Zasady rekrutacji na UWr 2016/17

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Wrocławski rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UWr 2015/16

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na na Uniwersytecie Wrocławskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
UCHWAŁA Nr 78/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.
 
§ 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego lub wstęp na studia jest wolny (złożenie kompletu dokumentów).
 
§ 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 
§ 4.1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan.
 
2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 
 1. przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
 2. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego;
 5. podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu postępowania rekrutacyjnego;
 6. powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;
 7. opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 8. sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły indywidualne, listy rankingowe, sprawozdania opisowe);
 9. odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).
§ 5.1. W przypadku, gdy przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia kompletu dokumentów, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan, zapewniając realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 6, 8, 9.
2. Dziekan opiniuje odwołania kierowane do Rektora.
§ 6.1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
3. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.
4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
§ 7.1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.
 
2. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku do uchwały przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.
 
§ 8.1. Rekrutacja na studia odbywa się w terminie od kwietnia do października 2016 r. oraz od stycznia do marca 2017 r., zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej: www.rekrutacia.uni.wroc.pl.
 
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl.
 
3. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostaną określone zarządzeniem Rektora do końca marca 2016 r.
 
§ 9.1. Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym wykaz olimpiad i konkursów ogólnopolskich, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
§ 10.1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą".
 
2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.
 
§ 11.1. Kandydaci cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele polscy legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w załączniku do uchwały.
 
2. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w odrębnej uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
§ 12. Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.
 
§ 13. Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 
§ 14. Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego.
 
§ 15. Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z listy zawiadamia dziekan.
 
§ 16. Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.
 
§ 17.1. Stawki opłat za studia zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do końca marca 2016 r. i podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.
 
§ 18. Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do uchwały Nr 78/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r.
Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się:
 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów,
 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów. W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na specjalności Administration in International Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych). Warunkiem przyjęcia na specjalność Administration in International Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych) jest zrekrutowanie się na kierunek ADMINISTRACJA (studia stacjonarne drugiego stopnia) wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego (np. FCE, TOEFL - 550, IELTS - 5,5 - 6,0, BEC Vantage) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym, a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Administration in International Organizations (Administracja w organizacjach międzynarodowych). Z obowiązku przedstawienia wyników testu lub certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ANTIQUITY AND ARCHEOLOGY
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

historia

0,5

1

geografia

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny), dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, według lokaty na liście rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście rankingowej. Szczegółowy zakres rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie www.archeo.uni.wroc.pl.
 
Kierunek studiów: ASTRONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka z astronomią

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

Uwaga: do zakwalifikowania na studia astronomiczne konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: ASTRONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z fizyki, matematyki i astronomii na poziomie określonym w standardach licencjackich studiów astronomii. Szczegółowy zakres obowiązującej wiedzy będzie udostępniony w dziekanacie Wydziału Fizyki i Astronomii oraz na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 6 punktów. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni będą absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem licencjata/ magistra nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych,
 ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, matematyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: BIOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Kandydat zobowiązany jest złożyć:
 
- deklarację na specjalność nauczycielską przy składaniu dokumentów na studia,
- deklarację na pozostałe specjalności po ukończeniu drugiego roku studiów.
 
Kierunek studiów: BIOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów na studia.
 
Kierunek studiów: BIOLOGIA
 
Poziom kształcenia studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii,
- absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, a także nauk humanistycznych (w przypadku wyboru specjalności biologia człowieka) - z zastrzeżeniem, że w tym obszarze muszą być realizowane efekty kształcenia odnoszące się do nauki o człowieku (w szczególności dla takich dyscyplin jak psychologia, archeologia i pedagogika).
 
 • O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biologia specjalności/specjalizacji nauczycielskich.
 • O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu (jeżeli jest) lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat może wykazać średnią zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów - podaje średnią korzystniejszą. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność.
 
Kierunek studiów: BIOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii, absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu (jeżeli jest) lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia I stopnia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność.
 
Kierunek studiów: BIOLOGIA CZŁOWIEKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 marca 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

chemia

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, fizyka z astronomią, matematyka

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

angielski

0,1

0,25

 
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, fizyki, matematyki, biologii.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:
- posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich: biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, chemii, chemii biologicznej, fizyki, matematyki lub informatyki.
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego innych niż biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną.
 
Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGY
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: CHEMIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (dwa do wyboru)

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: CHEMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, farmacja, ochrona środowiska, biologia - specjalność biologia z chemią. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów.
 
Kierunek studiów: CHEMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym,
 
Kierunek studiów: CHEMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia siedmiosemestralnych studiów inżynierskich następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

przedmioty (dwa do wyboru):

0,5

1,0

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka,

 

 

matematyka

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: CHEMIA MEDYCZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Chemii
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronach internetowych Wydziału .
 
Kierunek studiów: DYPLOMACJA EUROPEJSKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: DYPLOMACJA EUROPEJSKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejsc na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:
- oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim,
- średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.
 
Podstawą przyjęcia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. W przypadku takiej samej średniej wyliczonej z dwóch wartości, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.
 
Kierunek studiów: DYPLOMACJA EUROPEJSKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
Kierunek studiów: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

 

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot pisemny (inny niż wybrane wcześniej)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości na stronie internetowej Wydziału do 31 stycznia 2016 r.
 
Kierunek studiów: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA I STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
ednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

 

 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

Przedmiot

historia, historia sztuki, geografia, wiedza

0,5

1

(jeden do

o społeczeństwie, matematyka, biologia,

 

 

wyboru)

chemia, fizyka z astronomią, filozofia

 

 

 
STARA MATURA
Konkurs świadectw. Pod uwagę brane są następujące egzaminy dojrzałości:
 
1. język polski pisemny i ustny,
2. język obcy pisemny i ustny,
3. przedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka lub wiedza o społeczeństwie (w przypadku dwóch ocen na egzaminie dojrzałości z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena wyższa).
 
Kandydaci legitymujący się „starą maturą", którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną notę (ocenę lub liczbę punktów) z części ustnej i pisemnej z języka obcego uwzględnianego w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy tylko kandydatów ze starą maturą).
 
Oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według poniższych zasad: 
 

skala 1-6

skala 2-5

dopuszczająca - 2 pkt.

Dostateczny - 3 pkt.

dostateczna   - 3 pkt.        

dobra  - 4,5 pkt

dobra  - 4 pkt

bardzo dobra - 6 pkt.

bardzo dobra - 5 pkt

 

Celująca - 6 pkt.

 

Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje wysokość średniej ocen ze świadectwa dojrzałości. Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:
 
1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,
2. zarys podstaw teoretycznych pracy,
3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji).
 
Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5).
 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:
1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0-10 punktów);
2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1-5 punktów - liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów)
 
3.0- 1 pkt.
3.5- 2 pkt.
4.0- 3 pkt.
4.5- 4 pkt.
5.0- 5 pkt.
 
3. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów)
 
3.0- 3,49 - 1 pkt.
3.5- 3,99 - 2 pkt.
4.0- 4,49 - 3 pkt.
4.5- 5,0 - 5 pkt.
 
Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia dwóch zmiennych: oceny na dyplomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Specjalność: Journalism and Social Communication
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement ukończenia studiów lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów lub dyplom IB. Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie dotyczą osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia w języku angielskim. Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.
 
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:
Skala ocen 1-6 
Celujący 100 pkt.
Bardzo dobry 100 pkt.
Dobry 80 pkt.
Dostateczny 40 pkt.
Dopuszczający 20 pkt.
 
Skala ocen 2-5 
Bardzo dobry 100 pkt.
Dobry 70 pkt.
Dostateczny 40 pkt.
 
Skala punktowa lub wyrażona literowo. Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 -punktową, według zasady:
 

Punkty oceny końcowej

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

100 pkt.

 
Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Specjalność: Journalism and Social Communication
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement ukończenia studiów lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów lub dyplom IB. Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie dotyczą osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia w języku angielskim. Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.
 
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:
 
Skala ocen 1-6 
Celujący 100 pkt.
Bardzo dobry 100 pkt.
Dobry 80 pkt.
Dostateczny 40 pkt.
Dopuszczający 20 pkt.
 
Skala ocen 2-5
Bardzo dobry 100 pkt.
Dobry 70 pkt.
Dostateczny 40 pkt.
 
Skala punktowa lub wyrażona literowo. Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 -punktową, według zasady:
 

Punkty oceny końcowej

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

100 pkt.

 
 
Kierunek studiów: EKONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

matematyka, historia

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: EKONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: EKONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ekonomii mogą ubiegać się:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ekonomii, administracji oraz studiów magisterskich prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w wypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
- absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
 
W ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia) wraz z przedłożeniem zaświadczenia lub certyfikatu językowego (np. FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym, a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Z obowiązku przedstawienia wyników testu lub certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: EKONOMIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych NOWA MATURA
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych NOWA MATURA i STARA MATURA
 
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/ magisterskich innych kierunków na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów, których uzupełnienie wymogów kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, w ramach ustalonego limitu miejsc.
 
Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: EUROPEAN CULTURES
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym,
 
Kierunek studiów: EUROPEISTYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

STARA MATURA
 
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: EUROPEISTYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: EUROPEISTYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z:
 
1) oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich w zakresie europeistyki lub politologii lub dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie;
2) średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.
 
W przypadku takiej samej średniej z wartości określonych w pkt. 1 i 2 pierwszeństwo na liście mają kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku europeistyka. W przypadku takiej samej średniej z wartości określonej w pkt. 1 i 2 wśród kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku innym niż europeistyka decyduje średnia ocen z w/w studiów.
 
Kierunek studiów: EUROPEISTYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: EUROPEISTYKA 
Specjalność: EU Regional Policy
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: Classics and European Identity
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: dalekowschodnia
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1,0

język angielski (pisemny)

0,5

1,0

język łaciński i kultura antyczna

0,75

1,5

język obcy nowożytny inny niż język angielski (pisemny)

0,2

0,4

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione w

tabeli

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia angielska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

język angielski (pisemny)*

-

1

 

język polski (pisemny)*

-

0,8

Przedmiot

(jeden do

wyboru)

historia, historia sztuki, język łaciński i

0,25

0,5

kultura antyczna, język obcy inny niż

 

 

język angielski (pisemny)

 

 

* Uwaga: język angielski (pisemny) i język polski (pisemny) na poziomie rozszerzonym jest obligatoryjny. Brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, języka polskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.ifa.uni.wroc.pl.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia angielska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego (nie dotyczy języka angielskiego*).
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język angielski (pisemny)*

-

1

język polski (pisemny)

0,25

0,5

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

0,25

0,5

* Uwaga: brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 20l6 r. na stronie internetowej Wydziału. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są kandydaci legitymujący się dyplomem Certificate of Proficiency in English (CPE) lub Certificate of Advanced English (CAE). Kandydatom z dyplomami CPE lub CAE przyznaje się maksymalną ilość punktów, jaką może uzyskać kandydat na studia ze starą maturą.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia angielska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej. Ubiegający się o przyjęcie:
 
a) przedkładają konspekt pracy badawczej,
b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
 
1) Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej w języku angielskim o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać:
 
- sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy odpowiedzi) oraz osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny,
- zarys podstaw teoretycznych planowanych badań,
- wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony,
- szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
- bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 pozycji.
 
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim przeprowadzona jest na podstawie przedstawionego konspektu pracy badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0 (ocena negatywna). O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.
 
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali przyjęci ze względu na brak miejsc, mogą złożyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na niestacjonarne (wieczorowe) studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne. Szczegółowe informacje na temat konspektu pracy badawczej znajdują się na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia angielska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunku studiów legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co powinno być uwzględnione na świadectwie maturalnym (egzamin maturalny z języka angielskiego pisemnego na poziomie rozszerzonym). Przyjmowani mogą też być kandydaci legitymujący się certyfikatem CAE University of Cambridge lub kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów według poniższych zasad:
 
- absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci NKJO: dyplom licencjata w zakresie filologii angielskiej,
- absolwenci innych kierunków: dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo maturalne (język angielski na poziomie rozszerzonym) lub certyfikat CAE,
- absolwenci innych kierunków, którzy nie posiadają stosownego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: Empirical and Theoretical Linguistics
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby:
 
1. legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra kierunków:
 
- lingwistyka, językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo komputerowe, psycholingwistyka,
- filologia angielska lub inna filologia, ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym z językoznawstwa,
- psychologia,
- matematyka, informatyka;
 
2. posiadające na dyplomie ocenę nie niższą niż A/B+ (bardzo dobra lub dobra z plusem);
 
3. posiadające dobrą znajomość języka angielskiego (poziom C1+).
 
Ponadto, kandydaci na studia zobligowani są do napisania listu motywacyjnego w języku angielskim (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy odstęp), zawierającego:
- uzasadnienie wyboru programu studiów,
- obszar zainteresowań językoznawczych,
- uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego oraz życiorysu w języku angielskim.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia czeska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Uwaga: nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalnośćfilologia czeska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii czeskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.. Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii czeskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć, będą przyjmowani absolwenci studiów licencjackich filologii czeskiej, pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii czeskiej wymagana będzie znajomość języka czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia francuska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język francuski (pisemny) lub język obcy inny niż język francuski (pisemny)

0,5

1

 

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach określonego limitu przyjęć. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa: dla kandydatów znających język francuski i dla kandydatów znających inny język nowożytny. Uwaga: przewiduje się utworzenie w ramach limitu przyjęć grupy liczącej minimum 15 osób, dla kandydatów nieznających języka francuskiego.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia francuska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii francuskiej lub innej filologii pod warunkiem znajomości języka francuskiego na poziomie C1. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają absolwenci specjalności filologia francuska Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie absolwenci filologii francuskiej innych ośrodków. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku filologia. Lista rankingowa (osobna dla każdej grupy kandydatów) zostanie sporządzona według oceny na dyplomie licencjackim. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna dopuszczająca do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające dyplom DALF C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia francuska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii francuskiej, a następnie absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków neofilologicznych, humanistycznych lub artystycznych. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające dyplom DALF C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia germańska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język niemiecki (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny)

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,25

0,5

 

STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa dla kandydatów znających język niemiecki oraz dla kandydatów znających inny język nowożytny lub niemających poświadczonej znajomości języka kierunkowego.
 
Uwaga: przewiduje się utworzenie w ramach limitu przyjęć grupy liczącej minimum 15 osób, dla kandydatów nieznających języka niemieckiego.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia germańska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia germańska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim. O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą studenci innych krajowych ośrodków prowadzących dwustopniowe studia germanistyczne, którzy uzyskali na macierzystej uczelni dyplom licencjata. W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce. Przyjęcie studentów z tytułem licencjata uzyskanym na innej określonej wyższej uczelni odbędzie się na zasadzie konkursu ocen na dyplomach do dopełnienia limitu miejsc przewidzianego na dany rok akademicki.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia germańska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Podstawą przyjęcia stanowi dyplom licencjacki o specjalności filologia germańska/ germanistyka. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia hiszpańska
 
Poziom kształcenia: studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język hiszpański (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny)

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia hiszpańska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii hiszpańskiej lub innej filologii pod warunkiem znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają absolwenci specjalności filologia hiszpańska Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie absolwenci filologii hiszpańskiej innych ośrodków. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku filologia. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej wymagana będzie znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające dyplom DELE Nivel C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia hiszpańska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii hiszpańskiej, a następnie absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków neofilologicznych, humanistycznych lub artystycznych. O miejscu ma kiście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii hiszpańskiej wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie sprawdzian kompetencji językowych dopuszczający do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające dyplom DELE Nivel C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia indyjska i kultura Indii
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,5

1

język łaciński i kultura antyczna

-

1,5

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,2

0,4

język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język angielski (pisemny)

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia klasyczna
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy romański (pisemny)

0,5

1

język łaciński i kultura antyczna

-

1,5

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

język nowożytny(pisemny) inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia klasyczna
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia mogą być przyjęci:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna oraz specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim,
- absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej prowadzonych na innych uniwersytetach,
- absolwenci studiów pierwszego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych.
 
O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA
Specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski pisemny (pisemny)

0,5

1

język obcy romański (pisemny)

0,5

1

język łaciński i kultura antyczna

-

1,5

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA
Specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia mogą być przyjęci:
- absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna oraz filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim,
- absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej prowadzonych na innych uniwersytetach,
- absolwenci studiów pierwszego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych.
 
O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia rosyjska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Uwaga: nauka rosyjskiego odbywa się od podstaw i na poziomie zaawansowanym.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia rosyjska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA
Specjalność: filologia rosyjska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii rosyjskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą przyjmowani absolwenci studiów licencjackich filologii
 
rosyjskiej pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia rosyjska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii rosyjskiej na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności w ramach limitu miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia serbska i chorwacka
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Uwaga: nauka języka serbskiego odbywa się od podstaw.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia serbska i chorwacka
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii serbskiej/chorwackiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii serbskiej i chorwackiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą przyjmowani absolwenci studiów licencjackich filologii serbskiej/chorwackiej pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii serbskiej/chorwackiej wymagana będzie znajomość serbskiego/chorwackiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia ukraińska
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału. Uwaga: nauka języka ukraińskiego odbywa się od podstaw.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: filologia ukraińska
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii ukraińskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie ukraińskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. W dalszej kolejności, do wyczerpania limitu przyjęć będą przyjmowani absolwenci studiów licencjackich filologii ukraińskiej pochodzący z innych ośrodków akademickich oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii ukraińskiej wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: italianistyka
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę, brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej przedmiotów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język włoski (pisemny)

lub język obcy inny niż język włoski (pisemny)

0,5

1

0,4

0,8

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wybrany powyżej

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA
Specjalność: judaistyka
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot (pisemny) jeden do wyboru: wiedza o

-

0,5

społeczeństwie, historia, historia sztuki, język łaciński i

 

 

kultura antyczna, filozofia, język mniejszości narodowej

 

 

żydowskiej - hebrajski lub jidisz

 

 

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: niderlandystyka
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny)

0,5

1

dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: niderlandystyka
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA 
Specjalność: ukrainistyka z anglistyką
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język angielski (pisemny)

0,5

1

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

0,5

1

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz następujących humanistycznych kierunków studiów: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki, neofilologii. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.
 
Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz następujących humanistycznych kierunków studiów: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki, neofilologii. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.
 
Kierunek studiów: FILOZOFIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

filozofia

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru) inny niż wymienione w tabeli

dowolny (pisemny)

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FILOZOFIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: FILOZOFIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie licencjackim. W oparciu o to kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów licencjackich.
 
Kierunek studiów: FILOZOFIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: FIZYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
NOWA MATURA
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka z astronomią

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biologia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4


STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FIZYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka z astronomią

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, historia, informatyka, biologia, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FIZYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
Kandydaci legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia podstawową wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie określonym w standardach kształcenia licencjackich studiów fizyki, umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków w analizie standardowych problemów fizyki. Obowiązujące zakresy wiedzy są określone w postaci zatwierdzonych przez Radę Wydziału wykazów zagadnień z podstawowych działów fizyki, matematyki i informatyki. Wykazy te są udostępnione kandydatom w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału, co najmniej na rok przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie co najmniej 6 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 10. O przyjęcie na specjalność fizyka teoretyczna ubiegać się mogą kandydaci posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Większość zajęć prowadzona jest w języku angielskim.
 
Kierunek studiów: FIZYKA
Specjalność: Master's study of Theoretical Physics
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: FIZYKA TECHNICZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka z astronomią

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, historia, informatyka, biologia, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: FIZYKA TECHNICZNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
Kandydaci legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia podstawową wiedzę z fizyki i matematyki na poziomie określonym w standardach kształcenia studiów fizyki technicznej pierwszego stopnia, umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków w analizie standardowych problemów fizyki. Obowiązujące zakresy wiedzy, właściwe dla wybranych specjalności, są określone w postaci zatwierdzonych przez Radę Wydziału wykazów zagadnień z podstawowych działów fizyki. Wykazy te są udostępnione kandydatom w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału, co najmniej na rok przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 6 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 0 do 10.
 
Kierunek studiów: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

geografia

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, fizyka z astronomią, chemia, historia, matematyka, wiedza

o społeczeństwie

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: GEOGRAFIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków geograficznych jest ocena na dyplomie licencjackim. Kierunkami związanymi z geografią są: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, oceanografia, geologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia. Absolwenci kierunków niegeograficznych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geograficznej i zainteresowanie problematyką geograficzną. Rozmowa punktowana jest w skali od 0-5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.
 
Kierunek studiów: GEOGRAFIA 
Specjalność: Tourism
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: GEOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

geografia

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: GEOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków: geologia, geologia stosowana, górnictwo i geologia, inżynieria geologiczna jest ocena na dyplomie licencjackim lub inżynierskim. Absolwenci kierunków innych niż wyżej wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną. Rozmowa punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.
 
Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (dwa do wyboru)

geografia, biologia, fizyka z astronomią, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: HISTORIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

Przedmiot

dowolny pisemny (inny niż wybrane wcześniej)

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,5

1,0

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: HISTORIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: HISTORIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą:
 
- absolwenci studiów licencjackich,
- absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia - rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską.
 
Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: HISTORIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia - rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: HISTORIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski kierunków innych niż historia. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki lub licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest podstawowa orientacja w zagadnieniach sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.
 
Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku humanistycznego, kierunków z dziedziny konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz kierunków artystycznych. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki dowolnego kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.
 
Kierunek studiów: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot*

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

informatyka

0,5

1,0

matematyka

0,5

2,0

przedmiot (jeden do wyboru): fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny): dowolny

0,2

0,4

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych.

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 20l6 r. na stronie internetowej instytutów i Wydziału.
 
Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
*Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski ( pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie studiów.
 
Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: INFORMATYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
*  Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

informatyka

0,5

1

matematyka*

0,5

2

Przedmiot (jeden do wyboru)

fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: INFORMATYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: metody programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz analiza numeryczna z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Program studiów dostępny na stronie: http://www.ii.uni.wroc.pl. Egzamin składa się z czterech części odpowiadających podanym powyżej przedmiotom. Każda część oceniana jest w skali 0-100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mający któreś z przedmiotów obowiązkowych zaliczone na poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne według następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 62,5 pkt; dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.
 
Kierunek studiów: INFORMATYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: metody programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz analiza numeryczna z programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Program studiów dostępny na stronie: http://www.ii.uni.wroc.pl. Egzamin składa się z czterech części odpowiadających podanym powyżej przedmiotom. Każda część oceniana jest w skali 0-100 punktów. Lista rankingowa jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów.
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mający któreś z przedmiotów obowiązkowych zaliczone na poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne według następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 62,5 pkt; dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.
 
Kierunek studiów: INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

fizyka z astronomią

0,5

1,0

matematyka

0,5

1,0

informatyka

0,5

1,0

przedmiot (jeden do wyboru): chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

matematyka lub fizyka z astronomią

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, fizyka z astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wcześniej)

0,4

0,8

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.

 
Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

Przedmiot

historia, historia sztuki, geografia, wiedza

0,5

1

(jeden do

o społeczeństwie, matematyka, biologia,

 

 

wyboru)

chemia, fizyka z astronomią, filozofia

 

 

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
*Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

0,5

1

 
STARA MATURA Konkurs świadectw.
Pod uwagę brane są następujące egzaminy dojrzałości:
 
1. język polski pisemny i ustny,
 
2. język obcy pisemny i ustny,
 
3. przedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka lub wiedza o społeczeństwie (w przypadku dwóch ocen na egzaminie dojrzałości z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena wyższa).
 
Kandydaci legitymujący się „starą maturą", którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną notę (ocenę lub liczbę punktów) z części ustnej i pisemnej z języka obcego uwzględnianego w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy tylko kandydatów ze starą maturą).
 
Oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według poniższych zasad:
 
skala 1-6 skala 2-5
dopuszczająca - 2 pkt.
 
dostateczna - 3 pkt. dostateczny - 3 pkt.
 
dobra - 4 pkt. dobra - 4 pkt.
 
bardzo dobra - 5 pkt. bardzo dobra - 5 pkt.
 
celująca - 6 pkt.
 
Wszystkie punkty są sumowane. W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęciu na studia zadecyduje wysokość średniej ocen ze świadectwa dojrzałości. Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:
 
1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań),
 
2. zarys podstaw teoretycznych pracy,
 
3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
 
4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
 
5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji).
 
Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5).
 
O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:
 
l.obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0-10 punktów),
 
2.oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1-5 punktów - liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów),
 
3.0- 1 pkt.
 
3.5- 2 pkt.
 
4.0- 3 pkt.
 
4.5- 4 pkt.
 
5.0- 5 pkt.
 
3.średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).
 
3.0- 3,49-1 pkt.
 
3.5- 3,99-2 pkt.
 
4.0- 4,49-3 pkt.
 
4.5- 5,0-5 pkt.
 
Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia dwóch zmiennych: oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich oraz średniej ze studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 
Specjalność: Communication Management
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów.
 
Od kandydatów jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu ukończenia studiów, lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB (International Baccalaureate).
 
Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie dotyczą:
 
- osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym;
 
- osób, które ukończyły studia w języku angielskim.
 
Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia. Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:
 
Skala ocen 1-6 lub 2-5

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Celujący 100 pkt. Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 80 pkt. Dostateczny 40 pkt. Dopuszczający 20 pkt.

Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 70 pkt. Dostateczny 40 pkt.

 

Skala punktowa lub wyrażona literowo.

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

Punkty oceny końcowej

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

100 pkt

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
Specjalność: Communication Management
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów.
 
Od kandydatów jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu ukończenia studiów, lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB (International Baccalaureate).
 
Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie dotyczą:
 
- osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym;
 
- osób, które ukończyły studia w języku angielskim.
 
Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.
Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: Skala ocen 1-6 lub 2-5
 

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Celujący 100 pkt. Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 80 pkt. Dostateczny 40 pkt. Dopuszczający 20 pkt.

Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 70 pkt. Dostateczny 40 pkt.

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:
 

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

100 pkt

Kierunek studiów: KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne J
ednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

Współczynnik

dla poziomu

Przedmiot

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski

0,5

1

język nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości na stronie internetowej Wydziału do dnia 31 stycznia 2016 r.
 
Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

przedmiot (jeden do wyboru): historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,

0,25

0,5

geografia

 

 

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.
 
Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: MATEMATYKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki
 
NOWA MATURA
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

informatyka

0,5

1

matematyka*

0,5

2

przedmiot (jeden do wyboru)

fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów (rozszerzonym lub podstawowym).
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: MATEMATYKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia, posiadający również kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami kształcenia realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry liniowej, algebry abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. Dokładny opis wymaganych efektów kształcenia znajduje się w programie studiów drugiego stopnia. Kandydaci oprócz wymaganych dokumentów składanych na studia, powinni dołączyć odpis suplementu do dyplomu, potwierdzający uzyskanie wymaganych kompetencji. Kandydat, który nie uzyskał części ww. kompetencji może (po zdaniu egzaminu wstępnego) podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: wstęp do matematyki, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra abstrakcyjna i rachunek prawdopodobieństwa, równanie różniczkowe i statystyka. Program studiów dostępny na stronie:
 
http://www.math.uni.wroc.pl. Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku, gdy kandydat zdał pisemny egzamin licencjacki na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zwalnia go z egzaminu wstępnego i uznaje ocenę z egzaminu licencjackiego uzyskaną przez kandydata za równoważną z oceną z wyżej wymienionego egzaminu wstępnego.
 
Kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunków studiów z obszaru nauk przyrodniczych w szczególności biologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, mikrobiologii, ekologii, ochrony
środowiska, a także obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w szczególności biologii medycznej, medycyny i stomatologii. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2.
 
Kierunek studiów: MILITARIOZNAWSTWO
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

Przedmiot (pisemny)

dowolny (inny, niż wcześniej wybrany)

0,5

1,0

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,5

1,0

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA I STARA MATURA
Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczyć ona będzie umiejętności muzycznych (w zakresie podstawowym), ściśle z nimi związanych zdolności analizowania utworów muzycznych oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Kandydat musi posiadać umiejętność gry na instrumencie, co najmniej w zakresie podstawowej szkoły muzycznej. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking punktów.
 
Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci kierunków:
 
- muzykologia,
- teoria muzyki,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
- kulturoznawstwo,
- jazz i muzyka estradowa,
- pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę,
- oraz wszystkich wydziałów akademii muzycznych i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
- oraz wydziałów edukacji muzycznej,
- oraz wydziałów edukacji artystycznej uniwersytetów, akademii i uczelni niepublicznych, którzy uzyskali dyplom co najmniej licencjacki.
 
Podstawą przyjęcia będzie ranking ocen na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmioty (dwa do wyboru)

biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka

0,5

1,0

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.
 
Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków studiów z obszarów: nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk ścisłych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku studiów Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych obszarów wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków studiów z innych obszarów wiedzy przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zagadnień opublikowanych na stronie internetowej: http://www.msos.uni.wroc.pl. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie oceny dostatecznej.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
Drugim etapem postępowania rekrutacyjnego jest sprawdzian praktyczny z zakresu poprawności wymowy oraz poprawnej pisowni języka polskiego (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z powyższych przedmiotów oraz wynik sprawdzianu praktycznego. Przyjęcie nastąpi, w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzoną na podstawie sumy punktów z wymienionych przedmiotów i ze sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian praktyczny oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Niezaliczenie sprawdzianu praktycznego dyskwalifikuje kandydata. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. Specjalności zostaną uruchomione przy minimum 20 osobach przyjętych.
 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
 
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych NOWA MATURA i STARA MATURA
 
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdzian praktyczny z zakresu poprawności wymowy oraz poprawnej pisowni języka polskiego. (kandydat winien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando). Sprawdzian oceniany będzie w skali od 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów. Niezaliczenie sprawdzianu praktycznego dyskwalifikuje kandydata. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie wyniku sprawdzianu praktycznego oraz złożonych dokumentów. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją. Specjalność zostanie utworzona przy minimum 20 osobach przyjętych.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
Poziom kształcenia: drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie pierwszego semestru studiów. Osoby, które wybiorą specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w trakcie studiów są zobowiązane do zdania egzaminu praktycznego z zakresu poprawności wymowy i pisowni języka polskiego (student powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania pod dyktando).W przypadku niezaliczenia egzaminu student wybiera inną specjalność. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez Instytut. Specjalności do wyboru: edukacja dorosłych i marketing społeczny; marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie; pedagogika opiekuńcza z terapią; pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną; resocjalizacja; pedagogika kultury i mediów; terapia pedagogiczna; wychowanie przedszkolne i edukacja przedszkolna.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (w przypadku otrzymania dyplomu po terminie zakończenia rekrutacji). Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Na etapie składania dokumentów kandydat składa deklarację wyboru specjalności z możliwością zmiany w trakcie pierwszego semestru studiów. Osoby, które wybiorą specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w trakcie studiów są zobowiązane do zdania egzaminu praktycznego z zakresu poprawności wymowy i pisowni języka polskiego (student powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania pod dyktando).W przypadku niezaliczenia egzaminu student wybiera inną specjalność. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez Instytut. Specjalności do wyboru: edukacja dorosłych i marketing społeczny; marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie; pedagogika opiekuńcza z terapią; pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną; resocjalizacja; pedagogika kultury i mediów; terapia pedagogiczna; wychowanie przedszkolne i edukacja przedszkolna.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski

0,5

1

Przedmiot pisemny (jeden do wyboru)

historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot pisemny (jeden do wyboru): chemia, historia,

0,5

1

biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

 

 

język obcy nowożytny (pisemny): dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), matematyka, geografia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów:POLITOLOGIA
Specjalności: Comparative Politics, Global Security, Media and Politics
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: POLITOLOGIA
Specjalności: Central and East European Studies, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Political Communication, Public Administration, Public Policy
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: POLITYKA PUBLICZNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: POLITYKA PUBLICZNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnia dyplom ukończenia studiów dowolnego kierunku. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: POLSKI SYSTEM PRAWNY
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2,5-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 
Kierunek studiów: PRAWO
 
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

STARA MATURA
 
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PRAWO
 
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: PRAWO
 
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne wieczorowe
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA MATURA
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Współczynnik

dla poziomu

Przedmiot

 

podstawowego

rozszerzonego

język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka

0,5

1

(jeden do wyboru)

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

dowolny inny przedmiot (pisemny) w tym inny język obcy nowożytny

0,25

0,5

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny
 
NOWA I STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka

0,25

0,5

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA
Specjalność: Intercultural Mediation
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

język polski (pisemny)

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

język angielski

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA I STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

0,5

1

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, matematyka

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalność: Global Studies
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem licencjata/ magistra nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalność: Global Studies
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
 
a) posiadanie świadectwa ukończenia studiów pierwszego stopnia akredytowanej uczelni,
b) znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
 

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

przedmiot (jeden do wyboru): historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

0,5

1,0

przedmiot (jeden do wyboru): język polski (pisemny), matematyka

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny) dowolny

0,2

0,4

 
STARA MATURA
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Wydziału.
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia niestacjonarne zaoczne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych
 
NOWA MATURA i STARA MATURA
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
 
Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych
 
NOWA MATURA
 
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią 0,5 1
Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny 0,2 0,4
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)