Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 53/2021Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie § 48 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

kierunek studiów

czas trwania (w semestrach)

tytuł

stacjonarne

niestacjonarne

zawodowy

architektura krajobrazu

7

8

inżynier

biologia stosowana

6

licencjat

biotechnologia

7

inżynier

dietetyka

6

6

licencjat

ekoenergetyka

7

8

inżynier

ekonomia

6

6

licencjat

finanse i rachunkowość

6

6

licencjat

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

7

inżynier

gospodarka przestrzenna

7

8

inżynier

informatyka stosowana

7

8

inżynier

inżynieria i gospodarka wodna

7

inżynier

inżynieria rolnicza

7

8

inżynier

inżynieria środowiska

7

8

inżynier

jakość i bezpieczeństwo żywności

7

inżynier

leśnictwo

7

8

inżynier

ochrona środowiska

7

inżynier

ogrodnictwo

7

8

inżynier

projektowanie mebli

7

inżynier

rolnictwo

7

8

inżynier

technologia drewna

7

8

inżynier

technologia żywności i żywienie człowieka

7

7

inżynier

weterynaria jednolite studia magisterskie

11

lekarz weterynarii

zootechnika

7

8

inżynier

§ 3

 

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

  1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

  2. wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

 2. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

 3. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:


 

 • kierunek studiów

  przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

  architektura krajobrazu

  biologia albo chemia, albo geografia, albo historia,

  albo matematyka

  biologia stosowana

  biologia albo chemia, albo matematyka

  biotechnologia

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  matematyka

  dietetyka

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  matematyka

  ekoenergetyka

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  geografia, albo matematyka

   

  ekonomia

  biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o

  społeczeństwie

   

  finanse i rachunkowość

  biologia albo historia, albo geografia, albo

  informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

  geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

  chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo

  informatyka, albo matematyka

  gospodarka przestrzenna

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  geografia, albo informatyka, albo matematyka

  informatyka stosowana

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  informatyka, albo matematyka

  inżynieria i gospodarka wodna

  biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

  geografia, albo informatyka, albo matematyka

  inżynieria rolnicza

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  informatyka, albo matematyka

  inżynieria środowiska

  biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

  geografia, albo informatyka, albo matematyka

  jakość i bezpieczeństwo żywności

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  matematyka

  leśnictwo

  biologia albo matematyka

  ochrona środowiska

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  geografia, albo matematyka

  ogrodnictwo

  biologia albo chemia, albo matematyka

  projektowanie mebli

  fizyka z astronomią, albo informatyka, albo

  matematyka

 • rolnictwo

  biologia albo chemia, albo informatyka, albo

  matematyka

  technologia drewna

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  informatyka, albo matematyka

  technologia żywności i żywienie

  człowieka

  biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

  matematyka

  weterynaria

  biologia i chemia

  zootechnika

  biologia albo chemia, albo matematyka

 

§ 4

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 18 września 2022 r.

 2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

 4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

  2. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  3. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Rektora, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania.

 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

 8. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują skierowanie na badania lekarskie wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów. Listę kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 5

 

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

 2. Studia niestacjonarne są odpłatne.

 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 marca 2022 r.

§ 6

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

 

§ 7

 

 1. O wpisaniu na listę studentów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zawiadamia kandydata w formie pisemnej.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 3. Decyzję odmowną otrzymują kandydaci, którzy nie spełnili wymagań rekrutacji, ale uiścili opłatę rekrutacyjną.

 4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

R e k t o r

 

/-/

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Załącznik do uchwały nr 53/2021 Senatu UPP

 

 

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie

o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia


 

 • projektowanie mebli

  hałas, wibracja, odczynniki chemiczne, środki ochrony drewna, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, pyły drzewne,

  zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

   

   

  rolnictwo

  odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy), zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego,

  ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

  i pełnej sprawności psychoruchowej;

   

  technologia drewna

  hałas, wibracja, odczynniki chemiczne, środki ochrony drewna, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, pyły drzewne,

  zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

  technologia żywności

  i żywienie człowieka

  odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

  materiał biologiczny;

   

  weterynaria

  odczynniki chemiczne, zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego, materiał biologiczny oraz patogeny

  odzwierzęce;

  zootechnika

  odczynniki chemiczne, zwierzęta i materiał pochodzenia

  odzwierzęcego, materiał biologiczny.

  kierunek studiów

  czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

   

  architektura krajobrazu

  odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, alergeny (pyłki

  roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli), ruchome części maszyn;

  biologia stosowana

  odczynniki chemiczne, materiał biologiczny, w tym zwierzęta i

  materiał pochodzenia odzwierzęcego;

   

   

   

  biotechnologia

  odczynniki chemiczne, materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta oraz grzyby), mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia

  emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale, praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych

  naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzanie tych samych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

  i pełnej sprawności psychoruchowej;

  dietetyka

  odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew i

  preparaty tkankowe, materiał biologiczny;

   

  ekoenergetyka

  odczynniki chemiczne, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, mikroorganizmy i ich metabolity, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

  i pełnej sprawności psychoruchowej;

   

   

  informatyka stosowana

  odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych

  wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej;

   

   

  inżynieria rolnicza

  odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, paliwa, oleje i smary, zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca

  koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej;

  jakość i bezpieczeństwo żywności

  odczynniki chemiczne, mikroorganizmy patogenne,

  promieniowanie UV;

   

  leśnictwo

  odczynniki chemiczne, paliwa, oleje i smary, suszony materiał zielnikowy, grzyby i ich zarodniki oraz roztocze, alergeny (pyłki traw i drzew), zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

  ruchome części maszyn i urządzenia techniczne;

   

   

  ochrona środowiska

  odczynniki chemiczne, alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy), mikroorganizmy i ich metabolity, zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego, ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

  i pełnej sprawności psychoruchowej;

   

  ogrodnictwo

  odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, alergeny (pyłki

  roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli), ruchome części maszyn;

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)