Zasady rekrutacji na PŁ 2022/2023

Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt. 10 i pkt 13, art. 70 ust. l, art. 71, art. 323, art. 324, art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).

 2. Przyjęcia obywateli polskich oraz kandydatów nie będących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia mogą odbywać się w trybie rekrutacji, w trybie uznania efektów uczenia się i w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 3. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku cudzoziemców przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia przeprowadza Rektor Politechniki Łódzkiej. Strukturę, skład i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

 4. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie uznania efektów uczenia się przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 5. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie uznania efektów uczenia się odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2022 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 3 1 grudnia 2022 r.

 6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

 7. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie uznania efektów uczenia się będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2022 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 31 maja 2022 r. i nie później niż 21 czerwca 2022 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2022 r. i nie później niż 30 września 2022 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 1 grudnia 2022 r. i nie później niż 3 lutego 2023 r., a zakończy nie wcześniej niż 17 lutego 2023 r. i nie później niż 10 marca 2023 r.

Tryby przyjęć

 1. Przyjęcia kandydatów w trybie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równoważnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na wybranych kierunkach studiów wymienionych w Załączniku nr I do niniejszej uchwały obowiązują dodatkowe sprawdziany uzdolnień plastycznych. Wykaz przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 zawiera Załącznik nr I do niniejszej uchwały. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu, nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 2. Przyjęcia kandydatów w trybie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Przyjęcia kandydatów w trybie uznania efektów uczenia się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest decyzja o uznaniu efektów uczenia się, zgodna z Uchwałą Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej. Wykaz kierunków, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie uznania efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023 zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 4. Przyjęcia kandydatów w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia określa Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej.

 

Rozdział 2

Przyjęcia obywateli polskich w trybie rekrutacji

 1. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 2. Kandydat, który chce aplikować w trybie rekrutacji, na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej, wypełnia podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej poprzez portal rekrutacyjny Politechniki Łódzkiej, dostępny na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 3. Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program studiów, poziom oraz formę studiów. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek.

 4. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku

„Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”

 1. Kandydat składa dokumenty określone w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji lub przesłać je na adres: Politechnika Łódzka Dział Rekrutacji, ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź, o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową na podstawie przeliczenia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek studiów. Sposób przeliczenia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek określa 5 i 6 niniejszej uchwały dla studiów pierwszego stopnia oraz 7 niniejszej uchwały dla studiów drugiego stopnia.

 3. Przyjęcie na studia w trybie rekrutacji następuje w ramach listy rankingowej (poza uczestnikami olimpiad i konkursów na studia pierwszego stopnia, o których mowa w 4 niniejszej uchwały), do wyczerpania liczby miejsc, o której mowa w S 1 ust. 5.

 4. Student Politechniki Łódzkiej nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje.

 5. Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.

Uczestnicy olimpiad i konkursów

 1. Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej określa Uchwała Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 — 2024” z późniejszymi zmianami.

 2. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

Klasyfikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia

l . Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

 

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

 

poniżej 30% lub brak oceny

od do 100%

poniżej 30% lub brak oceny

od

do 100%

 

liczba punktów za każdy procent

 

 

matematyka

 

2

 

 

5

 

fizyka/chemia/biologia/geografia/ informatyka

 

1,2

 

 

3

 

język obcy*

 

0,8

 

 

2

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poniżej 30% lub brak oceny

od do 100%

liczba punktów za każdy procent

język obcy*, będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

 

50 w - wynik części pisemnej egzaminu maturalnego dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyrażony w procentach

*wynik części pisemnej egzaminu maturalnego

 1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 2. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, B) będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

Liczba punktów w x 25

gdzie w— wynik całkowity podany na dyplomie IB.

 1. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB) będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

  1. w przypadku EB przed rokiem 2021 :

   Wynik na dyplomie

   Poziom podstawowy

   (liczba godzin od 2-3)

    

    

   Poziom rozszerzony

   (liczba godzin od 4-5)

    

   matematyka

   fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

   język obcy

   matematyka

    

   fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

   język obcy

   9,00 • 10,00

   200

   120

   80

   500

    

   300

   200

   8,00 +8 95

   170

   100

   70

   450

    

   260

   160

   7,00 +7,95

   140

   80

   55

   350

    

   200

   120

   6,00 +6 95

   100

   60

   45

   200

    

   120

   80

   5,00 +5 95

   60

   45

   30

   100

    

   60

   40

  2. dla EB od roku 2021:

   Wynik na dyplomie

    

   Poziom podstawowy

   (liczba godzin od 2-3)

    

    

   Poziom rozszerzony

   (liczba godzin od 4-5)

    

   matematyka

    

   fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

   język obcy

   matematyka

    

   fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

   język obcy

   9,00+10,00

   200

    

   120

   80

   500

    

   300

   200

   8,00-8 95

   170

    

   105

   70

   450

    

   260

   170

   7,00 +7,95

   140

    

   90

   60

   350

    

   220

    

   6,00 +6,95

   110

    

   75

   50

   200

    

   180

   110

   5,00 +5,95

   80

    

   60

   40

   150

    

   120

   80

   4,00 +4 95

   60

    

   45

   30

   100

    

   60

   40

 2. Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

  ocena z egzaminu dojrzałości

  liczba punktów z matematyki

  liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii

  liczba punktów z języka obcego

  brak oceny

   

   

  o

  2

  100

  60

  40

  3

  200

  120

  80

  4

  350

  200

  130

  5

  450

  260

  160

  6

  500

  300

  180

 3. Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości, a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 4. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 5. Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równoważnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, za wyjątkiem egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej oraz Matury Europejskiej, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w ust. l, poziom podstawowy.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

 2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

 3. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s—d+r

gdzie:

d liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych r ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

 1. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 2. Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2021 r. (dostępne m.in. na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl).

 3. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

  1. w przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

    

   poziom w skali ocen

   ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

   d — liczba punktów

    

   najwyższy

   celujący lub równoważny

   100

    

    

   bardzo dobry lub równoważny

   92

    

    

   ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

   84

    

   dobry lub równoważny

   76

    

   dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, onad dostateczn lub równoważn

   68

   najniższy pozytywny

   dostateczny lub równoważny

   60

  2. w przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

   poziom w skali ocen

   ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

   d — liczba punktów

   najwyższy

   bardzo dobry lub równoważny

   100

    

   ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny

   90

    

   dobry lub równoważny

   80

    

   dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, onad dostateczn lub równoważn

   70

   najniższy pozytywny

   dostateczny lub równoważny

   60

  3. w przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d: kx100

gdzie:

k iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalnq ocenę obowiqzujqcq w szkole uyższej, która ten dyplom wystawiła.

Rozdział 3

Przyjęcia cudzoziemców w trybie rekrutacji

 1. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 2. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia jest dwuetapowe:

  1. w pierwszym etapie, skany wszystkich wymaganych dokumentów określonych w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały należy umieścić w portalu rekrutacyjnym. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów lub przesłania ich po terminie, o którym mowa w ust. 1, podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej zostanie odrzucone ze względu na braki formalne;

  2. w drugim etapie, oryginały dokumentów określonych w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały należy dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź zwanej dalej SMS CWM PL. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub pocztą w terminach określonych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program studiów, poziom oraz formę studiów. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek.

 4. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” generowane na portalu rekrutacyjnym.

 5. Przesłane przez kandydata dokumenty określone w Załączniku nr 4, muszą zostać uznane w polskim systemie edukacji:

 6. przesyłany w pierwszym etapie i składany później w drugim etapie certyfikat/dyplom musi być zalegalizowany i/lub posiadać apostille i/lub, w przypadku kandydatów na studia I stopnia, przejść proces nostryfikacji;

 7. w przypadku przyjęcia na studia kandydata aplikującego bez nostryfikacji, wydawana jest decyzja o warunkowym przyjęciu na studia, a dopiero po uzupełnieniu nostryfikacji student otrzyma decyzję o przyjęciu na studia.

 8. SMS CWM PŁ tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie rekrutacji na podstawie przeliczenia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek studiów. Sposób przeliczenia wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek określa 9 i 10 niniejszej uchwały dla studiów pierwszego stopnia oraz 1 1 niniejszej uchwały dla studiów drugiego stopnia.

 9. Dokumenty po zaopiniowaniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną oraz Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (CWM PL), w przypadku kandydatów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), przesyłane są do osoby wyznaczonej przez Rektora PL.

Klasyfikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, na podstawie świadectwa równoważnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, za wyjątkiem egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej oraz Matury Europejskiej, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z przeliczana oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek względem punktacji obowiązującej w systemie edukacji danego kraju na danym egzaminie w niżej podany sposób:

z - kx100

gdzie:

z iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalnq ocenę obowiqzujqcq w szkole, która tę ocenę wystawiła.

 1. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest w postáci średniej ważonej uzyskanej z przeliczenia ocen, zgodnie z ust. 1, z przedmiotów kwalifikacyjnych dla danego kierunku. Wagi dla poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych określa się w podany poniżej sposób:

 2. Przedmiot kwalifikacyjny

  waga dla przedmiotu na oziomie odstawo

  waga dla przedmiotu na oziomie rozszerzon

  matematyka

  2

  5

  fizyka/chemia/biologia/geografia/ informatyka

  1,2

  3

  język obcy

  0,8

  2

s 10

Sprawdzian uzdolnień plastycznych

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

 2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

 3. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

5 11

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s—d+r

gdzie:

d liczba punktów uynikajqca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych r ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

 1. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 2. Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2021 r. (dostępne m.in. na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl).

 3. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, lub w przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów na podstawie średniej ze studiów lub oceny z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, będzie dokonywane na wartość liczbową d obliczoną w niżej podany sposób:

kx100

gdzie:

k z: iloraz oceny z dyplomu (średniej ze studiów lub oceny z egzaminu dyplomowego) ukończenia studiów wyższych przez maksymalnq ocenę obowiqzujqcq w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła.

S 12

Wymagania językowe

 1. Kandydat może być przyjęty na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymuje się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia.

 2. Kandydat może być przyjęty na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. posiada znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym przy ubieganiu się o Kartę Polaka, lub

  2. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

  3. posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (informacje o certyfikacie i egzaminach na stronie: certyfikatpolski.pl), lub

  4. ukończył kurs języka polskiego w szkole językowej i otrzymał certyfikat znajomości języka na poziomie Bl.

 3. Kandydat może być przyjęty na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego:

l) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), Cambridge English - ECCE, level B2 lub

 1. International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt — zaświadczenia wydane przez University of Cambridge ESOL Examinations, lub

 2. British Council, IDP IELTS Australia, lub

 3. Educational Testing Service (ETS) — w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupeflnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupennione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt, lub

 4. Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments — w szczególności certyfikaty: London Tests of English, od Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International).

 5. Kandydat może być przyjęty na studia prowadzone z językiem francuskim, jeżeli posiada, poza certyfikatem z języka angielskiego certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka francuskiego:

  1. Diplöme d'Etudes de Langue Franęaise (DELF), Diplöme Approfondi de Langue Franęaise (SAFL) — wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF), lub

  2. Certyficat d'acës au DALF organizowany przez Instytut Francuski, lub

  3. Diplöme de Langue Franęaise (DL), Diplöme Supërieur d'Etudes Franęaises Modernes (DS.), Diplöme des Hautes Etudes Franęaises (DHEF) — wydane przez Alliance Franęaise.

 6. Nie wymaga się przedłożenia certyfikatu w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie potwierdzające, że jest w trakcie nauki:

l) na kierunku filologia języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka; 2) na studiach wyższych za granicą — uznaje się język wykładowy lub 3) w szkole średniej — uznaje się język wykładowy.

 1. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kandydat nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 2, 3, 4 i 5, bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej poziom danego języka i przystępuje do testu przeprowadzonego przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej ze znajomości języka, za który pobiera się opłatę, której wysokość ustala Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej. Uczelnia wydaje następnie certyfikat potwierdzający wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu.

 2. Dopuszcza się również przedłożenie innego certyfikatu, potwierdzającego zdobyte kompetencje, wydanego przez inną polską uczelnię.

 3. Decyzję o przyjęciu aplikacji na studia od kandydata posługującego się innym certyfikatem językowym niż podane w ust. 2, 3 i 4 podejmuje każdorazowo SMS CWM PL

 4. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły lub uczelni, w której zajęcia były prowadzone w pełni w tym samym języku obcym, w jakim będą się odbywać studia w Politechnice Łódzkiej.

 5. W trakcie czynności związanych z podejmowaniem studiów, Politechnika Łódzka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi kandydatami, celem potwierdzenia ich znajomości języka na wymaganym poziomie.

13 Studia bezpłatne

l . Zgodnie z art. 324 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, cudzoziemcy mogą być zwolnieni z opłat decyzją administracyjną Rektora PL.

 1. Politechnika Łódzka w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może zaoferować do dwóch miejsc, w ramach których cudzoziemcy — laureaci konkursu na studia bez opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej czesnym, nie uiszczają opłat na każdym z wydziałów, w tym IFE.

 2. Laureaci konkursu, o których mowa w ust. 2, uiszczają pozostałe opłaty obowiązujące w Politechnice Łódzkiej zgodnie z zawartą umową, o której mowa w Regulaminie studiów w Politechnice Łódzkiej oraz Komunikatem Rektora PŁ dot. opłat.

 3. Regulamin konkursu dot. miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia bez opłat określa Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 4. Politechnika Łódzka uznaje również inne możliwości przyjęcia na studia bez odpłatności określone w art. 324 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zasady opłat i zwalniania z opłat

 1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką od cudzoziemców odbywających kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz warunki i tryb zwalniania z opłat określa odrębna Uchwała Senatu PL.

 2. Wykaz opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności w Politechnice Łódzkiej przez cudzoziemców i zrekrutowanych w roku akademickim 2022/2023 zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

 3. Warunkiem przyjęcia na studia jest uiszczenie opłaty za I semestr studiów zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego.

 4. W uzasadnionych przypadkach, nie pozwalających kandydatowi na podjęcie studiów, opłata za I semestr, może zostać zwrócona na wniosek kandydata. Wzór wniosku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4

Przyjęcia w trybie uznania efektów uczenia się

15

 1. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Kandydat, który w wyniku poddania się procedurze potwierdzenia uznania efektów uczenia się (Uchwała Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej) otrzymał pozytywną decyzję o uznaniu efektów uczenia się oraz uzyskał wymaganą w 6 ust. 1 ww. uchwały liczbę punktów ECTS, może złożyć podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie uznania efektów uczenia się według wzoru określonego w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. O przyjęcie na studia w drodze uznania efektów uczenia się, można ubiegać w ciągu roku od wydania decyzji o uznaniu efektów uczenia się i tylko w zakresie kierunku studiów, poziomu studiów i profilu, którego dotyczy decyzja.

 3. Osoby, które w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskały liczbę punktów ECTS mniejszą niż liczba punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, mogą ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

 4. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie uznania efektów uczenia się, o którym mowa w ust. 2 wraz z dokumentami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, kandydat składa w terminach określonych na dany rok akademicki w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie uznania efektów uczenia się, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

 6. Wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów uczenia się jest wartością wskaźnika będącego sumą iloczynów liczby punktów ECTS i ocen uzyskanych w wyniku uznania efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.

 7. Przyjęcie na studia w trybie uznania efektów uczenia się następuje w ramach listy rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc, o której mowa w 1 ust. 5.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

S 16

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. W przypadku cudzoziemców, wpis na listę studentów następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu na studia w Politechnice Łódzkiej.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje Rektor Politechniki Łódzkiej.

S 17

Kandydaci będący obywatelami polskimi nieprzyjęci na studia w trybie rekrutacji z powodu zbyt małej liczby punktów, po podwyższeniu wyniku z egzaminu maturalnego, mogą być przyjęci na dany kierunek studiów o ile po ponownym przeliczeniu, liczba punktów kwalifikacyjnych jest co najmniej równa najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

S 18

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji Rektora o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą uznania odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu przyjęć na studia.

S 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

WYKAZ PRZEDMIOTÓW KWALIFIKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA DANY KIERUNEK W RAMACH PRZYJĘĆ W TRYBIE REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU

AKADEMICKIM 2022/2023

Kierunek

Język prowadzenia za • ć

Przedmioty kwalifikacyjne:

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

język angielski

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy

• fi ka lub chemia — do boru

analityka chemiczna

język polski

matematyka język obcy

• fi ka lub chemia — do boru

architektura

język polski

matematyka język obcy

• s rawdzian uzdolnień las czn ch

architektura

język angielski

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy

• s rawdzian uzdolnień las czn ch

automatyka i robotyka

język polski

matematyka język obcy

• fi ka lub chemia — do boru

automatyka i sterowanie robotów

język polski

matematyka język obcy

• fi ka lub chemia — do boru

biogospodarka

język polski

matematyka język obcy fi ka, chemia lub biolo ia — do boru

 

Biomedical Engineering and Technologies

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka, chemia lub biolo ia — do boru

biotechnologia

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka, chemia lub biolo ia — do

boru

budownictwo

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

 

Business and Technology

język angielski

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fiz ka lub chemia — do boru

Business Studies

język angielski

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fiz ka lub chemia — do boru

chemia

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

chemia budowlana

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia do

boru

 

Computer Science

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fiz ka, chemia lub infon•na ka

Electronic and Telecommunication Engineering

język angielski

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka lub chemia — do boru

elektronika i telekomunikacja

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

elektrotechnika

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

energetyka

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

fizyka techniczna

język polski

 

matematyka język obcy f ka, chemia, biolo ia

lub informa ka — do boru

Gestion et Technologie

język angielski oraz język francuski

matematyka język francuski lub język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość jednego z wyżej wymienionych języków została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fiz ka lub chemia — do boru

 

Industrial Biotechnology

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka, chemia lub biolo ia — do boru

Information Technology

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka, chemia lub informat ka

informatyka

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka, chemia lub informa ka — do boru

 

informatyka stosowana

język polski

 

matematyka język obcy fi ka, chemia lub informat ka — do boru

 

informatyka w ochronie środowiska

język polski

 

matematyka język obcy fizyka, chemia, biologia, geografia lub informatyka wyboru

do

inżynieria bezpieczeństwa pracy

język polski

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

 

 

inżynieria biomedyczna

język polski

 

matematyka język obcy fi ka, chemia lub biolo ia — do

boru

 

inżynieria chemiczna i biochemiczna

język polski

 

matematyka język obcy fi ka, chemia lub biolo ia — do

boru

 

inżynieria materiałowa

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

 

 

inżynieria środowiska

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

 

 

inżynieria środowiska w budownictwie

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego

język polski

matematyka język obcy fizyka lub chemia do wyboru s rawdzian uzdolnień las

czn ch

 

 

 

inżynieria zarządzania

język polski

 

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do boru

logistyka

język polski

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

matematyka stosowana

język polski

 

matematyka język obcy

Mechanical Engineering

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka lub chemia — do boru

mechanika i budowa maszyn

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

mechatronika

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do

boru

menedżer żywności i żywienia

język polski

 

matematyka język obcy fi ka, chemia lub biolo

ia — do boru

Modelling and Data Science

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka, chemia lub informa ka

nanotechnologia

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do boru

papiernictwo i poligrafia

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do boru

planowanie przestrzenne

język polski

 

matematyka język obcy fi ka chemia lub eo rafia — do boru

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

język polski

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do boru

technologia chemiczna

język polski

 

matematyka język obcy fi ka lub chemia — do boru

 

technologia żywności i żywienie człowieka

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka, chemia lub biolo ia — do boru

transport

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

włókiennictwo i przemysł mody

język polski

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

włókiennictwo i przemysł mody

język angielski

 

matematyka język angielski przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu, drugi język obcy fi ka lub chemia — do boru

wzornictwo

język polski

matematyka język obcy s rawdzian uzdolnień las czn ch

zarządzanie

język polski

 

matematyka język obcy

zarządzanie i inżynieria produkcji

język polski

 

matematyka język obcy fiz ka lub chemia — do boru

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH 1 KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH,

KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W TRYBIE REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

architektura

posiadający tytuł inżyniera architekta

architektura (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera architekta

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

automatyka i sterowanie robotów

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

biogospodarka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, in nieria środowiska órnictwo i ener e ka

biotechnologia

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, órnictwo i ener e ka

biotechnologia

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia budowlana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia w kryminalistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Computer Science and Information Technology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana

elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno—technicznych w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikac•a

elektrotechnika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

energetyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Energy Systems in the Built Environment

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

fizyka techniczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informa ka, matema ka, matema ka stosowana

Human-Computer Interaction

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Industrial Biotechnology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, órnictwo i ener e ka

informatyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika

informatyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równoważny

inżynieria biomedyczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych d sc lina technolo ia • wności i • wienia

inżynieria materiałowa

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria produkcji

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria środowiska

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria środowiska

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych d sc lina technolo ia • wności i • wienia

 

inżynieria środowiska w budownictwie

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo na i azu

Master in Mechanical Engineering

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Master of Business Studies

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Master of Operations Management

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

matematyka stosowana

posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których lin wiod c •est matema ka

mechanika i budowa maszyn

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

mechatronika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

papiernictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

planowanie przestrzenne

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska sieci i instalac•e w in nierii środowiska

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny

technologia chemiczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, órnictwo i ener e ka

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

technologia żywności i żywienie człowieka (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, órnictwo i ene e ka

technologia żywności i żywienie człowieka (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

 

transport

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

włókiennictwo

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

włókiennictwo (język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

wzornictwo

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, architektura wn trz, rafika

wzornictwo (język angielski)

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, architektura wn trz, rafika

zarządzanie

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

zarządzanie i inżynieria produkcji

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH,

KTÓRYCH KANDYDACI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE W TRYBIE UZNANIA EFEKTÓW UCZENIA

SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Kierunki studiów I stopnia

 

Kierunki studiów II stopnia

Advanced Biobased and Bioins ired Materials

 

automa ka i robo ka

automa ka i robo ka

 

automa ka i sterowanie robotów

automa ka i sterowanie robotów

 

bio os odarka zrównoważona

bio os odarka

 

biotechnolo ia

Biomedical En ineerin and Technolo les

 

budownictwo

biotechnolo ia

 

chemia

budownictwo

 

chemia budowlana

Business and Technolo

 

chemia w inalis ce

Business Studies

 

Com uter Science and Information Technolo

chemia

 

elektronika i telekomunikac•a w an - A lied Electronics

chemia budowlana

 

elektrotechnika

Com uter Science

 

ener e ka

Electronic and Telecommunication En ineerin

 

Ener S stems in the Built Environment

elektronika i telekomunikac •a

 

fiz ka techniczna

elektrotechnika

 

Human.Com uter Interaction

ener e ka

 

Industrial Biotechnolo

fi ka techniczna

 

informa ka

Gestion et Technolo ie

 

informa ka stosowana

Industrial Biotechnolo

 

in nieria biomed czna

Information Technolo

 

in nieria chemiczna i biochemiczna

informa ka

 

in nieria materiałowa

informa ka w ochronie środowiska

 

in ieria środowiska

informa ka stosowana

 

in nieria środowiska w budownictwie

in ieria be ieczeństwa rac

 

Master in Mechanical En ineerin

in ieria biomed czna

 

Master of Business Studies

in nieria chemiczna i biochemiczna

 

Master of erations Mana ement

in ieria materiałowa

 

matema ka stosowana

in ieria środowiska

 

mechanika i budowa mas

In nieria środowiska w budownictwie

 

mechatronika

in ieria wzornictwa rzem słowe o

 

nanotechnologia (+j. ang)

in nieria zarz dzania

 

a iemictwo i Oli rafia

10 is ka

 

łanowanie rzestrzenne

matema ka stosowana

 

sztuczna inteli enc•a i uczenie mas owe

Mechanical En ineerin

 

technolo ia chemiczna

mechanika i budowa mas

 

technolo ia kosme ków

mechatronika

 

technolo ia • wnościi wienie człowieka

menedżer wności i ienia

 

trans ort

Modelling and Data Science

 

włókiennictwo + an

nanotechnologia

 

wzornictwo + • . an

papiernictwo i poligrafia

 

zar dzanie

łanowanie rzestrzenne

 

zarz dzanie i in • nieria rodukc•i

 

s stem sterowania inteli entn mi bud nkami

 

technolo ia chemiczna

 

technolo ia • wności i wienie człowieka

 

trans ort

 

włókiennictwo i rzem sł mod

 

wzornictwo

 

zarz dzanie

 

zarz dzanie i in nieria rodukc'i

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

l) xĘypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego; 2) dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”,

 1. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille, zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce, tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2022 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie;

 1. jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

 2. poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami, w pierwszym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć skany:

 1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

 2. podpisaną „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”,

 3. podanie do Prorektora ds. Kształcenia o przyjęcie na studia (jedno na każdy wybrany kierunek). Wzór podania określa Załącznik nr 9;

 4. świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania Apostille lub legalizacji;

 5. tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski;

 6. certyfikat językowy wg. wymagań na wybranym kierunku; 7) kopia paszportu;

 7. skan zdjęcia paszportowego (300 dpi);

 8. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 9. kandydat, podchodzący do rekrutacji w drugiej turze pierwszego etapu przyjęcia na studia oprócz ww. wymaganych dokumentów powinien się wykazać wizą, kartą pobytu lub innym dokumentem uprawniającym do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami, w drugim etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć oryginały dokumentów:

 10. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

 11. podpisaną „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”;

 12. podanie do Prorektora ds. Kształcenia o przyjęcie na studia (jedno na każdy wybrany kierunek). Wzór podania określa Załącznik nr 9;

 13. świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia;

 14. tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski lub angielski; 6) nostryfikacja dyplomu;

 15. kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany);

 16. jedną fotografię o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy;

 17. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności;

 18. ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej jeden semestr studiów;

 19. w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia — zgodę rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej. Wzór dokumentu wyrażający zgodę rodzica/opiekuna prawnego określa Załącznik nr 10.

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”;

 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu;

 3. kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille.

Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

 1. jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

 2. poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami, w pierwszym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć skany:

l) wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

 1. podpisaną „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”,

 2. podanie do Prorektora ds. Kształcenia o przyjęcie na studia (jedno na każdy wybrany kierunek). Wzór podania określa Załącznik nr 9;

 3. dyplomi ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia, lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania Apostille lub legalizacji;

 4. tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów na język polski lub angielski;

 5. certyfikat językowy wg. wymagań na wybranym kierunku; 7) portfolio (w przypadku kandydatów na kierunek: architektura); 8) kopia paszportu;

9) skan zdjęcia paszportowego (300dpi);

10)potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

11) kandydat, podchodzący do rekrutacji w drugiej turze pierwszego etapu przyjęcia na studia oprócz ww. wymaganych dokumentów powinien się wykazać wizą, kartą pobytu lub innym dokumentem uprawniającym do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami, w drugim etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć oryginały dokumentów:

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

 2. Podpisaną „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”,

 3. Podanie do Prorektora ds. Kształcenia o przyjęcie na studia (jedno na każdy wybrany kierunek). Wzór podania określa Załącznik nr 9;

 4. Dyplom2 ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone Apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia;

 5. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów na język polski lub angielski;

 6. kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany);


 

 1. kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów o ile taki dokument w kraju wydania uprawnia do wstępu na uczelnie wyższą oraz jest opatrzony apostille lub zalegalizowany (zaświadczenie musi zostać zastąpione dyplomem),

 2. kandydaci, będący absolwentami Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez dziekanat (zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania i obligatoryjnie musi zostać zastąpione dyplomem przed upływem ważności zaświadczenia)

  1. jedną fotografię o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy;

  2. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności;

  3. ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej jeden semestr studiów.

1. Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie uznania efektów uczenia się, są zobowiązani złożyć:

 1. wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie uznania efektów uczenia się”. Wzór podania określa Załącznik nr 8;

 2. decyzję o uznaniu efektów uczenia się uzyskaną w wyniku poddania się procedurze uznania efektów uczenia się; 3) w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”,

 1. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille, zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce, tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

4) w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów; 5) jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych; 6) poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji) nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy osób wpisanych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.

5 r.

WYKAZ CERTYFIKATÓW 1 PUNKTÓW KLASYFIKACYJNYCH PRZYPISANYCH CERTYFIKATOM

(dotyczy wylqcznie kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałościjako ocenę zjęąvka obcego majq wpisany certyfikat)

Liczba punktów

Język

Nazwa certyfikatu

120

Angielski

FCE (C) - First Certificate in English (C), University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 173 pkt dawne 500 pkt z testu, 3,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

Francuski

DELF - Diplöme Elementaire de Langue Franęaise - premier degrě (Al-A4),

Comission Nationale du DELF/DALF, Sěvres, Francja;

DL - Di löme deLan ue Fran aise Aliance Fran aise

Hiszpański

DELE Inicial - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

Niemiecki

ZD - Zertifikat Deutsch (zdany z wynikiem co najmniej dobrym), Goethe Institut, Österreich Institut

Portugalski

DIPLE - Diploma Intermédio de PLE - Instytut Camoes

Rosyjski

nYPfl - Porogovyj urojeń, Russkij jazyk (65% z każdej części egzaminu), Instytut

Puszkina, Rosja

160

Angielski

FCE (B) - First Certificate in English (B), University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Włoski

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

CELI - poziom podstawowy i średnio zaawansowany (A, B lub C), Uniwersytet w Peru ii Włoch

190

Angielski

FCE (A) - First Certificate in English (A), University of Cambridge Local Examinations S ndicate

Francuski

DELF - Diplöme Elementaire de Langue Franęaise - deuxieme degrě (A5-A6), Comission Nationale du DELF/DALF, Sëvres, Francja;

Certificat d'acces au DALF, Comission Nationale du DELF/DALF, Sěvres, Francja

Hiszpański

DELE Intermedio (Basico, Medio) - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa, Hiszpania

Niemiecki

ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut; ÖSD - Mittelstufe Österreich Institut

Portugalski

DAPLE - Diploma Avanęado de PLE - Instytut Camoes

200

Angielski

CAE - Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

CPE - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;

TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 213 pkt dawne 550 pkt z testu, 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt z egzaminu ustne o - TSE Educational Testin Service Princeton USA

Francuski

DALF - Diplöme Approfondi de Langue Franęaise, Comission Nationale du DELF/DALF, Sěvres, Francja;

DS - Diplöme Superieur d'Etudes Franęaise, Alliance Franęaise; Attestation - certyfikat dla absolwentów szkół dwujęzycznych

Hiszpański

DELE Supěrior - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa,

His ania

Niemiecki

GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut;

DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz;

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut;

KIDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

Portugalski

DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes

Włoski

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy; CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany (A, B lub C), Uniwersytet w Peru ii Włoch

6

r.

Regulamin konkursu dot. miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia bez opłat za czesne

Zgodnie z art. 324 ust. I pkt I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, cudzoziemcy mogą zostać zwolnieni z opłat decyzją administracyjną Rektora PL.

Samodzielna jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów zapewnia do dwóch miejsc dla osób, o których mowa w 1 i spełniających warunek z 3 i 4, które nie będą ponosić opłat za czesne.

Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce i poświadczyć je odpowiednimi dokumentami.

W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie kandydaci, którzy pozytywnie przeszli proces podejmowania studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy w podaniu o przyjęcie na studia uzasadnili swoją kandydaturę na jedno z dwóch nieodpłatnych miejsc na danym wydziale.

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci starający się o przyjęcie na miejsca bez opłat za czesne w Politechnice Łódzkiej, oprócz wymaganych w procesie podejmowania studiów dokumentów, muszą dołączyć do swojej aplikacji dodatkowe dokumenty (np. dyplomy, certyfikaty, itp.), które poświadczają wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

 2. Dodatkowe dokumenty, o których mowa w ust. I muszą być przetłumaczone przez tłumacza na język polski lub angielski i opatrzone podpisem i pieczątką firmową tłumacza.

Postępowanie kwalifikacyjne

l . Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów zagranicznych aplikujących na studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przebiega zgodnie z poniższą procedurą:

l) SMS CWM PŁ sprawdza, czy aplikacja jest poprawna, kompletna (zawiera wszystkie wymagane dokumenty) i czy wpłynęła w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego; 2) Do kolejnego etapu konkursu przechodzą kandydaci, którzy:

 1. spełniają wymagania formalne,

 2. uzyskali wysokie wyniki w nauce,

 3. przedstawili dodatkowe dokumenty poświadczające wybitne osiągnięcia w nauce,

 4. na podaniu o przyjęcie na studia skierowanym do Prorektora ds. Kształcenia zaznaczyli i umotywowali swoją kandydaturę;

 5. SMS CWM PL w ramach listy rankingowej wykazuje kandydatów zagranicznych ubiegających się o przyjęcie na studia bez ponoszenia opłat za czesne;

 6. Dokumenty po zaopiniowaniu przez Dziekana danego Wydziału lub Dyrektora CWM PL przesyłane są do Rektora PL, który ostatecznie podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na studia w PL bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

 7. Kandydaci są informowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego drogą mailową.

Laureaci konkursu bez opłat za czesne, uiszczają pozostałe opłaty obowiązujące w Politechnice Łódzkiej zgodnie z zawartą umową, o której mowa w Regulaminie studiów w Politechnice Łódzkiej oraz Komunikatem Rektora dot. opłat.

Laureaci konkursu bez opłat za czesne, przyjmowani od roku akademickiego 2022/2023, w przypadku nie zaliczenia przedmiotów, przechodząc na kolejny semestr z brakami, muszą za te braki zapłacić zgodnie z zapisami w odrębnej Uchwale Senatu PŁ i Komunikacie Rektora dot. zasad pobierania opłat.

7

r.

Wniosek o zwrot wpłaty za I semestr studiów


 

(imię i nazwisko osoby przyjętej na studia)


 

(adres e-mail)


 

(data)

Proszę o zwrot wpłaty za I semestr studiów w Politechnice Łódzkiej w związku z niemożnością podjęcia studiów.

Uzasadnienie•


 


 


 

Dane do przelewu:

na to konto zostan zwrócone środki

Imię i nazwisko właściciela konta

 

Adres zamieszkania isan do konta

 

Nazwa banku

 

Kod SWIFT

 

Kod kra•u i nr konta

 

UWAGA: Walutą obowiązującą w Polsce, w której są prowadzone wszystkie rozliczenia w Politechnice Łódzkiej jest polski złoty - PLN. W związku z tym, uczelnia zwraca otrzymane w polskich złotych środki, przy czym osoba wnioskująca o zwrot, musi liczyć się z tym, że koszty związane z opłatami bankowymi i różnicami kursów walut leżą po stronie wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przelewu środków w ramach opłat za I semestr studiów na konto Politechniki Łódzkiej, które zawiera: datę przelewu, imię i nazwisko osoby zlecającej przelew, kwotę, tytuł przelewu oraz datę przelewu środków.

8 r.

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie uznania efektów uczenia się

PESEL

Ankieta osobowa kandydata

Nazwisko

 

Imię

Imię ojca

 

płeć

Mężczyzna/Kobieta

Data urodzenia (rrrr—mm—dd)

Miejsce urodzenia

Nazwa państwa urodzenia

Seria i nr paszportu

Nazwa państwa wydania paszportu

Nazwisko rodowe kandydata

 

Drugie imię

 

Imię matki

Narodowość

 

Obywatelstwo

 

Drugie obywatelstwo

 

Karta Polaka Tak, Nie

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Włeś

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

 

 

 

Kraj

Telefon

 

 

Adres e-mail

 

 

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Włeś

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

 

 

 

Kraj

Telefon

 

 

Adres e-mail

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia

Kierunek

Poziom studiów

Forma studiów

Profil studiów

studia pierwszego/drugiego stopnia

stacjonarne/ niestacjonarne

ogólnoakademicki/praktyczny

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej, zawarte w Uchwale Nr 22/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023 oraz w Uchwale Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia w Politechnice Łódzkiej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Do podania dołączam:

Dowód wpłaty

Dla obywateli polskich: Świadectwo dojrzałości / dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem

 • Dla cudzoziemców: oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille / dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille

 • Jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 


 

dnia....................

podpis kandydata

data złożenia podania w Dziale Rekrutacji .

podpis osoby rejestrującej....

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.


 

9

r.

(imię i nazwisko)


 

adres stałego zamieszkania

Prorektor ds. Kształcenia PŁ

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na studia pierwszego/drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej na

Wydziale

na kierunkuspecjalność

studia w języku.., stacjonarne/niestacjonarne .

Przedstawienie kandydata:

Nazywam się i jestem obywatelką/obywatelem

Moja dotychczasowa edukacja:


 


 


 


 


 

Moje zainteresowania to:


 


 


 


 

Chciałabym studiować w Polsce w Politechnice Łódzkiej, ponieważ:


 


 


 


 

Moje zawodowe plany na przyszłość po ukończeniu Politechniki Łódzkiej:


 


 

Biorę udział w konkursie na studia bez opłat za czesne.

Proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury ponieważ:


 


 


 


 

 

miejscowość data podpis

W

ełnia PL:

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach odpłatności/zwolnienie z opłat*/***

Opiniuję pozytywnie/negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach odpłatności/zwolnienie z opłat*/***

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

Dziekan Wydziału

Dyrektor

Prorektor ds. Kształcenia PL

* właściwe podkreślić

** w przypadku kandydatów do IFE

*** laureat konkursu/stypendysta/umowa międzyuczelniana/inne okoliczności

10

r.

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią w Politechnice Łódzkiej (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Wyrażam zgodę na podjęcie studiów oraz zawarcie umowy z Uczelnią przez moje niepełnoletnie dziecko/ osobę znajdującą się pod moją opieką prawną:

data urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko — zgodnie z pisownią w paszporcie) (dzień-miesiąc-rok)

Legitymujące się dokumentem tożsamości/ paszportem seria i numer .

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz warunkami odbywania studiów Politechnice Łódzkiej. Jestem świadom/ma, iż kształcenie na studiach może wiązać się z ponoszeniem opłat za usługi edukacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Politechnikę Łódzką do celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na studia oraz przyszłym kształceniem mojego dziecka / osoby znajdującej się pod moją opieką prawną, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane rodziców / opiekunów prawnych:

 

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna — zgodnie z pisownią w paszporcie) (telefon kontaktowy)

Legitymujący/a się dokumentem tożsamości / paszportem seria i numer


 

(adres stałego zamieszkania — ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

(miejscowość i data)

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna — zgodnie z pisownią w paszporcie) (telefon kontaktowy)

Legitymujący/a się dokumentem tożsamości / paszportem seria i numer .


 

(adres stałego zamieszkania — ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

(miejscowość i data)

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)