Zasady rekrutacji AGH 2022/2023

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 67/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia, co następuje:

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w AGH rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH na podstawie potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 4. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 2.

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 2. Pełnomocnika/Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji powołuje i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 3. Organami pomocniczymi Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 4. WZR powołuje Rektor AGH określając zakres ich zadań.

 

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum Rekrutacji AGH, Dział Studentów Zagranicznych AGH i dziekanaty jednostek rekrutujących.

§ 3.

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 odbywa się w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:

  1. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

  2. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia udział w egzaminie wstępnym lub w przypadku kandydatów spełniających wymogi określone w § 6 ust. 8 złożenie oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

  3. wstępną kwalifikację kandydatów, której wyniki ogłaszane są w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na osobiste konto kandydata w systemie e-Rekrutacja. W przypadku kandydata kwestionującego wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego część w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku, wniosek o jego sprostowanie;

  4. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

 

 1. w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów i dopełnieniu czynności określonych odrębnym zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 7;

 2. w przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 3. Niezłożenie przez kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danym cyklu rekrutacyjnym, w wyznaczonym terminie podanym w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

 

 1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

 2. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

 

 1. podejmuje decyzje, o których mowa w art. 323 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 2. decyduje o zakończeniu i wznowieniu rekrutacji na dany kierunek studiów w porozumieniu z WZR,

 3. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 4. Od decyzji o nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora AGH, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 5. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991

r. o systemie oświaty - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 1. Wstępnie zakwalifikowany kandydat na studia może dokonać wpisu i tym samym podjąć studia tylko na jednym kierunku studiów prowadzonym na tym samym poziomie i w tej samej formie, którego cykl kształcenia rozpoczyna się w roku akademickim 2022/2023.

 

§ 4.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 2. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i zakończy się 30 września 2022 r.

 3. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 9 stycznia 2023 r. i zakończy się 24 lutego 2023 r.

 4. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w ust. 2 i 3 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 5. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w § 1 ust. 4, lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na ten kierunek. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia.

§ 5.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera tabela 1.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 5. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 13.

 6. Przedmioty maturalne zdawane na egzaminie maturalnym lub dojrzałości uwzględniane w elementach G1, G2 składnika G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

 7. W przypadku osób legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

o których mowa w przepisach o systemie oświaty, nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie uwzględniane są w elemencie G2 składnika G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawierają tabele 2-4.

 1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 tabeli 1 lub na dyplomach, o którym mowa w ust. 7, ma wyniki z więcej niż jednej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4, to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 składnika G wskaźnika rekrutacji W.

 2. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.

 3. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 4. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 5. Z uprawnień, o których mowa w ust. 11, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 6. Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru

 

 

 

gdzie:

W = 4 · G + M (1)

 

 

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

 

oraz G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w tabeli 1, odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według następujących zasad:

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego z przedmiotów innych niż matematyka w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane według wzoru

 

G1,2 = NP (2)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

NR dla NR<30

G1,2= {NR+2∙(NR-30) dla 30≤NR≤80 NR+100 dla NR>80

(3)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów – podstawowego w wysokości NP punktów procentowych i z rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka, to elementy G1, G2 dla tych przedmiotów wyznaczane są jako suma punktów z obu poziomów

 

G1,2 = NP + NR (4)

 

 1. w przypadku języka obcego nowożytnego – jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu dwujęzycznego w wysokości ND punktów procentowych oraz wynik z poziomu podstawowego w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 wyznaczane według wzoru

NP+ND dla ND<30

G1,2= {ND+100 dla 30≤ND≤50

200 dla ND>50

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

(5)

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie:

G1, G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według wzoru (6) z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2. W przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie dojrzałości jest to podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotu innego niż matematyka wymienionego w tabeli 1.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) oceny z matematyki zdanej w części ustnej egzaminu dojrzałości lub w przypadku, gdy kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu z matematyki, z przeliczenia oceny końcowej z matematyki ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0 – 100% punktów

 

 

 

 

gdzie:

N = 30 + 70 N0-Nmin

Nmax-Nmin

(6)

 

N – ocena po przeliczeniu,

 

N0 ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa od Nmin,

Nmin najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo,

Nmax najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo.

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu, o którym mowa w ust. 7, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1 – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w kolumnie G1 tabeli 1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według zasad podanych w pkt. 1 lub pkt. 2 w zależności od posiadanego świadectwa,

G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 7, z danej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4 zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4- 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wyłączeniem matury międzynarodowej (IB) i matury europejskiej (EB) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1, G2 liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według wzorów (2), (3) lub (4), w których liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M –podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1, G2 liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2), (3) lub (4). W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Liczby punktów NP i NR wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury międzynarodowej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie SL, a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie HL.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL albo HL w przypadku, gdy kandydat przystępował do egzaminu z matematyki tylko na poziomie HL.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1, G2 liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2), (3) lub (4). W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym (4-5h). Liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury europejskiej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (2-3h), a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (4-5h).

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (2-3h) albo rozszerzonym (4-5h).

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

§ 6.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, wymienione w tabeli 5, będzie prowadzona rekrutacja pod warunkiem ustalenia planowanej liczby miejsc większej od 0 w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które będzie prowadzona rekrutacja zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 5. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru

W = wE · E + wS · S (7)

 

gdzie:

 

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0-100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny – bardzo dobry) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny - celujący); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie

wE waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego

 

wS waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz

 

wE + wS = 10 (8)

 

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 5.

 3. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (7) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

 4. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 5. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 8 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

 6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

 7. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest w oparciu o czterosemestralny program studiów zatwierdzony przez Senat.

 8. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 i 12 oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich może nastąpić na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

 9. W przypadku kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, dla których prowadzona jest rekrutacja w okresie letnim i zimowym:

  1. na studia trwające 4 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł licencjata, magistra lub tytuł równoważny,

  2. na studia trwające 3 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny.

§ 7.

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

§ 8.

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tabela 1. Przedmioty maturalne uwzględniane w elementach G1, G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Przedmiot główny

  G1

  G2

  AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

  1.

  Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

   

   

   

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  2.

  Elektronika (IEiT)

  3.

  Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

  4.

  Elektrotechnika (EAIiIB)

  5.

  Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Przedmiot główny

  G1

  G2

  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

  6.

  Computer Science (EAIiIB)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  7.

  Cyberbezpieczeństwo (IEiT)

   

  matematyka

   

  fizyka lub informatyka

  8.

  Informatyka (IEiT+EAIiIB)

  9.

  Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  10.

  Informatyka Stosowana (FiIS)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  matematyka

  11.

  Informatyka Techniczna (IMiIP)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  12.

  Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

   

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  13.

  Nowoczesne Technologie

  w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

  14.

  Teleinformatyka (IEiT)

  matematyka lub fizyka

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  15.

  Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  INŻYNIERIA CHEMICZNA

  16.

  Ceramika (IMiC)

   

   

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

   

   

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

  17.

  Chemia Budowlana (IMiC)

  18.

  Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP)

  19.

  Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

  INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

   

  20.

  Budownictwo (ILiGZ)

  matematyka lub fizyka

  lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub

  chemia lub informatyka lub język obcy

  21.

  Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

  matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

  matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub język obcy

  22.

  Geoinformacja (GGiIŚ)

   

  23.

  Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (ILiGZ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  lub biologia lub geografia lub język obcy

  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  24.

  Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

  25.

  Inżynieria Materiałowa (IMiC)

   

  26.

   

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  lub język obcy

   

  27.

   

  Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  lub język obcy

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Przedmiot główny

  G1

  G2

   

  28.

   

  Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

   

  matematyka lub fizyka lub chemia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  lub biologia lub geografia lub język obcy

   

  29.

   

  Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

   

  30.

   

  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  lub język obcy

   

  31.

   

  Metalurgia (IMiIP)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

   

  32.

   

  Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  lub język obcy

   

  33.

  Zaawansowane Materiały Inżynierskie (IMiIP)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

  INŻYNIERIA MECHANICZNA

  34.

  Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)

   

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  35.

  Inżynieria Akustyczna (IMiR)

  36.

  Inżynieria Ciepła (IMiIP)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

  37.

  Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)

  38.

  Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

   

  39.

   

  Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub informatyka lub język obcy

   

  40.

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  41.

  Energetyka (EiP)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

  42.

  Energetyka Odnawialna

  i Zarządzanie Energią (EiP)

   

  43.

   

  Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

   

  44.

   

  Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  lub biologia lub geografia lub język obcy

   

  45.

   

  Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  lub język obcy

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Przedmiot główny

  G1

  G2

   

  46.

  Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub

  informatyka lub biologia

   

   

  47.

  Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (ILiGZ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

   

  48.

  Inżynieria Kształtowania Środowiska (ILiGZ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  lub biologia lub geografia lub język obcy

   

  49.

   

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

  MATEMATYKA

  50.

  Matematyka (MS)

  matematyka

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  NAUKI FIZYCZNE

  51.

  Fizyka Medyczna (FiIS)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  52.

  Fizyka Techniczna (FiIS)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  53.

  Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

  54.

  Nanoinżynieria materiałów (FiIS+IMiC)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  NAUKI O KULTURZE I RELIGII

   

  55.

   

  Kulturoznawstwo (H)

  matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

  lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

  56.

  Informatyka i Ekonometria (Z)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

  57.

  Zarządzanie (Z)

  NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

   

  58.

   

  Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

   

   

   

   

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

  59.

  Geofizyka (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  60.

  Geoinformatyka (GGiOŚ)

   

  61.

   

  Geologia Stosowana (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

   

  62.

   

  Geoturystyka (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

  63.

  Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

  matematyka lub fizyka lub informatyka

  NAUKI SOCJOLOGICZNE

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Przedmiot główny

  G1

  G2

  64.

  Informatyka Społeczna (H)

  matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język

  obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

  65.

  Socjologia (H)

 

 

Tabela 2. Zawody nauczane na poziomie technika, których kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie uwzględniane w elemencie G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

  AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

   

   

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

   

  Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

  Technik automatyk (311909)

  Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407) Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302) Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  Technik ochrony środowiska (325511)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik technologii chemicznej (311603) Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203) Technik transportu drogowego (311927) Technik transportu kolejowego (311928)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

  2.

   

  Elektronika (IEiT)

  Technik automatyk (311909)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

  Technik tyfloinformatyk (351204)

   

   

  3.

   

   

  Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

  Elektrotechnika (EAIiIB)

  Technik automatyk (311909)

  Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407) Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302) Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

  5.

  Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

  Technik elektronik (311408)

  Technik informatyk (351203)

  Technik teleinformatyk (351103)

  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

   

   

   

   

  6.

   

   

   

   

  Computer Science (EAIiIB)

  Technik elektronik (311408)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik pojazdów samochodowych (311513)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

  Technik tyfloinformatyk (351204)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

   

   

   

  7.

   

   

   

  Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

  Technik elektronik (311408)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik pojazdów samochodowych (311513)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

  Technik tyfloinformatyk (351204)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

   

   

   

  8.

   

   

   

  Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

  Technik automatyk (311909)

  Technik elektronik (311408)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

  Technik technologii chemicznej (311603) Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

  Technik tyfloinformatyk (351204)

  INŻYNIERIA CHEMICZNA

   

  9.

   

  Ceramika (IMiC)

  Technik analityk (311103)

  Technik ceramik (311944)

  Technik renowacji elementów architektury (311210) Technik technologii chemicznej (311603)

  Technik technologii szkła (311925)

   

   

  10.

   

   

  Chemia Budowlana (IMiC)

  Technik analityk (311103)

  Technik budownictwa (311204)

  Technik ceramik (311944)

  Technik renowacji elementów architektury (311210) Technik technologii chemicznej (311603)

  Technik technologii szkła (311925)

  11.

  Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP)

  Technik analityk (311103)

  Technik ceramik (311944)

  Technik technologii chemicznej (311603) Technik technologii szkła (311925)

  12.

  Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

  INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

  13.

  Budownictwo (ILiGZ)

  Technik budownictwa (311204)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

   

  Technik budownictwa kolejowego (311220) Technik budownictwa wodnego (311205) Technik budowy dróg (311216)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik renowacji elementów architektury (311210) Technik transportu drogowego (311927)

   

   

   

  14.

   

   

   

  Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

  Technik analityk (311103)

  Technik budownictwa (311204)

  Technik budownictwa kolejowego (311220) Technik budownictwa wodnego (311205) Technik budowy dróg (311216)

  Technik geodeta (311104)

  Technik informatyk (351203)

  Technik programista (351406)

  Technik transportu drogowego (311927)

   

  15.

   

  Geoinformacja (GGiIŚ)

  Technik analityk (311103)

  Technik geodeta (311104)

  Technik informatyk (351203)

  Technik programista (351406)

   

  16.

  Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (ILiGZ)

  Technik architektury krajobrazu (314202)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik ochrony środowiska (325511)

  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   

   

   

  17.

   

   

  Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

   

  18.

   

  Inżynieria Materiałowa (IMiC)

  Technik analityk (311103)

  Technik ceramik (311944)

  Technik technologii chemicznej (311603) Technik technologii szkła (311925)

   

   

   

   

   

  19.

   

   

   

   

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

  Technik automatyk (311909)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311408) Technik teleinformatyk (351103)

  Technik transportu kolejowego (311928)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

  20.

  Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708)

   

   

  21.

   

   

  Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

  Technik ekonomista (331403)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik logistyk (333107)

  Technik mechanik (311504)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

   

  Technik odlewnik (311705)

  Technik pojazdów samochodowych (311513) Technik przemysłu metalurgicznego (311408) Technik teleinformatyk (351103)

  Technik transportu drogowego (311927) Technik transportu kolejowego (311928)

   

   

  22.

   

   

  Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

   

   

   

   

   

  23.

   

   

   

   

   

  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik logistyk (333107)

  Technik mechanik (311504)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik pojazdów samochodowych (311513) Technik przemysłu metalurgicznego (311408) Technik teleinformatyk (351103)

  Technik transportu drogowego (311927) Technik transportu kolejowego (311928)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

   

   

  24.

   

   

   

  Metalurgia (IMiIP)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

   

   

  25.

   

   

  Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

   

   

   

  26.

   

   

  Zaawansowane Materiały Inżynierskie (IMiIP)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

  INŻYNIERIA MECHANICZNA

   

   

  27.

   

  Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)

  Technik automatyk (311909)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

   

  Technik mechatronik (311410)

  Technik programista (351406)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

   

   

  28.

   

   

  Inżynieria Akustyczna (IMiR)

  Technik elektronik (311408)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik programista (351406)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

   

   

   

  29.

   

   

   

  Inżynieria Ciepła (IMiIP)

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929) Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik hutnik (311704)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik odlewnik (311705)

  Technik przemysłu metalurgicznego (311708) Technik teleinformatyk (351103)

   

   

   

   

  30.

   

   

   

  Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)

  Technik energetyk (311307)

  Technik logistyk (333107)

  Technik mechanik (311504) Technik mechanik lotniczy (315317) Technik mechatronik (311410)

  Technik pojazdów samochodowych (311513) Technik transportu drogowego (311927) Technik transportu kolejowego (311928) Technik urządzeń dźwigowych (311940)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

   

   

  31.

   

   

   

  Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

  Technik automatyk (311909)

  Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  Technik mechanik (311504)

  Technik mechatronik (311410)

  Technik programista (351406)

  Technik teleinformatyk (351103)

  Technik telekomunikacji (352203)

   

   

   

   

  32.

   

   

   

  Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

  Technik energetyk (311307)

  Technik logistyk (333107)

  Technik mechanik (311504) Technik mechanik lotniczy (315317) Technik mechatronik (311410)

  Technik pojazdów samochodowych (311513) Technik transportu drogowego (311927) Technik transportu kolejowego (311928) Technik urządzeń dźwigowych (311940)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

  33.

  Energetyka (EiP)

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929) Technik elektronik (311408)

  Technik elektryk (311303)

  Technik energetyk (311307)

  Technik informatyk (351203)

  34.

  Energetyka Odnawialna

  i Zarządzanie Energią (EiP)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

   

   

   

   

  35.

   

   

   

   

  Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

  Technik automatyk (311909)

  Technik budownictwa (311204)

  Technik geolog (311106)

  Technik górnictwa otworowego (311702) Technik inżynierii sanitarnej (311218)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik mechanik (311504)

  Technik mechanik okrętowy (315105) Technik ochrony środowiska (325511) Technik pojazdów samochodowych (311513)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

  Technik wiertnik (311707)

   

   

   

  36.

   

   

   

  Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (325509) Technik geolog (311106)

  Technik górnictwa odkrywkowego 311701 Technik górnictwa otworowego 311702 Technik górnictwa podziemnego 311703

  Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709

  Technik przeróbki kopalin stałych 311706 Technik wiertnik (311707)

   

   

  37.

   

  Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

  Technik architektury krajobrazu (314202) Technik informatyk (351203)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik ochrony środowiska (325511)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

   

  38.

   

  Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

  Technik geolog (311106)

  Technik informatyk (351203)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik ochrony środowiska (325511)

   

   

   

  39.

   

   

  Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (ILiGZ)

  Technik administracji 334306

  Technik agrobiznesu (331402)

  Technik automatyk (311909)

  Technik ekonomista (331403)

  Technik handlowiec (522305)

  Technik logistyk 333107

  Technik rachunkowości 431103

  Technik spedytor 333108

   

   

   

   

   

  40.

   

   

   

   

  Inżynieria Kształtowania Środowiska (ILiGZ)

  Technik agrobiznesu (331402)

  Technik analityk (311103)

  Technik architektury krajobrazu (314202) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929) Technik inżynierii sanitarnej (311218)

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) Technik ochrony środowiska (325511)

  Technik ogrodnik (314205)

  Technik rolnik (314207)

  Technik technologii chemicznej (311603)

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( 311930)

   

   

  41.

   

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

  Technik automatyk (311909)

  Technik budownictwa (311204)

  Technik gazownictwa (311913)

  Technik geolog (311106)

  Technik górnictwa otworowego (311702) Technik inżynierii sanitarnej (311218)

 •  

  L.p.

  Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

  zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

   

   

  Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208) Technik mechanik (311504)

  Technik mechanik okrętowy (315105) Technik ochrony środowiska (325511)

  Technik pojazdów samochodowych (311513) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

  Technik wiertnik (311707)

  NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

  42.

  Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

  Technik geolog (311106)

  Technik informatyk (351203)

  43.

  Geofizyka (GGiOŚ)

   

  44.

   

  Geoinformatyka (GGiOŚ)

  Technik geolog (311106)

  Technik informatyk (351203)

  Technik programista (351406)

  45.

  Geologia Stosowana (GGiOŚ)

  Technik geolog (311106)

  Technik informatyk (351203)

   

  46.

   

  Geoturystyka (GGiOŚ)

  Technik geolog (311106)

  Technik informatyk (351203)

  Technik organizacji turystyki (422104)

  47.

  Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

  Technik informatyk (351203)

  Technik programista (351406)

 

Tabela 3. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 316), które uwzględniane są w elemencie G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

1.

Technik administracji

(334306)

EKA.01.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

2.

Technik agrobiznesu (331402)

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

3.

ROL.05.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w

agrobiznesie

4.

 

Technik analityk (311103)

CHM.03.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i

próbek do badań analitycznych

5.

CHM.04.

Wykonywanie badań analitycznych

6.

 

Technik architektury krajobrazu (314202)

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu

7.

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją

obiektów małej architektury krajobrazu

8.

Technik automatyk (311909)

ELM.01.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki

przemysłowej

9.

ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

10.

Technik automatyk sterowania ruchem

kolejowym (311407)

 

TKO.02.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

11.

Technik bezpieczeństwa i

higieny pracy (325509)

BPO.01.

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

12.

 

BUD.01.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

13.

 

BUD.08.

Montaż konstrukcji budowlanych,

14.

Technik budownictwa (311204)

BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

15.

BUD.14.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz

sporządzanie kosztorysów

16.

 

Technik budownictwa kolejowego (311220)

TKO.03.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem

dróg kolejowych

 

17.

 

TKO.04.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy

kosztorysowania

18.

Technik budownictwa wodnego (311205)

TWO.01.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

19.

TWO.04.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków

naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

20.

 

Technik budowy dróg (311216)

BUD.13.

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i

drogowych

 

21.

 

BUD.15.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie

kosztorysów

22.

 

Technik ceramik (311944)

CES.01.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

23.

CES.03.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

ceramicznym

24.

CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

25.

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

ELE.03.

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 

26.

 

ELE.04.

Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz

pomp ciepła

27.

Technik ekonomista (331403)

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

28.

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

finansowej jednostek organizacyjnych

29.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

(311302)

TKO.05.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

elektrycznej

30.

TKO.06.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

31.

Technik elektronik (311408)

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych

32.

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

33.

 

Technik elektryk (311303)

ELE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

urządzeń elektrycznych

34.

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

35.

 

Technik energetyk (311307)

ELE.06.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i

jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

36.

ELE.07.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i

jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

37.

 

Technik gazownictwa (311913)

BUD.16.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz

eksploatacją sieci i instalacji gazowych

38.

BUD.17.

Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową,

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

 

39.

 

 

Technik geodeta (311104)

 

BUD.18.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych

pomiarów

40.

BUD.19.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i

gospodarką nieruchomościami

41.

Technik geolog (311106)

GIW.06.

Wykonywanie prac geologicznych

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

42.

Technik górnictwa odkrywkowego (311701)

GIW.03.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

43.

GIW.07.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą

odkrywkową

44.

Technik górnictwa

otworowego (311702)

GIW.01.

Eksploatacja otworowa złóż

45.

GIW.08.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

46.

Technik górnictwa

podziemnego (311703)

GIW.02.

Eksploatacja podziemna złóż

47.

GIW.09.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

48.

Technik handlowiec

(522305)

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

49.

HAN.02.

Prowadzenie działań handlowych

50.

 

Technik informatyk (351203)

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

51.

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych

52.

 

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

53.

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

54.

Technik inżynierii

środowiska i melioracji (311208)

BUD.21.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową

obiektów inżynierii środowiska

55.

BUD.22.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

56.

Technik logistyk (333107)

SPL.01.

Obsługa magazynów

57.

SPL.04.

Organizacja transportu

58.

 

 

Technik mechanik (311504)

MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

59.

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo

60.

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i

narzędzi

61.

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i

urządzeń

62.

Technik mechanik lotniczy

(315317)

TLO.03.

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji

oraz zespołu napędowego statków powietrznych

63.

Technik mechanik

okrętowy (315105)

TWO.06.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z

eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

64.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

(311515)

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

stosowanych w rolnictwie

65.

ROL.08.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

66.

 

Technik mechatronik (311410)

ELM.03.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

67.

ELM.06.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

68.

Technik ochrony

środowiska (325511)

CHM.05.

Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w

ochronie środowiska

69.

 

Technik odlewnik (311705)

MTL.01.

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

albo

70.

MTL.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

71.

MTL.04.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

72.

Technik ogrodnik

(314205)

OGR.02.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

73.

OGR.05.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

74.

Technik organizacji turystyki (422104)

HGT.07.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

75.

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług

turystycznych

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

76.

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

(311709)

GIW.04.

Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel

kamienny

77.

GIW.10.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin

innych niż węgiel kamienny

78.

 

 

Technik pojazdów samochodowych (311513)

MOT.02.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych

systemów pojazdów samochodowych albo

79.

MOT.05.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych

80.

MOT.06.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

samochodowych

81.

Technik programista (351406)

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych

82.

INF.04.

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

83.

Technik przemysłu metalurgicznego (311708)

MTL.03.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu

metalurgicznego

84.

MTL.05.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

85.

Technik przeróbki kopalin stałych (311706)

GIW.05.

Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej

kopalin

86.

GIW.11.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

87.

Technik rachunkowości (431103)

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

finansowej jednostek organizacyjnych

88.

EKA.07.

Prowadzenie rachunkowości

89.

Technik renowacji

elementów architektury (311210)

BUD.23

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

90.

BUD.24

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

91.

 

Technik rolnik (314207)

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

92.

ROL.10.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

93.

Technik spedytor

(333108)

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i

kontrahentów

94.

Technik technologii chemicznej (311603)

CHM.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

95.

CHM.06.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w

przemyśle chemicznym

96.

Technik technologii szkła

(311925)

CES.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

97.

CES.04.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

98.

 

Technik teleinformatyk (351103)

INF.07.

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz

administrowanie systemami operacyjnymi

99.

INF.08.

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami

rozległymi

100.

Technik telekomunikacji (352203)

INF.01.

Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz

urządzeń abonenckich

101.

INF.09.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

102.

Technik transportu

drogowego (311927)

TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

103.

TDR.02.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

104.

Technik transportu

kolejowego (311928)

TKO.07.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

105.

TKO.08.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

106.

Technik tyfloinformatyk (351204)

 

INF.10.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością

wzrokową

107.

Technik urządzeń

dźwigowych (311940)

ELE.08.

Montaż urządzeń dźwigowych

108.

ELE.09.

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

109.

Technik urządzeń i

systemów energetyki odnawialnej (311930)

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej

110.

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

111.

Technik wiertnik (311707)

GIW.12.

Wykonywanie prac wiertniczych

112.

GIW.13.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

Tabela 4. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2017 (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.), które uwzględniane są w elemencie G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

1.

Technik administracji

(334306)

AU.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

2.

Technik agrobiznesu

(331402)

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

3.

RL.07.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4.

 

Technik analityk (311103)

AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i

próbek do badań analitycznych

5.

AU.60.

Wykonywanie badań analitycznych

6.

 

Technik architektury krajobrazu (314202)

RL.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów

architektury krajobrazu

7.

RL.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją

obiektów małej architektury krajobrazu

8.

Technik automatyk (311909)

EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

9.

EE.18.

Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji

automatyki przemysłowej

10.

Technik bezpieczeństwa i

higieny pracy (325509)

MS.12.

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

11.

 

 

Technik budownictwa (311204)

BD.12.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

12.

BD.14.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

13.

BD.16.

Montaż konstrukcji budowlanych

14.

BD.29.

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-

budowlanych

15.

BD.30.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie

kosztorysów

16.

Technik budownictwa wodnego (311205)

BD.09.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

17.

BD.28.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych

oraz budową urządzeń wodnych

18.

 

Technik ceramik (311944)

AU.06.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

19.

AU.51.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

ceramicznym

20.

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

EE.15.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji

chłodniczych

21.

EE.16.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji

klimatyzacyjnych

22.

Technik ekonomista

(331403)

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

23.

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

24.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

(311302)

EE.27.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

elektrycznej

25.

EE.28.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

26.

Technik elektronik

(311408)

EE.22.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

27.

 

Technik elektryk (311303)

EE.04.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

28.

EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

urządzeń elektrycznych

29.

EE.26.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

30.

 

 

Technik energetyk (311307)

EE.23.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania

ruchem kolejowym

31.

EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i

przesyłania energii cieplnej

32.

EE.25.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i

przesyłania energii elektrycznej

33.

 

Technik gazownictwa (311913)

BD.19.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci

gazowych

34.

BD.20.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją

instalacji gazowych

35.

 

Technik geodeta (311104)

BD.31.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i

realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

36.

BD.32.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i

gospodarką nieruchomościami

37.

Technik geolog (311106)

RL.25.

Wykonywanie prac geologicznych

38.

Technik górnictwa odkrywkowego (311701)

MG.10.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

39.

MG.41.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą

odkrywkową

40.

Technik górnictwa

otworowego (311702)

MG.09.

Eksploatacja otworowa złóż

41.

MG.40.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

42.

Technik górnictwa

podziemnego (311703)

MG.11.

Eksploatacja złóż podziemnych

43.

MG.39.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

44.

Technik handlowiec

(522305)

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

45.

AU.25.

Prowadzenie działalności handlowej

46.

Technik hutnik (311704)

MG.07

Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

47.

MG.38.

Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

48.

 

Technik informatyk (351203)

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i sieci

49.

EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami

internetowymi i bazami danych

50.

 

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

BD.05.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

51.

BD.22.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

52.

Technik inżynierii

środowiska i melioracji (311208)

RL.23.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową

obiektów inżynierii środowiska

53.

RL.24.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

54.

 

Technik mechanik (311504)

EE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

55.

MG.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

56.

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

57.

MG.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i

narzędzi

58.

MG.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i

urządzeń

59.

Technik mechanik lotniczy

(315317)

MG.31.

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków

powietrznych

60.

Technik mechanik

okrętowy (315105)

MG.32.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją

maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

61.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

(311515)

MG.03.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

stosowanych w rolnictwie

62.

MG.42.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

63.

Technik mechatronik

(311410)

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

64.

Technik ochrony

środowiska (325511)

RL.08.

Ocena stanu środowiska

65.

RL.09.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną

środowiska

66.

Technik odlewnik (311705)

MG.06.

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

67.

MG.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

68.

Technik ogrodnik (314205)

RL.05.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

69.

RL.18.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

70.

 

 

Technik pojazdów samochodowych (311513)

MG.12.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i

elektronicznych układów pojazdów samochodowych

71.

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

samochodowych

72.

MG.43.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

samochodowych

73.

Technik przeróbki kopalin

stałych (311706)

MG.35.

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

74.

MG.36.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

75.

Technik rachunkowości

(431103)

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

76.

AU.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

77.

Technik renowacji

elementów architektury (311210)

BD.26

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

78.

BD.27

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

79.

Technik rolnik (314207)

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

80.

RL.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

81.

Technik spedytor (333108)

AU.31.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

82.

AU.32.

Organizacja transportu

83.

Technik technologii chemicznej (311603)

AU.08.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

84.

AU.56.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w

przemyśle chemicznym

85.

Technik technologii szkła

(311925)

AU.05.

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

86.

AU.49.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

87.

 

Technik teleinformatyk (351103)

EE.10.

Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci

teleinformatycznych

88.

EE.11.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i

sieciami komputerowymi

89.

Technik telekomunikacji

(352203)

EE.01.

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

90.

EE.06.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

91.

Technik transportu

drogowego (311927)

AU.04.

Eksploatacja środków transportu drogowego

92.

AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

93.

 

AU.46.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

94.

Technik transportu

kolejowego (311928)

AU.47.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

95.

Technik tyfloinformatyk (351204)

 

EE.07.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego

wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

96.

Technik urządzeń dźwigowych (311940)

EE.13.

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

97.

EE.14.

Organizacja prac związanych z budową, montażem i

konserwacją urządzeń dźwigowych

98.

Technik urządzeń i

systemów energetyki odnawialnej (311930)

BD.17.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

99.

BD.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

100.

Technik wiertnik (311707)

MG.08.

Wykonywanie prac wiertniczych

101.

MG.34.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) dla kierunków drugiego stopnia studiów.

 

 •  

  Lp.

   

  Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Wagi punktów uzyskanych:

  z egzaminu wstępnego

  [wE]

  z przeliczenia średniej ocen

  [wS]

  AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

   

  Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

  6

  4

   

  Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

  7

  3

   

  Elektrotechnika (EAIiIB)

   

  6

   

  4

   

  Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

   

  Informatyka (IEiT)

   

  7

   

  3

   

  Informatyka-Data Science (IEiT)

   

  Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

   

  Informatyka Stosowana (FiIS)

  5

  5

   

  Informatyka Techniczna (IMiIP)

   

  7

   

  3

   

  Teleinformatyka (IEiT)

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

   

  Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

  6

  4

  INŻYNIERIA CHEMICZNA

   

  Ceramika (IMiC)

   

  5

   

  5

   

  Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP)

   

  Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

  INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

   

  Budownictwo (ILiGZ)

   

  5

   

  5

   

  Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

 •  

  Lp.

   

  Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Wagi punktów uzyskanych:

  z egzaminu wstępnego

  [wE]

  z przeliczenia średniej ocen

  [wS]

   

  Geoinformacja (GGiIŚ)

   

   

   

  Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (ILiGZ)

  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   

  Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

  Inżynieria Materiałowa (IMiC)

   

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

   

  Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

   

  Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

   

  Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

   

  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

   

  Metalurgia (IMiIP)

   

  Recykling i Metalurgia (MN)

   

  Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

   

  Zaawansowane Materiały Inżynierskie (IMiIP)

  INŻYNIERIA MECHANICZNA

   

  Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)

   

   

   

  5

   

   

   

  5

   

  Inżynieria Akustyczna (IMiR)

   

  Inżynieria Ciepła (IMiIP)

   

  Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

   

  Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

   

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

  6

  4

  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

   

  Energetyka (EiP)

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

   

  Energy and Environmental Engineering (EiP)*

   

  Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

   

  Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

   

  Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

   

  Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

   

  Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (ILiGZ)

   

  Inżynieria Kształtowania Środowiska (ILiGZ)

   

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

   

  Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG)

  7

  3

 •  

  Lp.

   

  Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

  Wagi punktów uzyskanych:

  z egzaminu wstępnego

  [wE]

  z przeliczenia średniej ocen

  [wS]

  MATEMATYKA

   

  Matematyka (MS)

  6

  4

  NAUKI CHEMICZNE

   

  Chemia w Kryminalistyce (IMiC)

  5

  5

  NAUKI FIZYCZNE

   

  Fizyka Medyczna (FiIS)

   

  5

   

  5

   

  Fizyka Techniczna (FiIS)

   

  Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

  NAUKI O KULTURZE I RELIGII

   

  Kulturoznawstwo (H)

  6

  4

  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

   

  Informatyka i Ekonometria (Z)

   

  6

   

  4

   

  Zarządzanie (Z)

  NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

   

  Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

   

   

   

  4

   

   

   

  6

   

  Geofizyka (GGiOŚ)

   

  Geoinformatyka (GGiOŚ)

   

  Geologia Stosowana (GGiOŚ)

   

  Geoturystyka (GGiOŚ)

  NAUKI SOCJOLOGICZNE

   

  Informatyka Społeczna (H)

   

  6

   

  4

   

  Socjologia (H)

* - kierunek planowany do uruchomienia

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)