Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 
Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu rok akademicki 2022/2023 I CZĘŚĆ OGÓLNA
 
Przepisy ogólne 
§1
1. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademia" lub „Uczelnia"), działając na podstawie art. 70 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.— dalej „Ustawa"), przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.
2. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci egzaminów wstępnych, których warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu.
3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio 
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia chyba, że z treści tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.
4. Ilekroć Regulamin odsyła do treści informatora oznacza to „Informator dla kandydatów na rok studiów", którego treść ustalana jest uchwałą Senatu Akademii.
Organy właściwe
 
§2
1. Do celów organizacji i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Akademii powołuje się Komisje Rekrutacyjne:
a. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,
b. Komisje Rekrutacyjne Instytutu,
oraz komisje egzaminacyjne przy Komisjach Rekrutacyjnych Instytutu.
2. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Komisji Rekrutacyjnych na nową kadencję.
3. Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:
a. rezygnacji z zajmowanego stanowiska,
b. utraty statusu pracownika Akademii,
c. odwołania przez organ powołujący,
d. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
4. Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję Rekrutacyjną tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych wstrzymuje sie od głosowania.
5. Osoba zainteresowana osobiście treścią decyzji, w rozumieniu ust. 4 nie może być członkiem komisji egzaminacyjnej przy danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu.
 
§3
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia Rektor Akademii.
2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a. Rektor lub Prorektor Akademii wyznaczony przez Rektora, jako Przewodniczący,
b. Członkowie,
c. Sekretarz.
3. Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz zastępcę sekretarza.
4. Członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor powołuje w osobach reprezentantów każdego z Instytutów Akademii wskazanych przez właściwych Dyrektorów Instytutu spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.
5. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 
§4
Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub Ustawie należy:
a. zatwierdzanie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych przygotowanej przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów,
b. przedstawianie do wiadomości Rektora listy osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych,
c. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,
d. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego na wszystkie rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię,
e. opiniowanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnych Instytutów w trybie opisanym w Regulaminie,
f. wydawanie instrukcji o charakterze organizacyjnym,
g. wydawanie wiążących wyjaśnień i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie pracy Komisji Rekrutacyjnych Instytutów.
 
§5
1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów powołują dziekani wydziałów, w skład których wchodzą dane instytuty, w terminie do dnia 30 kwietnia.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej Instytutu wchodzą:
a. Dyrektor Instytutu — jako przewodniczący,
b. Zastępca Dyrektora Instytutu,
c. Kierownicy Katedr i Zakładów wchodzących w skład danego instytutu,
d. inni nauczyciele akademiccy Uczelni wskazani przez dziekana właściwego wydziału,
3. Dyrektor Instytutu wyznacza spośród członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu swojego Zastępcę oraz Sekretarza.
 
§6
Do kompetencji Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub Ustawie należy:
a. zatwierdzanie dokumentacji rekrutacyjnej,
b. sporządzanie list kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów,
c. weryfikacja prawidłowości merytorycznej dokumentacji złożonej przez kandydatów,
d. przeprowadzanie egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności przyporządkowane do instytutu,
e. sporządzanie protokołów z przebiegu egzaminów wstępnych określające wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów,
 
f. dokonywanie podsumowania wyników egzaminów,
g. ogłaszanie wyników egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności 
przyporządkowane do instytutu,
h. dokonywanie wpisów na listę studentów oraz podejmowanie decyzji odmownych w sprawach przyjęć na studia pierwszego i drugiego, a także studia podyplomowe oraz sporządzanie listy osób przyjętych na studia i przedstawianie jej do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
i. wydawanie wiążących wyjaśnień i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie pracy komisji egzaminacyjnych przy danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu.
 
§7
1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów przeprowadzają czynności związane z przebiegiem egzaminów wstępnych przy pomocy komisji egzaminacyjnych.
2. Do przeprowadzania egzaminów powołuje się taką liczbę komisji egzaminacyjnych jaką Dyrektor Instytutu uzna za konieczną ze względu na liczbę kierunków i specjalności, na które dana Komisja Rekrutacyjna Instytutu przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz liczbę kandydatów.
3. Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Dyrektora Instytutu — Przewodniczącego danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu spośród lub spoza członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu w składzie co najmniej 3 osób — w tym Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz co najmniej dwóch członków — w liczbie zależnej od specjalności, z której przeprowadzony jest egzamin wstępny.
4. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być wyłącznie nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w Akademii.
5. Ta sama osoba może wchodzić w skład więcej niż jednej komisji egzaminacyjnej.
6. Dyrektor Instytutu powiadamia członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu o powołaniu ich w skład określonej komisji egzaminacyjnej oraz o planach egzaminów.
7. Wyjątkowo, w przypadku konieczności sprawdzenia zdolności, których weryfikacja nie jest możliwa przy udziale wyłącznie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Akademii, dziekan może powołać biegłego spoza Uczelni, który uczestniczy w egzaminie wstępnym w części mającej zweryfikować wskazane zdolności oraz przedstawia komisji egzaminacyjnej swoją opinię w tym przedmiocie.
Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i egzaminacyjnych 
 
§8
1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.
2. Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów są uprawnione do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, niezależnie od liczby członków uczestniczących w posiedzeniu.
4. Podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego przez komisję egzaminacyjną na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, przeprowadzanie egzaminu wstępnego należy przerwać do czasu uzupełnienia składu komisji.
5. Komisje Rekrutacyjne oraz komisje egzaminacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 
§9
1. Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Rekrutacyjnych Instytutów, jak również komisjach egzaminacyjnych jest obowiązkowy.
2. W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu, nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona.
3. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego także osoby nie będące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot posiedzenia.
 
§10
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba, która sporządziła protokół.
3. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza członek Komisji lub inna osoba, której Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.
4. Protokoły komisji egzaminacyjnych i Komisji Rekrutacyjnych Instytutów przekazywane są do Działu Organizacji Nauki i Nauczania Akademii.
Kwalifikacja kandydatów
 
§11
1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, w terminie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.
2. Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja.
3. Lista wymaganych dokumentów oraz szczegółowe zasady rejestracji elektronicznej wynikają z informatora dla kandydatów na I rok studiów opublikowanego na stronie internetowej Akademii.
4. Wraz z zarejestrowaniem kandydat składa w formie skanów dokumenty wskazane w informatorze dla kandydatów na I rok. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest złożyć w Akademii oryginał świadectwa dojrzałości zgodnie z ust. 11.
5. W terminie określonym w ust. 1 kandydat przesyła nadto na adres 
rekrutacia@amuz.edu.pl w formie elektronicznej nuty dla akompaniatora w przypadku, gdy postępowania rekrutacyjne przewiduje egzamin z akompaniatorem.
6. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się zarejestrowanych kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 24.00 złożą właściwe dokumenty, prześlą wymagane pliki oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną
7. Na podstawie dokonanych zgłoszeń elektronicznych Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii sporządza ogólną listy zarejestrowanych kandydatów i przedkłada je Komisjom Rekrutacyjnym Instytutów.
8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu lub wyznaczona przez Przewodniczącego osoba z Komisji dokonuje kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz akceptacji pod względem merytorycznym co do zgodności z wymogami przystąpienia do egzaminów i programu egzaminów na określonym wydziale i specjalności.
9. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do egzaminu i umieszczony na liście osób dopuszczonych do egzaminu.
10. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, o ile może ona zostać uzupełniona, winien zostać wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji na piśmie, za potwierdzeniem odbioru oraz zostać umieszczony na liście warunkowej. O fakcie uzupełnienia
 
dokumentacji Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, który umieszcza kandydata na liście, o której mowa w ust. 7.
11. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu wstępnego bez przedłożenia kopii świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane, jeżeli przedłoży zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminów maturalnych. Kopia papierowa (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona wyłącznie przez kandydatów znajdujących się na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, o której mowa w § 17 ust. 5 - w terminie 5 dni od opublikowania tej listy, nie wcześniej jednak niż w ciągu 4 dni roboczych po oficjalnie ogłoszonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną terminie ich wydawania. Kandydat, który nie przedłoży kopii świadectwa w ustalonym terminie pomimo uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych otrzyma decyzję o odmowie przyjęcia na studia ze względu na niespełnienie ustawowego warunku.
12. Brak świadectwa dojrzałości lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy w chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl art. 69 ust. 2 Ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.
13. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w ust. 12.
14. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii dyplomu oraz suplementu dotyczącego studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane i jeżeli złoży zaświadczenie o zrealizowaniu całości programu objętego planem studiów i dopuszczeniu do obrony. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie do dnia 10 września 2022 r. Do czasu przedłożenia kopii dyplomu w stosunku do kandydata nie może zostać dokonany wpis na listę studentów.
15. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl art. 69 ust. 3 Ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.
16. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w ust. 15.
17. Dział Organizacji Nauki i Nauczania, na zlecenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego o terminach egzaminów za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie internetowej Akademii.
18. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub specjalność studiów w Akademii przy czym zobowiązany jest wówczas wskazać, na który kierunek lub specjalność chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności (kierunek lub specjalność priorytetowa). Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje dziekanów oraz właściwe Komisje Rekrutacyjne Instytutów o kandydatach składających wniosek o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek bądź specjalność oraz zadeklarowanym przez nich
kierunku lub specjalności priorytetowej. W przypadku gdy wybrane przez kandydata
równolegle kierunki lub specjalności przyporządkowane są do odrębnych instytutów Akademii, wydanie rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu właściwą dla instytutu, do którego przyporządkowany jest kierunek czy specjalność inną niż priorytetowa zostaje wstrzymane do czasu uzyskania informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu Komisji Rekrutacyjnej Instytutu właściwej dla instytutu, do którego przyporządkowany jest kierunek lub specjalność priorytetową.
19. Przyjęcie na drugi kierunek studiów zgodnie z Regulaminem studiów Akademii następuje w normalnym trybie rekrutacji po zaliczeniu aktualnego (co najmniej pierwszego) roku studiów na pierwszym kierunku, z zastrzeżeniem wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów na pierwszym kierunku. Wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów potwierdza na wniosek studenta dziekan wydziału. Do czasu ukończenia aktualnego roku studiów na pierwszym kierunku kandydat bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak nie wydaje się wobec niego rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia. W przypadku zaistnienia podstaw do wydania takiego rozstrzygnięcia jego wydanie wstrzymuje się do czasu zaliczenia roku oraz przedstawienia zaświadczenia dziekana, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej w roku 2022. W sytuacji braku spełnienia tych warunków w oznaczonym terminie wydaje się decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
20. W odniesieniu do cudzoziemców wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1 lub — w przypadku kandydowania na studia licencjackie na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie, prowadzone w języku angielskim — poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (z obowiązku dostarczenia poświadczenia zwolnieni są obywatele krajów, których językiem urzędowym jest język angielski).
 
§12
1. Laureat Olimpiady Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (dalej „laureat"), podczas rekrutacji na studia na rok akademicki następujący po roku akademickim, w którym kandydat nabył uprawnienia laureata, korzysta z uprawnienia określonego w ustępie 2.
2. Laureat przyjmowany jest w pierwszej kolejności i bez konieczności uczestnictwa w egzaminie wstępnym na studia na kierunku „Kompozycja i teoria muzyki" na specjalność „Publicystyka muzyczna".
3. Warunkiem przyjęcia na studia w trybie opisanym powyżej jest przedstawienie, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminów wstępnych, dowodu uzyskania statutu laureata.
4. Nie przewiduje się specjalnego trybu przyjmowania na studia finalistów olimpiad stopnia centralnego.
Przepisy porządkowe egzaminu wstępnego 
 
§13
1. Komisje egzaminacyjne prowadzą egzaminy w terminach oraz miejscu uzgodnionym przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
2. Kandydaci zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na każdy z elementów egzaminu wstępnego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin, o ile jego dopuszczenie nie będzie stanowiło naruszenia równości szans innych kandydatów i jest możliwe w terminie przewidzianym na przeprowadzenie egzaminu. Informację o czasie spóźnienia umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.
3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej nie dopuszcza do egzaminu kandydata będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również kandydata naruszającego zasady porządku i bezpieczeństwa w Akademii.
4. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba dyżurująca upoważniona przez dziekana sprawdza tożsamość kandydatów przed rozpoczęciem egzaminów. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom komisji egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.
Przebieg egzaminu wstępnego — postanowienia ogólne 
 
§14
1. Egzaminy na poszczególne kierunki i specjalności studiów w Akademii są dwuetapowe. Do drugiego etapu egzaminów dopuszczani są kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap egzaminów.
2. Zasady i przebieg poszczególnych części egzaminu, w tym określenie zasad uzyskania pozytywnej oceny pierwszego etapu egzaminów wstępnych, na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach wynikają z Części II niniejszego Regulaminu.
 
§15
1. W toku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia nie bierze się pod uwagę liczby punktów uzyskanych z egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego.
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe stanowi punktacja uzyskana z egzaminów wstępnych, ustalona zgodnie z Częścią II niniejszego Regulaminu.
3. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych (O punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata z egzaminów wstępnych wynosi O punktów.
4. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych nie otrzymuje z tej części punktów (O punktów). Przepis ust. 3 stosuje się.
 
§16
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia 
 
§17
1. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata
w ramach punktacji ustalonej dla danej części egzaminu wstępnego.
2. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół zbiorczy dla wszystkich kandydatów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Podpis może być dokonany także w formie elektronicznej (profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym).
3. Protokół komisji egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez kandydata ocenę oraz liczbę punktów.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedstawiony do rozstrzygnięcia właściwej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik uzyskany przez danego kandydata.
5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu sporządza i podpisuje:
a) listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu wstępnego,
b) listę kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu wstępnego.
6. Listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu rekrutacji odzwierciedlające ilość uzyskanych punktów (malejąca) wg specjalności zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Akademii, przy czym nie podaje się danych kandydatów a jedynie nadany im w toku postępowania rekrutacyjnego kod kandydata.
7. Po przeprowadzeniu egzaminów sporządzany jest indywidualny protokół dla każdego kandydata uwzględniający punktację uzyskaną podczas egzaminów. Indywidualny protokół kandydata podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu przechowywany jest w teczce kandydata.
8. Komisja Rekrutacyjna Instytutu sporządza protokół zbiorczy wyników postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów i specjalność, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części egzaminu oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co do przyjęcia na studia (TAK lub NIE).
9. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 8 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku lub specjalności studiów i kandydatów poza tym limitem.
10. Jeżeli okazałoby się, że ze względu na równą liczbę punktów nie jest możliwe wyłonienie kandydatów w liczbie wynikającej z limitu, wówczas istniejącą równość punktów rozstrzyga się poprzez punktację dodatkową, według której osoby o tej samej liczbie zostają uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego danej specjalności, a w dalszej kolejności innych elementów egzaminów wybranych przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu.
11. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Komisja Rekrutacyjna Instytutu sporządza listy wyników postępowania rekrutacyjnego uwzględniające wstępne ustalenia w zakresie
a. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki studiów i specjalności,
b. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,
c. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
12. Listy zawierające dane określone w ust. 11 podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej Akademii. Na listach podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany w formie wpisu na listę studentów bądź decyzji odmownej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia kandydatowi.
13. Kandydat ma prawo wyst
ąpić z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej celem uzyskania zaświadczenia dotyczącego wyników egzaminów.
14. Ustalenia dotyczące zakwalifikowania kandydatów do grona osób mieszczących się w limicie przyjęć mają na uwadze ustalony we właściwej uchwale Senatu limit kandydatów.
 
§18
1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Instytutu wydaje w odniesieniu do każdego kandydata i przesyła kandydatowi rozstrzygnięcie:
a. zarządzenie (decyzję) o wpisie na listę studentów, albo
b. decyzję o odmowie przyjęcia na studia i przesyła ją kandydatowi.
2. Zarządzenie (decyzja) o wpisie na listę studentów zostaje wydane w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczając odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych oraz znaleźli się w gronie kandydatów z najwyższym wynikiem — w ramach limitu przyjęć określonego dla danego kierunku i specjalności.
3. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu i wydawana jest:
a. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych — w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć określony dla danego kierunku i specjalności, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik egzaminów wstępnych nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),
b. ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego —w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.
4. Zarządzenie albo decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzję podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
§19
1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Instytutu przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.
2. Po wpłynięciu odwołania Rektor przedstawia odwołanie do zaopiniowania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a następnie podejmuje decyzję.
3. Decyzja Rektora podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.
4. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.
 
§ 20
1. W wypadku, gdyby postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w powyższych terminach nie zakończyło się wpisem na listę studentów kandydatów w maksymalnej liczbie określonej limitem przyjęć, Rektor może zarządzeniem wyznaczyć termin przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na niewypełnione limity miejsc na kierunkach i specjalnościach, na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.
2. W toku rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny wniosków o przyjęcie na studia kandydatów — absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie przeprowadza się ponownej oceny w ramach dodatkowych egzaminów wstępnych, chyba, że wnosi o to kandydat.
4. Rektor niezwłocznie informuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Komisje Rekrutacyjne Instytutu o decyzji, o której mowa w ust. 1 i poleca przystąpienie do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.
5. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski i uiszczają opłaty egzaminacyjne.
6. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych do wykorzystania po pierwszym naborze.
 
§21
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje kopie dokumentów:
a) z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń Komisji i szczegółowy rozkład egzaminów wstępnych,
b) znajdujące się w teczkach kandydata:
- protokół Komisji Rekrutacyjnej Instytutu z przebiegu i wyników egzaminów
wstępnych,
- protokoły komisji egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów,
- prace kandydata z egzaminów pisemnych.
 
II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 
§ 22
1. Egzamin na wszystkie kierunki i specjalności jest dwuetapowy.
2. Przejście do drugiego etapu egzaminu możliwe jest pod warunkiem uzyskania z każdego egzaminu w pierwszym etapie minimalnej liczby punktów określonej w kolumnie „minimalna wymagana liczba punktów" w tabeli umieszczonej poniżej.
3. W ramach każdego z egzaminów kandydat otrzymuje punkty w określonej w tabeli skali, dla których może być dodatkowo stosowana waga (współczynnik korygujący) powodująca konieczność pomnożenia uzyskanej oceny przez wagę danego egzaminu.
4. Łączny pozytywny wynik egzaminu wstępnego na każdy kierunek i specjalność stanowi suma punktów uzyskanych łącznie ze wszystkich egzaminów w każdym z etapów.
5. Pozytywny wynik egzaminów wstępnych wymaga zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu egzaminów (w przypadku egzaminów dwuetapowych) i spełnienia w każdym z etapów warunków określonych w tabeli umieszczonej w niniejszym paragrafie.
6. Szczegółowy przebieg poszczególnych egzaminów, w szczególności ich formę lub wymagania dotyczące repertuaru ogłoszone zostaną w informatorze podanym do wiadomości publicznej nie później niż 28 lutego 2022 r.
KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
 
§ 23
Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu i punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:
 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)