Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

 

Uchwała nr 16/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 

Na podstawie art. 70 ust.1 i 6 w zw. z art. 28 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (zwanej dalej ASP w Katowicach) uchwala co następuje:

 

§1

 1. Określa się szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zasady egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, wymienionych w załącznikach 1 — 4 do niniejszej uchwały.

 2. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§2

 1. ASP w Katowicach przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów prowadzonych na określonym poziomie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w ramach liczby miejsc, ustalonych przez Senat ASP w Katowicach dla studiów na poszczególnych kierunkach.

 2. Liczbę miejsc, o którym mowa w ust. 1 w podziale na poziom i formę studiów określa Senat ASP w Katowicach w odrębnej uchwale.

 3. Rekrutacja w ASP w Katowicach przeprowadzana jest w formie:

 1. postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Komisje Rekrutacyjne Kierunku zwane dalej KRK

 2. potwierdzenia efektów uczenia się

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego KRK.

 3. Od decyzji KRK przysługuje odwołanie do Rektora.

 4. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 5. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów.

 6. Kandydat podczas egzaminu wstępnego przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

 

§3

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1 — 4 do niniejszej uchwały.

 

§4

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny obowiązujący ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

 2. KRK ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego. uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów z uwzględnieniem możliwości technicznych i lokalowych ASP w Katowicach.

 3. Kandydat będący osoba niepełnosprawna powinien złożyć do KRK wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu wraz z orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

 4. Przewodniczący KRK na wniosek kandydata w ramach zmiany formy zdawania egzaminu wstępnego przez kandydata będącego osobą niepełnosprawną może podjąć decyzję o:

 1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu

 2. wyrażeniu zgody na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych

 3. zamianie egzaminu ustnego na pisemny

 4. zezwolenia na udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego. lektora i innych.

 

§5

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składają w formie elektronicznej wniosek w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zwanej dalej IRK /rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej https://rekrutacja.asp.katowice.pl za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego/.

 2. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi na konto indywidualne w systemie IRK.

 3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w lRK

 2. wniosła opłatę rekrutacyjną

 3. posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

 4. posiada dyplom ukończenia studiów — w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia

 5. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w załącznikach 1 — 4

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 rozpoczyna się:

1 ) nie wcześniej niż 20 maja 2021 r. i kończy nie później niż 30 września 2021 r.

2) w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może być wydłużona o ile nie narusza właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru zajęć. Decyzję w tym względnie podejmuje Rektor.

 

 1. Szczegółowe zasady i harmonogram przeprowadzania rekrutacji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych ustali Rektor w drodze zarządzenia.

 

§6

Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, której wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

 

§7

 1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

 1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego

 2. uzyskali odpowiednią liczbę punktów za obowiązujące przedmioty / zadania egzaminu wstępnego

 3. w ramach liczby miejsc zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę

 4. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, w przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności kandydata decyduje KRK, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy dla danego kierunku

 5. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne w IRK informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu.

 6. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem IRK.

 7. Listę rankingową w postępowaniu kwalifikacyjnym w malejącej kolejności uzyskanych punktów KRK ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.

 8. Lista określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach wolnych miejsc ustalonych dla danego kierunku.

 9. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania o którym mowa w art. 44 zzz.ust.7 ustawy z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

 10. Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzania efektów uczenia się będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza ustalonym limitem wolnych miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku i poziomie kształcenia.

 

§8

 1. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydata na studia podejmuje KRK na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitem wolnych miejsc.

 2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolita studia magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego KRK.

 4. Od decyzji KRK przysługuje odwołanie do Rektora.

 5. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc stanowią grupę rezerwową.

 6. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, KRK będzie przyjmować kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa), z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat ASP w Katowicach limitu wolnych miejsc.

 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną wolne miejsca na danym kierunku KRK może podjąć decyzję o:

 1. rezygnacji z przyjąć na pozostałe miejsca i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego po uzyskaniu zgody Rektora

 2. przeprowadzeniu kolejnego naboru.

 1. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit wolnych miejsc, kierunek może zostać nieuruchomiony. Wniosek w tej sprawie kieruje przewodniczący KRK do Dziekana wydziału. Decyzję ostateczną podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana.

 2. Kandydat, który nie został przyjęty na pierwszy rok danego kierunku może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek oraz nie został wypełniony limit wolnych miejsc.

 3. Kandydat, który nie został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

 

§9

 1. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania oraz terminy rekrutacji i egzaminu wstępnego oraz reguły punktowania poszczególnych jego elementów, z określeniem minimalnej i maksymalnej liczby punktów, dla każdego kierunku studiów określają załączniki 1 — 4 do przedmiotowej uchwały.

 2. Negatywny wynik z któregokolwiek elementu egzaminu wstępnego przesądza o wyniku całego egzaminu i skutkuje nieprzyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 3. Nieprzystąpienie do przynajmniej jednego z elementów egzaminu wstępnego powoduje, że kandydat nie podlega dalszej kwalifikacji.

 4. Przy dokonaniu rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminu, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku  lub wykluczeniem z kwalifikacji.

 

§10

 1. Obowiązujące tematy egzaminu praktycznego w czasie egzaminu wstępnego:

 1. w ramach rysunku na studiach pierwszego stopnia kierunek projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo

 1. w ramach malarstwa na studiach pierwszego stopnia kierunek projektowanie graficzne

 2. w ramach kompozycji i zadań kierunkowych na jednolitych studiach magisterskich kierunek grafika i kierunek malarstwo oraz studiach pierwszego stopnia kierunek projektowanie graficzne i kierunek wzornictwo nie są udostępniane kandydatom na studia przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego.

Są one zastrzeżone i przechowywane w dokumentach, stanowiących tajemnicę stużbową.

 1. Zestawy zagadnień objętych rozmowy kwalifikacyjną/autoprezentacją są udostępniane kandydatom wraz ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu na kierunku, poziomie kształcenia i formie studiów wprowadzonym zarządzeniem Rektora.

 

§11

 1. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Komisje Rekrutacyjne Kierunków / KRK/ dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia oraz form studiów w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w ramach wydziału.

 2. Zakres obowiązków komisji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego zostają określone w

 

 

§12

 1. W skład KRK wchodzą:

 1. przewodniczący KRK Dziekan lub upoważniony przez Rektora, profesor lub nauczyciel akademicki, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki

 2. członkowie KRK, co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora sztuki

 3. sekretarze, biorą udział w pracach KRK bez prawa głosowania.

 1. Członkami KRK mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy będący pracownikami ASP w Katowicach.

 2. Do zadań KRK należy w szczególności:

l) realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów i czynności związanych z ustaleniem wyników kwalifikacji kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. dopuszczenie kandydatów do egzaminu wstępnego na podstawie zgłoszeń dokonanych w

 2. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych poprzez system

 3. przygotowanie tematów w ramach rysunku, malarstwa, kompozycji i zadań kierunkowych egzaminu praktycznego — objętych tajemnicę służbową oraz przygotowanie zestawów zagadnień, objętych rozmową kwalifikacyjną/autoprezentacją

 4. przeprowadzenie egzaminu wstępnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu wolnych miejsc na danym kierunku, poziomie oraz formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników

 5. sporządzenie protokołów z przebiegu egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach, poziomach oraz formach studiów dla każdego z kandydatów

 6. w przypadku egzaminu dwuetapowego sporządzenie listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu egzaminu

 7. sporządzenie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) oraz niezwłoczne ich ogłoszenie w IRK

 8. podjęcie decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia

 9. informowanie Rektora o przebiegu postępowania rekrutacyjnego

 1. sporządzenie dokumentacji z przebiegu każdej części postępowania rekrutacyjnego w formie protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie KRK biorący udział w danej czynności postępowania

 2. przyjmowanie. rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do Rektora

 3. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczenia o wyniku egzaminu wstępnego

 4. we współpracy z Działem Kształcenia i Studentów wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 1. KRK działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi uczelni.

 2. W uzasadnionych przypadkach KRK może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, informując o tym Rektora.

 3. KRK prowadzą elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.

 4. Za pracę KRK odpowiada przed Rektorem, jej przewodniczący.

 

§13

I . Z całości postępowania kwalifikacyjnego KRK sporządza końcowy protokół (w porządku alfabetycznym). W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie KRK.

 2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego KRK oprócz protokołu w ust. I sporządza:

 1. listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego  tzw. listę rankingową  tj. od najwyższego do najniższego  wyniku

 2. listę kandydatów przyjętych na studia (tj. którzy złożyli wymagane dokumenty i dokonali wpisu na studia. w porządku alfabetycznym)

 3. listę kandydatów nieprzyjętych (w’ porządku alfabetycznym)

 4. w przypadku przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie z § 7 ust. 8 sporządza odrębny protokół. W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

 

§14

1.W zakresie prac organizacyjno-administracyjnych KRK współpracują z dziekanatami wydziałów’.

 1. Dział Kształcenia i Studentów ASP w Katowicach koordynuje działania organizacyjno-administracyjne KRK biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie niezastrzeżonym dla dziekanatów.

 2. Dział Kształcenia i Studentów prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Rektora.

 3. Kierownik Sekcji Informatycznej ASP w Katowicach obsługuje system elektronicznej rekrutacji na studia.

 

§ 15

 1. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego, egzaminu wstępnego. wyniki i kopie decyzji przechowuje właściwy dziekanat oraz Dział Kształcenia i Studentów.

 2. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do  Uchwały nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych, kierunek grafika

 

 1. STUDIA STACJONARNE

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150 punktowej — gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 punktów — minimalną.

 2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

•GRAFIKI

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, trwają 10 semestrów jest egzaminem jednoetapowym, składającymi się z dwóch części

 

CZĘŚĆ I — EGZAMIN  PRAKTYCZNY

punktowany zgodnie z tabelą:

 

PRZEDMIOTY

KIERUNEK:

GRAFIKA

RYSUNEK *

                                         50 pkt

MALARSTWO *                

30 pkt

KOMPOZYCJA*

40 pkt

PUNKTACJA:

CZĘŚCI I (MAX)

120 pkt

 

Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w części I - egzaminie praktycznym, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywny.

Uzyskanie zera („0”) punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

 

CZĘŚĆ II — AUTOPREZENTACJA WRAZ Z PRZEGLĄDEM PRAC PLASTYCZNYCH/DOMOWYCH

punktowana zgodnie z tabelą:

 

PRZEDMIOT

KIERUNEK:

GRAFIKA

AUTOPREZENTACJA WRAZ Z

PRZEGLĄDEM PRAC PLASTYCZNYCH/ DOMOWYCH *

30 pkt

PUNKTACJA

CZĘŚCI II:

(MAX)

30 pkt

 

W części II egzaminu wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, kandydat musi uzyskać ocenę pozytywny. Uzyskanie zera („0”) punktów z przedmiotu II części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części II wynosi 76 punktów / z tego za egzamin praktyczny minimum 70 punktów, autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, 6 punktów /.

 

 • RYSUNEK — studium postaci

 • MALARSTWO — studium martwej natury

 • KOMPOZYCJA — przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu

 • PRACE PLASTYCZNE/DOMOWE — samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne — podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk

 • AUTOPREZENTACJA — jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film.

Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kultury artystyczną.

 

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2021 r. i kończy nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie osiągnęli minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.

 

 1. Z przebiegu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu

 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

 

.    

Załącznik nr 2 do Uchwały  nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek projektowanie graficzne

 

 1. STUDIA STACJONARNE

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia jest liczony w skali 150 punktowej — gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 86 punktów — minimalną.

 2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • projektowanie graficzne

STUDIA PIERWSZEGO   STOPNIA, trwają 7 semestrów

Składa się z dwóch etapów

 

ETAP I — PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO I ROZMOWA

KWALIFIKACYJNA

punktowany zgodnie z tabelą:

 

KIERUNEK

ZAKRES

PUNKTACJA

PROJEKTOWANIE

GRAFICZNE

PREZENTACJA

DOROBKU

PLASTYCZNEGO *

10 pkt

 

ROZMOWA

KWALIFIKACYJNA *

20 pkt

PUNKTACH I ETAPU

(MAX)

 

40 pkt

 

Prezentacja dorobku plastycznego* — jest punktowana w skali od 0 do 10 punktów włącznie. Przegląd prac odbywa się przy udziale kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna* - jest punktowana w skali od 0 do 30 punktów włącznie.

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej Kierunku kandydat zostaje dopuszczony do II etapu egzaminu wstępnego uzyskując minimum 16 punktów, w tym:

minimum 3 punkty za przegląd dorobku plastycznego oraz minimum 13 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

 

ETAP II — EGZAMIN PRAKTYCZNY

punktowany zgodnie z tabelą:

 

KIERUNEK

PRZEDMIOTY

PUNKTACJA

PROJEKTOWANIE

GRAFICZNE

RYSUNEK*

30 pkt

 

MALARSTWO*

20 pkt

 

KOMPOZYCJA*

60 pkt

PUNKTACJA II ETAPU

(MAX)

 

110 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 70 punktów.

 

 • PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO — samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe — podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk

 • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA — dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką

 • RYSUNEK — studium postaci lub martwej natury

 • MALARSTWO — studium postaci lub martwej natury

 • KOMPOZYCJA — przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu.

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 60- punktowej — gdzie 60 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 30 punktów — minimalną.:

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

•projektowanie graficzne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry, jęzvk wvkładowv: język polski

składa się z dwóch etapów

 

ETAP I — PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTY

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-

ARTYSTYCZNEGO*

20 pkt

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 10 punktów. Przegląd prac odbywa się bez udziału kandydata.

 

ETAP II — ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTY

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW**

40 pkt

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu egzaminu wstępnego wynosi 20 punktów.

 

 • PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO — prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję elektroniczną oraz może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską, magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

Kryteria oceny obejmują:

 1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layouts publikacji, jakości reprodukcji

 2. ocenę zawartości dorobku  ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.

Oceniane będą następujące obszary:

 • grafika edytorska i typografia

 • multimedia i fotografia

 • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik).

 

** ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIEN1E ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji ekranowej (format pdf)

i ustnej, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut. Zakres prezentacji obejmuje:

I ) Opis planowanego dyplomu:

 • cel — użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane

 • zagadnienia

 • zakres realizacji.

2) krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści

Kryteria oceny obejmują:

 1. ocenę wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji, umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi

 2. ocenę projektu graficznego prezentacji pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

•projektowanie graficzne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry,

język wyMadowy: iezyk angielski

egzamin iest prowadzonv w iezvku angielskim

składa się z dwóch etapów

 

ETAP I — PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTY

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-

ARTYSTYCZNEGO*

20 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 10 punktów.

Przegląd prac odbywa się bez udziału kandydata.

 

ETAP II — ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

punktowany zgodnie z tabelą

 

ZAKRES

PUNKTY

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM

OBSZAREM STUDIÓW**

40 pkt

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu egzaminu wstępnego wynosi 20

punktów.

 

 • PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO — prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję elektroniczną oraz może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską, magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

Kryteria oceny obejmują:

I) ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu publikacji, jakości reprodukcji

2) ocenę zawartości dorobku — ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu, jakość typografii, jakość graficzna.

Oceniane będą następujące obszary:

 • grafika edytorska i typografia

 • multimedia i fotografia

 • inne (np. rysunki, malarstwo, grafika, szkicownik).

 

** ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień, związanych z kulturą i sztuką. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji ekranowej (format pdf i ustnej, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut. Zakres prezentacji obejmuje:

 1. Opis planowanego dyplomu:

 • cel — użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane

 • zagadnienia

 • zakres realizacji.

 1. krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści. Kryteria oceny obejmują:

 2. ocenę wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji, umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi

 

 1. ocenę projektu graficznego prezentacji pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

 

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2021 r. i kończy nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów ze wszystkich etapów egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego lub studiów drugiego stopnia stacjonarnych.

 

 1. Z przebiegu każdego etapu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

 1. w protokole wpisuje się punktację za każdy etap egzaminu

 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza. Należy w mm określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

 

 

II.STUDIA NIESTACJONARNE

 

 1. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia liczony jest w skali 40-punktowej — gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów — minimalną.

 2. Egzamin wstępny dla kierunku:

 

•projektowanie graficzne

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, trwają 7 semestrów egzamin jednoetapowy składa się z:

PREZENTACJI PRAC PLASTYCZNYCH DOMOWYCH /DOROBKU PLASTYCZNEGO

ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

punktowany zgodnie z tabelą

 

ZAKRES

PUNKTY

PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH

DOMOWYCH/DOROBKU PLASTYCZNEGO*

15 pkt

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA**

25 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zdania egzaminu wstępnego to 15 punktów, w tym: minimum 5 pkt. za prezentacji prac plastycznych domowych/dorobku plastycznego minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

 

 • PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, DOMOWYCH/DOROBKU PLASTYCZNEGO — przegląd samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac multimedialnych i projektowych — podpisanych imieniem i nazwiskiem, w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk.

 

** ROZMOWA KWALIFIKACYJNA — dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów. dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką.

 

 1. Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest u' skali 40-punktowej — gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów — minimalną.

 2. Egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • projektowanie graficzne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry

egzamin jednoetapowy składa się z:

PREZENTACJI DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO ROZMOWY KWAL1FIKACYJNEJ ORAZ PRZEDSTAWIENIA ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYM PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

punktowany zgodnie z tabela

 

ZAKRES

PUNKTY

PREZENTACJA DOROBKU PROJEKTOWO-

ARTYSTYCZNEGO*

15 pkt

ROZMOWA KWALI FIKACYJNA ORAZ

PRZEDSTAWIENIA ZAGAD NIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘ DĄCYM PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW **

25 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zdania egzaminu wstępnego to 15 punktów, w tym:

minimum 5 pkt. za prezentację dorobku projektowo-artystycznego

minimum 10 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną.

 

 • PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO — prezentacja własnego dorobku projektowego w formie portfolio. Portfolio powinno mieć wersję elektroniczną oraz może zawierać również pracę dyplomową licencjacką. inżynierską. magisterską. Prace powinny dać możliwość oceny przygotowania kandydata w zakresie opanowania narzędzi warsztatu projektowego.

Kryteria oceny obejmują:

 1. ocenę projektu graficznego portfolio pod kątem jakości edytorskiej. doboru kroju pisma. układu typograficznego. layoutu publikacji, jakości reprodukcji

 2. ocenę zawartości dorobku — ocenie będą podlegać takie elementy jak: adekwatność projektu do tematu. jakość typografii, jakość graficzna.

Oceniane będą następujące obszary:

 • grafika edytorska i typografia

 • multimedia i fotografia

 • inne (np. rysunki. malarstwo. grafika. szkicownik).

 

** ROZMOWA KWALIF IKACYJN A ORAZ PRZEDSTAW IENIE ZAGADNIEŃ PRO.IEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM  STUDIÓW

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień. związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, odpowiadającymi wiedzy, jaką posiada absolwent studiów pierwszego stopnia a dotyczącej kierunku studiów oraz zagadnień. związanych z kultury i sztuką. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji ekranowej (format pdf i ustnej, a czas jej trwania nie powinien przekraczać 15 minut.

 

Zakres prezentacji obejmuje:

 1. Opis planowanego dyplomu:

 • cel — użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, określenie jakie nowe aspekty danego zagadnienia mają być eksplorowane

 • zagadnienia

 • zakres realizacji

 1. krótki opis najważniejszych, najbliższych kandydatowi osiągnięć lub badań innych projektantów i artystów w zakresie przedstawionych treści

Kryteria oceny obejmują:

 1. ocenę wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji, umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi

 2. ocenę projektu graficznego prezentacji pod kątem jakości edytorskiej, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

 

S. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 maja 2020 r. i kończy nie później niż 30 września 2020 r. Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych.

 

 1. Z przebiegu każdego etapu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

 1. w protokole wpisuje się punktację za każdy etap egzaminu

 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych, kierunek malarstwo

 

 1. STUDIA STACJONARNE

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na jednolite studia magisterskie jest liczony w skali 150 punktowej — gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 76 punktów — minimalną.

 2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • MALARSTWO

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, trwają 10 semestrów jest egzaminem jednoetapowym, składającym  się z dwóch części

 

CZĘŚĆ I — EGZAMIN PRAKTYCZNY

punktowany zgodnie z tabelą:

 

PRZEDMIOTY

KIERUNEK:

MALARSTWO

RYSUNEK *

45 pkt

MALARSTWO *

45 pkt

KOMPOZYCJA*

30 pkt

PUNKTACJA:

CZĘŚCI I (MAX)

120 pkt

 

Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu wstępnego w części I - egzaminie praktycznym, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu egzaminu praktycznego ocenę pozytywną.

Uzyskanie zera („0”) punktów, z któregokolwiek przedmiotu lub nieprzyst3pienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, Oznaczającym niezdanie egzaminu.

 

CZĘŚĆ II — AUTOPREZENTACJA WRAZ Z PRZEGLĄDEM PRAC PLASTYCZNYCH/DOMOWYCH

punktowana zgodnie z tabelą:

 

PRZEDMIOT

KIERUNEK:

MALARSTWO

AUTOPREZENTACJA WRAZ Z

PRZEGLĄDEM PRAC PLASTYCZNYCH/ DOMOWYCH *

30 pkt

PUNKTACJA

CZĘŚCI II: (MAX)

30 pkt

 

W części II egzaminu wstępnego kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów.   Za autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, kandydat musi otrzymać ocenę pozytywny. Uzyskanie zera („0”) punktów z przedmiotu II części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w części I i części II wynosi 76 punktów / z tego za egzamin praktyczny minimum 70 punktów, autoprezentację wraz z przeglądem prac plastycznych/domowych, 6 punktów /.

 

 • RYSUNEK — studium postaci

 • MALARSTWO — studium martwej natury

 • KOMPOZYCJA — przedstawienie za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu

 • PRACE PLASTYCZNE/DOMOWE — samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne — podpisane imieniem i nazwiskiem, nieprzekraczające 20 sztuk

 • AUTOPREZENTACJA — jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, jak również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film.

Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną

 

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2021 r. i kończy nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu wstępnego i nie osiągnęli minimalnej liczby punktów nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.

 

 1. Z przebiegu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu

 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 4 do Uchwały nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek wzornictwo

 

I.STUDIA STACJONARNE

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia jest liczony w skali 150- punktowej — gdzie 150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 86 punktów — minimalną.

 2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, trwają 7 semestrów składa się z dwóch etapów.

 

ETAP I - PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

punktowany zgodnie z tabelą:

 

KIERUNEK

ZAKRES

PUNKTACJA

WZORNICTWO

PREZENTACJA

DOROBKU

   PLASTVCZNEGO *

5 pkt

 

ROZMOWA

KWALIFIKACYJNA*

25 pkt

PUNKTACJA I ETAPU

 

30 pkt

 

Prezentacja dorobku plastycznego* — jest punktowana w skali od 0 do 5 punktów włącznie. Przegląd prac odbywa się przy udziale kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna* - jest punktowana w skali od 0 do 25 punktów włącznie. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej Kierunku kandydat zostaje dopuszczony do II etapu egzaminu wstępnego uzyskując minimum 16 punktów, w tym:

minimum 1 punkt za przegląd dorobku plastycznego oraz

minimum 15 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

 

ETAP II - EGZAMIN PRAKTYCZNY

punktowany zgodnie z tabelą:

 

KIERUNEK             

 PRZEDMIOTY

 PUNKTACJA

WZORNICTWO

 RYSUNEK*

         30 pkt               

 

ZADANIA

KIERUNKOWE*

90 pkt

PUNKTACJA II ETAPU

(MAX)

 

120 pkt

 

Uzyskanie zera („0”) punktów z przedmiotu II ETAPU egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu do ETAPU II skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 70 punktów.

 

 • PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO — samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe — podpisane imieniem i nazwiskiem, nie przekraczające 20 sztuk

 • ROZMOWA KWALIFIKACYJNA — dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnień związanych z kulturą i sztuką

 • RYSUNEK — studium postaci lub martwa natura

 • ZADANIA KIERUNKOWE: zestaw ćwiczeń praktycznych, których celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata: zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności konstrukcyjnych, zdolności manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji pojęć i procesów.

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny na studia drugiego stopnia liczony jest w skali 40- punktowej — gdzie 40 punktów stanowi maksymalną liczbę, a 15 punktów minimalną.

 2. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • WZORNICTWO

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry język wvkładowv: język polski

składa się z dwóch etapów

 

ETAP I - PRZEGLĄDU DOROBKU PROJEKTOWEGO

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTACJA

PRZEGLĄD DOROBKU

PROJEKTOWEGO*

 

 

 

15 pkt

 

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 5 punktów.

Przegląd prac odbywa się bez udziału kandydata.

 

ETAP II - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTACJA

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW**

25 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 10 punktów.

 

 • PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWEGO — prezentacja dorobku projektowego w formie portfolio (wersja elektroniczna, plik pdf. Prezentacja może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską lub magisterską.

Kryteria oceny:

 1. ocena zawartości dorobku — ocena rozwiązania w kontekście:

 • założeń projektowych

 • jakości proponowanego rozwiązania projektowego

 • oryginalności proponowanego rozwiązania

 • jakości prezentacji projektu: modelu imitacyjnego / prototypu / makiety / wizualizacji projektu

 1. ocena projektu graficznego portfolio — jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

 

** ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związanych z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej zawierającej :

 • wstęp — przedstawienie swojej osoby

 • portfolio — wybór kilku ostatnich prac, nie starszych niż sprzed 3 lat, zawierający projekty końcowe z elementami procesu projektowego

 • co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie) - co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie wraz z propozycją zmian) - kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego?

 • nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.

Kryteria oceny:

I) ocena wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji i umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi, wiedza z zakresu dizajnu

2) ocena prezentacji: jakość edytorska, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji

 

 1. Konkursowy egzamin wstępny dla kierunku:

 

 • WZORNICTWO

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, trwają 4 semestry

jeżyk wvkładowy: język angielski

egzamin jest prowadzonv w języku angielskim

składa się z dwóch etapów

 

ETAP I - PRZEGLĄDU DOROBKU PROJEKTOWEGO

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTACJA

PRZEGLĄD DOROBKU

PROJEKTOWEGO*

15 pkt

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 5 punktów.

Przegląd prac odbywa się bez udziału kandydata.

 

ETAP II - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

punktowany zgodnie z tabelą:

 

ZAKRES

PUNKTACJA

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW* *

25 pkt

 

Minimalna liczba punktów do zaliczenia II etapu wynosi 10 punktów.

 

* PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWEGO — prezentacja dorobku projektowego w formie portfolio (wersja elektroniczna, plik pdf. Prezentacja może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską lub magisterską.

Kryteria oceny:

 1. ocena zawartości dorobku — ocena rozwiązania w kontekście:

 • założeń projektowych

 • jakości proponowanego rozwiązania projektowego

 • oryginalności proponowanego rozwiązania

 • jakości prezentacji projektu: modelu imitacyjnego / prototypu / makiety / wizualizacji projektu

 1. ocena projektu graficznego portfolio — jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu,  jakości reprodukcji.

 

** ROZMOWA KWALIF1KACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związanych z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej zawierającej :

 • wstęp — przedstawienie swojej osoby

 • portfolio — wybór kilku ostatnich prac, nie starszych niż sprzed 3 lat, zawierający projekty końcowe z elementami procesu projektowego

 • co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie)

 • co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie wraz z propozycją zmian)

—kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego?

 • nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.

Kryteria oceny:

 1. ocena wypowiedzi: kreatywność, umiejętność argumentacji i umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi, wiedza z zakresu dizajnu

 2. ocena prezentacji: jakość edytorska, doboru kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

 

Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2021 r. i kończy nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowy terminarz określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego.

 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, określonych minimum punktów ze wszystkich etapów egzaminu wstępnego, nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych.

 

 1. Z przebiegu każdego etapu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

 1. w protokole wpisuje się punktację za każdy etap egzaminu

 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza. Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJMOWANIA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 .

 

§1

ASP w Katowicach zapewnia laureatom III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (zwanego dalej OPP) organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działającym na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego w roku 2023 trzy miejsca poza limitem przyjęć na jeden z kierunków prowadzonych w ASP w Katowicach tj. grafika, malarstwo, projektowanie graficzne.

 

§2

W przypadku, kiedy liczba laureatów OPP ubiegających się o przyjęcie na studia będzie większa niż liczba miejsc, o których mowa w § 1 o przyjęciu na studia decydować będzie pozycja laureata na liście rankingowej konkursu.

 

§3

 1. Laureaci OPP są zwolnieni z egzaminu wstępnego obowiązującego kandydatów na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia na rok akademicki 2024/2025 prowadzonych w ASP w Katowicach jako studia stacjonarne.

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidziany w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów.

 

§4

 1. Laureatów OPP obowiązują przepisy dotyczące kandydatów na studia ,określone w uchwale rekrutacyjnej na rok akademicki 2024/2025, w tym rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Laureaci OPP są umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami.

 

§5

Nazwiska laureatów OPP przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 będą podane do publicznej wiadomości w trybie ogłoszenia wyników postepowania rekrutacyjnego na studia.

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 16/2020 Senatu ASP w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW - CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach

 2. umów zawieranych z podmiotem zagranicznym przez uczelnie na zasadach określonych w tych umowach

 3. decyzji ministra

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów

 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych w drodze konkursu

 6. decyzji rektora.

 

§2

 1. Cudzoziemcy kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami kwalifikacji określonymi w załącznikach nr 1 — 4 do uchwały.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają KRK.

 

§3

 1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w ASP w Katowicach przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego składając w formie elektronicznej wniosek w Internetowej Rekrutacji Kandydatów ( IRK).

 2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który:

 1. zarejestrować się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK

 2. wniósł opłatę rekrutacyjną

 3. posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z tym, że świadectwo dojrzałości lub inny dokument winny być równorzędne lub uprawniające do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu

 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — posiada dyplom ukończenia studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania dyplomu

 5. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim — posiada dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

 6. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim — posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

 7. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki określone w załącznikach nr 1 — 4 do uchwały

8) umiejętności językowe kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia w ASP w Katowicach mogą zostać zweryfikowane, w drodze egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego albo rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji na studia kandydatów cudzoziemców oraz listę dodatkowych dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w ASP w Katowicach ustala Rektor w drodze zarządzenia.

 

§4

1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemcy otrzymują:

 1. zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia

 2. decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

 

§5

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach w ASP w Katowicach zostaną określone w zarządzeniu Rektora z zastrzeżeniem art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§6

W przypadkach nieujętych w niniejszym załączniku przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

 

 

Podjęta w czerwcu 2020 r. uchwała  zakłada rekrutację w całości stacjonarnie. W związku z pandemią uchwała z czerwca ubiegłego roku dotycząca rekrutacji 2021/2022 będzie modyfikowana, by rekrutacja mogła się odbyć on-line. Nowa uchwała rekrutacyjna będzie umożliwiać rekrutację na rok akademicki 2021/2022 z uwzględnieniem środków komunikacji na odległość.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)