highest marks from secondary school- leaving certificate):

W= 0.5 mathematics or physics or chemistry or biology or geography or computer science W= 0.3 Polish or mathematics

W= 0.2 foreign language

(a modern mathematics exam result can only be included once)

 • English language – level B2 (Common Euro- pean Framework).

Eligibility Criteria:

 • the secondary school-leaving examination exam 2005 and subsequent years result of the “Novel-school certificate”: secondary school-leaving certificate,

 • if the number of candidates exceeds the number of places, the admission is made ac- cording to the ranking list created on the ba- sis of the secondary school-leaving certificate competition - weighted average of three sub- jects (results obtained at the secondary school-leaving examination; basic or ex- tended level - extended level with bonus 2): W= 0 , 5 mathematics or physics or chemis- try or biology or geography or computer sci- ence

W= 0.3 Polish or mathematics

W = 0.2 foreign modern language

(a mathematics exam result can be included only once)

 • English language – level B2 (Common Euro- pean Framework).

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalizacje:

 • fotografia użytkowa/ fotografia –kreacja przekazu autorskiego (do wyboru)

 • komunikat wizualny w przestrzeni społecz-

nej/ Komunikat wizualny - grafika wydaw- nicza i ekranowa (do wyboru)

 • komunikat wizualny-multimedia / komuni- kat wizualny - intermedia (do wyboru)

 

 

 

(wybór specjalizacji po 4 semestrze)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

Grafika

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalności:

 • grafika użytkowa

 • grafika warsztatowa

 

(wybór specjalności po 4 semestrze)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

Historia

(studia stacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Studia stacjonarne specjalności:

 • antropologia historyczna

 • archiwistyczna

 • historia narodów słowiańskich

 • militarioznawstwo

 • nauczycielska

(wybór specjalności po semestrze 2)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów: hi- storia, geografia, wiedza o społeczeństwie, mate- matyka (wskazany przez kandydata).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2):język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka (wskazany przez kandydata).

 

 

Iberoznawstwo

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Studia stacjonarne specjalności:

 • kulturoznawcza

 • turystyczna

(wybór specjalności po semestrze 2)

Studia niestacjonarne specjalność:

 • turystyczna

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów: hi- storia, geografia, wiedza o społeczeństwie, mate- matyka (wskazany przez kandydata).

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społe- czeństwie, matematyka (wskazany przez kandy- data).

Informatyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - studia inżynier- skie 3,5 letnie)

 

specjalności:

 • grafika komputerowa

 • inżynieria oprogramowania

 • technologie internetowe

 • software engineering (specjalność pro- wadzona w j. angielskim)

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu– średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fi- zyka lub chemia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg- zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony pre- miowany przelicznikiem 2):

W=0,5 matematyka lub informatyka

W=0,3 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia

W=0,2 język obcy nowożytny.

Wynik egzaminu z matematyki lub informatyki może być uwzględniony jedynie raz

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

(studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - studia inżynier- skie 3,5 letnie)

 

specjalności:

 • design i wzornictwo przemysłowe

 • nano- i bioinnowacje w materiałach

 • virtual prototyping (specjalność pro- wadzona w j. polskim i j. angielskim)

(wybór specjalności po 4 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

Inżynieria

bezpieczeństwa

(studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - studia inżynier- skie 3,5 letnie)

specjalność:

 • bezpieczeństwo sanitarno-epidemiolo- giczne

 • zarządzanie bezpieczeństwem i hi- gieną pracy

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

 

Inżynieria multimediów

(studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - studia inżynier- skie 3,5 letnie)

specjalność:

 • reżyseria dźwięku

 • reżyseria obrazu

 • film i montaż obrazu filmowego

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 matematyka lub fizyka lub informa- tyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg- zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony pre- miowany przelicznikiem 2):

W=0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka W=0,3 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia

W=0,2 język obcy nowożytny.

(wynik egzaminu z matematyki lub informa- tyki lub fizyki może być uwzględniony jedynie raz)

Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)

(studia stacjonarne pierwszego stopnia

- 3 letnie)

 

specjalności:

 • kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim

 • kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim

 

 

(wybór specjalności w trakcie rekrutacji)

Konkurs świadectw – najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego, uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrza- łości.

Konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzy- skany na egzaminie maturalnym; poziom podsta- wowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język obcy nowożytny.

Kosmetologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świa- dectwa dojrzałości):

W= 0,5 biologia lub chemia

W= 0,3 język polski lub informatyka lub matema- tyka

W= 0,2 język obcy nowożytny.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Konkursu świadectw dojrzałości– średnia wa- żona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 biologia lub chemia

W= 0,3 język polski lub informatyka lub matema- tyka

W= 0,2 język obcy nowożytny.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,

kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - studia 3-letnie)

specjalność:

 • biometria i informatyka śledcza

 • chemia w kryminalistyce

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na pod- stawie konkursu– średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadec- twa dojrzałości):

W= 0,5 chemia lub fizyka lub informatyka lub matematyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub wiedza o społeczeń- stwie

W= 0,2 język obcy nowożytny

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyż- sza liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podsta- wie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozsze- rzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 chemia lub fizyka lub informatyka lub matematyka lub biologia lub geografia

W= 0,3 język polski lub wiedza o społeczeń- stwie

W= 0,2 język obcy nowożytny

 

 

Malarstwo

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia – 3,5 letnie)

 

specjalność:

 • malarstwo sztalugowe

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kan- dydata (90%), do wyboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do prze- prowadzenia w formie wideokonferencji) połączona z przeglądem prac

lub

 • przesłanie reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

lub

 • egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna)

Matematyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia – studia 3-letnie)

 

specjalności:

 • analiza danych

 • informatyczna

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa dojrzałości):

W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fi- zyka lub chemia

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 • konkurs świadectw dojrzałości

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów prze- wyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na eg- zaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony pre- miowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 matematyka lub informatyka W=0,3 matematyka lub informatyka lub fi- zyka lub chemia lub biologia lub geografia W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki lub informa- tyki może być uwzględniony jedynie raz)

Muzyka w przestrzeni publicznej

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

 • animacja artystyczna

 • muzyka estradowa (specjalizacja - wo- kalistyka estradowa)

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców); podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • sprawdzian predyspozycji słuchowych kan- dydata – 50%

 

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie lub wykonanie pro- gramu wokalnego – 40%

 

Od kandydatów na kierunek Muzyka w prze- strzeni publicznej oczekiwane są predyspozycje słuchowe oraz umiejętności wokalne lub gra na instrumencie w stopniu adekwatnym do wybranej specjalności.

 • ocena z egzaminu dojrzałości z języka pol- skiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców); podstawowego (w przypadku matury mię- dzynarodowej) – 10%

 

 • sprawdzian predyspozycji słuchowych – 50%

 

 • prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie lub wykonanie pro- gramu wokalnego – 40%

 

Od kandydatów na kierunek Muzyka w prze- strzeni publicznej oczekiwane są predyspozycje słuchowe oraz umiejętności wokalne lub gra na instrumencie w stopniu adekwatnym do wybranej specjalności.

Pedagogika

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

 • doradztwo zawodowe i personalne

 • pedagogika opiekuńcza z resocjaliza- cyjną

 • terapia pedagogiczna

(wybór specjalności po 1 semestrze)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kan- dydata.

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw –średnia z trzech przed-mio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości –średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

–poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata.

 

 

Pielęgniarstwo

(studia stacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świa- dectwa dojrzałości):

W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Konkursu świadectw dojrzałości – średnia wa- żona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2):

W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny

(wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że ist- nieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Politologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrza- łości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru: historia, geografia, wie- dza o społeczeństwie.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Praca socjalna

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

specjalność:

 • case management

 • poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych,

 • praca z rodziną

(wybór specjalności po 2 semestrze)

konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kan- dydata

Psychoprofilaktyka

(studia stacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kan-

dydata

Rachunkowość i podatki

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przed- miot do wyboru przez kandydata.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następują- cych: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, historia, wiedza o społe-

czeństwie, filozofia.

Turystyka i rekreacja

(studia stacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność:

 • obsługa ruchu turystycznego

 • turystyka aktywna i specjalistyczna

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze- ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru wybrany przez kandydata.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze- ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie

może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 

 

Wychowanie fizyczne

(studia stacjonarne i niestacjonarne

pierwszego stopnia - 3 letnie)

 

specjalność nauczycielska:

 • specjalizacja w sporcie (w dyscyplinach sportowych do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, podno- szenie ciężarów, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka, taekwondo, tenis, tenis sto- łowy, narciarstwo, fitness)

 • specjalizacja: sprawność specjalna w służbach mundurowych

wybór specjalności po 3 semestrze)

Konkurs świadectw – średnia z trzech przedmio- tów (najwyższe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wy- boru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze- ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie ma- turalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony

– poziom rozszerzony premiowany przeliczni- kiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeń- stwie

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kiero- wani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją prze- ciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek

studiów.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 

KIERUNEKI / SPECJALNOŚCI

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Administracja

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalność:

 • administracja samorządowa

 • administracja ochrony i kontroli prawnej

 

 

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

 1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzy- skały tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, na kierunku administracja lub pokrew- nym kierunku studiów.

 2. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem  przez absolwenta efektów uczenia się zbliżonych dla danego kierunku, tj. efektów ucze- nia się w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach naukowych:

  • nauki o polityce,

  • nauki prawne.

 3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.

 4. Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia w dyscyplinie innej, niż wymienione wyżej oraz w dziedzinie innej, niż dziedzina nauk społecznych, mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupeł- nienia brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji spo- łecznych poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS z niżej wymienionych modułów kształcenia (dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych).

 5. Osoby te mogą uzupełnić efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompeten- cji społecznych, realizując wskazane przedmioty ze studiów I stopnia. Wskazane przed- mioty student winien zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze stu- diów II stopnia. Program wyrównawczy jest programem odpłatnym.

Bezpieczeństwo narodowe

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • bezpieczeństwo militarne

 • ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa

 

(wybór na początku 1 semestru)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub innych kierunków studiów, a w szczególności: europeistyki, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, historii, prawa, socjologii, administracji, bezpieczeństwa narodowego, bezpie- czeństwa wewnętrznego, ekonomii, polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania – dla absolwentów innych kierunków studiów niż bezpieczeństwo narodowe, przewiduje się ko- nieczność zaliczenia płatnego programu wyrównawczego.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów).

 

Biotechnologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • biotechnologia przemysłowa

 • biotechnologia żywności

 

(wybór specjalności w czasie rekrutacji)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia (uzyskały tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kandydat w szczególności:

  • posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych oraz interpretację zjawisk przebiegających w przyrodzie,

  • posiada znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii w biotechnologii oraz podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biochemii, fizjologii i genetyki dotyczącą funkcjonowania organizmów,

  • zna podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i aparaturę pozwalające na wy- korzystanie materiału biologicznego w biotechnologii,

  • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów w zakresie biotechnologii oraz umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników,

  • ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technologicznych aspektów biotechno- logii.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jako- ści Kształcenia dla kierunku biotechnologia. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Ko- misja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w ter- minie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

W przypadku kandydatów,  którzy nie  uzyskali wymaganych  dla  danego  kierunku studiów II stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzu- pełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zre- alizowania.

 

 • średnia ocen z ukończonych studiów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do leka- rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Chemia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • chemia leków

 • drug chemistry*(spec. w j. angielskim, tylko na studiach stacjonarnych)

 • nauczanie chemii i przyrody – specjalizacja nauczycielska

 

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia (uzyskany tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz posia- danie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kandydat w szczególności:

  • posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii fizycznej, nieorga- nicznej, organicznej, biochemii, chemii materiałów i technologii chemicznej w zakresie po- trzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,

  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, rozdzielania, analizowa- nia składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycz- nych i instrumentalnych,

  • zna zasady BHP, racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz przepisy prawne w zakresie zarządzania chemikaliami,

  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu chemicznego.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Jako- ści Kształcenia dla kierunku chemia. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Re- krutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wy- nikającym z harmonogramu rekrutacji.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów II stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzu- pełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zre- alizowania.

 

 • średnia ocen z ukończonych studiów I stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do leka- rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Dziennikarstwo i kultura mediów

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalność:

 • dziennikarstwo prasowe i radiowe

 • rzecznik prasowy i specjalista PR

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich w ob- szarze nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku dziennikar- stwa albo specjalności dziennikarskiej, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów uczenia się ze studiów I stopnia).

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie

sztuki muzycznej

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

specjalność

- nauczycielska

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kom- petencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kie- runku. Kompetencje kandydata weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandy- dat w szczególności posiada:

  • wiedzę ogólnomuzyczną,

  • wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się głosem,

  • umiejętności w zakresie śpiewu oraz kształcenia słuchu,

  • umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie muzycznym lub dyry- gowania.

 

Kandydat ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

 

W przypadku braku uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć na I i II etapie kształce- nia kandydat zobowiązany jest do ich uzupełnienia przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycz- nych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.

Edukacja artystyczna w zakresie

sztuk plastycznych

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

 

specjalność:

 • nauczycielska

specjalizacje:

 • fotografia

 • grafika

 • komunikat wizualny - projektowanie graficzne

 • malarstwo

(wybór specjalizacji po 4 semestrze)

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub na kierunku pokrewnym, bądź też innym kierunku studiów. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje licencjackie, a efekty uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się, w większości z efektami uczenia obowiązują- cymi na kierunku, na który ubiega się kandydat (w przypadku braku możliwości jedno- znacznego stwierdzenia spójności większości efektów uczenia decyzję o przyjęciu kandy- data na studia podejmuje komisja rekrutacyjna po konsultacji z Kierunkowym zespołem ds. jakości kształcenia),

 • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do przeprowadzenie także w formie wideokonferencji) połączona z prezentacją twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycz- nych, w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej online prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną) kandydata lub egzamin praktyczny – martwa natura (technika dowolna)

– 100%

 

W szczególności od kandydata oczekujemy:

NIEZALEŻNOŚCI:

 • rozumienia potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,

 • samodzielności w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwija- nia idei i formułowania krytycznej argumentacji

 

UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA:

 • skuteczności wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych,

 • a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycz- nych i właściwej ich dokumentacji,

 • zdolności do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,

 • zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

 • zdolności do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się oko- liczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.

 

KRYTYCYZMU:

 • umiejętności samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,

 • refleksyjnego podejścia do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

 

W przypadku braku uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć na I i II etapie kształ- cenia kandydat zobowiązany jest do ich uzupełnienia we własnym zakresie (na własny koszt).

Filologia specjalność:

Filologia angielska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalizacje:

 • językoznawstwo teoretyczne i stosowane

 • literaturoznawstwo z elementami kulturo- znawstwa

 • nauczanie języka angielskiego w szkole po- nadpodstawowej (wyłącznie dla absolwentów stu- diów I stopnia filologii angielskiej)

 • tłumaczenia i języki specjalistyczne

 • tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiego

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

 • dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub na każdym in- nym kierunku

 • absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska, obowią- zuje rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompe- tencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej spe- cjalizacji magisterskiej (50% punktów)

 

 

Absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia angielska obowiązuje za- liczenie płatnego programu wyrównawczego.

 

 

Filologia specjalność:

Filologia germańska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalizacje:

 • językoznawstwo teoretyczne i stosowane

 • literaturoznawstwo z elementami kulturo- znawstwa

 • nauczanie języka niemieckiego w szkole po- nadpodstawowej (wyłącznie dla absolwentów stu- diów I stopnia filologii germańskiej)

 • tłumaczenia i języki specjalistyczne

 

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

 • dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia germańska lub na każdym innym kierunku

 • absolwentów studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia germańska, obo- wiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

 

 

Absolwenta studiów I stopnia w specjalnościach innych niż filologia germańska obowiązuje zaliczenie płatnego programu wyrównawczego.

Filologia polska

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

Studia stacjonarne specjalności:

 • dziennikarska1)

 • edytorsko-redaktorska

 • promocja literatury

 • nauczycielska2)

Studia niestacjonarne specjalności:

 • dziennikarska1)

 • nauczycielska2)

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich w ob- szarze nauk humanistycznych.

 

 

1)W przypadku wyboru specjalności dziennikarskiej - absolwenci, którzy nie ukończyli tej specjalności na studiach I stopnia, obowiązuje płatny program wyrównawczy.

 

2) W przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej - tylko absolwenci, którzy ukończyli specjalność nau- czycielską na studiach I stopnia.

Filozofia

(studia stacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • filozofia nauczycielska

 • filozofia nowych mediów

 • filozofia teoretyczna

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich na kierunku filozofia lub kierunków pokrewnych.

 

Kandydaci, którzy w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskali efektów uczenia się wy- maganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku filozofia, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych (płatnego programu wyrównawczego), które należy zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia.

 

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kie- runku, z tytułem zawodowym licencjata.

Fizyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • akustyka i układy audio

 • nanofizyka i nanomateriały (studia międzynaro- dowe w języku polskim i angielskim z dyplomem Uniwersytetu Le Mans we Francji oraz UJD)

 • nauczanie fizyki i przyrody – specjalizacja na- uczycielska

 

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych lub tech- nicznych oraz posiadanie kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na kie- runku fizyka studia II stopnia Kandydat w szczególności:

  • zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrodzie

  • samodzielnie zdobywa i przekazuje wiedzę

  • posiada umiejętność wykonywania i przeprowadzania analizy prostych pomiarów fizycznych

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Ja- kości Kształcenia dla kierunku fizyka. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów drugiego stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecz- nych przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zrealizowania.

 • średnia ocen z ukończonych studiów

 

 

Physics

(Full-time study, Master - 2 years)

 

Speciality:

 • nanophysics and nanomaterials (interna- tional studies in Polish and English with a di- ploma from the University of Le Mans in France)

Education Requirements:

 • English language – level B2 (Common European Framework)

 • Diploma of completing first-cycle studies in Physics or in the field of exact, natural or technical sciences as well as competences necessary to continue education in the field of physics at second-cycle studies

 • Average grades from completed studies

 

The verification of the candidate's qualifications and competences is carried out by the Team for the Quality of Education for physics. The final decision is made by the Faculty Recruit- ment Commission after consultation with the Chairman of the Team for the Quality of Educa- tion within the time limit resulting from the recruitment schedule.

 

In the case of candidates who have not obtained the learning outcomes required for a given second-cycle course of study, they may apply for admission to studies if it is possible to sup- plement the missing effects of the knowledge, skills and social competences by realizing paid subjects specified as program differences to realize.

Grafika

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

specjalności:

 • grafika użytkowa

 • grafika warsztatowa

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Grafika lub na kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrea- lizowane są wszystkie kompetencje licencjackie, a efekty uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia po- krywają się, w większości z efektami uczenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat (w przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia spój- ności większości efektów uczenia decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje komisja rekrutacyjna po konsultacji z Kierunkowym zespołem ds. jakości kształcenia).

 • rozmowa kwalifikacyjna (możliwa do przeprowadzenie także w formie wideokonferencji) połączona z prezentacją twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik pla- stycznych, w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej online prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną) kandydata lub egzamin praktyczny – martwa natura (tech- nika dowolna) – 100%

 

W szczególności od kandydata oczekujemy:

NIEZALEŻNOŚCI:

 • rozumienia potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,

 • samodzielności w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwija- nia idei i formułowania krytycznej argumentacji

 

UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA:

 • skuteczności wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych,

 • a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycz- nych

 • i właściwej ich dokumentacji,

 • zdolności do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,

 • zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

 • zdolności do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się oko- liczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.

 

KRYTYCYZMU:

 • umiejętności samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,

 • refleksyjnego podejścia do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

Historia

(studia stacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

Studia stacjonarne specjalności:

 • antropologia historyczna

 • archiwistyczna

 • historia narodów słowiańskich

 • militarioznawstwo

 • nauczycielska

 

(wybór specjalności po 2 semestrze)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku historia, ob- owiązuje zaliczenie w trybie indywidualnym wybranych przedmiotów kierunkowych z I stopnia oraz wybranych przedmiotów specjalnościowych według płatnego programu wyrównawczego.

 

Inżynieria bezpieczeństwa

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia – 1,5 roku)

 

specjalności:

 • bezpieczeństwo środowiska

 • bezpieczeństwo techniczne

 • wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo infor- macji

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa lub innego kierunku studiów wyższych oraz posiadanie niżej określonych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa Kandydat w szczególności posiada:

  • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiająca zrozumienie oraz formu- łowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,

  • wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych,

  • wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania metod analitycznych, symulacyj- nych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynier- skich,

  • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników ekspery- mentu oraz zadania o charakterze projektowym,

  • wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technik informatycznych niezbędną do obsługi narzędzi informatycznych,

  • wiedzę i umiejętności związane z aspektami pozatechnicznymi, w tym środowisko- wymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi niezbędne do rozwiązywania zadań inżynierskich.

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji kandydata przeprowadza Zespół ds. Ja- kości Kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Ostateczną decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Przewodniczącym Zespołu ds. Jakości Kształcenia w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganych dla danego kierunku studiów drugiego stopnia efektów uczenia się mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecz- nych

przez zaliczenie płatnych zajęć dydaktycznych określonych jako różnice programowe do zre- alizowania.

 

 • średnia ocen z ukończonych studiów

Kosmetologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia

 • średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia, wyszcze- gólnionych w suplemencie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów,

kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Kultura w mediach i komunikacji

(studia stacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • teatr i promocja kultury widowisk

 • film i nowe media w komunikacji kulturowe

(wybór specjalności podczas rekrutacji)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia lub dyplomów studiów magisterskich w ob- szarze nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia kierunku kulturo- znawstwa, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów uczenia się ze studiów I stopnia).

Malarstwo

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 1,5 roku)

1. specjalność:

 • malarstwo sztalugowe

specjalizacja:

 • malarstwo i klasyczne techniki malarskie

 • malarstwo i multimedia;

2. specjalność:

 • malarstwo w architekturze i urbanistyce

specjalizacja:

 • malarstwo

 • malarstwo w architekturze i urbanistyce

 

(wybór specjalności od 1-go semestru)

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Malarstwo, lub kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów I stopnia lub dyplom studiów magisterskich na kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów.

 • rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac kandydata (prace wykonane z uży- ciem różnych technik plastycznych) – 100

 

Od kandydata oczekiwane są:

NIEZALEŻNOŚĆ:

 • rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,

 • samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwija- nia idei i formułowania krytycznej argumentacji.

 

UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:

 • skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych, a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycz- nych i właściwej ich dokumentacji,

 • zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności,

 • zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

 • zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się oko- liczności oraz niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.

 

KRYTYCYZM:

 • umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób,

 • refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

 

 

Pedagogika

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalność:

 • coaching kariery z doradztwem

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – dla absolwentów studiów pierwszego stop- nia o specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • geragogika

 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją

 • terapia pedagogiczna z elementami tuto- ringu

 

(wybór specjalności po 1 semestrze )

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika lub innych pokrewnych kierunków studiów humanistycznych /społecznych. W przypadku absolwentów innych kierunków niż pedagogika decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych dotychczas efektów nauczania ze studiów pierwszego stopnia.

 

Dla absolwentów innych kierunków studiów niż pedagogika przewiduje się konieczność zaliczenia płatnego programu wyrównawczego.

 

W przypadku specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna nabór możliwy jest tylko i wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia tej samej specjalności.

Politologia

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • geopolityka i konflikty w stosunkach między- narodowych

 - polityka bezpieczeństwa narodowego i między- narodowego

 • polityka i wielokulturowość

 

(wybór na początku 1 semestru)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku politologia lub innych kierunków studiów, a w szczególności: europeistyki, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, hi- storii, prawa, socjologii, administracji, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa we- wnętrznego, ekonomii, polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania – dla absolwentów innych kierunków studiów niż politologia, przewiduje się konieczność zaliczenia płatnego pro- gramu wyrównawczego.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów podstawą do przyjęcia na studia będzie średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych   w toku studiów).

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

(studia stacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku psychoprofilaktyka,  analityka i kreatywność   społeczna   lub   innych   pokrewnych   w   obszarze       nauk   społecznych   i humanistycznych, a w szczególności pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, zarządzanie. W przypadku innych kierunków o uznaniu dyplomu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w oparciu o uzyskane przez kandydata efekty uczenia się.

Turystyka i rekreacja

(studia stacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalności:

 • gospodarka turystyczna,

 • zarządzanie eventami,

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków studiów tury- styka i rekreacja, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa, hotelarstwo i animacja czasu wolnego, wychowanie fizyczne lub innych pokrewnych kierunków studiów (ostateczne usta- lenie czy dany dyplom może być uznany, należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Re- krutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty uczenia się na studiach I stopnia).

 

W przypadku absolwentów kierunków: wychowanie fizyczne, hotelarstwo i animacja czasu wolnego, gospodarka turystyczna, turystyka kulturowa przewiduje się uzupełnienie efektów uczenia się w zakresie standardów kształcenia wg. płatnego programu wyrównawczego).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medy- cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kan- dydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Wychowanie fizyczne

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia - 2 letnie)

 

specjalność nauczycielska

 • specjalizacja w sporcie (w dyscyplinach sporto- wych do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, podnoszenie ciężarów, lekkoa- tletyka, pływanie, gimnastyka, taekwondo, tenis, te- nis stołowy, narciarstwo, fitness)

 • specjalizacja: sprawność specjalna w służ- bach mundurowych

 • specjalizacja: trener personalny, instruktor survivalu i kajakarstwa

 

(wybór specjalności po 1 semestrze)

Konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia dla absolwentów kierunków studiów: wy- chowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia (ostateczne ustalenie czy dany dyplom może być uznany, należeć będzie do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o uzyskane efekty uczenia się na studiach I stopnia).

 

W przypadku absolwentów kierunków: turystyka i rekreacja, sport, fizjoterapia – studia na spe- cjalnościach nienauczycielskich z obowiązkowym uzupełnieniem efektów uczenia się w zakre- sie standardów kształcenia wg. płatnego programu wyrównawczego).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medy- cyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kan- dydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Żywienie człowieka i dietetyka

(studia stacjonarne i niestacjonarne

drugiego stopnia – 2-letnie)

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.

 

 • Średnia ocen z ukończenia studiów I stopnia

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą kierowani na badania lekarskie do leka- rza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia

studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 

 

Załącznik Nr 2 do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonar- nych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2021/2022.

 

TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest liczone w skali punktowej i w skali wyników procentowych „nowej matury”.

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:

a) dawna skala ocen

bardzo dobry

 

- 5,0

dobry

- 4,0

dostateczny

- 3,0

b) obecna skala ocen

 

celująca

- 5,0

bardzo dobry

- 4,5

dobry

- 4,0

dostateczny

- 3,5

mierny (dopuszczający)

- 3,0

 1. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB oraz kandydatów z dyplomem FB następuje w oparciu o kryte- ria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższymi tabelami (z wyłączeniem kierunków edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki mu- zycznej, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, grafika, malarstwo, muzyka w przestrzeni publicz- nej):

 

Matura IB

Poziom SL

Matura EB

Poziom podstawowy

Nowa Matura

Poziom podstawowy

7

9,00 - 10,00

100%

6

8,00 - 8,95

86%

5

7,00 - 7,95

72%

4

6,00 – 6,95

58%

3

5,00 – 5,95

44%

2

4,00 – 4,95

30%

1

1,00 – 3,95

0%

 

Matura IB

Poziom HL

Matura EB

Poziom rozszerzony

Nowa Matura

Poziom rozszerzony

7

8,00 - 10,00

100%

6

7,00 – 7,95

85%

5

6,00 – 6,95

70%

4

5,00 – 5,95

55%

3

4,00 – 4,95

40%

2

3,00 – 3,95

25%

1

1,00 – 2,95

10%

 

 

4.Egzamin maturalny 2005 i lata następne

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw.

„nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podsta- wowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.

 

Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:

 

jako średnią arytmetyczną

 

SN = PN1  + PN 2  + + PN n

n

lub średnią ważoną

 

SN = w1  ´ PNK + w2  ´ PN2  + + wn  ´ PNn

 

SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/

PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2

n – ilość wybranych przedmiotów w – poszczególne przedmioty

 

5.Egzamin dojrzałości „stara matura”

Średnią (SS) obliczamy z punktów otrzymanych z ujednolicenia skali ocen z wybranych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości zgodnie z punktem 2 a i b i według niżej podanego wzoru:

 

jako średnią arytmetyczną

 

SS = PS1 + PS2  + ... + PSn

n

 

lub średnią ważoną

 

SS = w1 ´ PSK + w2 ´ PS2 + ...+ wn ´ PSn

 

SS - średnia obliczona w skali punktowej „starej matury”

PS - wartość punktowa wybranego przedmiotu (PSK = PS1), n – ilość wybranych przedmiotów

w – poszczególne przedmioty

 1. Na kierunku: biotechnologia, chemia, fizyka, inżynieria bezpieczeństwa, żywienie człowieka i dietety- ka studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) o przyjęciu decyduje średnia ocen (w zaokrągleniu do 0,5) ze studiów pierwszego stopnia. Średnią ocen przelicza się na punkty według poniższej tabeli

 

Średnia ocen

Punkty

od 4,51

5,0

od 4,25 do 4,50

4,5

od 3,75 do 4,24

4,0

od3,25 do 3,74

3,5

od 3,24

3,0

 1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przelicza się na punkty.

Ocen

Punkty

bardzo dobry

5,0

dobry plus

4,5

dobry

4,0

dostateczny plus

3,5

dostateczny

3,0

 

 1. Kandydaci, którzy otrzymali z egzaminu praktycznego ocenę niedostateczną bądź negatywną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w ramach kierunku.

 2. Kandydat, który na egzaminie maturalnym nie zdawał przedmiotu wymaganego w kryteriach kwalifi- kacji uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 3. Przy obliczaniu wyniku z postępowania rekrutacyjnego dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

 4. Na kierunek filologia, specjalność filologia germańska i filologia angielska w przypadku wyczerpania limitu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby odpowiednio z oceną z języka niemieckiego  i angielskiego na świadectwie dojrzałości.

 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: filologia angielska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyj- nym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE).

 6. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku: filologia specjalność: filologia germańska maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifika- cyjnym uzyskują posiadacze dyplomów językowych Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches, Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdi- plom (GDS).W przypadku braku oceny z języka na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub doj- rzałości – dotyczy tzw. „starej matury” na kierunek filologia odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna:

  • na specjalność: filologia angielska – z języka angielskiego

  • na specjalność filologia germańska – z język niemieckiego.

 7. Zgodnie z Kryteriami kwalifikacji określonymi w „Załączniku Nr 1 Do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UJD w Częstochowie w roku akademickim 2021/2022”, kandydaci na studia dru- giego  stopnia,  którzy  w  wyniku  ukończenia  studiów  I  stopnia  nie  uzyskali   efektów  uczenia się wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, pod warunkiem deklaracji uzupełnienia braku- jących efektów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez zaliczenie w formie programu wyrównawczego płatnych zajęć dydaktycznych.

 8. Na kierunku wychowania fizyczne studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską, lub I klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 • kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub TOPR, tytuł menedżera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 5 pkt.

 • w punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej można uzyskać maksymalnie 10 punktów

 • na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyj- nego ustalana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50.

 1. Na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia i pielęgniarstwo, przyjęci na studia będą zobo- wiązani do wyrobienia książeczki zdrowia (do celów sanitarno-epidemiologicznych)

 2. Na kierunkach pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, grafika, malar- stwo, muzyka w przestrzeni publicznej:

a) w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości tzw. „stara matura”:

 

skala ocen 1-6

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

6

100

5

90

4

70

3

50

2

35

 

skala ocen 2-5

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

5

100

4,5

90

4

70

3,5

50

3

35

 1. Na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i muzyka w przestrzeni publicznej studia pierwszego stopnia na wynik postępowania kwalifikacyjnego składa się średnia ważona uzy- skana z kolejnych etapów kwalifikacyjnych. Liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie wzoru:

gdzie:

P – ogólna liczba punktów

X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) Y – sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata

Z – prezentacja zróżnicowanego programu na instrumencie/preferowany fortepian/lub wykonanie utworu wokal- nego z towarzyszeniem fortepianu

 

 1. Na kierunkach studiów pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo liczbę punktów stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście ran- kingowej wylicza się na podstawie wzoru:

gdzie:P – ogólna liczba punktów

X – wynik z egzaminu maturalnego (w przypadku rozszerzenia razy 2) Y – wynik autoprezentacji kandydata

 

 1. Na kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) algorytm do obliczania wyników kandydatów pod- czas postępowania rekrutacyjnego stanowiących o kwalifikacji kandydata i jego miejscu na liście rankingowej wylicza się na podstawie:

 

 

 

 

Przedmiot

Egzamin maturalny wynik egzaminu maturalnego tzw. „nowej matury” (lata egza-

minu: 2005 i następne)

Egzamin dojrzałości dotyczy tzw. „starej matu- ry”

mnożnik przedmiotu

skala ocen

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1-6

2-5

2

3

4

5

6

3

4

5

[G1] Grupa I - język polski

0,25

0,45

9

18

27

36

45

9

27

45

[G2] Grupa II - ma- tematyka, historia, wos, geografia, fizy- ka, filozofia, język

łaciński i kultura antyczna

 

 

0,15

 

 

0,35

 

 

7

 

 

14

 

 

21

 

 

28

 

 

35

 

 

7

 

 

21

 

 

35

[G3] Grupa III - język obcy nowożytny

0,1

0,2

4

8

12

16

20

4

12

20

 

Wzór

Wynik = MAX(G1*0,25, G1*0,45)+MAX(G2*0,15,

G2*0,35)+MAX(G3*0,1, G3*0,2)

 

Wynik = G1 + G2 + G3

 

 1. Na kierunku Prawo oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgod- nie z zasadami i według wzorów podanych w powyższej w tabeli. Maksymalna ilość zdobytych punktów wynosi 100.

 2. Na studiach drugiego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, grafika, malarstwo ocena z dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyniku postępowania kwalifikacyj- nego decyduje rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac.

 3. Na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ocena z dyplomu nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miejsca kandydata na liście rankingowej o wyni- ku postępowania kwalifikacyjnego decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie  w semestrze  zimowym  na kierunki:                                                                                                                                            ,

biotechnologia, chemia, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, żywienie człowieka i dietetyka na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

 1. W przebiegu postępowania kwalifikacyjnego należy uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi:

 • wydziałowa komisja rekrutacyjna dostosowuje tryb przyjmowania dokumentacji do możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Kandydaci z niepełnosprawnością przechodzą takie samo postępowanie kwalifikacyjne jak pozostali kandydaci. Kandydat z niepełnosprawnością powinien podczas składania dokumentów na wybrany kierunek studiów powiadomić o swoich po- trzebach znaczących dla postępowania kwalifikacyjnego oraz trybu studiów WKR oraz Pełnomocnika Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnością.

 • Przewodniczącemu wydziałowej komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób z niepełnosprawnością w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb.

 • forma pomocy osobom z niepełnosprawnością (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie całego procesu postępowania rekrutacyjnego, może być ustalona z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem sekretarza komisji oraz Pełnomocnika Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnością, po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół dla każdego kandydata oddziel- nie. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji wydziałowej.

 2. Do protokołu należy wpisać w zależności od przyjętych kryteriów kwalifikacji:

 1. ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej;

 2. potwierdzenie posiadania świadectwa dojrzałości;

 3. wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu („nowa” „stara” matura);

 4. w przypadku konkursu świadectw – średnią ocen (średnią arytmetyczną lub ważoną);

 5. wyniki egzaminu praktycznego;

 6. ocenę końcową z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

 7. ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;

 8. średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 1. W ramach postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna:

 • ustala liczbę punktów (%) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

 • ustala listę kandydatów przyjętych na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy laureatów, finalistów olimpiad);

 • sporządza listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów oddzielnie dla „starej” i „nowej” matury.

 1. Planowana liczba miejsc na I rok studiów (na kierunkach gdzie obowiązuje konkurs świadectw doj- rzałości) rozdzielana jest pomiędzy kandydatów ze „starą” i „nową” maturą proporcjonalnie do liczby kandydatów ze „starą” i „nową” maturą biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na po- szczególne kierunki studiów. Według tych samych zasad ustala się liczbę miejsc na listach rezer- wowych oddzielnie dla starej i nowej matury.

 1. Liczba kandydatów ze „starą” i „nową” maturą określana procentowo jest zaokrąglana w górę do liczby całkowitej.

 2. Po dostarczeniu przez kandydata oświadczenia (w trakcie rejestracji na studia o odwołaniu, o któ- rym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) o złożeniu od- wołania od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wydziałowa komi- sja rekrutacyjna rezerwuje jedno miejsce na wybrany kierunek po uzyskaniu zgody Rektora Uczelni:

 1. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik uprawnia do przyjęcia na studia na danym kierunku, kandydat zostaje przyjęty na studia w ramach miejsca które zostało zarezerwowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 2. w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania i gdy uzyskany wynik nie uprawnia do przyjęcia na studia na danym kierunku, zostaje przyjęty następny kandydat z listy rezerwowej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)