Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie rekrutacja 2021

 

 

Uchwała nr 26/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 28 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm), uchwala się co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Przyjmuje się zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia i studiach jednolitych magisterskich, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3.

Postanowienia, o których mowa w § 1-2, dotyczą również rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022

 

§1.

 1. W roku akademickim 2021/2022 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana dalej Akademią, przyjmuje kandydatów na następujące kierunki studiów: teologia, pedagogika, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

 1. Kandydaci będą przyjmowani na następujące rodzaje studiów stacjonarnych:

  1. studia pierwszego stopnia na kierunku teologia,

  2. studia drugiego stopnia na kierunku teologia,

  3. studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika,

  4. studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna,

  5. studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika,

  6. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

  7. studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (w tworzeniu).

 

 1. Akademia prowadzi rekrutację na studia w dwóch terminach: lipcowym i wrześniowym.

 

 1. Kandydaci na studia składają podanie o przyjęcie na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego IRK, oraz dokumenty w siedzibie uczelni.

 

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu IRK.

 

 1. Określa się limity przyjęć na studia wymienione w ustępie 2, z zastrzeżeniem ustępu 5:

  1. studia pierwszego stopnia na kierunku teologia - 40,

  2. studia drugiego stopnia na kierunku teologia — 30,

  3. studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika - 50,

  4. studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna — 20,

  5. studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika - 70,

  6. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna — 50,

  7. studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (w tworzeniu) - 30.

 

 1. Łączna liczba osób przyjętych na studia wymienione w ustępie 2 nie może naruszać regulacji ustawowych.

 

§2.

Studia stacjonarne dla obywateli polskich oraz osób, o których mowa w art. 324 ust. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, są w Akademii bezpłatne.

 

§ 3.

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz rekomendację odpowiednich władz kościelnych.

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz praca socjalna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. W przypadku studiów w zakresie specjalności konfesyjnych wymagana jest rekomendacja odpowiednich władz kościelnych.

 

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 

§4.

 1. Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  1. podpisane podanie na studia wydrukowane z systemu IRK,

  2. poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości,

  3. poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),

 2. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 3. poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego,

 4. rekomendację właściwej władzy kościelnej (dotyczy kandydatów na studia na kierunku teologia w zakresie specjalności konfesyjnych).

 

 1. Kandydaci na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 1. Dokumenty należy składać w siedzibie Akademii w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5.

 

§5.

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia pierwszego stopnia obejmuje: czynności administracyjne, decyzję kwalifikacyjną, zestawienie rankingu świadectw maturalnych i ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie uzyskanego przez kandydatów wyniku ostatecznego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia obejmuje: czynności administracyjne, decyzję kwalifikacyjną, zestawienie rankingu dyplomów licencjackich i ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie uzyskanego przez kandydatów wyniku ostatecznego.

 

 

§6.

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. podjęcie decyzji kwalifikacyjnej na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego za pośrednictwem systemu IRK,

  2. koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i przedstawianie wniosków Rektorowi, którego decyzja jest ostateczna.

 

 1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5, Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo przedłużenia rekrutacji.

 

 1. Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia, w tym w zakresie przestrzegania limitu, o którym mowa w § 1 ustęp ó i 7.

 

§ 7.

 1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

 1. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia zestawienie rankingu świadectw maturalnych na podstawie wyniku ostatecznego,

  2. w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia zestawienie rankingu dyplomów licencjackich na podstawie wyniku ostatecznego,

  3. podjęcie decyzji o przyjęciu na studia i sporządzenie list kandydatów przyjętych na studia w ramach limitu miejsc,

  4. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

f) sporządzenie sprawozdania z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W przypadku powstania wątpliwości związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zwracają się o rozstrzygnięcie do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 1. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego, wyliczany według algorytmu na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 

 1. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm, są opisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§9.

 1. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego, którym jest ocena wpisana na dyplomie ukończonych jako ocena końcowa uzyskana przez kandydata na studiach pierwszego stopnia.

 

§10.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, w tym olimpiad wiedzy religijnej, przyjmowani są na studia na zasadach określonych przez Senat Akademii.

 

 1. Kandydaci posiadający świadectwo Międzynarodowa Matura uzyskują dodatkowe dwa punkty zaliczane do wyniku (W), o którym mowa w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 1. Kandydaci z maturą zagraniczną są zobowiązani do dostarczenia tłumaczeń przysięgłych zagranicznego świadectwa maturalnego oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub polskiego konsulatu.

 

§12.

Przyjęcie na studia  cudzoziemców  następuje  na  podstawie  art.  323  ustawy  i  właściwych  aktów

wykonawczych.

 

§ 13.

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.

 

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany.

 

 1. W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

 

 

§14.

 1. Akademia może prowadzić studia zamawiane bądź studia niestacjonarne na kierunkach określonych w § 1 ust. 2.

 

 1. Studia, o których mowa w ust. 1, mają charakter płatny.

 

 1. Przepisy dotyczące warunków i trybu rekrutacji stosuje się odpowiednio.

 

 

*Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.*

*Do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.*

*Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.*

*Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

*Szczegóły dotyczące rekrutacji w roku akademickim 2021/2022: https://irk.chat.edu.pl/pl/

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)