Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2022/2023 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.
 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2022/2023

 

SPIS TREŚCI

 

Warunki i tryb rekrutacji…

Postanowienia ogólne 4

Postępowanie rekrutacyjne 5

Przyjęcie na studia 8

Wymagania dla kandydatów 9

Egzaminy zdalne 12

Postanowienia końcowe 12

Zasady szczegółowe egzaminów wstępnych…

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja 14 Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Sound design 15 Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki 16 Kierunek: Reżyseria dźwięku 16

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja 19

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalności: Muzyka filmowa i teatralna, Muzyka dla multimediów 19

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Sound design 20

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki 20

 

Wydział Instrumentalny

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka 22 Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka 23

Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: Kameralistyka 23

Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: Kameralistyka fortepianowa 24 Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: Kameralistyka wokalna 25 Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: Korepetycja i coaching wokalny 25

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Wokalistyka, specjalność: Wokalno-aktorska 27 Studia drugiego stopnia

Kierunek: Wokalistyka, specjalność: Wokalno-aktorska 28

 

 

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Dyrygentura, specjalnośc

: Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura orkiestr dętych 29

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Instrumentalistyka jazzowa 30 Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Wokalistyka jazzowa 31 Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej 32

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność

:

Edukacja muzyczna 34

Kierunek: Muzyka kościelna, specjalnoś

: Muzyka kościelna 35

Kierunek: Muzyka kościelna, specjalnoś

: Improwizacja organowa 36 Studia drugiego stopnia

Kierunek: Dyrygentura, specjalnoś

: Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura orkiestr dętych 37

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalnoś

: Instrumentalistyka jazzowa 37 Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Wokalistyka jazzowa 38 Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej 39

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalnoś

:

Edukacja muzyczna 40

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalnoś

: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych 41 Kierunek: Muzyka kościelna, specjalnoś

: Muzyka kościelna 41

Kierunek: Muzyka kościelna, specjalnoś

: Improwizacja organowa 42

 

 

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2022/2023

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 2. Studia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prowadzone są jako studia pierwszego stopnia w trybie trzyletnim (na wydziałach: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku; Instrumentalnym; Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej) i czteroletnim (na Wydziale Wokalno- Aktorskim) oraz drugiego stopnia w trybie dwuletnim.

 3. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.

 4. Rekrutacja na I rok studiów w roku 2022/2023 obejmować będzie wszystkie wymienione powyżej formy.

 5. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się sformułowania:

  1. „Uczelnia”, „AMFN” - dotyczą one Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz prowadzonych przez nią studiów pierwszego i drugiego stopnia;

  2. „Rektor”, „kierownik podstawowych jednostek organizacyjnych”, „Kierownik Biura Rekrutacji” - dotyczą one osób pełniących te funkcje w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

  3. „Kandydat” – odnosi się do osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;

  4. „System IRK” – odnosi się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, który jest dostępny na stronie uczelni.

  5. “Egzaminy wstępne” - odnosi się do przeprowadzanych przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dodatkowych egzaminów wstępnych zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.;

  6. „Egzamin zdalny” – odnosi się do metody przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 2

 1. W roku 2022 dodatkowe egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbywają się w siedzibie uczelni.

 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych egzaminów wstępnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Rozdział 2. Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

 2. Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.

 3. Przewodniczącego i skład Komisji Rekrutacyjnej wyznacza Rektor na mocy przepisów § 29 punkt 4 litera b Statutu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Kierownik Biura Rekrutacji – jako przewodniczący;

  2. 4 członkowie reprezentujący wszystkie wydziały uczelni.

 5. Dodatkowe egzaminy wstępne przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

 6. Biuro Rekrutacji administruje procesem rekrutacyjnym uczelni.

 7. Do zadań Biura Rekrutacji należy zwłaszcza:

 8. administrowanie systemem IRK;

 9. sporządzenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych;

 10. ustalenie szczegółowego planu egzaminów wstępnych;

 11. powiadomienie kandydatów o wyznaczonych terminach egzaminów wstępnych;

 12. koordynacja prac Komisji Egzaminacyjnych;

 13. przygotowanie i ogłoszenie wyników rekrutacji;

 14. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;

 15. zebranie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdania z wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

Dodatkowe egzaminy wstępne w zakresie niesprawdzanym w trybie egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 w/w ustawy i mają na celu wykazanie uzdolnień artystycznych i stopnia przygotowania do podjęcia studiów wyższych.

 

§ 5

 1. Dodatkowe egzaminy wstępne mają charakter konkursowy, na który mogą składać się następujące elementy w zależności od specyfiki kierunku:

  1. egzamin praktyczny;

  2. egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych (pisemny lub ustny);

  3. egzamin obejmujący zagadnienia związane z obranym kierunkiem studiów (pisemny lub ustny).

 2. Zgodnie z art. 70 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. podstawę przyjęcia na studia w uczelni stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu:

 3. język polski na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%);

 4. matematyka na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%);

 5. język obcy na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%); lub

 6. język wykładowy (dla Polaków uczących się za granicą).

 7. Wynik egzaminu maturalnego, dotyczący wyżej wymienionych przedmiotów, nie podlega ocenie/punktacji z wyłączeniem kierunku Reżyseria Dźwięku.

 8. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki dla kierunku Reżyseria Dźwięku zostanie przeliczony zgodnie z zasadami szczegółowymi egzaminów wstępnych, zapisanych w treści załącznika nr 1 niniejszego dokumentu, na skalę

25 punktową w stosunku do osób, które uzyskają minimalny pułap punktów przewidzianych dla poszczególnych etapów.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów ma charakter konkursowy, oceniane jest systemem punktowym, a jego wyniki są jawne.

 2. Na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych z egzaminów.

 3. W ramach egzaminów wstępnych dopuszcza się ocenę nagrań audiowizualnych załączonych przez kandydatów w systemie IRK.

 4. Egzaminy ocenia się według skali 0 – 25 punktów.

 5. Sposób obliczania wyników poszczególnych egzaminów określają “Zasady szczegółowe egzaminów wstępnych” stanowiące załącznik nr 1 niniejszego dokumentu.

 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość rezygnacji z przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich kandydatów zdających na dane kierunki/specjalności/specjalizacje studiów.

 7. W sytuacji opisanej w ust. 10 każdy z kandydatów otrzymuje maksymalną liczbę punktów z nieprzeprowadzonego egzaminu.

 8. Nie dopuszcza się rezygnacji z wszystkich egzaminów dla danych kierunków/specjalności/specjalizacji.

 9. Kandydat ma możliwość wglądu do wyników poszczególnych egzaminów wstępnych poprzez konto w systemie IRK.

 10. Kandydat ma prawo wglądu w dokumenty zawierające jego punktację uzyskaną na egzaminach.

 

§ 6

Wszyscy kandydaci zobowiązani są dokonać wpłaty na konto uczelni w wysokości

150 zł na podstawie § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 roku, w sprawie studiów (Dz. U. 1861 z dnia 28.09.2018).

 

§ 7

Warunki i tryb rekrutacji obowiązują kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia będących obywatelami polskimi oraz obywateli innych krajów zgodnie

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (art. 69 oraz art.. 323 ust. 1).

 

§ 8

 1. Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności mogą złożyć wniosek do Kierownika Biura Rekrutacji o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 2. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Kierownik Biura Rekrutacji.

 

§ 9

 1. O przebiegu procesu rekrutacyjnego, terminach egzaminów i terminach dostarczenia dokumentów kandydat jest informowany wyłącznie drogą internetową za pomocą systemu IRK.

 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych kandydatów w zakresie koniecznym dla celów rekrutacji stosownie do brzmienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe będą wykorzystane dla celów związanych z przebiegiem studiów.

 

 

 

Rozdział 6. Przyjęcie na studia

 

§ 10

 1. Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników prac Komisji Egzaminacyjnych, uwzględniając warunki zawarte w ust. 2 oraz uwzględniając limity miejsc na poszczególne kierunki/specjalności/specjalizacje dokonuje wpisu na listę studentów.

 2. Warunkiem dla uzyskania wpisu jest przesłanie na adres Uczelni lub osobiste dostarczenie przez kandydata, w wyznaczonym terminie, dokumentów wyszczególnionych w § 13 – dla polskich obywateli oraz w § 14 – dla obcokrajowców.

§ 11

 1. Kandydaci, którzy zdadzą egzaminy wstępne, lecz z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, będą poinformowani poprzez system IRK o możliwości uzupełnienia dokumentacji w przypadku zwolnienia się miejsc na liście osób przyjętych.

 2. Wymagane dokumenty należy przesłać do uczelni w ciągu 7 dni od momentu otrzymana stosownej informacji o zwolnieniu się miejsca. Uzupełnienie wymaganej dokumentacji będzie równoznaczne z wpisem na listę studentów.

 3. Oryginały dokumentów należy dostarczyć do uczelni najpóźniej do 30 września.

 

§ 12

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni.

 2. Decyzję o nieprzyjęciu na studia w ramach zgłoszeń na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz decyzję o przyjęciu na studia cudzoziemców doręcza się poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

Rozdział 3. Wymagania dla kandydatów

 

§ 13

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia dla polskich obywateli odbywa się w następujących etapach:

 

 1. ETAP I Rejestracja elektroniczna:

  1. Kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK dostępnym na stronie internetowej uczelni.

  2. Rejestracji w systemie IRK można dokonać od 19 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

 

 1. ETAP II Egzaminy wstępne:

  1. Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

   1. podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK;

   2. dowód opłaty egzaminacyjnej.

  2. Ponadto na specjalność Kompozycja, Sound Design oraz na kierunek Reżyseria Dźwięku wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów:

  3. specjalność: Kompozycja – samodzielnie skomponowane utwory

  4. specjalność: Sound Design – portfolio

  5. specjalizacje: Muzyka Filmowa i Teatralna – portfolio; Muzyka dla Multimediów – portfolio

  6. kierunek: Reżyseria Dźwięku – wyniki badań audiometrycznych.

  7. Dokumenty należy umieścić w białej teczce z naklejoną na froncie pierwszą stroną podania wygenerowanego w systemie IRK.

 

 1. ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów:

  1. Kandydaci, którzy otrzymają w systemie IRK informację o zdaniu egzaminów wstępnych i chcą podjąć studia w AMFN, zobowiązani są przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 15 lipca 2022 roku następujące dokumenty:

   1. odręcznie podpisaną deklarację o podjęciu studiów w AMFN;

   2. oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości;

   3. oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kandydatów na drugi stopień studiów).

  2. Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria Dźwięku, termin załączenia deklaracji o podjęciu studiów w AMFN ustala się na dzień 22 lipca 2022 roku. Termin dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.

  3. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

 

§ 14

 1. Zasady przyjęcia kandydatów z zagranicy określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – dz. VIII art. 323 i następne.

 2. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia dla obcokrajowców odbywa się zgodnie zapisami § 13 ust. 2 i 3 oraz § 14 ust. 3.

 

 1. ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów:

  1. Kandydaci, którzy otrzymają w systemie IRK informację o zdaniu egzaminów wstępnych i chcą podjąć studia w AMFN, zobowiązani są przesłać na adres

uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 15 lipca 2022 roku następujące dokumenty:

 1. odręcznie podpisaną deklarację o podjęciu studiów w AMFN;

 2. kandydaci na studia pierwszego stopnia: świadectwo dojrzałości (odpowiednik wydany poza Polską) – oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię;

 3. tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski (tłumaczenie przysięgłe);

 4. kandydaci na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał, odpis lub uwierzytelniona notarialnie.

 5. tłumaczenie dyplomu na język polski (tłumaczenie przysięgłe);

 6. karta Polaka, jeśli kandydat posiada;

 7. dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych):

  • świadectwo ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

  • potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;

  • dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 

 1. Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria Dźwięku, termin załączenia deklaracji o podjęciu studiów w AMFN ustala się na dzień 22 lipca 2022 roku. Termin dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.

 2. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

 

§ 15

 1. Uczelnia prowadzi kształcenie w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa.

 2. Kandydaci aplikujący na studia z językiem wykładowym angielskim zwolnieni są z udokumentowania znajomości języka polskiego, natomiast zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu lub dyplomu ukończenia szkoły/studiów poświadczającego znajomoś

 3. języka angielskiego co najmniej na poziomie B1 dla studiów I stopnia a dla studiów II stopnia co najmniej na poziomie B2.

 

Rozdział 4. Egzaminy zdalne

 

§ 16

 1. W wyjątkowych sytuacjach dla przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych uczelnia ma prawo wykorzysta

 2. środki komunikacji elektronicznej.

 3. Jeśli procedura egzaminacyjna przewiduje kontakt z kandydatem w czasie rzeczywistym, wówczas wykorzystuje się do celu przeprowadzenia egzaminu platformę Microsoft Teams.

 4. Kandydat otrzymuje link do połączenia z platformą Microsoft Teams najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu zdalnego.

 5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączenia internetowego wynikającą z problemów technicznych leżących po stronie kandydata.

 6. Kandydat podczas egzaminu zdalnego jest zobowiązany do udostępnienia obrazu z kamery oraz dźwięku.

 7. Udostępniony obraz z kamery musi przedstawiać sylwetkę kandydata, a w szczególności głowę, tułów oraz dłonie.

 8. Kandydat na prośbę przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ma obowiązek okazać dowód osobisty celem identyfikacji kandydata.

 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

 

§ 17

 1. Poza wymogami określonymi w Warunkach i trybie rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 2. Dokumenty regulujące zasady rekrutacji udostępnia się zainteresowanym w siedzibie uczelni oraz na stronie internetowej uczelni.

 3. Terminarz rekrutacyjny, wysokoś

 4. opłat egzaminacyjnych, termin ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych oraz termin ogłoszenia listy osób przyjętych podane zostaną w terminie do 19 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej uczelni.

 5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje w sprawach rekrutacji nieobjętych poniższym regulaminem podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 6. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji:

 

e-mail: rekrutacja@amfn.pl

adres: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 85-008 Bydgoszcz

ul. Słowackiego 7

załącznik nr 1 do dokumentu Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

 1. Na końcowy rezultat rekrutacji składa się suma punktów uzyskanych z dodatkowych egzaminów wstępnych oraz pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub wynik takiego egzaminu przeliczony na punkty w przypadku kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.

 2. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej minimalnej ilości punktów na danym etapie, traci możliwość przystępowania do kolejnych etapów dodatkowych egzaminów wstępnych (dotyczy egzaminów wieloetapowych).

 

 

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

Portfolio – prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów (forma i obsada dowolna).

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

Etap II

 1. Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne - egzamin ustny;

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 1. Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: SOUND DESIGN

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Portfolio – prezentacja prac z zakresu projektowania muzyki i/lub dźwięku do filmu/gier. Materiały w formacie .wav, .mp3, .mp4 należy załączyć na płycie DVD lub CD. Czas trwania prezentacji – do 6 minut.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x4) = 100 pkt.

 

 1. Egzamin kierunkowy obejmujący m.in. sprawdzenie predyspozycji słuchowych, zagadnienia z zakresu wiedzy o muzyce w nowych mediach oraz roli muzyki w kulturze – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.

specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

Etap II

Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.


 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: REŻYSERIA DŹWIĘKU

(egzaminy czteroetapowe)

 

Etap I

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia funkcyjna:

 1. egzamin pisemny – dyktanda melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii;

 2. egzamin ustny – czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.

 

minimalna liczba punktów

(13 pkt. x 2) = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Etap II

Gra na instrumencie - prezentacja programu o czasie trwania ok. 10 minut na dowolnym instrumencie (w przypadku gry na innym instrumencie niż fortepian kandydat jest proszony o przekazanie takiej wiadomości do Biura Rekrutacji).

Program może być wykonany z nut. Komisja ocenia predyspozycje muzyczne oraz właściwy wybór repertuaru, odpowiedni do możliwości technicznych kandydata.

 

minimalna liczba punktów

13 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy obejmujący sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap IV

Matematyka lub fizyka (egzamin maturalny) - kandydaci, którzy zdali III etap dodatkowych egzaminów wstępnych zobowiązani są przedstawić wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki - wyboru dokonuje kandydat. W przypadku braku wskazania brany będzie pod uwagę wynik bardziej korzystny. Kserokopię świadectwa dojrzałości należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby uczelni do dnia 5 lipca.

 

Wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na skalę 25 punktową.

 

Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na skalę 25-punktową wynosi:

 

M = 0,2Mp + 0,5√Mr

lub

M = 2,5√Mr

gdzie:

Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym

Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach

2007 - 2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

 

Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG

 

gdzie:

PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy (wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.)

 

Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0

 

Podczas przeliczenia punktów z egzaminu maturalnego zostanie zastosowany wzór bardziej korzystny dla wyniku kandydata.

 

minimalna liczba punktów

(13 pkt. x 2) = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2006 (tzw. stara matura) egzamin obejmujący wiadomości z matematyki i fizyki (pisemny i ustny) zostanie przeprowadzony podczas dodatkowych egzaminów wstępnych:

 1. egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej;

 2. egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.

 

minimalna liczba punktów

(13 pkt. x 2) = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Kandydatów na kierunek Reżyseria dźwięku obowiązują badania audiometryczne, których wyniki należy dołączyć do składanych dokumentów.

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I – IV wynosi: 200 pkt.

 

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Portfolio - prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów

o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną;


 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku – egzamin ustny.

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Kandydaci na specjalność Kompozycja zobowiązani są dołączyć do składanych dokumentów partytury autorskich utworów.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalności: MUZYKA FILMOWA I TEATRALNA; MUZYKA DLA MULTIMEDIÓW

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Egzamin kierunkowy z przedmiotów: historia muzyki, historia stylów muzycznych, harmonia, techniki kompozytorskie – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

 1. Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu komponowania muzyki do filmu/teatru/telewizji/animacji/gier komputerowych, zawierająca materiały audiowizualne i inne (płyta DVD/CD/prezentacja multimedialna/partytura).

Pliki audio lub wideo należy zapisać w formatach: .wav, .mp3, .mp4. Czas trwania prezentacji – do 20 minut.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.

 

specjalność: SOUND DESIGN

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Egzamin kierunkowy z przedmiotów: literatura muzyczna, analiza dzieła muzycznego, historia filmu– egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu sound designu do multimediów/ animacji/ gier komputerowych/ filmu/ teatru/ telewizji, zawierająca materiały audiowizualne i inne (płyta DVD/ CD/ prezentacja multimedialna/ partytura). Pliki audio lub wideo należy zapisać w formatach: .wav, .mp3, .mp4.

Czas trwania prezentacji – do 20 minut.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 • Egzamin kierunkowy z zakresu analizy dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego – egzamin ustny.

 

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I Gra na instrumencie – kandydat prezentuje program o czasie trwania nie krótszym niż 30 minut, obejmujący pozycje repertuaru utrzymane na poziomie egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia, zawierający dzieła różnych epok historycznych oraz zróżnicowany pod względem form i stylów. Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych). Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 3) = 48 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

 1. Egzamin kierunkowy z czytania nut a vista;

 2. Egzamin kierunkowy - przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30 minut.

 

minimalna liczba punktów

(14 pkt. x 2) = 28 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Iloś

punktów, która kwalifikuje kandydata do następnego etapu, jest średnią uzyskaną ze wszystkich egzaminów składowych tego etapu.

 

 1. Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Gra na instrumencie - wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 30-40 minut. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe utrzymane na poziomie egzaminu końcowego studiów pierwszego stopnia oraz być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych). Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 3) = 48 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flet traverso, obój barokowy, trąbka naturalna, lutnia

– zdają egzamin na w/w instrumentach.

 

 1. Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.

 

specjalność: KAMERALISTYKA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Gra w zespole kameralnym - wykonanie programu o czasie trwania ok. 50-60 minut. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe z trzech różnych stylów. Dopuszcza się wykonanie pojedynczych części utworów cyklicznych, przy czym w programie musi być zawarty w całości jeden utwór w formie sonaty. Program powinien być wykonywany w całości przez pełny skład zespołu. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

W egzaminie uczestniczą jednocześnie wszyscy członkowie zespołu.

 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.

 

 

specjalność: KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Gra w zespole kameralnym - wykonanie programu o czasie trwania ok. 50-60 minut. Program recitalu powinien zawiera

 2. utwory kameralne (oryginalne lub wyciągi) z 3 różnych epok oraz 1 utwór solowy (długości około 10 minut) o zaawansowanym stopniu trudności.. Dopuszcza się wykonanie pojedynczych części utworów cyklicznych, przy czym w programie musi być zawarty w całości jeden utwór kameralny (oryginalny lub wyciąg) w formie sonaty. Dopuszcza się możliwość zaprezentowania oryginalnych utworów na dany skład oraz wyciągów fortepianowych utworów orkiestrowych. Zapewnienie solisty/kameralisty do prezentacji utworów podczas egzaminu leży po stronie kandydata. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przerwania wykonywanego programu.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.

specjalność: KAMERALISTYKA WOKALNA

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Gra w zespole kameralnym – wykonanie 30 minutowego recitalu pieśniarskiego.

Repertuar powinien zawierać utwory z trzech zróżnicowanych epok oraz w trzech językach (w tym w języku polskim).

 

Minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów. W egzaminie uczestniczą jednocześnie wszyscy członkowie zespołu (egzamin ustny, zdalny).


 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.

 

specjalność: KOREPETYCJA I COACHING WOKALNY

(egzaminy jednoetapowe)

 

 1. Korepetycja i gra na fortepianie

  • przeprowadzenie z wokalistą lekcji/ wstępnego coachingu (coaching dotyczący stylu/ interpretacji/ fonetyki języka/ emisji wokalnej na poziomie obecnej wiedzy i intuicji kandydata), z dowolnie wybraną arią z recytatywem z opery G. F. Haendla lub W. A. Mozarta – około 10 minut.

  • Wykonanie partii fortepianu (wyciągu fortepianowego) recytatywu i arii z coachingu z jednoczesną recytacją tekstu w rytmie; w takiej samej formie wykonanie Pieśni wieczornej Stanisława Moniuszki.

  • Prezentacja repertuaru solowego - do 10 minut - zawierającego wyraźne elementy wirtuozowskie.

 

Zapewnienie udziału wokalisty w egzaminie leży po stronie kandydata.

 

Minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów – egzamin ustny, zdalny.

 

minimalna liczba punktów

14 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.

 

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

(egzaminy trzyetapowe)

specjalność: WOKALNO-AKTORSKA Etap I

Śpiew solowy - wykonanie programu obejmującego co najmniej 4 utwory muzyki poważnej, w tym co najmniej jeden utwór w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci oraz z akompaniamentem fortepianowym. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

 1. Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci wiersza i fragmentu prozy (czas trwania: po 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch tekstów odmiennych stylistycznie; zalecany wygodny ubiór do

 2. wiczeń.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 1. Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

 

minimalna liczba punktów

16 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

 

KIERUNEK: WOKALISTYKA

(egzaminy dwuetapowe) specjalność: WOKALNO-AKTORSKA

Etap I

Śpiew solowy – wykonanie półrecitalu (6 utworów z różnych epok muzyki poważnej, w tym co najmniej jeden utwór w języku polskim).

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z zakresu wiedzy o kulturze (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: DYRYGENTURA

(egzaminy trzyetapowe)

 

specjalność: DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH

 

 

Etap I

 1. Dyrygowanie przygotowanym utworem – prezentacja utworu lub większej części formy na orkiestrę kameralną, symfoniczną lub dętą o zróżnicowanym charakterze (np. częś

 2. szybka i wolna w odmiennym metrum). Czas trwania programu nie krótszy niż 20 minut.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 1. Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu obejmujący materiał na poziomie ukończenia szkoły muzycznej II stopnia - egzamin pisemny.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 

Etap II

Gra na instrumencie – prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania do 20 minut na wybranym instrumencie. Program powinien być wykonany z pamięci.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

(egzaminy trzyetapowe)

 

specjalność: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

 

Etap I

Gra na instrumencie

 1. Prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej lub transkrypcji utworów jazzowych (solówki); przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min. W przypadku perkusji jazzowej np. etiudy werblowe lub transkrypcja utworu jazzowego grana na zestawie.

 

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 1. Improwizacja na bazie standardów jazzowych – przynajmniej dwa zróżnicowane utwory co do charakteru, stylu czy tempa np. swing, bossa, funk, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. Utwory mogą być wykonane z przygotowanym przez kandydata podkładem instrumentalnym lub akompaniamentem muzyków realizowanym

„na żywo”.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu – ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach,

wiczenie solfeżowe,

wiczenie rytmiczne (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

16 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: WOKALISTYKA JAZZOWA

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Śpiew jazzowy

 1. Wykonanie programu złożonego z trzech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowo interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 15 min. Akompaniament: pianista zapewniony przez AMFN lub w własnym zakresie (dopuszcza się w ramach akompaniamentu odtworzenie nagrania z tzw. podkładu muzycznego bez partii wokalnych);

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Improwizacja na schemacie bluesowym. Czas trwania – 5 minut. Akompaniament: pianista AMFN.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu – ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach,

wiczenie solfeżowe,

wiczenie rytmiczne (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

16 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI ROZRYWKOWEJ

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Gra na instrumencie (patrz: a1, b1, c1) lub śpiew jazzowy (patrz: a2, b2, c2):

 

a1) Gra na instrumencie – prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej lub transkrypcji utworów jazzowych (solówki); przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 15 minut.

W przypadku perkusji jazzowej np. etiudy werblowe lub transkrypcja utworu jazzowego grana na zestawie.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

b1) Improwizacja na bazie standardów jazzowych – przynajmniej dwa zróżnicowane utwory co do charakteru, stylu czy tempa np. swing, bossa, funk, ballada jazzowa,

walc jazzowy itp. Utwory mogą być wykonane z przygotowanym przez kandydata podkładem instrumentalnym lub akompaniamentem muzyków realizowanym „na żywo”.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

c1) Sprawdzenie dyspozycji manualnych;

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

lub

 

a2) Śpiew jazzowy – wykonanie programu złożonego z trzech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej( tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 15 min. Akompaniament: pianista zapewniony przez AMFN lub w własnym zakresie (dopuszcza się w ramach akompaniamentu odtworzenie nagrania z tzw. podkładu muzycznego bez partii wokalnych);

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

b2) Improwizacja na schemacie bluesowym. Czas trwania 5 min. Akompaniament: pianista AMFN .

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 

c2) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.

 

minimalna liczba punktów

18 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach, ćwiczenie solfeżowe, ćwiczenie rytmiczne (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

16 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt

 

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

(egzaminy trzyetapowe)

specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA Etap I

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata - prezentacja dyrygowania dowolnym utworem chóralnym w wybranym metrum; wykonanie z pamięci dowolnego utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu lub a cappella; rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

Etap II

Gra na instrumencie – prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 10- 15 minut na instrumencie – preferowany fortepian lub organy. Program powinien być wykonany z pamięci.

 

minimalna liczba punktów

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA

specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata - prezentacja dyrygowania dowolnym utworem chóralnym w wybranym metrum; wykonanie z pamięci dowolnego utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu lub a cappella; rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 10-15 minut. Kandydat, poza literaturą, może wykonać improwizację w dowolnej formie, przy czym improwizacja może stanowić 1/3 czasu całej prezentacji.

 

minimalna liczba punktów

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: IMPROWIZACJA ORGANOWA

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Improwizacja organowa – prezentacja programu improwizowanego w dowolnej formie oraz liczbie utworów, w czasie ok. 10-15 minut.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 20 minut. Program powinien by

zróżnicowany pod względem form i stylów.

minimalna liczba punktów

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: DYRYGENTURA

(egzaminy dwuetapowe)

 

specjalności: DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH

 

Etap I

Dyrygowanie - prezentacja programu zawierającego utwory bądź ich części

o zróżnicowanym charakterze i co najmniej średnim stopniu trudności w zakresie techniki dyrygenckiej (muzyka romantyczna, neoromantyczna, ekspresjonizm, impresjonizm, neoklasycyzm); czas trwania programu nie krótszy niż 40 minut

(w przypadku specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych połowa czasu programu powinna obejmować repertuar orkiestr dętych).

 

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

(egzaminy dwuetapowe)

 

specjalność: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

 

Etap I

Wykonanie półrecitalu (około 30 min.) złożonego z utworów jazzowych, różnorodnych pod względem stylistyki, charakteru czy tempa np. swing, bossa, funk, free, ballada

jazzowa, walc jazzowy itp. ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji jako głównego elementu wykonawczego, preferowany występ „na żywo” z muzykami akompaniującymi.

 

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: WOKALISTYKA JAZZOWA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

Wykonanie półrecitalu - przygotowanie minimum czterech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym: minimum w jednym temacie wybranym przez kandydata wykazanie się umiejętnością jazzowej improwizacji oraz obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 20 min. Akompaniament: pianista AMFN lub we własnym zakresie

(w ramach akompaniamentu NIE dopuszcza się odtwarzania nagrania z tzw. podkładu muzycznego);

 

 

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI ROZRYWKOWEJ

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 1. Dyrygowanie utworem przeznaczonym na big-band z podkładem instrumentalnym (około 10 min.), ukazującym wszechstronne manualne umiejętności prowadzącego;

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 1. Wykonanie programu na instrumencie (patrz: b1) lub głosem (patrz: b2) o czasie trwania około 20 min.

 

b1) Gra na instrumencie: wykonanie kontrastującego programu o czasie trwania około 20 min., złożonego z utworów jazzowych, różnorodnych pod względem stylistyki, charakteru czy tempa np. swing, bossa, funk, free, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji jako głównego elementu wykonawczego;

 

b2) Śpiew jazzowy: wykonanie czterech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe. muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania do 20 min. Akompaniament: pianista - AMFN lub we własnym zakresie (w ramach akompaniamentu nie dopuszcza się odtwarzania nagrania z tzw. podkładu muzycznego);

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

specjalnoś

: EDUKACJA MUZYCZNA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 1. Egzamin z wiedzy z zakresu edukacji muzycznej (egzamin ustny),

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

 1. Egzamin z emisji głosu lub gry na instrumencie (do wyboru); czas prezentacji – do 10 minut.

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 1. Dyrygowanie - prezentacja dwóch utworów chóralnych o zmiennym charakterze. Program powinien być wykonany z pamięci.

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 1. Egzamin z emisji głosu lub gry na instrumencie (do wyboru); czas prezentacji – do 10 minut. Program powinien być wykonany z pamięci.


 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA

specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 1. Egzamin z gry na organach – prezentacja zróżnicowanego programu, zawierającego również improwizację, w czasie do 20 minut.


 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 • Egzamin z gry liturgicznej – prezentacja minimum 3 autorskich harmonizacji pieśni kościelnych.

 

 

 1. Dyrygowanie -

prezentacja dwóch sakralnych utworów przeznaczonych na chór. Program powinien być wykonany z pamięci.

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze (egzamin ustny).


 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

 

 

specjalność: IMPROWIZACJA ORGANOWA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 1. Improwizacja organowa – wykonanie improwizowanego programu w czasie ok. 20 minut zawierającego formy: polifoniczna (fuga, fughetta – w wybranej stylistyce), preludium chorałowe z cantus firmus w alcie lub tenorze, toccata oraz improwizacja na zadany temat – styl i forma dowolne.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 1. Egzamin z gry liturgicznej – prezentacja minimum 3 autorskich harmonizacji pieśni kościelnych.

 

minimalna liczba punktów

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap II

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze (egzamin ustny).

 

minimalna liczba punktów

15 pkt.

maksymalna liczba punktów

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)