Zasady Rekrutacji ASP w Katowicach 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 16/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego — z uwzględnieniem środków komunikacji na odległość.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 6 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (zwanej dalej: „ASP w Katowicach”) uchwala co następuje:

SI

1 . Określa się szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zasady egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, wymienione w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

2. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026 określa się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. ASP w Katowicach przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów prowadzonych na określonym poziomie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w ramach liczby miejsc, ustalonych przez Senat ASP w Katowicach dla studiów na poszczególnych kierunkach.
 2. Liczbę miejsc, o którym mowa w ust. 1 w podziale na poziom i formę studiów określa Senat ASP w Katowicach w odrębnej uchwale.
 3. Rekrutacja w ASP w Katowicach przeprowadzana jest w formie:
  1. postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Komisje Rekrutacyjne Kierunku zwane dalej KRK;
  2. potwierdzenia efektów uczenia się, uregulowane odrębną uchwałą Senatu.
 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego KRK.
 6. Od decyzji KRK przysługuje odwołanie do Rektora.
 7. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy a z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 8. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów.
 9. Kandydat podczas egzaminu wstępnego przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

53

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

S4

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny obowiązujący ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.
 2. KRK ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów z uwzględnieniem możliwości technicznych i lokalowych ASP w Katowicach.
 3. Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien złożyć do KRK wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu wraz z orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
 4. Przewodniczący KRK na wniosek kandydata w ramach zmiany formy zdawania egzaminu wstępnego przez kandydata będącego osobą niepełnosprawną może podjąć decyzję o:
  1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu;
  2. wyrażeniu zgody na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych;
  3. zezwoleniu na udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, lektora i innych.

55

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępują do egzaminu wstępnego w ASP w Katowicach z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (zdalnie) lub w formie hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie), w zależności od poziomu i kierunku studiów:
  1. zdalnie — w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym oraz w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio i zadań specjalistycznych do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online; 2) hybrydowo:

— w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online oraz w formie stacjonarnej, pozwalającej na wykonanie zadań specjalistycznych i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio i zadań specjalistycznych do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online oraz w formie stacjonarnejr pozwalającej na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły co do formy egzaminu wstępnego dla poszczególnych poziomów i kierunków studiów zostały określone w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

 1. Zdalny egzamin wstępny charakteryzuje się tym, że:
  1. Kandydat oraz członkowie KRK uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach w drodze wideokonferencji internetowej przeprowadzanej przy wykorzystaniu platformy G-Suite.
  2. Narzędzie informatyczne służące do przeprowadzenia zdalnego egzaminu musi zapewnić jego rejestrację, archiwizację na dysku Akademii oraz bezpieczeństwo wymagane przepisami prawa ochrony danych osobowych.
  3. ASP w Katowicach dołoży wszelkich starań żeby egzamin wstępny został przeprowadzony w sposób transparentny.
  4. Przed dopuszczeniem do egzaminu wstępnego kandydat składa oświadczenie o gotowości przystąpienia do zdalnego egzaminu wstępnego, w tym dostępu do łącza internetowego, posiadania odpowiedniego sprzętu. Wymagany sprzęt to urządzenie wyposażone w mikrofon oraz kamerę. W przypadku jeśli jest to niemożliwe, na wniosek kandydata, ASP w Katowicach udostępnia osobne pomieszczenie w budynku uczelni, specjalnie do tego celu przygotowane i wyposażone w komputer, będący na wyposażeniu uczelni z dostępem do Internetu, kamerą, mikrofonem oraz odpowiednim oprogramowaniem, w tym antywirusowym.
  5. Dokładny dzień i godzina, dane do logowania oraz instrukcja połączenia zostaną określone w harmonogramie przesłanym kandydatowi przez Sekretarza KRK na konto osobiste założone podczas rejestracji elektronicznej.

56

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składają w formie elektronicznej wniosek w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zwanym dalej IRK /rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej https://rekrutacja.asp.katowice.pl za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego/.
 2. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi na konto indywidualne w systemie IRK.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;
  2. wniosła opłatę rekrutacyjną;
  3. posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20. lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  4. posiada dyplom ukończenia studiów — w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

e) spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w załącznikach 1-4.

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2022 r. i kończy nie później niż 30 września 2022 r. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może być wydłużona o ile nie narusza właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru zajęć. Decyzję w tym względzie podejmuje Rektor.
 2. Szczegółowe instrukcje wraz z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów ustali Rektor w drodze zarządzenia.

57

 1. Ustala się opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
 2. W następujących sytuacjach, na wniosek do Rektora, można starać się o zwrot opłaty wymienionej w ust. ł:

a) w przypadku nieuruchomienia studiów, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalona dolna granica miejsc

b) w wyniku rezygnacji z dalszego procesu rekrutacji, przed wgraniem portfolio do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online.

58

 1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
  1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu kształcenia i formy studiów egzaminu wstępnego;
  2. uzyskali odpowiednią liczbę punktów za poszczególne etapy egzaminu wstępnego;
  3. w ramach liczby miejsc zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek, poziom kształcenia i formę.
 2. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc na liście decyduje KRK, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za autoprezentację/rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne w IRK informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu.
 4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem IRK.
 5. Listę rankingową w postępowaniu kwalifikacyjnym w malejącej kolejności uzyskanych punktów KRK ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.
 6. Lista określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu wolnych miejsc ustalonego dla danego kierunku.
 7. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 199łr. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.), przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

8. Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzania efektów uczenia się będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza ustalonym limitem wolnych miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku i poziomie kształcenia.

 1. KRK decyduje o przyjęciu kandydata na studia na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitem wolnych miejsc.
 2. KRK decyduje:
  1. o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc stanowią grupę rezerwową.
 4. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, KRK będzie przyjmować kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa), z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat ASP w Katowicach limitu wolnych miejsc.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną wolne miejsca na danym kierunku KRK może podjąć decyzję o:
  1. rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego po uzyskaniu zgody Rektora;
  2. przeprowadzeniu kolejnego naboru.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit wolnych miejsc studia na pierwszym roku danego kierunku studiów mogą zostać nieuruchomione. Wniosek w tej sprawie kieruje przewodniczący KRK do Dziekana wydziału. Decyzję ostateczną podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana.
 7. Kandydat, który nie został przyjęty na pierwszy rok danego kierunku, ale zdał pozytywnie egzamin i nie zmieścił się w limicie przyjęć, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek oraz nie został wypełniony limit wolnych miejsc. Decyzję podejmuje KRK.
 8. Kandydat, który nie został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

SIO

 1. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania oraz terminy rekrutacji i egzaminu wstępnego oraz reguły punktowania poszczególnych jego elementów, z określeniem minimalnej i maksymalnej liczby punktów, dla każdego kierunku studiów określają załączniki 1-4 do niniejszej uchwały.
 2. Negatywny wynik z któregokolwiek elementu egzaminu wstępnego przesądza o wyniku całego egzaminu i skutkuje nieprzyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Nieprzystąpienie do przynajmniej jednego z elementów egzaminu wstępnego powoduje, że kandydat nie podlega dalszej kwalifikacji.
 4. Przy dokonaniu rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkując uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczeniem z kwalifikacji.

Zestawy zagadnień objętych rozmową kwalifikacyjną/autoprezentacją są udostępniane kandydatom na stronie internetowej ASP w Katowicach dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów.

512

1 . Rektor na wniosek Dziekana powołuje Komisje Rekrutacyjne Kierunków /KRK/ dla poszczególnych kierunków, poziomów kształcenia oraz form studiów w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w ramach wydziału.

2. Zakres obowiązków komisji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego zostają określone W S13.

S13

1 . W skład KRK wchodzą:

 1. przewodniczący KRK, Dziekan lub upoważniony przez Rektora profesor lub nauczyciel akademicki, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
 2. członek/członkowie KRK, co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora sztuki;
 3. sekretarz (sekretarze), biorący udział w pracach KRK bez prawa głosowania.
 1. Członkami KRK mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy będący pracownikami ASP w Katowicach.
 2. Do zadań KRK należy w szczególności:
  1. realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów i z ustaleniem wyników kwalifikacji kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. dopuszczenie kandydatów do egzaminu wstępnego na podstawie zgłoszeń dokonanych w IRK;
  3. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych poprzez system IRK;
  4. przygotowanie tematów zadań specjalistycznych oraz zestawów zagadnień do poruszenia w rozmowie kwalifikacyjnej/autoprezentacji;
  5. przeprowadzanie egzaminu wstępnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu wolnych miejsc na danym kierunku, poziomie oraz formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;
  6. sporządzenie protokołów z przebiegu egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach, poziomach oraz formach studiów dla każdego z kandydatów;
  7. w przypadku egzaminu dwuetapowego sporządzenie listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu egzaminu;
  8. sporządzenie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) oraz niezwłoczne ich ogłoszenie w IRK;
  9. podjęcie decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia;
  10. informowanie Rektora o przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
  11. sporządzenie dokumentacji z przebiegu każdej części postępowania rekrutacyjnego w formie protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie KRK biorący udział w danej czynności postępowania;
  12. przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do Rektora;
  13. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczenia o wyniku egzaminu wstępnego
  14. we współpracy z Działem Kształcenia i Studentów wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 3. KRK działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi ASP w Katowicach.
 4. KRK prowadzą elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.
 5. Za pracę KRK odpowiada przed Rektorem, jej przewodniczący.

S 14

 1. Z całości postępowania kwalifikacyjnego KRK sporządza końcowy protokół. W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie KRK.
 3. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego KRK oprócz protokołu, o którym mowa w ust. 1 sporządza:
  1. listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową tj. od najwyższego do najniższego wyniku;
  2. listę kandydatów przyjętych na studia (tj. którzy złożyli wymagane dokumenty i dokonali wpisu na studia, w porządku alfabetycznym);
  3. listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);
  4. w przypadku przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie z S 8 ust. 8 sporządza odrębny protokół. W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
 1. W zakresie prac organizacyjno-administracyjnych KRK współpracują z dziekanatami wydziałów.
 2. Dział Kształcenia i Studentów koordynuje działania organizacyjno-administracyjne KRK biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie niezastrzeżonym dla dziekanatów.
 3. Dział Kształcenia i Studentów prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Rektora. 4. Kierownik Działu Informatycznego ASP w Katowicach obsługuje system elektronicznej rekrutacji na studia oraz wspiera technicznie KRK celem przeprowadzenia prawidłowego zdalnego egzaminu wstępnego.

1 . Dokumentację postępowania rekrutacyjnego, egzaminu wstępnego, wyniki i kopie decyzji przechowuje właściwy dziekanat oraz Dział Kształcenia i Studentów.

2. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

S17

1 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
 

 

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz harmonogram rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych kierunek GRAFIKA na rok akademicki 2022/2023

 1. Hybrydowy egzamin wstępny (H EW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

HEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 150 punktowej (150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 65 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

GRAFIKA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, trwają 10 semestrów egzamin dwuetapowy, składający się łącznie z trzech części

I ETAP, I czĘśC - PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO* punktowany zgodnie z tabelą, odbywa się bez udziału kandydata:

 

FORMA ZDALNEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO

PUNKTACJA

PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO* W FORMIE PORTFOLIO ARTYSTYCZNEGO w wers•i elektroniczne'

0-45 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI l: MIN

20 kt

PUNKTACJA CZĘŚCI l: MAX

45 kt

Kandydat musi otrzymać z tej części egzaminu ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o”) punktów lub nieprzystąpienie do egzaminu w I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 20 punktów.

I l ETAP, I l CZ$Ć - ZADANIE punktowany zgodnie z tabelą, zadanie specjalistyczne wykonane na miejscu w Akademii:

FORMA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA MIEJSCU W AKADEMII

PUNKTACJA

ZADANIE

0-50 kt

PUNKTACJA CZĘŚCI Il: MIN

20 kt

PUNKTACJA CZĘŚCI Il: MAX

50 kt

Kandydat musi otrzymać z tej części egzaminu ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o”) punktów lub nieprzystąpienie do egzaminu w Il części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 20 punktów.

I l ETAP, III CZ$Ć punktowana zgodnie z tabelą, z udziałem kandydata na miejscu w Akademii:

FORMA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA MIEJSCU W AKADEMII

PUNKTACJA

o- kt

PUNKTACJA CZĘŚCI III: MIN

25 kt

PUNKTACJA CZĘŚCI III: MAX

 

Za autoprezentację kandydat musi uzyskać ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o”) punktów III części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części III skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 25 punktów.

Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w etapie I i etapie Il wynosi 65 punktów Ilz tego za prezentację dorobku plastycznego w formie Portfolio artystycznego minimum 20 punktów, zadanie specjalistyczne minimum 20 punktów, autoprezentację minimum 25 punktów/.

* PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO (bez udziału kandydata) w formie Portfolio artystycznego w wersji elektronicznej obejmuje:

Portfolio artystyczne

Portfolio powinno być przygotowane w taki sposób, aby dobrze zaprezentować osobowość i dorobek kandydata. Powinno zawierać prezentację/dokumentację prac, poprzedzoną krótkim autokomentarzem (wprowadzeniem).

Prezentacja prac powinna zawierać reprodukcje max. 20 prac, w tym prac rysunkowych i malarskich — studium postaci ludzkiej, martwa natura, portrety, kompozycje o dowolnej tematyce, szkice oraz fotografie, filmy, animacje, ilustracje, komiks etc.

Dane techniczne prezentacji prac:

— prezentacja w formie portfolio ,pdf lub zestaw pojedynczych plików;

— plik .pdf— ilość stron nie powinna przekroczyć 20;

— pliki pojedyncze w formatach: Jpg, .tiff, .png o rozmiarze nie przekraczającym 5 MB

— pliki filmowe/video powinny być zapisane opcjonalnie w formacie: .mp4, .mov lub .avi;

— opis plików według wzoru: 2022_imie_nazwisko_portfolio_artystyczne—01, np.:

2022—jan_kowalski_portfolio_artystyczne_07.jpg lub

2022_jan_kowalski_portfolio_artystyczne_calosc.pdf

Autokomentarz powinien zawierać:

 • opis dotychczasowej edukacji
 • opis zainteresowań  komentarz dotyczący dotychczasowego dorobku, w odniesieniu do prezentowanych prac - oczekiwania związane z wyborem uczelni i kierunku studiów.

Dane techniczne autokomentarza:

— długość tekstu powinna zawierać od 500 do 2000 znaków (bez spacji);

— plik powinien być zapisany w formacie .doc, .docx lub .pdf;

— plik powinien być opisany według wzoru: 2022_imie_nazwisko_autokomentarz, np.:

2022—jan—kowalski_autokomentarz.doc lub 2022_jan_kowalski—autokomentarz.pdf

UWAGA: Portfolio artystyczne (prezentacja prac + autokomentarz) przesyłane jest w formie elektronicznej podczas rejestracji kandydata na studia, stanowi podstawę do rozmowy podczas Autoprezentacji.

** ZADANIE SPECJALISTYCZNE (wykonane samodzielnie przez kandydata)

Zadanie specjalistyczne

Na etapie Il kandydat zaproszony jest do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu wykonania zadania specjalistycznego. Każdy z kandydatów otrzymuje takie samo zadanie. Zadanie specjalistyczne polega na przedstawieniu za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu.

*** AUTOPREZENTACJA w wyznaczonym wcześniej terminie na miejscu w Akademii

Autoprezentacja / Rozmowa kwalifikacyjna

Celem Autoprezentacji w części 1 jest poznanie osobowości kandydata, jego głębszych zainteresowań i wiedzy nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, ale również literatury, muzyki, teatru czy filmu. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką. W tej części egzaminu wstępnego odbywa się także prezentacja w formie ekranowej wcześniej przesłanego Portfolio artystycznego. Kandydat uzupełnia powyższy materiał o komentarz autorski. W części 2 Autoprezentacja będzie dotyczyć wykonanego zadania specjalistycznego. Komisja Rekrutacyjna Kierunku oczekuje omówienia realizacji zadania celem poznania toku myślenia i pracy kandydata.

Autoprezentacja opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie do rozmowy na stronie www: KIERUNEK GRAFIKA Autoprezentacja — wybrane zagadnienia egzaminacyjne 2022/2023.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, informacje techniczne dotyczące potrzebnych materiałów do wykonania zadania specjalistycznego, które kandydat musi ze sobą zabrać na egzamin oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów, zostaną podane w Instrukcji dla kandydata —jednolite studia magisterskie stacjonarne, kierunek GRAFIKA, na rok akademicki 2022/2023.

3. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego hybrydowego egzaminu wstępnego.
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.
 3. Z przebiegu hybrydowego egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu;
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

4. Od wyników poszczególnych etapów hybrydowego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2021 Senatu ASP w Katowicach z dnia 28.06.2021 r.

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, w języku polskim i angielskim, na kierunku Projektowanie graficzne na rok akademicki 2022/2023

 

1 - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUKU POLSKIM

 1. Egzamin wstępny (zwany dalej hybrydowym egzaminem wstępnym HEW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji na odległość

HEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 150 punktowej (150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 90 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 30. Minimalna liczba punktów do zaliczenia Il etapu wynosi 60, przy czym z poszczególnych części egzaminu kandydat musi jednocześnie uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów: dla każdego z zadań specjalistycznych po 15, a z rozmowy kwalifikacyjnej 30 punktów zgodnie z poniższą tabelą:

 

Etap

Forma hybrydowego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części

 

Zdalna — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej, odbywająca się bez udziału kandydata

0—50 punktów

uzyskanie minimum 30 punktów

 

Na miejscu w Akademii — zadanie specjalistyczne 1

0—25 punktów

uzyskanie minimum 15 punktów

Na miejscu w Akademii — zadanie specjalistyczne 2

0—25 punktów

uzyskanie minimum 15 punktów

Na miejscu w Akademii — rozmowa kwalifikacyjna

0—50 punktów

uzyskanie minimum 30 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie hybrydowego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

Etap I — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej, odbywa się bez udziału kandydata.

Etap ten obejmuje przygotowanie:

— listu motywacyjnego, zawierającego informacje o zainteresowaniach kandydata powiązanych z kierunkiem studiów, szeroko rozumianą kulturą (szczególnie z obszaru sztuk wizualnych) oraz ukończonej edukacji kandydata (szkoła średnia, kursy, szkolenia itp.). Opis nie może przekraczać 2000 znaków ze spacjami.

— dorobku plastycznego kandydata zawierającego 20 reprodukcji samodzielnie wykonanych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych, multimedialnych. Kompozycje, szkicowniki, ilustracje, animacje, filmy.

Etap Il — dwa zadania specjalistyczne oraz rozmowa kwalifikacyjna na miejscu w Akademii

Na etapie Il kandydat zaproszony jest do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu wykonania dwóch zadań specjalistycznych. Każdy z kandydatów otrzymuje takie same zadania. Każde zadanie wykonywane jest w ciągu 2,5 godziny (razem 5 godzin zegarowych na oba zadania plus 30 minutowa przerwa pomiędzy zadaniami).

Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem kandydata w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, jego wiedzy na temat zagadnień związanych z zainteresowaniami i kierunkiem studiów. Rozmowa opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie tematów udostępnionych na stronie www (dokument Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej — studia I stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023). Rozmowa może również dotyczyć wykonanych w Akademii zadań specjalistycznych (powstawanie pomysłów, wykonanie i proces twórczy).

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, informacje techniczne dotyczące potrzebnych do wykonania zadań specjalistycznych materiałów, które kandydat musi ze sobą zabrać na egzamin oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów, zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia I stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego hybrydowego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych.
 3. Z przebiegu hybrydowego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

4. Od wyników poszczególnych etapów hybrydowego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

11 - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUKU POLSKIM

 1. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (zwany zdalnym egzaminem wstępnym ZEW). ZEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 60 punktowej (60 stanowi maksymalną liczbę punktów, 30 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).
 2. Punktacja egzaminu

Etap

Forma zdalnego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części ZEW

 

Przegląd dorobku projektowoartystycznego w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF, odbywająca się bez udziału kandydata

0—20 punktów

uzyskanie minimum 10 punktów

 

Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych będących planowanym obszarem studiów z udziałem kandydata

0-40 punktów

uzyskanie minimum 20 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie zdalnego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

ETAP I

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF — bez udziału kandydata Wymagania dotyczące portfolio

Dorobek projektowy lub projektowo-artystyczny w formie portfolio.

W portfolio może znaleźć się również praca dyplomowa licencjacka, inżynierska lub magisterska. Prace powinny dać możliwość oceny kompetencji projektowych lub projektowo—artystycznych, poziomu opanowania warsztatu projektowego w tym narzędzi.

Kryteria oceny obejmują 1. Ocena portfolio — zawartość prezentowana działalność projektowa lub projektowo-artystyczna, projekty graficzne statyczne lub dynamiczne, produktowe, działania artystyczne i inne (np. typograficzne, edytorskie, multimedialne, fotograficzne, przestrzenne, produktowe, instalacje itp.).

2. Ocena portfolio — projekt organizacja zawartości (hierarchia), układ typograficzny, jakość reprodukcji, czytelność przekazu.

ETAP I l

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH,

BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Kandydat przedstawia interesujące go zagadnienia projektowe, planowane obszary badawcze, którymi chciałby się zajmować (jakie problemy, sytuacje mogą być rozwiązywane lub wspierane poprzez odpowiednie, celowe, świadome działania projektowe. Rola projektanta, jego zadania i postawy).

Prezentacja ekranowa towarzysząca rozmowie powinna zawierać: opis planowanego problemu projektowego/obszaru badawczego

— jego cel (użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, wskazanie nowych aspektów danego zagadnienia, które mają być eksplorowane i inne)

— przykłady działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z planowanym obszarem projektowo/badawczym (osiągnięcia innych badaczy, projektantów, aktywistów, artystów i innych).

Kryteria oceny:

— ocena wypowiedzi — temat i zakres referowanego problemu projektowego, umiejętność argumentacji, krytycznej oceny, kultura wypowiedzi

— ocena przygotowanej prezentacji ekranowej — projekt graficzny: organizacja zawartości/treści, układ typograficzny, jakość reprodukcji itp.

Rozmowa z udziałem kandydata w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie odbywa się drogą elektroniczną. Zdalny egzamin prowadzony jest w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej Kierunku uczestniczą w egzaminie w tym samym

czasie, ale w różnych miejscach — w drodze wideokonferencji internetowej, z zachowaniem możliwości rejestracji, archiwizacji, przy zachowaniu bezpieczeństwa wymaganego przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie wyświetlał przygotowaną prezentację poprzez udostępnienie swojego ekranu.

UWAGA! W przypadku zerwania wideokonferencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od kandydata, kandydat w ciągu 30 minut od przerwania transmisji musi poinformować o tym Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku poprzez system IRK lub telefonicznie Dziekanat Wydziału Projektowego. W przypadku takim zostanie wyznaczony kolejny termin na rozmowę. Brak informacji oznacza rezygnację z rekrutacji oraz o punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, sposobu połączenia oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia Il stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego zdalnego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych.
 3. Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie dostarczą dyplomu ukończenia studiów, skreśleni są z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Z przebiegu zdalnego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

5. Od wyników poszczególnych etapów zdalnego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

 

111 - PROJEKTOWANIE GRAFICZNĘ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE,

PROWADZONE W IĘZUKU ANGIELSKIM

 1. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (zwany zdalnym egzaminem wstępnym ZEW). ZEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 60 punktowej (60 stanowi maksymalną liczbę punktów, 30 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).
 2. Punktacja egzaminu

Etap

Forma zdalnego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części ZEW

 

Przegląd dorobku projektowoartystycznego w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF, odbywająca się bez udziału kandydata

0—20 punktów

uzyskanie minimum 10 punktów

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oraz przedstawienie zagadnień projektowych będących planowanym obszarem studiów z udziałem kandydata

0-40 punktów

uzyskanie minimum 20 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie zdalnego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

ETAP I

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWO-ARTYSTYCZNEGO w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF — bez udziału kandydata Wymagania dotyczące portfolio

Dorobek projektowy lub projektowo-artystyczny w formie portfolio.

W portfolio może znaleźć się również praca dyplomowa licencjacka, inżynierska lub magisterska. Prace powinny dać możliwość oceny kompetencji projektowych lub projektowo—artystycznych, poziomu opanowania warsztatu projektowego w tym narzędzi.

Kryteria oceny obejmują 1. Ocena portfolio — zawartość prezentowana działalność projektowa lub projektowo-artystyczna, projekty graficzne statyczne lub dynamiczne, produktowe, działania artystyczne i inne (np. typograficzne, edytorskie, multimedialne, fotograficzne, przestrzenne, produktowe, instalacje itp.).

2. Ocena portfolio — projekt organizacja zawartości (hierarchia), układ typograficzny, jakość reprodukcji, czytelność przekazu.

ETAP Il

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH,

BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW

Kandydat przedstawia interesujące go zagadnienia projektowe, planowane obszary badawcze, którymi chciałby się zajmować (jakie problemy, sytuacje mogą być rozwiązywane lub wspierane poprzez odpowiednie, celowe, świadome działania projektowe. Rola projektanta, jego zadania i postawy).

Prezentacja ekranowa towarzysząca rozmowie powinna zawierać: opis planowanego problemu projektowego/obszaru badawczego

— jego cel (użyteczność, perspektywa badawcza, rozwój technologii, wskazanie nowych aspektów danego zagadnienia, które mają być eksplorowane i inne)

— przykłady działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z planowanym obszarem projektowo/badawczym (osiągnięcia innych badaczy, projektantów, aktywistów, artystów i innych).

Kryteria oceny:

— ocena wypowiedzi — temat i zakres referowanego problemu projektowego, umiejętność argumentacji, krytycznej oceny, kultura wypowiedzi

— ocena przygotowanej prezentacji ekranowej — projekt graficzny: organizacja zawartości/treści, układ typograficzny, jakość reprodukcji itp.

Rozmowa z udziałem kandydata w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie odbywa się drogą elektroniczną. Zdalny egzamin prowadzony jest w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej Kierunku uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej, z zachowaniem możliwości rejestracji, archiwizacji, przy zachowaniu bezpieczeństwa wymaganego przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie wyświetlał przygotowaną prezentację poprzez udostępnienie swojego ekranu.

UWAGA! W przypadku zerwania wideokonferencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od kandydata, kandydat w ciągu 30 minut od przerwania transmisji musi poinformować o tym Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku poprzez system IRK lub telefonicznie Dziekanat Wydziału Projektowego. W przypadku takim zostanie wyznaczony kolejny termin na rozmowę. Brak informacji oznacza rezygnację z rekrutacji oraz o punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, sposobu połączenia oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia Il stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego zdalnego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych.
 3. Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie dostarczą dyplomu ukończenia studiów, skreśleni są z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Z przebiegu zdalnego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

5. Od wyników poszczególnych etapów zdalnego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

IV - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, NIESTACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUKU POLSKIM

 1. Egzamin wstępny (zwany dalej hybrydowym egzaminem wstępnym HEW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

HEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 50 punktowej (50 stanowi maksymalną liczbę punktów, 25 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 10.

Minimalna liczba punktów do zaliczenia Il etapu wynosi 15 zgodnie z poniższą tabelą:

Etap

Forma hybrydowego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części H EW

 

Zdalna — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej (e-teczka), odbywająca się bez udziału kandydata

0—20 punktów

uzyskanie minimum 10 punktów

 

Na miejscu w Akademii — rozmowa kwalifikacyjna

0—30 punktów

uzyskanie minimum 15 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie hybrydowego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

ETAP I — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej (e-teczka), odbywa się bez udziału kandydata.

Etap ten obejmuje przygotowanie:

— listu motywacyjnego, zawierającego informacje o zainteresowaniach kandydata powiązanych z kierunkiem studiów, szeroko rozumianą kulturą (szczególnie z obszaru sztuk wizualnych) oraz ukończonej edukacji kandydata (szkoła średnia, kursy, szkolenia itp.). Opis nie może przekraczać 2000 znaków ze spacjami.

— dorobku plastycznego kandydata zawierającego 20 reprodukcji samodzielnie wykonanych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych, multimedialnych. Kompozycje, szkicowniki, ilustracje, animacje, filmy.

ETAP I l — rozmowa kwalifikacyjna z udziałem kandydata, na miejscu w Akademii.

Na etapie Il kandydat zaproszony jest do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, jego wiedzy na temat zagadnień związanych z zainteresowaniami i kierunkiem studiów. Rozmowa opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie tematów udostępnionych na stronie www (dokument Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej — studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023).

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów, zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia I stopnia niestacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów niestacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego hybrydowego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych.
 3. Z przebiegu hybrydowego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

4. Od wyników poszczególnych etapów hybrydowego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 16/2021 Senatu ASP w Katowicach z dnia 28.06.2021 r.

Szczegółowe zasady, tryb oraz harmonogram rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych kierunek MALARSTWO na rok akademicki 2022/2023

 1. Hybrydowy egzamin wstępny (H EW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

HEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 150 punktowej (150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 65 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

MALARSTWO

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, trwają 10 semestrów egzamin dwuetapowy, składający się łącznie z trzech części

I ETAP, I czĘSC - PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO* punktowany zgodnie z tabelą, odbywa się bez udziału kandydata:

FORMA ZDALNEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO

PUNKTACJA

PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO* W FORMIE PORTFOLIO ARTYSTYCZNEGO w wersji elektronicznej

0-45 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI l: MIN

20 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI l: MAX

45 pkt

Kandydat musi otrzymać z tej części egzaminu ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o”) punktów lub nieprzystąpienie do egzaminu w I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 20 punktów.

I l ETAP, I l CZ$Ć - ZADANIE punktowany zgodnie z tabelą, zadanie specjalistyczne wykonane na miejscu w Akademii:

FORMA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA MIEJSCU W AKADEMII

PUNKTACJA

 

ZADANIE

0-50 pkt

 

PUNKTACJA CZĘŚCI Il: MIN

20 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI Il: MAX

50 pkt

Kandydat musi otrzymać z tej części egzaminu ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o”) punktów lub nieprzystąpienie do egzaminu w Il części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 20 punktów.

I l ETAP, III CZĘŚĆ punktowana zgodnie z tabelą, z udziałem kandydata na miejscu w Akademii:

FORMA EGZAMINU WSTĘPNEGO NA MIEJSCU W AKADEMII

PUNKTACJA

0-55 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI III: MIN

25 pkt

PUNKTACJA CZĘŚCI III: (MAX)

55 pkt

Za autoprezentację kandydat musi uzyskać ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („o") punktów III części egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu w części III skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia tej części egzaminu wynosi 25 punktów.

Minimalna liczba punktów do zaliczenia w całości egzaminu wstępnego w etapie I i etapie II wynosi 65 punktów Ilz tego za prezentację dorobku plastycznego w formie Portfolio artystycznego minimum 20 punktów, zadanie specjalistyczne minimum 20 punktów, autoprezentację minimum 25 punktów/.

* PREZENTACJA DOROBKU PLASTYCZNEGO (bez udziału kandydata) w formie Portfolio artystycznego w wersji elektronicznej obejmuje:

Portfolio artystyczne

Portfolio powinno być przygotowane w taki sposób, aby dobrze zaprezentować osobowość i dorobek kandydata. Powinno zawierać prezentację/dokumentację prac, poprzedzoną krótkim autokomentarzem (wprowadzeniem).

Prezentacja prac powinna zawierać reprodukcje max. 20 prac, w tym prac rysunkowych i malarskich — studium postaci ludzkiej, martwa natura, portrety, kompozycje o dowolnej tematyce, szkice oraz fotografie, filmy, animacje, ilustracje, komiks etc.

Dane techniczne prezentacji prac:

— prezentacja w formie portfolio .pdflub zestaw pojedynczych plików;

— plik .pdf— ilość stron nie powinna przekroczyć 20;

— pliki pojedyncze w formatach: Jpg, .tiff, .png o rozmiarze nie przekraczającym 5 MB — pliki filmowe/video powinny być zapisane opcjonalnie w formacie: .mp4, .mov lub .avi; — opis plików według wzoru: 2022_imie_nazwisko_portfolio_artystyczne—01, np.:

2022_jan_kowalski_portfolio_artystyczne_07.jpg lub

2022_jan_kowalski_portfolio_artystyczne_calosc.pdf

Autokomentarz powinien zawierać:

 • opis dotychczasowej edukacji
 • opis zainteresowań
 • komentarz dotyczący dotychczasowego dorobku, w odniesieniu do prezentowanych prac - oczekiwania związane z wyborem uczelni i kierunku studiów.

Dane techniczne autokomentarza:

— długość tekstu powinna zawierać od 500 do 2000 znaków (bez spacji);

— plik powinien być zapisany w formacie .doc, .docx lub .pdf;

— plik powinien być opisany według wzoru: 2022_imie_nazwisko_autokomentarz, np.:

2022—jan—kowalski_autokomentarz.doc lub 2022_jan_kowalski_autokomentarz.pdf

 

 
 


UWAGA: Portfolio artystyczne (prezentacja prac + autokomentarz) przesyłane jest w formie elektronicznej podczas rejestracji kandydata na studia, stanowi podstawę do rozmowy podczas Autoprezentacji.

 

** ZADANIE SPECJALISTYCZNE (wykonane samodzielnie przez kandydata)

Zadanie specjalistyczne

Na etapie Il kandydat zaproszony jest do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu wykonania zadania specjalistycznego. Każdy z kandydatów otrzymuje takie samo zadanie. Zadanie specjalistyczne polega na przedstawieniu za pomocą środków plastycznych własnej interpretacji postawionego problemu.

***AUTOPREZENTACJA w wyznaczonym wcześniej terminie na miejscu w Akademii

Autoprezentacja / Rozmowa kwalifikacyjna

Celem Autoprezentacji w części 1 jest poznanie osobowości kandydata, jego głębszych zainteresowań i wiedzy nie tylko w zakresie wybranej dyscypliny plastyki, ale również literatury, muzyki, teatru czy filmu. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką. W tej części egzaminu wstępnego odbywa się także prezentacja w formie ekranowej wcześniej przesłanego Portfolio artystycznego. Kandydat uzupełnia powyższy materiał o komentarz autorski. W części 2 Autoprezentacja będzie dotyczyć wykonanego zadania specjalistycznego. Komisja Rekrutacyjna Kierunku oczekuje omówienia realizacji zadania celem poznania toku myślenia i pracy kandydata.

Autoprezentacja opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie do rozmowy na stronie www: KIERUNEK MALARSTWO Autoprezentacja — wybrane zagadnienia egzaminacyjne 2022/2023.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, informacje techniczne dotyczące potrzebnych materiałów do wykonania zadania specjalistycznego, które kandydat musi ze sobą zabrać na egzamin oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów, zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — jednolite studia magisterskie stacjonarne, kierunek MALARSTWO, na rok akademicki 2022/2023.

3. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego hybrydowego egzaminu wstępnego.
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych.
 3. Z przebiegu hybrydowego egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna Kierunku sporządza protokół:

1) w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu;

2) protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

4. Od wyników poszczególnych etapów hybrydowego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

 

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W KATOWICACH

40-074 Katowłce. ul. Raciborska 37

NIPf34-24-39-334. teł Max (+4832)7587-701

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 16/2021

Senatu ASP w Katowicach z dnia 28.06.2021 r.

 

Szczegółowe zasady, tryb oraz termin rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych, w języku polskim i angielskim, na kierunku

Wzornictwo na rok akademicki 2022/2023

1 - WZORNICTWO, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUW POLSKIM

 1. Egzamin wstępny (zwany dalej hybrydowym egzaminem wstępnym HEW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji na odległość .

HEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 150 punktowej (150 stanowi maksymalną liczbę punktów, 90 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

Minimalna liczba punktów do zaliczenia I etapu wynosi 60. Minimalna liczba punktów do zaliczenia Il etapu wynosi 30, przy czym z poszczególnych części egzaminu kandydat musi jednocześnie uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów: dla każdego z zadań specjalistycznych po 15, a z rozmowy kwalifikacyjnej 30 punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Etap

Forma hybrydowego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części

HEW

 

Zdalna — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej, odbywająca się bez udziału kandydata

0—50 punktów

uzyskanie minimum 30 punktów

Zdalne — zadanie specjalistyczne 1

0—25 punktów

uzyskanie minimum 15 punktów

Zdalne — zadanie specjalistyczne 2

0—25 punktów

uzyskanie minimum 15 punktów

 

Na miejscu w Akademii — rozmowa kwalifikacyjna

0—50 punktów

uzyskanie minimum 30 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie hybrydowego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

Etap I — prezentacja dorobku plastycznego w formie zestawu prac w wersji elektronicznej, odbywa się bez udziału kandydata.

Etap ten obejmuje przygotowanie:

— listu motywacyjnego, zawierającego informacje o zainteresowaniach kandydata powiązanych z kierunkiem studiów, szeroko rozumianą kulturą (szczególnie z obszaru sztuk wizualnych) oraz ukończonej edukacji kandydata (szkoła średnia, kursy, szkolenia itp.). Opis nie może przekraczać 2000 znaków ze spacjami.

— dorobku plastycznego kandydata zawierającego 20 reprodukcji samodzielnie wykonanych prac projektowych, rysunkowych, malarskich, fotograficznych, multimedialnych. Kompozycje, szkicowniki, ilustracje, animacje, filmy.

— zadań specjalistycznych.

Etap I l — rozmowa kwalifikacyjna z udziałem kandydata, na miejscu w Akademii.

Na etapie Il kandydat zaproszony jest do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, jego wiedzy na temat zagadnień związanych z zainteresowaniami i kierunkiem studiów. Rozmowa opiera się w znacznej mierze na zagadnieniach przedstawionych w wykazie tematów udostępnionych na stronie www (dokument Wybrane zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej — studia I stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023). Rozmowa może również dotyczyć wykonanych zadań specjalistycznych (powstawanie pomysłów, wykonanie i proces twórczy).

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące potrzebnych do wykonania zadań specjalistycznych materiałów, sposobu przygotowania i wgrania prac oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia stacjonarne I stopnia rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego hybrydowego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych.
 3. Z przebiegu hybrydowego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

4. Od wyników poszczególnych etapów hybrydowego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

11 - WZORNICTWO, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUW POLSKIM

 1. Egzamin wstępny (zwany dalej zdalnym egzaminem wstępnym ZEW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. ZEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 40 punktowej (40 stanowi maksymalną liczbę punktów, 15 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).
 2. Punktacja egzaminu

Etap

Forma zdalnego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części ZEW

 

Przegląd dorobku projektowego w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF, odbywająca się bez udziału kandydata

0—15 punktów

uzyskanie minimum 5 punktów

 

Rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych będących planowanym obszarem studiów z udziałem kandydata

0-25 punktów

uzyskanie minimum 10 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie zdalnego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

ETAP I

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWEGO - w formie portfolio w wersji elektronicznej plik PDF — bez udziału kandydata

Portfolio może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską, magisterską.

Kryteria oceny:

— ocena zawartości dorobku, prezentowanych projektów w kontekście:  założeń projektowych  jakości proponowanego rozwiązania projektowego  oryginalności proponowanego rozwiązania  jakości prezentacji projektu: modelu imitacyjnego / prototypu / makiety / wizualizacji projektu

— ocena projektu graficznego portfolio

(tj. jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji).

ETAP I l

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ

PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW - z udziałem kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związanych z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej zawierającej:

— wstęp — przedstawienie swojej osoby

— portfolio — wybór kilku ostatnich prac, nie starszych niż sprzed 3 lat, zawierający projekty końcowe z elementami procesu projektowego

— co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie)

— co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie wraz z propozycją zmian)

— kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego?

— nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail. Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.

Kryteria oceny: — ocena wypowiedzi:

kreatywność, umiejętność argumentacji i umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi, wiedza z zakresu dizajnu

— ocena prezentacji:

jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

Rozmowa z udziałem kandydata w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie odbywa się drogą elektroniczną. Zdalny egzamin prowadzony jest w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej Kierunku uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej, z zachowaniem możliwości rejestracji, archiwizacji, przy zachowaniu bezpieczeństwa wymaganego przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie wyświetlał przygotowaną prezentację poprzez udostępnienie swojego ekranu.

UWAGA! W przypadku zerwania wideokonferencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od kandydata, kandydat w ciągu 30 minut od przerwania transmisji musi poinformować o tym Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku poprzez system IRK lub telefonicznie Dziekanat Wydziału Projektowego. W przypadku takim zostanie wyznaczony kolejny termin na rozmowę. Brak informacji oznacza rezygnację z rekrutacji oraz o punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, sposobu połączenia oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia Il stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego zdalnego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych.
 3. Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie dostarczą dyplomu ukończenia studiów, skreśleni są z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Z przebiegu zdalnego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

5. Od wyników poszczególnych etapów zdalnego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

111 - WZORNICTWO, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE, PROWADZONE W JĘZUW ANGIELSKIM

1. Egzamin wstępny (zwany dalej zdalnym egzaminem wstępnym ZEW) ma charakter konkursowy, przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną Kierunku (KRK) z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. ZEW jest dwuetapowy i oceniany w skali 40 punktowej (40 stanowi maksymalną liczbę punktów, 15 punktów — minimalną konieczną do zdania egzaminu).

 1. Punktacja egzaminu

Etap

Forma zdalnego egzaminu wstępnego

Punktacja

Warunek zdania poszczególnych części ZEW

 

Przegląd dorobku projektowego w formie portfolio w wersji elektronicznej PDF, odbywająca się bez udziału kandydata

0—15 punktów

uzyskanie minimum 5 punktów

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oraz przedstawienie zagadnień projektowych będących planowanym obszarem studiów z udziałem kandydata

0-25 punktów

uzyskanie minimum 10 punktów

Niespełnienie warunków każdego etapu lub nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie zdalnego egzaminu wstępnego.

 1. Opis etapów

PRZEGLĄD DOROBKU PROJEKTOWEGO - w formie portfolio w wersji elektronicznej plik PDF—bez udziału kandydata

Portfolio może zawierać również pracę dyplomową licencjacką, inżynierską, magisterską.

Kryteria oceny:

— ocena zawartości dorobku, prezentowanych projektów w kontekście:  założeń projektowych  jakości proponowanego rozwiązania projektowego  oryginalności proponowanego rozwiązania  jakości prezentacji projektu: modelu imitacyjnego / prototypu / makiety / wizualizacji projektu

— ocena projektu graficznego portfolio

(tj. jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji).

ETAP I l

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ORAZ PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ

PROJEKTOWYCH, BĘDĄCYCH PLANOWANYM OBSZAREM STUDIÓW - z udziałem kandydata

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień, związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów związanych z planowanym obszarem studiów. Prezentację zagadnień projektowych należy przedstawić w formie prezentacji elektronicznej zawierającej:

— wstęp — przedstawienie swojej osoby

— portfolio — wybór kilku ostatnich prac, nie starszych niż sprzed 3 lat, zawierający projekty końcowe z elementami procesu projektowego

— co, według kandydata jest dobrym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie)

— co, według kandydata jest złym produktem i dlaczego? (wybór i przedstawienie produktu i uzasadnienie wraz z propozycją zmian)

— kto lub co jest inspiracją dla kandydata i dlaczego?

— nazwisko, imię, ukończona uczelnia, adres, numer telefonu i adres e-mail. Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.

Kryteria oceny: — ocena wypowiedzi:

kreatywność, umiejętność argumentacji i umiejętność krytycznej oceny, kultura wypowiedzi, wiedza z zakresu dizajnu — ocena prezentacji:

jakość edytorska, dobór kroju pisma, układu typograficznego, layoutu, jakości reprodukcji.

Rozmowa z udziałem kandydata w wyznaczonym wcześniej terminie i czasie odbywa się drogą elektroniczną. Zdalny egzamin prowadzony jest w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej Kierunku uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach - w drodze wideokonferencji internetowej, z zachowaniem możliwości rejestracji, archiwizacji, przy zachowaniu bezpieczeństwa wymaganego przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie wyświetlał przygotowaną prezentację poprzez udostępnienie swojego ekranu.

UWAGA! W przypadku zerwania wideokonferencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyczyn zewnętrznych niezależnych od kandydata, kandydat w ciągu 30 minut od przerwania transmisji musi poinformować o tym Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Kierunku poprzez system IRK lub telefonicznie Dziekanat Wydziału Projektowego. W przypadku takim zostanie wyznaczony kolejny termin na rozmowę. Brak informacji oznacza rezygnację z rekrutacji oraz o punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu przygotowania i wgrania prac, sposobu połączenia oraz harmonogram przeprowadzenia egzaminów zostaną podane w Instrukcji dla kandydata — studia Il stopnia stacjonarne rekrutacja rok akademicki 2022/2023.

4. Postanowienia końcowe

 1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych decyduje kolejność miejsc, ustalona na podstawie wyników konkursowego zdalnego egzaminu wstępnego (lista rankingowa kandydatów).
 2. Kandydaci na studia, którzy nie uzyskali minimum wymaganych punktów ze wszystkich części egzaminu wstępnego nie mogą być przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych.
 3. Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie dostarczą dyplomu ukończenia studiów, skreśleni są z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Z przebiegu zdalnego egzaminu wstępnego KRK sporządza protokół:
 1. w protokole wpisuje się punktację za każdą część egzaminu
 2. protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, członków komisji i sekretarza.

Należy w nim określić przyjęcie albo odmowę przyjęcia na studia.

5. Od wyników poszczególnych etapów zdalnego egzaminu wstępnego nie przysługuje odwołanie.

 

PiEKNYCH W KATOWICACH

40-07u Kotowcem uł Raciborska 37 tel 'fax (+4832)7687-701          Załącznik nr 5 do Uchwały nr 16/2021 Senatu ASP w Katowicach z dnia 28.06.2021 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJMOWANIA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO W LATACH AKADEMICKICH 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026 W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH.

ASP w Katowicach zapewnia laureatom III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (zwanego dalej OPP) organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działającym na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu organizowanego w latach:

 2021, 2022, 2023 — trzy miejsca poza limitem przyjęć na jeden z kierunków prowadzonych w ASP w Katowicach tj. grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, a 2024 — dwa miejsca poza limitem przyjęć na jeden z kierunków prowadzonych w ASP w Katowicach tj. grafika, malarstwo.

W przypadku, kiedy liczba laureatów OPP ubiegających się o przyjęcie na studia będzie większa niż liczba miejsc, o których mowa w S 1 0 przyjęciu na studia decydować będzie pozycja laureata na liście rankingowej konkursu.

 1. Laureaci OPP są zwolnieni z egzaminu wstępnego obowiązującego kandydatów na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026 prowadzonych w ASP w Katowicach jako studia stacjonarne.
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów.
 1. Laureatów OPP obowiązują przepisy dotyczące kandydatów na studia, określone w uchwale rekrutacyjnej na dany rok akademicki, w tym rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Laureaci OPP są umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami.

Nazwiska laureatów OPP przyjętych na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim będą podane do publicznej wiadomości w trybie ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na studia.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW - CUDZOZIEMCÓW

SI

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotem zagranicznym przez uczelnie na zasadach określonych w tych umowach; 3) decyzji ministra;
 1. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 2. decyzji dyrektora NICN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych w drodze konkursu;
 3. decyzji Rektora.

52

 1. Cudzoziemcy kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami kwalifikacji określonymi w załącznikach nr 1-4 do uchwały.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają KRK.
 1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów ASP w Katowicach przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego składając w formie elektronicznej wniosek w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który:

1) zarejestrował się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK; 2) wniósł opłatę rekrutacyjną;

 1. posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z tym, że świadectwo dojrzałości lub inny dokument winny być równorzędne lub uprawniające do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu;
 2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — posiada dyplom ukończenia studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania dyplomu;
 3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim — posiada dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
 5. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów

1

przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały;

 1. umiejętności językowe kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia na ASP w Katowicach mogą zostać zweryfikowane, w drodze egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego albo rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Szczegółowe instrukcje wraz z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów ustali Rektor w drodze zarządzenia.

1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemcy otrzymują:

 1. zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia;
 2. decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

55

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach w ASP w Katowicach zostaną określone w zarządzeniu Rektora z zastrzeżeniem art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadkach nieujętych w niniejszym załączniku przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)