Matura 2022 - jak będzie wyglądać

Matura 2022 - Jak będzie wyglądał egzamin

Egzamin maturalny, organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są niektóre kierunki studiów, na które przeprowadzane są dodatkowe egzaminy np. aktorstwo czy architektura.

 

 

Co znajdziesz w artykule

terminy matury

jak będą wyglądały matury

do jakich przedmiotów należy przystąpić aby otrzymać świadectwo

kiedy egazmin uznany jest za zdany

deklaracje maturalne

przedmioty obowiązkowe

przedmioty dodatkowe

ile przedmiotów dodatkowych

jakie przedmioty zdawać na studia

zmiany na maturze 2022

kiedy matura poprawkowa

niezdana matura

wgląd do pracy i odwołanie

laureaci i finaliści olimpiad

 

 

1. Kiedy odbędą sie matury w 2022 r.

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2022 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r., a egzamin w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.

 

Terminy matur 2022

 • matura w terminie próbnym część pisemna: zazwyczaj marzec - termin jeszcze nie znany
 • matura w terminie głównym część pisemna: 4-23 maja 2022 r.
 • matura w terminie głównym część ustna: 18-20 maja 2022 r.
 • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 1-15 czerwca 2022 r.
 • matura w terminie dodatkowym część ustna: 14-15 czerwca 2022 r.
 • matura w terminie poprawkowym: 23 sierpnia 2022 r.
 • wyniki matury: 5 lipca 2022 r.
 • wyniki matury poprawkowej: 9 września 2022 r.

 

Sprawdź harmonogram egzaminów maturalnych 2022

 

 

 

2. Jak będą wyglądały matury w 2022 r.

Egzamin maturalny w 2022 r. zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej.

Do części ustnej mogą jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych są niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizcji umów międzynarodowych.

 

 

 

3. Do jakich przedmiotów należy przystąpić aby otrzymać świadectwo dojrzałości w 2022 r.

W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

 

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej miniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

 

Absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo branżowej szkoły II stopnia z roku 2022

Nie muszą zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jeżeli posiadają dyplom zawodowy na poziomie technika.

 

 

 

4. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany

Aby egzamin maturalny w 2022 r. został uznany za zdany należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

 

 

 

5. Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Słowo „deklaracja” brzmi bardzo poważnie, ale nie trzeba się go bać. Chodzi o to, aby w oficjalnej formie przedstawić chęć zdawania matury. Każda osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tych egzaminów. Taki dokument składa się dyrektorowi szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Warto zaznaczyć, że maturalna deklaracja może być „wstępna” i „ostateczna”. Oznacza to, że możemy zmienić zdanie. Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2021 r. Deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2022 r.

 

Uwaga: absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole muszą złożyć deklarację do 31 grudnia

 

2021 roku.

 

 

 

6. Obowiązkowe przedmioty maturalne 2022:

Na maturze 2022 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów maturalnych w części pisemnej.

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA 

 

Lista przedmiotów obowiązkowych matura 2022:

 •  język polski (na poziomie podstawowym),
 • matematyka (na poziomie podstawowym),

 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym).

 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) - dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.

 

CZĘŚĆ USTNA*:

*w 2022 r, część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym wynik z części ustnej jest niezbędny (wymogi rekrutacyjne na zagraniczne uczelnie lub realizacja umów międzynarodowych)

 

 • język polski (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

 • język mniejszości – narodowej, etnicznej, regionalnej (bez określania poziomu)

 

 

Przedmioty obowiązkowe wybierane na maturze w 2021 r.

Do egzamiów z przedmiotów obowiązkowych w 2021 r. przystąpiło 274 831 maturzystów w tym 168 499 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 106 332 techników.

 • język angielski (94,9% - absolwenci liceum, 94,3% - absolwenci technikum)
 • język niemiecki (3,2% - absolwenci liceum, 4,2% - absolwenci technikum)
 • język rosyjski (1,1% - absolwenci liceum, 1,4% - absolwenci technikum)
 • pozostałe (0,8% - absolwenci liceum, 0,1% - absolwenci technikum)

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdający uzyskali wyniki w granicach 55%–76% możliwej do zdobycia liczby punktów.

 

 

7. Przedmioty dodatkowe matura 2022

Egzamin z przedmiotów dodatkowych przeprowadzany jest w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Dla części ustnej nie określa się poziomu dla przedmiotów dodatkowych.

Wyjątkiem są języki nowożytne, które absolwenci mogą zdawać w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym oraz w części ustnej bez określania poziomu albo dwujęzycznym.

 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2022 - część pisemna

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

 

 

Lista przedmiotów dodatkowych matura 2022 - część ustna

 1. język angielski (bop ALBO dj)
 2. język francuski (bop ALBO dj)
 3. język hiszpański (bop ALBO dj)
 4. język niemiecki (bop ALBO dj)
 5. język rosyjski (bop ALBO dj)
 6. język włoski (bop ALBO dj)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop)
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bop)
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop)
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop)
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop)
 12. język kaszubski jako język regionalny (bop)

 

bop - bez określania poziomu

dj - poziom dwujęzyczny

 

Na muturze 2021r. do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 56 793 osób. Z kolei matematykę na poziomie rozszerzonym wybrało 74 095 maturzystów.

A jak wyglądały wybory pozostałych najpopularnieszych przedmiotów: język angielski (157 421 osób), geografiia (52 616 osób), biologia (43 779 osoby), chemia (25 563 osoby) oraz fizyka (19 665 osób).

 

 

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe zdawane na maturze 2021

Absolwenci LICEUM Absolwenci TECHNIKUM
język angielski 65% język angielski 46%
matematyka 28% matematyka 25%
język polski 27% geografia 19%
biologia 22% język polski 10%
geografia 19% biologia 6%
chemia 14% fizyka 5%
historia 9% informatyka 4%
fizyka 8% historia 3%

 

 

Liczba wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze

2021
 • tylko przedmioty obowiązkowe - 15,5%
 • 1 przedmiot dodatkowy - 26,3%
 • 2 przedmioty dodatkowe - 28,7%
 • 3 przedmioty dodatkowe - 24,1%
 • 4-6 przedmiotów dodatkowych - 5,4%

 

 

8. Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2021 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu z sześciu przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

 

 

9. Jakie przedmioty dodatkowe zdawać na maturze?

Zacznijmy od tego, że tegoroczni maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Który przedmiot z tak długiej listy wybrać? To zależy od co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze, istotne jest to, który najbardziej nas interesuje i który sprawia nam największą łatwość? To proste. Jeśli interesuje nas historia, nauka sprawia nam przyjemność i uzyskujemy dobre oceny, to warto wybrać właśnie historię.

 

Drugim czynnikiem jest pomysł na studia. Należy sprawdzić wymagania rekrutacyjne obowiązujące na wybranym przez nas kierunku.

 

Co zdawać na maturze: wymagania rekrutacyjne na studia 2022

 

 

10. Zmiany na maturze 2022

Ogólnoświatowa sytuacja związana z koronawirusem znacząco zmieniła życie wielu osób. Nie inaczej jest z tegorocznymi maturzystami, którzy znaczną część roku szkolnego 2020/2021 spędzili na nauce w formie online. Mimo, że rok szkolny 2021/2022 wystartował stacjonarnie to zmiany nie ominęły matur w 2022 r., oto najeważniejsze znich:

 

Zmiany na maturach ustnych

W 2022 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

 

Zmiany na maturach w terminie poprawkowym

Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić osoby, które nie zdały wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej. Pod warunkiem, że przystąpiły do wszystkich egazminów obowiązkowych i jednego z przedmiotu dodatkowego i żaden ten egzamin nie został im unieważniony.

W 2022 r. matury ustne w terminie poprawkowym nie będą przeprowadzane.

 

 

11. Kiedy matura poprawkowa w 2022 roku

Co zrozumiałe, myślenie o egzaminach poprawkowych jeszcze przed przystąpieniem do tych pierwszych może wydawać się znaczną przesadą, ale w każdej sytuacji warto mieć jakiś plan B. Tym planem B jest matura poprawkowa.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (część ustna nie będzie przeprowadzana).

 

Aby rozwiać wątpliwości, a także uprzedzić ewentualne pytania warto podkreślić – termin poprawkowy nie jest terminem dodatkowym! Termin dodatkowy dotyczy pierwszych egzaminów i obejmuje maturzystów, którzy znaleźli się w szczególnych sytuacjach losowych, bądź zdrowotnych.

 

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

 

pod warunkiem że:

przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz conajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 12 lipca 2022 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z ostateczną deklaracją.

 

 

 

12. Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. 

Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Do matury poprawkowej już w sierpniu 2022 r. można przystąpić, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego.

Jeśli nie powiodło się wam na dwóch lub więcej egzaminach obowiązkowych to kolejną szansą na poprawę będzie maj 2023 r.

Możecie także poprawić wynik z matury, jeśli jest dla was niezadowalający, a zdobyliście trzydzieści procent, które teoretycznie maturę zalicza. Jednak w tym przypadku będziecie mogli to zrobić także najwcześniej w maju 2023 r.

Niezależnie od powodu, dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak?

Tutaj je znajdziecie: niezdana matura co mam zrobić

 

 

Zdawalność egzaminów maturalnych w 2021 r.

 • liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych: 273 419 (100%)
 • osoby, które zdały egzamin: 203 593 (74,5%)
 • osoby, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2021 r.: 48 366  (17,7%)
 • osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu: 21 460 (7,8%)

 

 

 

 

13. Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami? Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

 

 

 

14. Laureaci i finaliści olimipad, czyli jak możesz zostać zwolniony z pisania egzaminu maturalnego?

Zasady, na fundamencie których można zostać zwolnionym z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są jasno określone. Zasady te dotyczą nie tylko samych olimpiad jako wydarzeń, ale również lat, w których zostały przeprowadzone, a także organizatorów, odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

 

Mówiąc konkretniej, tylko laureaci i finaliści wskazanych przez ministerstwo olimpiad mogą skorzystać z ulg. Wykaz tych olimpiad dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Laureci i finaliści olimpiad są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu oraz otrzymyują maksymalny wynik z tego przedmiotu.

 

 

 

15. Czy po maturze warto iść na studia?

Jedni ubiegają się o przyjęcie na studia od razu po zdanych maturach, aby nie wypaść z rytmu. Nie chcą przerywać pewnego procesu, hamować rozpędu bojąc się, że po przerwie stracą motywację i energię do dalszej nauki.

Drudzy chcą odpocząć od siedzenia nad książkami. Planują zwyczajne lenistwo, bądź znalezienie pracy, aby mocniej odczuć wejście w dorosłe życie. I każdy pomysł może być dobry.

 

sprawdź czy warto iść na studia
 

 

 

16. O czym nie można zapomnieć?

Matura jest stresogenna nawet wtedy, kiedy wierzymy w swoje przygotowanie. Kiedy pojawiają się nerwy, łatwo o drobne potknięcie, które zaburzy spokój naszej sytuacji. Dlatego niektóre rzeczy warto przygotować sobie wcześniej, aby nie szukać ich na pięć minut przed wyjściem z domu. O jakie rzeczy chodzi?

 

Po pierwsze: dowód osobisty. Pomimo tego, że każdy nauczyciel nas zna i na pewno wie jak się nazywamy, to i tak musimy mieć przy sobie dowód osobisty. Dlaczego? Otóż, matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym. Poza tym, na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego należy wpisać swój numer PESEL. Jeśli nie znamy go na pamięć, to odnajdziemy go właśnie na dowodzie osobistym.

 

Po drugie: długopis lub pióro z czarnych tuszem, bądź atramentem. Tylko takim kolorem wypełnia się egzaminacyjne zadania.

 

Rzeczywistość wyrobiła w nas pewne nawyki i mówienie o niektórych sprawach wydaje się czymś niepotrzebnym, zbędnym, doprowadzającym do znudzenia. O czym mowa? Naturalnie o bezpieczeństwie i higienie. Nie zapominajmy o tym, na jakiej podstawie sformułowano egzaminy, do których przystępujemy.

 

 

 

17. Czego nie można zabrać na egzamin maturalny w 2021 roku

Przeglądając archiwalne zdjęcia łatwo dostrzec, że niemal każdy maturzysta miał przy sobie coś na szczęście. Zazwyczaj były to kolorowe pluszaki, zajmujące istotne miejsce na ławce osoby zdającej.

 

Od pewnego czasu jest to zabronione. Ale nie tylko pluszowych towarzyszy nie wolno zabierać ze sobą na egzamin. Co zrozumiałe, nie wolno mieć przy sobie telefonów, tabletów, odtwarzaczy mp3, smartwatchów, ale także podręczników, czy zeszytów do pisania „na brudno” - wszelakie zapiski nie wykorzystywane w oficjalnych odpowiedziach, bądź jakieś próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym.

 

Nie możemy mieć przy sobie jedzenia i napojów. Wyjątkiem jest mała butelka wody, usytuowana przy ławce. Wiadomo, że w każdych zapisach znajdzie się jakaś luka. Nie oznacza to jednak, aby takowe wykorzystywać. Pomimo tego, iż żaden maturalny regulamin o tym nie mówi, nie powinniśmy przynosić na egzamin przedmiotów z nim niezwiązanych. Zatem, przedmioty takie jak: piłka do siatkówki, namiot, czy rakieta do tenisa powinny pozostać w domu.

 

 

 

18. Jakie są dozwolone przybory na maturze?

Przede wszystkim dozwolone są te przybory, które pomogą nam prawidłowo rozwiązywać zadania. Na przykład? Linijka. Naturalnie, zestaw zatwierdzonych przedmiotów jest większy, ponieważ każdy z nich dostosowany jest do konkretnego przedmiotu.

 

Na egzaminach możemy używać takich przyborów jak: kalkulator prosty, cyrkiel, linijka, lupa. Ponadto, do naszej dyspozycji są: wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

 

 

Lista dozwolonych przyborów na egzaminie maturalnym:

 

matura z biologii: linijka, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matura z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,

matura z historii: lupa,

matura z historii sztuki: lupa,

matura z historii muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa,

matura z informatyki: kalkulator prosty,

matura z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

matura z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne

matura z wosu: kalkulator prosty.

 

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, każdy maturzysta może mieć przy sobie butelkę wody – lecz nie może ona stać na ławce, gdyż grozi to ryzykiem zalania arkusza egzaminacyjnego. Woda, tak jak niektóre z powyższych przyborów, może być – chociaż nie musi – zapewniona przez szkołę.

  

 

19. Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Pula pozostałych przedmiotów zawiera także te, w zakresie których kształcenie nie jest prowadzone, bądź prowadzone jest tylko fragmentarycznie.

 

Za przykład mogą posłużyć Filozofia albo Historia muzyki. Jeśli interesujemy się dziedziną, której nie zgłębiamy na lekcjach mamy prawo zdawać ją na maturze.

 

 

 

20. Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zgłaszamy przy pomocy pisemnej deklaracji, którą składamy dyrektorowi naszej szkoły, bądź dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 

 

21. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Każdy zdający otrzymuje warunki do tego, aby jak najlepiej przejść przez zadania egzaminacyjne. Stworzenie tych warunków polega między innymi na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności maturzysty, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

 

Arkusze w dostosowanej formie przygotowywane są dla zdających: z autyzmem, zespołem Aspergera, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów polega między innymi na: zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystywaniu odpowiednich środków dydaktycznych, odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy zapewnieniu obecności i pomocy specjalisty.

 

Dokładny wykaz ulg

 

 

22. Udogodnienia dla osób chorych

Osobom przewlekle chorym, jak również osobom chorym lub niesprawnym czasowo, posiadającym zaświadczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza przysługuje dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby. Mogą one korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu chorobę, jak również dostosowanego miejsca pracy.

 

Ponadto, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o trzydzieści minut, a ten dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. Jeśli podchodzą do egzaminu ustnego, to również przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o piętnaście minut i przeznaczenie go na przygotowanie wypowiedzi oraz / lub egzamin.

 

Posiadają także prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie, albo zarówno pisanie, jak i czytanie.

 

Dokładny wykaz ulg

 

 

23. Udogodnienia dla cudzoziemców

Cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut w przypadku arkusza egzaminacyjnego z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem tych dotyczących języków obcych nowożytnych, języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

Dokładny wykaz ulg

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: testowa

Komentarze (0)