Zasady rekrutacji na WAT 2022/23

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2022/23

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022/23.
 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz sposobu jej przeprowadzenia

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2-3, warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia:

  1. pierwszego stopnia - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

  2. drugiego stopnia - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej.

 3. Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

(-) płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

§ 1

 

 1. W roku akademickim 2022/2023 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro- sława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-4, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej

„studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

 

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

TAK

 

TAK

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

TAK

 

NIE

 

biogospodarka

 

TAK

 

NIE

 

budownictwo zrównoważone

 

TAK

 

TAK

 

chemia

 

TAK

 

NIE

 

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 

TAK

 

TAK

 

elektronika i telekomunikacja

 

TAK

 

TAK

 

energetyka

 

TAK

 

TAK

 

geodezja i kataster

 

TAK

 

TAK

 

informatyka

 

TAK

 

TAK

infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria geoprzestrzenna

 

TAK

 

TAK

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

inżynieria kosmiczna i satelitarna

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria materiałowa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria systemów bezzałogowych

 

TAK

 

NIE

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

TAK

 

NIE

 

logistyka

 

TAK

 

TAK

logistyka (profil praktyczny1)

 

TAK

 

TAK

 

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

(również w języku angielskim)

 

NIE

 

mechanika i budowa maszyn

 

TAK

 

TAK

 

mechatronika

TAK

(również w języku angielskim)

 

NIE

obronność państwa (profil praktyczny1)

 

TAK

 

TAK

 

zarządzanie

 

TAK

 

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 2. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi, powołana przez rektora, komisja rekrutacyjna.

 4. Preferowany kierunek studiów kandydat określa w procesie rejestracji na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów na każdej z form prowadzenia studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów stacjonarnych, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na studia

1 Pozostałe kierunki studiów - profil ogólnoakademicki.

stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile w procesie rejestracji określił tę formę prowadzenia studiów) w sposób analogiczny jak na studiach stacjonarnych.

 

§ 2

 

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i/lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za doku- menty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

 

§ 3

 

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 2. Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2022 r.2 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 15 lipca 2022 r.2, a kończy się 26 lipca 2022 r.2 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę stu- dentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.

 3. Proces rejestracji na studia trwa od 1 marca do 15 lipca 2022 r.2 i obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie doj- rzałości3 oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 9;

  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł4 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do 23 lipca 2022 r.2, dostarczyć do WAT:

  1. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;

2 Termin może ulec zmianie; informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

3 Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości matury międzynarodowej lub uzyskanym poza granicami RP dostarcza je do komisji rekrutacyjnej (z tłumaczeniem na język polski), która naliczy punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości.

4 Wysokość opłaty rekrutacyjnej może ulec zmianie; informacja o zmianie wysokości opłaty zo- stanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

  1. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 9 - oryginały do wglądu.

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią ina- czej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT.

 

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;

  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;

  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kierunków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).

 1. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.

 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, przesłane po- przez IRK w procesie rejestracji na studia3:

  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe) - wyłącznie wyniki5 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 5 przedmiotów;

  2. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6) - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z ustalonych w ust. 5 przedmiotów.

 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

 1. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny zamieszczone na świadectwie dojrzałości uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych, wraz z przypisa- niem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych:

 

 

5 Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

 

biocybernetyka

i inżynieria biomedyczna

 

45

 

30*

 

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

5

biogospodarka

45

30*

 

0

30*

30*

 

0

 

0

 

0

20

5

budownictwo zrównoważone

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

chemia

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

elektronika i telekomunikacja

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

energetyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

geodezja i kataster

45

30*

 

0

 

0

 

0

30*

 

0

 

0

20

5

informatyka

45

30*

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria geoprzestrzenna

45

30*

 

0

 

0

 

0

30*

 

0

 

0

20

5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria materiałowa

45

30*

 

0

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

inżynieria systemów bezzałogowych

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

45

30*

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

logistyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

 

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

logistyka (profil praktyczny)

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

lotnictwo i kosmonautyka

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

mechatronika

45

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

20

5

obronność państwa (profil praktyczny)

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

zarządzanie

30

 

0

 

0

 

0

 

0

45*

45*

45*

20

5

Uwaga:* - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

 

Liczba punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości (będąca sumą pkt za określone przedmioty) - maksimum 100.

 

 

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik do niniejszego załącznika.

 2. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwu- języcznym;

  2. dwa języki obce;

  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 1. Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

 2. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólno- polskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

 

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na ten kierunek studiów. Liczba zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia na określony kierunek studiów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.

 2. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na okre- ślone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 18 lipca 2022 r.2 po- przez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekruta- cyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 3. Każdemu kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia wysyła się dodatkowo informację (drogą e-mailową) o ostatecznym terminie dostarczenia do WAT wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4. Po dostarczeniu do- kumentów kandydat jest przyjmowany na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z kandydowania na studia i skutkuje wykreśle- niem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyj- nym (w IRK).

 4. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pisemnej, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia zawierającą pouczenie o możliwości odwołania oraz trybie i terminie jego wniesienia.

 5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rek- tora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 

§ 6

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się 26 lipca 2022 r.2 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).

 2. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do 22 września 2022 r.2 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 4. W rekrutacji uzupełniającej (prowadzonej bezpośrednio przez komisję rekrutacyjną, z pominięciem IRK) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.

 5. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjmowani są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w procesie rejestracji kierunek (kierunki) studiów i zostali nieprzyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

 

§ 7

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tym, że studia w WAT dla cudzoziemców prowadzone są w języku polskim.

Załącznik do załącznika nr 1 do uchwały nr …/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

SPOSÓB NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

  1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe)

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankin- gowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu (w zaokrągleniu do liczby całkowitej), gdzie:

 1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

 2. waga poziomu: 0,5 - poziom podstawowy, 1 - poziom rozszerzony;

 3. waga przedmiotu:

  1. 0,45 - przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5,

  2. 0,30 - przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5,

  3. 0,20 - język obcy6,

  4. 0,05 - język polski6.

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

100

23

45

15

30

10

20

3

5

99

22

45

15

30

10

20

2

5

98

22

44

15

29

10

20

2

5

97

22

44

15

29

10

19

2

5

96

22

43

14

29

10

19

2

5

95

21

43

14

29

10

19

2

5

94

21

42

14

28

9

19

2

5

93

21

42

14

28

9

19

2

5

92

21

41

14

28

9

18

2

5

91

20

41

14

27

9

18

2

5

90

20

41

14

27

9

18

2

5

89

20

40

13

27

9

18

2

4

88

20

40

13

26

9

18

2

4

87

20

39

13

26

9

17

2

4

 

6 Punkty rankingowe za język polski/ /obcy są naliczane od wyniku maturalnego powyżej 30%.

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

86

19

39

13

26

9

17

2

4

85

19

38

13

26

9

17

2

4

84

19

38

13

25

8

17

2

4

83

19

37

12

25

8

17

2

4

82

18

37

12

25

8

16

2

4

81

18

36

12

24

8

16

2

4

80

18

36

12

24

8

16

2

4

79

18

36

12

24

8

16

2

4

78

18

35

12

23

8

16

2

4

77

17

35

12

23

8

15

2

4

76

17

34

11

23

8

15

2

4

75

17

34

11

23

8

15

2

4

74

17

33

11

22

7

15

2

4

73

16

33

11

22

7

15

2

4

72

16

32

11

22

7

14

2

4

71

16

32

11

21

7

14

2

4

70

16

32

11

21

7

14

2

4

69

16

31

10

21

7

14

2

3

68

15

31

10

20

7

14

2

3

67

15

30

10

20

7

13

2

3

66

15

30

10

20

7

13

2

3

65

15

29

10

20

7

13

2

3

64

14

29

10

19

6

13

2

3

63

14

28

9

19

6

13

2

3

62

14

28

9

19

6

12

2

3

61

14

27

9

18

6

12

2

3

60

14

27

9

18

6

12

2

3

59

13

27

9

18

6

12

1

3

58

13

26

9

17

6

12

1

3

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

57

13

26

9

17

6

11

1

3

56

13

25

8

17

6

11

1

3

55

12

25

8

17

6

11

1

3

54

12

24

8

16

5

11

1

3

53

12

24

8

16

5

11

1

3

52

12

23

8

16

5

10

1

3

51

11

23

8

15

5

10

1

3

50

11

23

8

15

5

10

1

3

49

11

22

7

15

5

10

1

2

48

11

22

7

14

5

10

1

2

47

11

21

7

14

5

9

1

2

46

10

21

7

14

5

9

1

2

45

10

20

7

14

5

9

1

2

44

10

20

7

13

4

9

1

2

43

10

19

6

13

4

9

1

2

42

9

19

6

13

4

8

1

2

41

9

18

6

12

4

8

1

2

40

9

18

6

12

4

8

1

2

39

9

18

6

12

4

8

1

2

38

9

17

6

11

4

8

1

2

37

8

17

6

11

4

7

1

2

36

8

16

5

11

4

7

1

2

35

8

16

5

11

4

7

1

2

34

8

15

5

10

3

7

1

2

33

7

15

5

10

3

7

1

2

32

7

14

5

10

3

6

1

2

31

7

14

5

9

3

6

1

2

30

7

14

5

9

3

6

1

2

29

7

13

4

9

 

 

 

 

 

 

wynik maturalny z części pisemnej

punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej

na poziomie podstawowym (P), rozszerzonym (R) lub dwujęzycznym (D):

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

 

język obcy

 

język polski

waga 0,45

waga 0,30

waga 0,20

waga 0,05

P

R, D

P

R, D

P

R, D

P

R, D

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

waga 0,5

waga 1

28

6

13

4

8

 

 

 

 

27

6

12

4

8

 

 

 

 

26

6

12

4

8

 

 

 

 

25

6

11

4

8

 

 

 

 

24

5

11

4

7

 

 

 

 

23

5

10

3

7

 

 

 

 

22

5

10

3

7

 

 

 

 

21

5

9

3

6

 

 

 

 

20

5

9

3

6

 

 

 

 

19

4

9

3

6

 

 

 

 

18

4

8

3

5

 

 

 

 

17

4

8

3

5

 

 

 

 

16

4

7

2

5

 

 

 

 

15

3

7

2

5

 

 

 

 

14

3

6

2

4

 

 

 

 

13

3

6

2

4

 

 

 

 

12

3

5

2

4

 

 

 

 

11

2

5

2

3

 

 

 

 

10

2

5

2

3

 

 

 

 

9

2

4

1

3

 

 

 

 

8

2

4

1

2

 

 

 

 

7

2

3

1

2

 

 

 

 

6

1

3

1

2

 

 

 

 

5

1

2

1

2

 

 

 

 

4

1

2

1

1

 

 

 

 

3

1

1

0

1

 

 

 

 

2

0

1

0

1

 

 

 

 

1

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

   1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości stara matura” oraz uzyskane poza granicami RP (skala ocen od 2 do 6)

 

 

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

język obcy

język polski

6

45

30

20

5

5

40

25

18

5

4

35

20

15

4

3

20

15

10

3

2

15

10

5

2

 

   1. punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości matura międzynarodowa (IB)

 

punkty

z egzaminu maturalnego IB

- poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

język obcy

język polski

6 i 7

45

30

20

5

5

40

25

20

5

4

35

20

18

4

3

20

15

15

3

2

15

10

10

2

 

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu WAT nr …../WAT/2021 z dnia z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA7

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2022/2023 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro- sława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

 

kierunek studiów II stopnia

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

TAK

 

TAK

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

TAK

 

NIE

 

budownictwo zrównoważone

 

TAK

 

TAK

 

chemia

 

TAK

 

NIE

 

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 

TAK

 

TAK

 

elektronika i telekomunikacja

 

TAK

 

TAK

 

energetyka

 

TAK

 

NIE

 

geodezja i kataster

 

TAK

 

TAK

 

informatyka

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

TAK

 

NIE

 

inżynieria geoprzestrzenna

 

TAK

 

TAK

 

inżynieria materiałowa

 

TAK

 

NIE

 

7 Rekrutacja na studia II stopnia przeprowadzana jest dwukrotnie: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego oraz na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

kierunek studiów II stopnia

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

TAK

 

NIE

 

logistyka

 

TAK

 

TAK

logistyka (profil praktyczny)

 

TAK

 

TAK

 

lotnictwo i kosmonautyka

 

TAK

 

TAK

 

mechanika i budowa maszyn

 

TAK

 

TAK

 

mechatronika

 

TAK

 

TAK

obronność państwa (profil praktyczny)

 

TAK

 

TAK

 

optoelektronika

 

TAK

 

NIE

 

zarządzanie

 

TAK

 

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 2. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 

§ 2

 1. O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskany na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych:

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 

bezpieczeństwo narodowe

 • administracja

 • administracja publiczna

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 • logistyka

 • politologia

 • prawo

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

biocybernetyka

i inżynieria biomedyczna

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka

 • inżynieria biomedyczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • optoelektronika

 

 

budownictwo zrównoważone

 • budownictwo

 • budownictwo zrównoważone

 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 • infrastruktura komunikacyjna i transport multi- modalny

 

 

chemia

 • biotechnologia

 • farmacja

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • ochrona środowiska

 • technologia chemiczna

 

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 • budownictwo

 • budownictwo zrównoważone

 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 • infrastruktura komunikacyjna i transport multi- modalny

 

 

elektronika i telekomunikacja

 • automatyka i robotyka

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • informatyka

 • mechatronika

 

 

energetyka

 • automatyka i robotyka

 • elektrotechnika

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka

 • mechatronika

geodezja i kataster

 • geodezja i kartografia

 • gospodarka przestrzenna

 

informatyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka i ekonometria

 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 • energetyka

 • logistyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 

inżynieria geoprzestrzenna

 • geodezja i kartografia

 • gospodarka przestrzenna

 

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • chemia

 • energetyka

 • fizyka

 • fizyka techniczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • metalurgia

 • nanotechnologia

 • technologia chemiczna

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 • informatyka

 • matematyka

 

logistyka

 • biogospodarka

 • mechanika i budowa maszyn

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

logistyka (profil praktyczny)

 • edukacja techniczno - informatyczna

 • informatyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

lotnictwo i kosmonautyka

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

 • automatyka i robotyka

 • biogospodarka

 • energetyka

 • logistyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

mechatronika

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

obronność państwa (profil praktyczny)

 • administracja

 • administracja publiczna

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • politologia

 • prawo

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i dowodzenie

 

 

kierunek studiów II stopnia

 

kierunek pokrewny

 

 

 

optoelektronika

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • inżynieria materiałowa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

 • administracja

 • bezpieczeństwo informacyjne

 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • ekonomia

 • europeistyka

 • finanse i rachunkowość

 • gospodarka przestrzenna

 • informatyka i ekonometria

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria zarządzania

 • logistyka

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • obronność

 • socjologia

 • turystyka i rekreacja

 • zarządzanie i dowodzenie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 1. O przyjęcie na kierunki: „elektronika i telekomunikacja”, „energetyka”, „infor- matyka”, „inżynieria bezpieczeństwa”, „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”, „logistyka”, „logistyka (profil praktyczny)”, „lotnictwo i kosmonautyka”, „me- chatronika” oraz „mechanika i budowa maszyn” może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 2. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionego w ust. 1 lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

 3. Preferowany kierunek studiów kandydat określa w procesie rejestracji na studia. Kandydat ma prawo określić po jednym kierunku studiów na każdej z form prowadzenia studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne (dotyczy przypadku, kiedy kandydat w procesie rejestracji określił ten sam kierunek na obu formach prowadzenia studiów); w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile w procesie rejestracji określił tę formę prowa- dzenia studiów). W przypadku określenia różnych kierunków, kandydat roz- patrywany jest na obu formach prowadzenia studiów.

 4. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje komisje rekrutacyjne.

 5. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru:

  1. zimowego - trwa od 2 maja 2022 r.2 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 09 września 2022 r.2, a kończy 16 września 2022 r.2 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6;

  2. letniego - trwa od 5 grudnia 2022 r.2 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do 10 lutego 2023 r.2, a kończy 15 lutego 2023 r.2 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6.

 1. Proces rejestracji obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł4 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK;

  5. dostarczenie do WAT, w terminie nie później niż do zakończenia pro- cesu rejestracji (do 09 września 2022 r.2 na studia rozpoczynajcie się od semestru zimowego; do 10 lutego 2023 r.2 na studia rozpoczynajcie się od semestru letniego), następujących dokumentów:

   1. kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT - lub oryginału in- nego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierają- cego wynik ukończenia;

   2. suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu potwier- dzającego przebieg uprzednio ukończonych studiów.

 2. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku gdy odrębne prze- pisy nie stanowią inaczej, podanie o dokonanie nostryfikacji dyplomu.

 

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów, po analizie dostarczonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5;

  2. podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. wynik ukończenia studiów;

  2. stopień zgodności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata z efektami uczenia się wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów - S, wyrażony w procentach8;

  3. kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;

  4. wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów.

 3. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba punktów rankingowych

stopień zgodności efektów uczenia się (ustala komisja)

S

 

 

 

 

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja)

 

 

0 ÷ 50

 

§ 5

 1. Wyniki kwalifikacji (listy przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, poprzez zamieszczenie stosownej informa- cji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeże- niem ust. 2.

8 Przy wyliczaniu punktów rankingowych za wynik ukończenia studiów: S - liczba wynikająca, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pisemnej, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia zawierającą pouczenie o możliwości odwołania oraz trybie i terminie jej wniesienia.

 2. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rek- tora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 

§ 6

 1. W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest stosownie: do 22 wrze- śnia 2022 r.2 albo do 23 lutego 2023 r.2 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 3. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje komisja rekrutacyjna kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

 

§ 7

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tym, że studia w WAT dla cudzoziemców prowadzone są w języku polskim.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)