Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu na studia cywilne rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Nr 22/IV/2021 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2022/2023.

 

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Akademii Wojsk Lądowych w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 i 619) oraz na podstawie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1828 i z 2021 r. poz. 357), Senat Akademii Wojsk Lądowych, w drodze głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU

 

 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 22./IV/2021 z dnia 23.04.2021 roku

 

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2022/2023

 

 

Rozdział I

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów cywilnych1 pierwszego stopnia

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2022/2023 Akademia prowadzi rekrutację na I rok studiów cywilnych pierwszego stopnia, zwanych dalej studiami, na następujące kierunki:

 

LP.

KIERUNEK STUDIÓW

FORMA REALIZACJI STUDIÓW

stacjonarna

niestacjonarna

1.

ZARZĄDZANIE

X

-

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

X

-

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

X

-

4.

LOGISTYKA

X

-

5.

INFORMATYKA

X

-

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia i formy realizacji, na które prowadzony jest nabór.

 1. Wymagana minimalna liczba kandydatów do uruchomienia danego kierunku studiów wynosi 25 (dwudziestu pięciu kandydatów); w przypadku mniejszej liczy kandydatów niż wymagana do uruchomienia danego kierunku, Akademia zaproponuje kandydatowi studia na innym uruchamianym kierunku.

 2. Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych z uwzględnieniem wymaganego przedmiotu maturalnego dla danego kierunku studiów.

 3. Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej kandydatami niepełnosprawnymi, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają procedurze kwalifikacyjnej na zasadach dotyczących obywateli polskich, a ponadto:

  1. są przyjmowani na studia na podstawie:

   • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 

 

1 Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ustalane są na wniosek Rektora przez Ministra Obrony Narodowej (art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

 • decyzji ministra;

 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 • posiadają wizę, lub kartę pobytu, status uchodźcy nadany w RP, są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiadają inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 • przedstawią potwierdzenie na poziomie co najmniej B2, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 • Limit miejsc na określonym kierunku cywilnych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia określa Senat.

 • Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów.

 • Kierunki studiów i specjalności planowane do uruchomienia na studiach I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 przedstawione są w tabeli nr 2. Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów na daną specjalność – wymagana liczba studentów do uruchomienia danej specjalności wynosi powyżej 10.

 

L.p.

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

1.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Zarządzanie kryzysowe;

 • Bezpieczeństwo publiczne.

2.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.

 

 

3.

 

 

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim;

 • Zarządzanie systemami logistycznymi;

 • Zarządzanie w służbach mundurowych.

4.

LOGISTYKA

 • Logistyka systemu obronnego;

 • Systemy transportowe w logistyce.

5.

INFORMATYKA

 • Systemy i sieci informatyczne;

 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Tabela 2. Specjalności planowane do prowadzenia na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

§ 2

 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 01.06.2022 roku do 22.07.2022 roku (po otrzymaniu świadectwa dojrzałości2 wprowadzają oceny ze świadectwa). Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej (opublikowanie list zakwalifikowanych/przyjętych na studia – do 29.07.2022 roku) składają osobiście lub przez inną osobę w siedzibie Akademii, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne”, do dnia 10.08.2022 roku, następujące dokumenty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Akademii):

  1. wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  2. ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  3. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) lub inny dokument wskazany w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  4. w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka;

  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (na wskazane w „Informacji dla kandydatów” konto bankowe dla danego kierunku studiów);

  6. jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej – należy dołączyć w rejestracji elektronicznej;

  7. dyplomy olimpiad potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej wpisane we wniosku – w oryginale;

  8. dowód wpłaty – potwierdzenie wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) – do uregulowania po przyjęciu na studia; opłaty należy dokonać na wskazane w

„Informacji dla kandydatów przyjętych na studia I” konto bankowe: tytułem: „Opłata za ELS – Studia stacjonarne I stopnia kierunek … („Bezpieczeństwo narodowe” lub

„Zarządzanie” lub „Inżynieria Bezpieczeństwa” lub „Logistyka” lub „Informatyka”) –

Nazwisko i imię”.

 1. Niewprowadzenie do systemu rejestracji elektronicznej ocen ze świadectwa dojrzałości w terminie do 22.07.2022 r. roku traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia do AWL.

 2. Niedostarczenie do AWL dokumentów określonych w ust. 1 w terminie do 10.08.2022 r. traktowane jest jako niespełnienie warunków formalnych. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z listy kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych) na studia do AWL.

 3. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wnieść do 22.07.2022 roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalono na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

 

§ 3

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 2. Po zakończeniu procesu rejestracji, sporządzane są listy rankingowe osób ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów.

 3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych. Listy zakwalifikowanych (przyjętych) na studia podawane są numerycznie.

 

 

2 Lub innego dokumentu wskazanego w art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 1. Wykaz wymaganych przedmiotów dla danego kierunku cywilnych studiów pierwszego stopnia:

 

 

Lp.

Kierunek studiów cywilnych I stopnia w AWL

Wymagane przedmioty

Przedmiot do wyboru

Język obcy

 

 

Matematyka;

 

 

 

Fizyka;

 

 

 

Chemia;

 

1.

ZARZĄDZANIE

Informatyka;

 

 

 

Historia;

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie;

 

 

 

Geografia;

 

 

 

Matematyka;

 

 

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Fizyka; Historia;

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

Geografia;

 

 

3.

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Matematyka; Fizyka; Chemia;

 

Obcy nowożytny3

 

 

Informatyka;

 

 

 

Matematyka;

 

 

 

Fizyka;

 

4.

LOGISTYKA

Chemia;

Informatyka;

 

 

 

Historia;

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie;

 

 

 

Matematyka;

 

5.

INFORMATYKA

Fizyka;

Chemia;

 

 

 

Informatyka;

 

Tabela 3. Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy przyznawaniu punktów kwalifikacyjnych dla danego kierunku studiów (dwa przedmioty do wyboru – wskazane przez kandydata).

 

 

 1. Podstawy przyznania punktów kwalifikacyjnych3:

  1. Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 – punkty kwalifikacyjne określone na podstawie wyników wyłącznie z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów według zasady:

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów kwalifikacyjnych;

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

  2. Dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydatów ze świadectwem „starej matury” – punkty kwalifikacyjne określone są z dwóch wymaganych przedmiotów dla danego kierunku studiów odpowiednio na podstawie:

 

 

3 Jeżeli przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości do obliczenia sumy punktów kwalifikacyjnych uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu.

 • wyników wyłącznie części pisemnej egzaminu maturalnego według zasad określonych dla kandydatów z „nową maturą”;

 • oceny uzyskanej w czasie egzaminu maturalnego lub oceny końcowej z tych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej według zasady:

-- ocena celująca – 100 pkt;

-- ocena bardzo dobra – 80 pkt;

-- ocena dobra – 50 pkt;

-- ocena dostateczna – 30 pkt;

-- ocena dopuszczająca – 10 pkt;

 1. dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) – oceny z przedmiotów zdawanych na maturze (wymaganych dla danego kierunku) przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższymi zasadami; dla poziomu SL (poziom podstawowy) i HL (poziom rozszerzony) według zasad określonych dla kandydatów z „nową maturą” :

-- 6,7 – 100 pkt;

-- 5 – 70 pkt;

-- 4 – 60 pkt;

-- 3 – 50 pkt;

-- 2 – 40 pkt;

-- 1 – 20 pkt;

 1. dla kandydatów posiadających świadectwo lub inny dokument:

  • wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji i Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  • wydane za granicą przez szkoły lub instytucję edukacyjną uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych;

  • wydane za granicą, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa wydane przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w RP wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia

– na zasadach określonych w art. 93 – 93h Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.):

-- kryteria przyjęć jak dla kandydatów z „nową maturą”(3 pkt. dla matury na poziomie podstawowym odpowiadają 50 % pkt. nowej matury na poziomie podstawowym):

--- 9 ,10 – 100 pkt;

--- 8 – 70 pkt;

--- 7 – 60 pkt;

--- 6 – 50 pkt;

--- 4,5 – 40 pkt.

 1. Dodatkowe ustalenia:

  1. jeżeli kandydat zdawał na maturze więcej niż jeden ze wskazanych dla danego kierunku studiów przedmiotów, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów;

  2. jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada w części pisemnej, z przedmiotu wymaganego, wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów;

  3. jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę 100 punktów kwalifikacyjnych;

  4. kandydatowi – absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i obcym, podstawą naliczenia punktów jest wynik dający większą liczbę punktów;

  5. kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych (100) za język obcy, jeśli spełnia jeden z warunków: jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, jest posiadaczem matury międzynarodowej lub jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem obcym;

  6. kandydatowi z maturą uzyskaną za granicą – świadectwo uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, w innych przypadkach należy dokonać legalizacji uzyskanego dokumentu lub dostarczyć apostille;

  7. dla kandydatów będących cudzoziemcami – kryteria przyjęć jak dla kandydatów ze świadectwem „nowej matury” oraz zgodnie z kryteriami przyjęć dla wybranego kierunku studiów;

  8. przyjęcie na studia poprzez:

   • potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się według obowiązujących warunków i trybu rekrutacji. Potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza komisja powołana na podstawie „Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki4;

   • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej odbywa się według obowiązujących w danym roku warunków i trybu rekrutacji. Przeniesienie może nastąpić tylko na pierwszy roku studiów. Decyzję w sprawie ww. przyjęcia ramach przyznanego limitu miejsc Akademii podejmuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba.

 

 1. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, interdyscyplinarnych i międzynarodowych, ubiegającym się o przyjęcie na studia w AWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)5 za przedmiot:

 

 

LP.

PRZEDMIOT

NAZWA OLIMPIADY

Olimpiady przedmiotowe

 

 

4 Liczba studentów, którzy zostaną przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu – art. 71. ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5 Na podstawie warunków uchwalonych przez Senat AWL uchwałą nr 60/X/2018 z 30 października 2018 r. w sprawie: określenia zasad przyjmowania na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad szczebla centralnego począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz uchwałą nr 9/II/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany w Uchwale nr 60/X/2018z dnia 30 października 2018 r.

 

LP.

PRZEDMIOT

NAZWA OLIMPIADY

1.

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

2.

Fizyka

Olimpiada Fizyczna

3.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

4.

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

5.

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

6.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym

7.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

8.

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

9.

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

10.

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

11.

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiady zawodowe

13.

Matematyka

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

14.

Matematyka

Olimpiada Wiedzy Technicznej

15.

Fizyka

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

16.

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiady interdyscyplinarne lub tematyczne

17.

Matematyka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

18.

Fizyka

Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki

19.

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

20.

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

21.

Historia

Olimpiada "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

 

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu AWL w sprawie: określenia zasad przyjmowania na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad szczebla centralnego począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

 

§ 4

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów - wpisaniu na listę studentów, w ramach ustalonego limitu miejsc podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Jedynym kryterium przyjęcia jest liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. w pierwsze kolejności: wynik z przedmiotu do wyboru;

  2. w drugiej kolejności: uzyskany wynik z języka obcego;

  3. w trzeciej kolejności – kolejność zgłoszenia.

 2. Każdy kandydat(ka) w terminie do 7 dni (od zakończenia postępowania rekrutacyjnego) w przypadku przyjęcia na studia otrzymuje zaświadczenie o wpisie na listę studentów lub do

14 dni odmowę przyjęcia na studia w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji.

 1. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z listy kandydatów przyjętych na studia - wpisanych na listę studentów AWL w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie terminu podlegają odrzuceniu, o czym powiadamia się kandydata.

 3. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 5

 1. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji dodatkowej/uzupełniającej, który ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Akademii.

 2. W procesie rekrutacji uwzględnia się kandydatów, których wynik maturalny został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§ 6

 1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Rektor.

Rozdział II

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na I rok cywilnych studiów drugiego stopnia

 

§ 7

 1. W roku akademickim 2022/2023 Uczelnia prowadzi rekrutację na I rok cywilnych studiów drugiego stopnia, zwanych dalej studiami, na następujące kierunki:

 

Lp.

Kierunek cywilnych studiów II stopnia w AWL

Forma realizacji studiów

stacjonarna

niestacjonarna

1.

ZARZĄDZANIE

X

-

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

X

-

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

X

-

Tabela 4. Kierunki studiów drugiego stopnia i formy realizacji, na które prowadzony jest nabór.

 1. Wymagana minimalna liczba kandydatów do uruchomienia danego kierunku studiów wynosi 20 (dwudziestu).

 2. W przypadku mniejszej liczy kandydatów niż wymagana do uruchomienia danego kierunku, Akademia zaproponuje kandydatowi studia na innym uruchamianym kierunku.

 3. Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na jednym z niżej wymienionych preferowanych kierunków studiów. W każdym przypadku osoba odpowiedzialna za kierunek studiów6 określa różnice programowe i sposób ich rozliczenia.

 

Lp.

Kierunek cywilnych studiów II stopnia w AWL

Kierunki preferowane

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie,

 • Ekonomia,

 • Informatyka i ekonometria,

 • Finanse i rachunkowość,

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji,

 • Bezpieczeństwo narodowe,

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Logistyka,

 • Stosunki międzynarodowe,

 • Europeistyka,

 • Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych.

 

 

 

2.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Bezpieczeństwo narodowe,

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Politologia,

 • Stosunki międzynarodowe,

 • Europeistyka,

 • Zarządzanie,

 • Inżynieria bezpieczeństwa,

 • Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych.

 

 

 

 

6 Upoważniona przez Rektora.

Lp.

Kierunek cywilnych studiów II stopnia w AWL

Kierunki preferowane

 

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Inżynieria bezpieczeństwa,

 • Inne kierunki techniczne.

Tabela 5. Kierunki studiów II stopnia i preferowane kierunki ukończenia studiów.

 

 

 1. Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej kandydatami niepełnosprawnymi, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 2. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski, Komisja Rekrutacyjna jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rozstrzyga czy ukończony kierunek studiów jest pokrewny z kierunkami studiów, o których mowa w ust. 4.

 3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają procedurze kwalifikacyjnej na zasadach dotyczących obywateli polskich, a ponadto:

  1. są przyjmowani na studia na podstawie:

   • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

   • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

   • decyzji ministra;

   • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

   • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania

w drodze konkursu;

 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 • posiadają wizę, lub kartę pobytu, status uchodźcy nadany w RP, są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub posiadają inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 • przedstawią potwierdzenie na poziomie co najmniej B2, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 • Limit miejsc oraz minimalną liczbę kandydatów wystarczającą do rozpoczęcia kształcenia na określonym kierunku i formie studiów ustala Senat.

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na oddzielnie każdy kierunek studiów.

 • Wybór specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Rodzaj specjalności prowadzonej w ramach kierunku studiów określa Dziekan wydziału. Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą chętnych studentów na daną specjalność – wymagana liczba studentów do uruchomienia danej specjalności powyżej 10.

 • Kierunki studiów i specjalności planowane do uruchomienia na studiach II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 przedstawione są w tabeli nr 6.


 

l.p.

KIERUNEK

SPECJALNOŚĆ

1.

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Zarządzanie kryzysowe;

 • Bezpieczeństwo publiczne.

2.

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne.

 

3.

 

ZARZĄDZANIE

 

 • Zarządzanie kadrami;

 • Zarządzanie logistyką.

Tabela 6. Specjalności planowane do prowadzenia na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

 

§ 8

 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 01.06.2022 roku do 22.07.2022 roku. Ponadto składają osobiście lub przez inną osobę do siedziby Uczelni, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne” w terminie do 22.07.2022 roku, następujące dokumenty:

  1. wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  2. ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);

  3. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale lub oryginalny odpis wydany przez uczelnię (w przypadku braku dyplomu honorowane będzie zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych, zawierające kierunek ukończonych studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);

  4. w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka;

  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  6. jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) – należy dołączyć także w rejestracji elektronicznej;

  7. tłumaczenie dyplomu potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. Dyplom musi być uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczpospolitej Polskiej.

- pod rygorem nierozpatrywania kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku niespełnienia ww. warunków.

 1. Wysokość opłaty ustalono na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Opłatę w wysokości 85 zł należy wnieść do 22.07.2022 roku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 9

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów i specjalność w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. ukończony kierunek studiów wyższych;

  2. wynik ukończenia studiów wyższych.


 

Wyniki

Liczba punktów kwalifikacyjnych

 

Wynik

ukończonych studiów

5 i 5w

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

Tabela 5. Przeliczanie ocen na punkty kwalifikacyjne.

 1. Przyjęcie na studia poprzez:

  1. potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się według obowiązujących warunków i trybu rekrutacji - potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza komisja powołana na podstawie

„Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;

 1. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej odbywa się według obowiązujących w danym roku warunków i trybu rekrutacji - przeniesienie może nastąpić tylko na pierwszy roku studiów; decyzję w sprawie ww. przyjęcia ramach przyznanego limitu miejsc Akademii podejmuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba.

 2. Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (data wpłynięcia dokumentów do AWL).

 3. W terminie do 7 dni od zakończenia procesu rejestracji kandydatów i składania dokumentów wymienionych w § 8 ust. 1, na stronie internetowej Uczelni zostaną ogłoszone wyniki postępowania rekrutacyjnego, które zawierać będą listę przyjętych kandydatów – wpisanych na listę studentów oraz listę rezerwową.

 4. Każdy kandydat(ka) w terminie do 7 dni (od zakończenia postępowania rekrutacyjnego) w przypadku przyjęcia na studia otrzymuje zaświadczenie o wpisie na listę studentów lub do

14 dni odmowę przyjęcia na studia w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji.

 1. Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z listy kandydatów przyjętych na studia do AWL w przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołania wniesione po upływie terminu podlegają odrzuceniu, o czym powiadamia się kandydata.

 3. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 10

 1. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia na studia kandydatów, którzy ukończyli inne kierunki studiów niż określone w § 7 ust. 2 na zasadach określonych przez osobę odpowiedzialną za kierunek studiów7 oraz przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 2. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji dodatkowej/uzupełaniającej, który ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Akademii.

 

§ 11

 1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Rektor.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)