Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2022/2023

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2022/2023.

 

 

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację;

  2. potwierdzenie efektów uczenia się;

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Niniejszy dokument określa warunki przyjęć na studia przez rekrutację.

 2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanej dalej również „Uczelnią”) na rok akademicki 2022/2023, zwane dalej „Warunkami rekrutacji”, dotyczą przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch poziomach:

 3. studia pierwszego stopnia,

 4. studia drugiego stopnia.

 5. zgłoszenie na I stopień studiów, to podaje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne)

 6. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów z zastrzeżeniem pkt 1.9 podając dla danego zgłoszenia stopień studiów (pierwszy (I) albo drugi (II)). W przypadku gdy kandydat rejestruje:

oraz preferencje dotyczące kierunków studiów dla tej formy kształcenia,

 1. zgłoszenie na II stopień studiów, to podaje preferencje dotyczące kierunków studiów i dla każdej z preferencji

wskazuje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Kandydat w zgłoszeniu może podać maksymalnie 6 preferencji.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Rektor Politechniki Wrocławskiej poprzez działające z jego upoważnienia osoby, będące przedstawicielami wydziałów wskazanymi przez dziekanów oraz przedstawicielami filii wskazanymi przez dyrektorów filii. Osoby upoważnione przez Rektora tworzą Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną (zwana dalej również „MKR”). Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej wydawanej przez Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 2. Student Politechniki Wrocławskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może dokonać rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej na ten sam kierunek, poziom i profil studiów bez względu na język wykładowy. W przypadku dokonania rejestracji, rejestracja taka nie zostanie uwzględniona.

 3. Szczególne, dodatkowe warunki rekrutacji kandydatów:

 4. z maturą międzynarodową (IB),

 5. z maturą dwujęzyczną,

 6. ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”,

 7. z maturą europejską (EB),

 8. z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

 9. ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości,

 10. cudzoziemców na studia I stopnia, podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak

obywatele polscy,

 

 1. cudzoziemców na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski,

 2. cudzoziemców na studia II stopnia podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak

obywatele polscy.

- zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

 2. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębny dokument.

 3. Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji internetowej - zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni - w systemie rejestracji internetowej na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanym dalej systemem rejestracji internetowej). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

  1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych i wyborze kierunku studiów oraz

  2. uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na wskazanym, w systemie rejestracji internetowej, rachunku bankowym Politechniki Wrocławskiej. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia w rejestracji internetowej kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów (w sposób opisany w pkt 1.3). Opłata ta musi być uiszczona w systemie rejestracji internetowej zgodnie z terminarzem rekrutacji. Opłatę uznaje się za uiszczoną w przypadku, gdy jej wysokość jest równa co najmniej wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na kierunku z pierwszej preferencji. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.

Kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w pkt 1.3) w systemie rejestracji internetowej kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może zarejestrować co najwyżej trzy zgłoszenia: tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia stacjonarne, tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia niestacjonarne oraz tylko jedno zgłoszenie na studia II stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne). Kandydat może być przyjęty – w ramach danego zgłoszenia – tylko według jednej z podanych w nim preferencji. Osoby zamierzające studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów mogą złożyć stosowne podanie do Rektora, w którym zwrócą się o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji internetowej zgłoszeń.

 1. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie rejestracji internetowej, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 2. Kandydata na studia obowiązuje terminarz rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji letniej (maj – październik 2022 r. - termin rozpoczęcia: 16 maja 2022 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 31 października 2022 r.,) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 kwietnia 2022 roku. Szczegółowy terminarz rekrutacji zimowej (grudzień 2022 r. - luty 2023 r. - termin rozpoczęcia: 20 grudnia 2022 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 28 lutego 2023 r.) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 listopada 2022 roku.

 3. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, zgodnie z terminarzem ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w pkt 1.9 lit. b.

 4. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 lit. a-e albo 3.1 lit. a-e odpowiednio dla pierwszego i drugiego stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 5. Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu oraz kandydat, który nie dokonał wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w pkt 1.9 nie zostanie przyjęty na studia.

 6. Do rejestracji zgłoszenia w systemie rejestracji internetowej wymagane jest wskazanie przez kandydata konta

poczty elektronicznej do kontaktów z kandydatem do momentu założenia mu skrzynki e-mail przez Uczelnię.

 1. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności zostaną określone w odrębnych regulacjach Politechniki Wrocławskiej.

 2. Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż liczba określona w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na dany rok akademicki dla tego kierunku, poziomu i profilu studiów.

 3. Osobę przyjętą na studia przez rekrutację, która złożyła rezygnację z podjęcia studiów lub nie złożyła ślubowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie semestru, w którym powinna rozpocząć studia i tym samym nie nabyła praw studenta, skreśla się z listy studentów.

 

 

Kandydat na studia I stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni,

następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rejestracji internetowej i podpisane przez kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

 3. kopię dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał dyplomu zawodowego) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

 4. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

 5. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia/certyfikatu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

ponadto:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania jako dokument warunkujący dopuszczenie do zajęć na: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

 

Kandydat przedkłada do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI). O wartości wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów lub wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów i wyniki egzaminów zawodowych, a dla kandydata na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych.

 2. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego lub wyniku egzaminu maturalnego i wyniku egzaminu zawodowego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów.

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

WI = M + PD + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i PD = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

 

gdzie:

M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

PD – jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R albo 0,5 WEZ, gdzie

 • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki(1) na poziomie podstawowym,

 • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki(1) na poziomie rozszerzonym,

 • WEZ – liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami. Nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu WEZ dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, podano w tabeli nr 1.

 

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach:

 

 

PRZEDMIOT MATURALNY

 

KIERUNKI

BIOLOGIA

 • inżynieria biomedyczna

 • technologie ochrony środowiska

 

CHEMIA

 • biotechnologia

 • chemia i analityka przemysłowa

 • chemia i inżynieria materiałów

 • górnictwo i geologia

 • inżynieria biomedyczna

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • technologia chemiczna

 • technologie ochrony środowiska

 

GEOGRAFIA

 • geodezja i kartografia

 • geoinformatyka

 • górnictwo i geologia

 

 

INFORMATYKA

 • cyberbezpieczeństwo

 • geodezja i kartografia

 • geoinformatyka

 • informatyczne systemy automatyki

 • informatyka algorytmiczna

 • informatyka stosowana

 • informatyka techniczna

 • inżynieria zarządzania

 • matematyka

 • matematyka stosowana

 • teleinformatyka

 • zarządzanie

 

Tabela 1

NAZWA ZAWODU

KIERUNKI

Technik analityk

chemia i analityka przemysłowa, technologie ochrony środowiska

Technik architektury krajobrazu

górnictwo i geologia, technologie ochrony środowiska

Technik automatyk

elektronika, informatyczne systemy automatyki, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika,

mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport

Technik automatyki i robotyki –

eksperyment pedagogiczny

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność,

elektrotechnika, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów

Technik awionik

lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, transport

Technik budownictwa

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, technologie

ochrony środowiska

Technik budownictwa kolejowego

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia

Technik budownictwa wodnego

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia

Technik budowy dróg

Budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia

Technik budowy jednostek

pływających

mechanika i budowa maszyn, transport

Technik ceramik

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

górnictwo i geologia,inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa

maszyn

Technik ekonomista

zarządzanie, inżynieria zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik eksploatacji portów i

terminali

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik elektroenergetyk transportu

szynowego

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika

Technik elektromobliności –

eksperyment pedagogiczny

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria

środowiska, technologie ochrony środowiska, mechanika i budowa maszyn

Technik elektronik

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik elektryk

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, odnawialne źródła energii, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria

mikrosystemów mechatronicznych,

Technik energetyk

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik gazownictwa

inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka, mechanika i budowa

maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii,

Technik geodeta

geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska,

Technik geolog

górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska,

Technik górnictwa odkrywkowego

górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, mechanika i

budowa maszyn

Technik górnictwa otworowego

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn

Technik górnictwa podziemnego

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

informatyczne systemy automatyki,

Technik handlowiec

zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik informatyk

cyberbezpieczeństwo, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, elektronika, informatyczne systemy automatyki, teleinformatyka, telekomunikacja, inżynieria zarządzania, geoinformatyka, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika,

inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik inżynierii sanitarnej

inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka, mechanika i budowa

maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii,

Technik inżynierii środowiska i

melioracji

geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska,

Technik leśnik

geodezja i kartografia, technologie ochrony środowiska,

Technik logistyk

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik lotniskowych służb

operacyjnych

lotnictwo i kosmonautyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanik

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i

automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanik lotniczy

lotnictwo i kosmonautyka, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria

produkcji,

Technik mechanik okrętowy

biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i

automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanizacji rolnictwa i

agrotroniki

mechanika i budowa maszyn

Technik mechatronik

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik ochrony środowiska

górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka,

mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii,

Technik odlewnik

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik optyk

biomechanika inżynierska

Technik ortopeda

biomechanika inżynierska

Technik podziemnej eksploatacji

kopalin innych niż węgiel kamienny

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, transport

Technik pojazdów kolejowych

mechanika i budowa maszyn, transport

Technik pojazdów samochodowych

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika,

mechanika i budowa maszyn, transport

Technik programista

geoinformatyka, geodezja i kartografia, elektronika, informatyczne systemy automatyki,

inżynieria zarzadzania, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik przemysłu metalurgicznego

technologia chemiczna,

Technik przeróbki kopalin stałych

technologia chemiczna, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn,

Technik przetwórstwa mleczarskiego

biotechnologia,

Technik rachunkowości

zarządzanie,

Technik realizacji nagłośnień

elektronika,

Technik realizacji nagrań

elektronika,

Technik robotyk

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, geoinformatyka, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów

mechatronicznych,

Technik robót wykończeniowych w

budownictwie

budownictwo,

Technik spawalnictwa

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik spawalnictwa – eksperyment

pedagogiczny

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik spedytor

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów

mechatronicznych,

Technik technologii chemicznej

technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska,

Technik technologii drewna

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik technologii szkła

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik technologii żywności

01,02,03,04,05

biotechnologia,

Technik teleinformatyk

cyberbezpieczeństwo, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, elektronika,

teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika,

inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik telekomunikacji

cyberbezpieczeństwo, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim,

teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika,

inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik transportu drogowego

budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik transportu kolejowego

budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik tyfloinformatyk

informatyczne systemy automatyki,

Technik urządzeń dźwigowych

mechanika i budowa maszyn,

Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn, elektronika i

telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik żeglugi śródlądowej

budownictwo, transport

JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym,

JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko

kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

 1. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI), bez składnika RA , wynosi 535 punktów. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W I), z uwzględnieniem składnika RA , wynosi 1195 punktów.

 2. Na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, profil studiów, formę kształcenia i język wykładowy Uczelnia określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WI), o którym mowa w pkt 2.2. Kandydat spełniający warunki określone w pkt 1.9, 2.1 lit. a-e zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, profilu studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 3. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku, i nie został na niego przyjęty oraz któremu następnie, podwyższono wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w wyniku weryfikacji sumy punktów lub w wyniku odwołania, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty, będzie ponownie podlegał procedurze rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w odniesieniu do progów kwalifikacyjnych ustalonych przez Uczelnię dla naboru, w którym kandydat otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 

 

 1. Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski,

 2. kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),

 3. egzaminy oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego w roku 2022, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,

 4. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych

w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023,

 1. egzaminy odbędą się w formie on-line. Uczelnia udostępni do pobrania na stronie internetowej Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej bezpłatną aplikację kandydatom, których opłata rekrutacyjna została uiszczona na wskazanym, w systemie rejestracji internetowej, rachunku bankowym Uczelni,

 2. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko odpowiedniego sprzętu umożliwiającego udział w egzaminie komputer/laptop wraz z dostępem do internetu, zainstalowanym programem wskazanym przez Uczelnię oraz kamerą internetową, a także urządzenia umożliwiającego wykonanie i przesłanie fotografii/ scanu pracy,

 3. w przypadku gdy w trakcie egzaminu, kandydat opuści kadr, przez co rozumie się także zasłonięcie ekranu, bez zgody osoby nadzorującej egzamin, kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 4. w przypadku gdy kandydat w trakcie egzaminu skorzysta z pomocy innej osoby, pomoże innym zdającym lub zakłóci przebieg egzaminu, kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 5. w przypadku gdy rozwiązania zadań otwartych zostaną opatrzone podpisem/ sygnaturą umożliwiającą identyfikacją autora pracy, kandydat otrzyma 0 punktów za wszystkie zadania otwarte,

 6. Interpretacji zdarzeń związanych z przebiegiem egzaminu, które mogą mieć wpływ na jego wynik dokonuje

osoba upoważniona przez Rektora. Decyzja tej osoby jest ostateczna.

 

 

 1. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do

egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych,

 1. egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,

 2. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia na te studia,

 3. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych

w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023,

 1. egzamin odbędzie się w formie on-line. Uczelnia udostępni do pobrania na stronie internetowej Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej bezpłatną aplikację kandydatom, których opłata rekrutacyjna została uiszczona na wskazanym, w systemie rejestracji internetowej, rachunku bankowym Uczelni,

 2. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko odpowiedniego sprzętu umożliwiającego udział w egzaminie komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do internetu, zainstalowanym programem wskazanym przez Uczelnię oraz kamerą internetową, a także urządzenia umożliwiającego wykonanie i przesłanie fotografii pracy,

 3. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania prac w tym: czterech arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru np. papieru ksero 120 g w formacie A3, ołówków o różnej twardości, gumki do ścierania, deski rysunkowej, klipsów do przypięcia papieru do deski,

 4. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko udziału pełnoletniej osoby w charakterze modelki/modela oraz krzesła dla tej osoby,

 5. podczas egzaminu z rysunku kandydaci przygotują:

  • dwa rysunki ołówkiem z natury (na dwóch osobnych kartach),

  • dwa rysunki ołówkiem z wyobraźni (na dwóch osobnych kartach),

 6. kandydaci zobowiązani są do przesłania na swój własny koszt i ryzyko wszystkich prac rysunkowych na adres Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej podany na stronie internetowej Uczelni. Prace należy przesłać zgodnie ze szczegółowym terminarzem, ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni (liczy się data wpływu

do Działu rekrutacji Uczelni). Prace należy umieścić w jednej przesyłce. Prace nie mogą być uszkodzone, poskładane czy zagięte. Rysunki powinny być przesłane w kopercie/teczce/tubie/innym opakowaniu, które zachowa ich pierwotny format. Prace nie mogą być podpisane ani opatrzone żadnym znakiem/ sygnaturą umożliwiającym identyfikację ich autora. Oprócz prac, w tej samej przesyłce lecz w oddzielnej, zaklejonej kopercie kandydat zobowiązany jest przesłać pobrane ze strony internetowej Działu rekrutacji (www.rekrutacja.pwr.edu.pl; zakładka „egzaminy”) podpisane oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac rysunkowych wraz z kartą identyfikacyjną.

 1. w przypadku gdy w trakcie egzaminu, kandydat opuści kadr, przez co rozumie się także zasłonięcie ekranu, bez zgody osoby nadzorującej egzamin, Uczelnia podejmie decyzję o przyznaniu 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 2. w przypadku gdy kandydat w trakcie egzaminu skorzysta z pomocy innej osoby, pomoże innym zdającym lub zakłóci przebieg egzaminu, , kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 3. w przypadku gdy kandydat nie prześle fotografii na indywidualny adres e-mail podany w wiadomości przesłanej przez Politechnikę Wrocławską, , kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu, chyba że nieprzysłanie fotografii nastąpiło na skutek okoliczności, za które kandydat nie ponosi winy; ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na kandydacie,

 4. w przypadku gdy praca zostanie opatrzona podpisem/ sygnaturą umożliwiającą identyfikacją autora pracy,

kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 1. w przypadku gdy prace kandydata są uszkodzone, poskładane lub zgięte kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu.

 2. w przypadku gdy kandydat nie prześle karty identyfikacyjnej wraz z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu prac, których wzory podano na stronie internetowej Uczelni, kandydat otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 3. w przypadku gdy oświadczenie kandydata, o którym mowa w pkt. p, będzie nieprawdziwe, kandydat

otrzyma 0 punktów za egzamin, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

 1. Interpretacji zdarzeń związanych z przebiegiem egzaminu, które mogą mieć wpływ na jego wynik dokonuje

osoba upoważniona przez Rektora. Decyzja tej osoby jest ostateczna.

 

 

 

Kandydat na studia II stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rejestracji internetowej i podpisane przez kandydata,

 2. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom). W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata; następnie kandydat musi dostarczyć, na Politechnikę Wrocławską, dyplom ukończenia studiów,

 3. kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

oraz dodatkowo:

 1. kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy, o czym mowa jest w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji). Niezłożenie lub złożenie niewypełnionego kwestionariusza oznacza otrzymanie 0 punktów w tym zakresie,

 2. portfolio (jeżeli dotyczy, o czym mowa jest w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji). ponadto:

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania jako dokument warunkujący

dopuszczenie do zajęć na: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii).

 

Kandydat przedkłada do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WII) wyznacza się według wzoru:

 

 

gdzie:

WII = D x 10 + ŚR + OD(2) + E(2) + P(2)

D - ocena na dyplomie ukończenia studiów wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry); 5,5 (celujący).

ŚR - średnia ocena uzyskana w okresie studiów po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie, które są zaliczone na poczet realizacji programu studiów studenta.

Średnią ocenę uzyskaną w okresie studiów wyznacza się zgodnie z następującym wzorem:

(ocenapunkty ECTS )

Średnia ocena uzyskana w okresie studiów

punkty ECTS

 

OD(2) – na podstawie decyzji Dziekana po zasięgnięciu opinii rady konsultacyjnej wydziału:

 • wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c lub

 • wynik przypisany dyscyplinie naukowej, do której przyporządkowany został kierunek odbytych studiów, o których mowa w lit c lub

 • wynik oceny dorobku odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w pkt 3.1) lub

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna liczba punktów OD(2) wynosi 25.

 

E(2) - wynik z dobrowolnego egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E(2) wynosi 27,5.

 • dla kandydata kontynuującego studia II stopnia na tym samym kierunku studiów Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E(2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E(2) = ED × 5, gdzie ED – ocena z egzaminu dyplomowego.

 • kandydat, który odbył studia (będące podstawą w rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym, niż wybrany w trakcie elektronicznej rejestracji, kierunku studiów Politechniki Wrocławskiej może zadeklarować udział w egzaminie, zgodnie z terminarzem rekrutacji, ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

P(2) - wynik Portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne II stopnia). Maksymalna liczba punktów P(2) wynosi 50. Wartość P równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek i formę kształcenia.

(2) – wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Dziekana po zasięgnięciu opinii rady konsultacyjnej wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD we wskaźniku, zasady jego wyliczania podane są w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji, w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

 1. Za ustalenie wyniku E(2), ustalenie wartości OD(2) (w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej) oraz za ustalenie oceny portfolio P(2) kandydata na dany wydział, kierunek studiów i formę kształcenia odpowiada wydziałowa komisja kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek dziekana wydziału. Ustalenia oceny D (w przypadku innej skali niż podana w pkt 3.2 lit. a) dokonuje osoba upoważniona przez Rektora.

 2. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady konsultacyjnej wydziału określa dodatkowe warunki będące podstawą przyjęć na studia II stopnia na dany kierunek studiów:

  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów lub dopuszczalne dyscypliny naukowe,

  • wymagany tytuł zawodowy.

W przypadku, gdy kandydat na studia ukończył kierunek studiów z wymaganym tytułem zawodowym spoza listy ustalonej, przez Dziekana po zasięgnięciu opinii rady konsultacyjnej wydziału dopuszczalnych kierunków ukończonych studiów lub kierunek przyporządkowany do dopuszczalnej dyscypliny naukowej (o czym mowa wyżej), osoba upoważniona przez Rektora może uznać ukończony kierunek studiów lub dyscyplinę naukową, do której kierunek ten był przyporządkowany za dopuszczalne oraz ustalić wartość składnika OD we wskaźniku rekrutacyjnym WII. Uznanie następuje na podstawie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na określonych przez Dziekana po zasięgnięciu opinii rady konsultacyjnej wydziału, jako dopuszczalne, kierunkach ukończonych studiów.

Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest

równy zero.

 1. W przypadku gdy wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jest równa zero, kandydat nie zostanie przyjęty

na dany kierunek studiów i formę kształcenia.

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wskaźnik rekrutacyjny (WII) i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć, o których mowa w pkt 3.2 lit. c. Warunki te i wskaźnik WII ustalane dla danego kierunku studiów, formy kształcenia i wydziału prowadzącego ten kierunek i zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji. Osoby upoważnione przez Rektora, działające w ramach Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, określają wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WII), na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów, formę kształcenia i język wykładowy. Kandydat spełniający warunki określone w pkt 1.9 i 3.1 lit. a-e zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 

 1. Uczelnia zapewnia kandydatom ze szczególnymi potrzebami warunki do udziału w procesie rekrutacji.

 2. Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnościami, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, w tym do: zapewnienia dostępności procesu rekrutacji, w tym: zapewnienia dostępności systemu rejestracji internetowej, umożliwienia przekazywania przez kandydatów informacji o szczególnych potrzebach, prośby o informację o oferowanym wsparciu, prośby o kontakt poprzez komunikację elektroniczną, ograniczanie lub eliminacja konieczności osobistego stawienia się na Uczelni, umożliwianie dostarczania dokumentów w wersji elektronicznej (zgodnie z odrębnymi regulacjami), zapewnienie dostępności egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, w tym formy, miejsca, warunków, upublicznienie informacji o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na poszczególnych kierunkach,

 3. Kandydaci, o których mowa w pkt. 4.1 mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji procesu rekrutacji do rodzaju potrzeb. Szczegółowe warunki dostosowania procesu rekrutacji do potrzeb kandydatów, o których mowa w pkt. 4.1 określone są w odrębnych przepisach uczelni.

 4. Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie studiów na poszczególnych kierunkach jest udostępniana ze stosownym wyprzedzeniem na stronie dla kandydatów www.rekrutacja.pwr. edu.pl.

 5. Na kierunkach, o których mowa w pkt. 4.4 warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia na danym kierunku. Kandydaci mogą ubiegać się o skierowanie na badania lekarskie.

 6. Kandydat który przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów na danym kierunku studiów, może skorzystać z prawa do wnioskowania o wyeliminowanie lub ograniczenie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W przypadku ograniczenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia osoba ta otrzymuje skierowanie na badania lekarskie dotyczące tylko tych ograniczonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)