Zasady rekrutacji na UJ 2016/2017

 

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UJ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 63/V/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2015 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

 
Działając na podstawie art. 169 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 138 ust. 1 Statutu UJ, ustala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć wraz z liczbą miejsc, na które mogą być przyjmowani uczestnicy konkursów, określone są w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały, odpowiednio dla:
 
1) jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim - załącznik nr 1;
 
2) studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim - załącznik nr 2;
 
3) studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych - załącznik nr 3.
 
2. Dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, warunki i tryb podejmowania studiów określone są w uchwale nr 50/IV/2015 Senatu UJ z 29 kwietnia 2015 roku z uwzględnieniem limitów przyjęć określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, a także dodatkowych kryteriów formalnych określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Użyte w uchwale określenia odnoszące się do limitów przyjęć oznaczają:
 
1) górny limit przyjęć - maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 
2) limit przyjęć cudzoziemców - maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
 
3) dolny limit przyjęć - najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.
 
§4
W roku akademickim 2016/2017 liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć odpowiednio górnego limitu przyjęć oraz limitu przyjęć cudzoziemców dla danego kierunku studiów.
 
§ 5
1. Kandydaci, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach są zobowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.
 
2. Laureaci konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani na pierwszy rok studiów po spełnieniu wszystkich procedur rekrutacyjnych określonych w drodze odrębnych przepisów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz odpowiednio w porozumieniach, zawartych pomiędzy UJ a organizatorem danego konkursu, lub regulaminach, wymienionych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
Senat Uczelni upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:
 
3) zmian wielkości limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;
 
4) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż wymagana do uruchomienia danych studiów.
 
§ 7
Prorektor UJ ds. dydaktyki określi w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji naboru na studia, o których mowa w § 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)