Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Zarządzanie zasobami przyrody – Uniwersytet Jagielloński

Zarządzanie zasobami przyrody to kierunek stanowiący odpowiedź na potrzeby współczesnego świata i rynku, które poszukują coraz lepiej wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz zarządzania zasobami wspólnymi. Kierunek kształci tych, którzy w przyszłości będą zajmować się wydawaniem decyzji środowiskowych,  planowaniem, rozwojem lokalnym i regionalnym, a także ochroną środowiska, waloryzacją wartości przyrodniczych i oceną ryzyka działań społeczno- ekonomicznych. Studia oferuje Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych oraz systemy ochrony przyrody w naszym kraju. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie sporządzania ocen, analiz ryzyka i waloryzacji środowiskowych, oceny działań gospodarczych zgodnie z zasadami  zrównoważonego rozwoju i zasad polityki ochrony środowiska, a także pozyskiwania grantów i funduszy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • gospodarka leśna,
 • metody monitoringu przyrodniczego,
 • ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością,
 • metody analizy przestrzennej,
 • gospodarka odpadami stałymi,
 • ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego,
 • rolnictwo przyjazne środowisku,
 • metody statystyczne,
 • różnorodność biotyczna Polski

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania zasobami przyrody nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania narzędzi badawczych do działań związanych z ochroną przyrody, przeprowadzania waloryzacji i oceny stanu środowiska oraz zasobów przyrody, przeprowadzania oceny ryzyka planowanych inwestycji, stosowania programów komputerowych i narzędzi statystycznych do gromadzenia danych i ich opracowywania. Ponadto, studenci zaznajamiają się z metodami prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych, technikami stosowanymi w ocenie jakości środowiska, a także procedurami stanowiącymi system zarządzania zasobami przyrody w Polsce.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Po zakończeniu kształcenia absolwenci Zarządzania zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowo- badawczych, placówkach ochrony przyrody, administracji państwowej, firmach konsultingowych, organizacjach pozarządowych, przemyśle.

 

Opinie

Studia w Krakowie to niezwykle szerokie pojęcie. W stolicy województwa małopolskiego funkcjonuje wiele uczelni, a zatem można się kształcić w każdej dyscyplinie. Planując naukę w zakresie zarządzania zasobami przyrody najlepiej jest poznać bliżej ofertę najstarszego polskiego uniwersytetu. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Dominika, studentka Zarządzania zasobami przyrody mówi:

„O ochronie środowiska mówi się coraz więcej, ale programy nauczania nie zawsze dostosowane są do aktualnych problemów i potrzeb. Wybrałam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przede wszystkim dlatego, że plan zakłada bardzo dużo zajęć praktycznych, dzięki którym można rozwinąć wiele umiejętności.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ochrony i kształtowania gleb, wód złóż surowców użytecznych,
 • hydrologii obszarów zurbanizowanych,
 • waloryzacji gleb,
 • ekologicznej oceny ryzyka środowiskowego,
 • gospodarki wodno- ściekowej,
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • ekologii wód śródlądowych,
 • gospodarowania roślinnością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie zasobami przyrody:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach ochrony przyrody,
 • administracji państwowej,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach zajmujących się waloryzacją wartości przyrodniczych oraz oceną ryzyka działań społeczno- ekonomicznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przemyśle.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)