Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 58/2021 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dotyczy: ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023.

 

W jawnym głosowaniu Senat podjął uchwałę nr 58/2021 następującej treści:

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku, na wniosek Rektora,

1. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ustala:

 1. Warunki; tryb i termin rekrutacji na stacjonarne
  i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 — w brzmieniu Załącznika nr 1 do uchwały;
 2. Sposób przeliczania ocen na punkty UR, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Pols.ki, obowiązujący w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — w brzmieniu Załącznika nr 2 do uchwały;
 3. Zasady kwalifikacji obowiązujące w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023 — w brzmieniu Załącznika nr 3 do uchwały;
 1. Warunki i tryb rekrutacji, dla kandydatów cudzoziemców, na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 - w brzmieniu Załącznika nr 4 do uchwały;
 2. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 - w brzmieniu Załącznika nr 5 do uchwały.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uprawnionych do głosowania 40 członków Senatu, w głosowaniu udział wzięło 31. Oddano 31 ważnych głosów: 31 za.

Przewodniczący Senatu

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, rof. UR

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Przyjęcie na studia następuje przez:

 1. rekrutację;
 2. potwierdzenie efektów uczenia się;
 3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

§2

 1. W Uczelni rekrutacja odbywa się na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu, zwany dalej kierunkiem studiów.
 2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające:
 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 1;
 7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 1;
 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 1. Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w załączniku nr 4.
 3. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanego w procesie uczenia poza systemem studiów, o którym mowa w załączniku nr 3.
 4. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów ukończony w tej Uczelni, prowadzony na określonym poziomie i profilu kształcenia.

S3

1. Nabór na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie przeliczenia wyników:

 1. egzaminu maturalnego (nowa matura);
 2. egzaminu dojrzałości (stara matura);
 3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

2. Zasady przeliczania wyników, o których mowa w ust. 1 zawarte są w rozdziale II, § 11.

3. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na danym kierunku studiów, bez postępowania kwalifikacyjnego, określa załącznik nr 5.

4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się według zasad określonych w rozdziale III, 12.

s 4

Liczbę miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określają odrębne przepisy.

S5

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, której skład i strukturę określa Rektor.
 2. Postępowanie rekrutacyjne organizuje Przewodniczący Komisji.
 3. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach Komisji.
 4. W pracach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Studenckiego, wyznaczony imiennie przez ten organ, pełniący funkcję obserwatora.
 5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Promocji i Rekrutacji.

6. Dla potrzeb usprawnienia przebiegu procesu rekrutacji, Przewodniczący Komisji może zlecić pracownikowi Uczelni, nie będącemu członkiem Komisji, wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

§ 6

1. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

2. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, na zwolnione miejsce Komisja może przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na te studia.

3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.

4. W przypadku powołania wydziałowych zespołów rekrutacyjnych w składzie Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Komisji może upoważnić przewodniczącego Zespołu do podpisu w jego imieniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia.

5. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być naruszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia.

6. Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w składzie co najmniej:

 1. trzech osób — dla rekrutacji prowadzonej na określony kierunek studiów;
 2. pięciu osób — dla rekrutacji prowadzonej na określoną grupę kierunków;
 3. dziewięciu osób — dla rekrutacji wspólnej.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

7. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

§7

 1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej i rejestruje się na wybrany kierunek studiów oraz dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami na indywidualny numer rachunku bankowego, wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Wysokość opłaty może być uzależniona od liczby kierunków uwzględnionych w rekrutacji przez kandydata. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała kompletnej rejestracji w systemie elektronicznym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną.
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji na dany kierunek studiów i stanowi podstawę do przeprowadzenia kolejnych etapów procesu rekrutacji.
 3. Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.
 4. Kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym m.in. dotyczącymi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, których przetwarzanie przekracza katalog danych określony w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Niedokonanie czynności wymienionych w ust. 1-4 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 8

1. Komisja na podstawie postępowania, o którym mowa w rozdziale I—III, dla określonego kierunku studiów tworzy dwie listy rankingowe:

 1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów — lista podstawowa;
 2. kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, a nie zakwalifikowali się z powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego — lista rezerwowa.

2. Sekretarz Komisji informuje kandydatów znajdujących się:

 1. na liście podstawowej — o pozytywnym wyniku kwalifikacji;
 2. na liście rezerwowej — o miejscu na liście rezerwowej wraz z uzyskaną liczbą punktów.

3. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub 7, niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów, w terminie podanym w informacji.

4. Niedokonanie czynności, o której mowa w ust. 3 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

5. W przypadku nie złożenia przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub złożenia rezygnacji z podjęcia studiów, Komisja dokonuje zmian na listach, zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów i miejsca na liście rezerwowej.

6. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składają następujące dokumenty:

 1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;
 2. kopię dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, o którym mowa w s 2 ust. 2 (oryginał do wglądu);
 3. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;
 4. kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego — laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych;
 5. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 6. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu);
 7. kandydaci z tzw. „starą maturą", lub maturą zagraniczną zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji.

7. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 

 1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu), a jeśli kandydat, w terminie składania dokumentów nie posiada wydanego dyplomu ukończenia studiów co najmniej na poziomie pierwszego stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią arytmetyczną z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, w takim przypadku kopia dyplomu musi być przedłożona w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dyplomu przez kandydata;
 3. kopię suplementu do dyplomu — dotyczy kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu), a absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. —przedkładają kartę przebiegu studiów;
 4. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;
 5. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 6. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu).
 1. Dokumenty wymienione w ust. 6 i 7 kandydat składa w siedzibie komisji właściwej dla kierunku studiów. Uprawniony członek Komisji sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie.
 2. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.
 3. Dopuszcza się przesłanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy czym kopia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) musi być uwierzytelniona notarialnie.
 4. W przypadku rezygnacji ze studiów, na wniosek kandydata, dostarczone dokumenty mogą zostać przesłane na adres wskazany we wniosku lub odebrane przez kandydata osobiście.
 5. Uczelnia przez okres 6 miesięcy przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn formalnych lub rezygnacji z podjęcia studiów, wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Po tym okresie dokumenty podlegają zniszczeniu.

S9

1. Osoby przyjęte na studia składają w dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.

 1. Lista kierunków, na które wymaga się zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określana jest w drodze Zarządzenia Rektora.
 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym, nie składają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku pod warunkiem, że nie upłynął rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zapis dotyczy kierunków, na których wymagane są takie zaświadczenia.

§

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż w dniu 1 czerwca 2022 r. i trwa do 30 września 2022 r.
 2. Rekrutacja na semestr letni na studia drugiego stopnia rozpoczyna się nie później niż od 15  stycznia 2023 r. i trwa do 28 lutego 2023 r.
 3. W przypadku rekrutacji cudzoziemców oraz rekrutacji na studia niestacjonarne, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji poza terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że Me spowoduje to naruszenia realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów.
 4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w naborze podstawowym, Komisja może ogłosić kolejne terminy naboru podając je do publicznej wiadomości.
 5. Po zakończeniu rekrutacji i nie wykorzystaniu limitów przyjęć na studia, o których mowa w § 4, na dany kierunek studiów może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek studiów, spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone dla kierunku studiów, na który jest przyjmowana.
 6. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, kierunek studiów może być nieuruchomiony. Komisja może także odstąpić od dalszego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, proponując kandydatom przyjęcie na kierunek pokrewny, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o odstąpieniu od dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor, na wniosek Przewodniczącego Komisji.

 

Rozdział II
Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia
i jednolite studia magisterskie

§11

1. Komisja przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów w ramach egzaminu maturalnego wyniki przedmiotowe i przypisane im wagi, zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1

Kierunek studiów
w Uczelni

Wynik
przedmiotowy

Poziom podstawowy lub rozszerzony

Waga wyniku przedmiotowego

(N)

jeden przedmiot do wyboru spośród:

architektura krajobrazu

W1

biologia, chemia, geografia, matematyka

4

biogospodarka

W1

biologia, chemia, fizyka   z          astronomią, geografia, matematyka

4

bioinżynieria zwierząt

W1

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

4

biologia stosowana

W1

biologia, chemia, geografia,        informatyka, matematyka

4

biotechnologia

W1

biologia p. rozszerzony

4

W2

chemia, matematyka

4

browarnictwo i słodownictwo

W1

biologia, chemia, fizyka z              astronomią, matematyka

4

dietetyka

W1

biologia, chemia, fizyka   z            astronomią, matematyka

4

ekonomia

W1

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

4

etologia i psychologia zwierząt

W1

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

4

geodezja i kartografia

W1

fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

4

gospodarka przestrzenna

W1

chemia, fizyka z astronomią,               geografia, matematyka

4

inżynieria i gospodarka wodna

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

inżynieria mechatroniczna

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

4

inżynieria środowiska

1F

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

leśnictwo

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

ochrona środowiska

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

4

 

 

ogrodnictwo

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

rolnictwo

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

sztuka ogrodowa

W1

biologia, chemia, geografia, historia sztuki, matematyka

4

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

4

technologia żywności

i żywienie człowieka

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

4

transport i logistyka

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

4

weterynaria

W1

biologia poz. rozszerzony

4

W2

chemia poz. rozszerzony

4

W3

matematyka

1

weterynaria (rekrutacja dla cudzoziemców)

W1

biologia, chemia

1

W2

matematyka, informatyka, fizyka

1

zarządzanie

W1

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

4

zarządzanie i inżynieria produkcji

W1

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

4

zootechnika

W1

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

4

wszystkie kierunki z wyjątkiem biotechnologii

JO

język obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski

1

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez sumę tylu wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od O do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących obywatelami polskimi, wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.
 3. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących cudzoziemcami, dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Dla absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)